ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การโอนเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566)

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ