ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

อนุมัติการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2565 ออกไปจนถึงกันยายน 2566

อนุมัติการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2565 ออกไปจนถึงกันยายน 2566

เอกสารแนบ :

หนังสืออนุมัติ