ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

เร่งรัดการส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉิ

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ