ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การโอนเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3
(เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566)

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ