ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การจัดทำร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ