ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การปรับปรุงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับกลาง/ระดับต้น

ตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่

เอกสารแนบ :

กบ 0023.2_ว111   อ้างถึง 1   อ้างถึง 2