Welcome to Krabilocal.go.th
   
 
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
อบต.ทรายขาว
อบต.คลองพน
อบจ. กระบี่
ทม. กระบี่
อบต. ไสไทย
 
ร้องเรียน ร้องทุกข์
  [2019-12-16] ความระมัดระวัง (อ่าน 215)
  [2019-12-16] หาคาแทน นายช่างโยธา (อ่าน 139)
  [2019-11-25] รับโอน(ย้าย) หัวหน้าสำนักปลัด (อ่าน 187)
  [2019-09-18] นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ที่ไหนว่างบ้างค่ะ จังหวัดกระบี่ ช่วยแจ้งเบอร์โทรให้ด้วยน่ะค่ะ ขอบคุณค (อ่าน 295)
  [2019-09-02] รับโอน(ย้าย) ผอ.โรงเรียนอนุบาล สังกัด อบต. และครูชำนาญการ (อ่าน 189)
  [2019-01-10] รับโอนย้ายตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีระดับชำนาญงาน (อ่าน 551)
  [2018-11-30] ทต.ทอนหงส์ รับโอนย้าย ผอ.กองการศึกษา และ ผอ.โรงเรียนเทศบาล (อ่าน 407)
  [2018-11-29] รับโอนย้ายนักทรัพยากรบุคคล (อ่าน 611)
  [2018-11-27] เว็บไซต์อ่านยาก (อ่าน 289)
  [2018-11-03] นวก.ศึกษา หาคนแทน (อ่าน 442)
  [2018-08-24] อบต.คลองยาง รับโอน (ย้าย) เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.) (อ่าน 338)
  [2018-08-23] รับโอนย้ายธุรการ ,พัสดุ (อ่าน 678)
  [2018-08-20] ธุรการกระบี่ที่ไหนว่างบ้างคะ (อ่าน 649)
  [2018-08-10] รับโอนนักวิชาการศึกษา (อ่าน 446)
  [2018-08-08] รับโอน(ย้าย)จพง.พัสดุ (อ่าน 323)
  [2018-07-25] รับโอน(ย้าย)จพง.จัดเก็บรายได้ (อ่าน 265)
  [2018-07-04] รับโอนย้ายนิติกร (อ่าน 328)
  [2018-07-03] เทศบาลตำบลเหนือคลอง (อ่าน 565)
  [2018-06-18] รับโอนย้าย เจ้าพนักงานการคลัง อบจ.ภูเก็ต (อ่าน 255)
  [2018-06-14] อบต.อ่าวลึกเหนือ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 427)
  [2018-06-06] รับโอน(ย้าย) ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น (อ่าน 308)
  [2018-05-31] ธุรการกระบี่ (อ่าน 404)
  [2018-05-01] หน่วยงานไหนรับโอนย้ายเจ้าพนักงานธุรการบ้างคะ (อ่าน 7173)
  [2018-04-24] จัดเก็บรายได้ที่ไหนว่างบ้างอยากโอนย้าย (อ่าน 12869)
  [2018-03-26] รับโอนย้าย (อ่าน 12274)
  [2018-03-26] สอบถามตำแหน่งว่่าง (อ่าน 13864)
  [2018-03-13] การบริการ (อ่าน 13206)
  [2018-02-27] รับโอนย้าย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (อ่าน 6957)
  [2017-12-03] ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อ่าน 16971)
  [2017-07-24] รับโอน(ย้าย) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 ตำแหน่ง (อ่าน 13477)
  [2017-07-05] รับโอนย้าย จพง.จัดเก็บรายได้ (อ่าน 15670)
  [2017-07-05] รับโอนย้าย จพง.จัดเก็บรายได้ (อ่าน 17346)
  [2017-06-28] รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล (อ่าน 18820)
  [2017-05-08] รับโอน นักวิเคราะห์ฯ (อ่าน 15829)
  [2017-05-08] รับโอน นักวิเคราะห์ฯ (อ่าน 16147)
  [2017-04-18] เจ้าพนักงานธุรการ ที่ใหนว่างบ้างค่ะ (อ่าน 9546)
  [2017-04-05] รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 1367)
  [2017-03-27] รับโอน (ย้าย) (อ่าน 2329)
  [2017-03-20] รับโอน (ย้าย) (อ่าน 911)
  [2017-03-10] ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E1/2560 ประกวดราคาจัดซื้อรถเกลี่ยดิน ขนาด 150 แรง (อ่าน 2613)
  [2017-03-03] รับโอน (ย้าย) นักทรัพยากรบุคคล (อ่าน 2200)
  [2017-01-23] รับโอนย้าย (อ่าน 6937)
  [2016-11-17] อบต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ รับโอนย้าย ตำแหน่ง จพง.ธุรการฯ กองสวัสดิการฯ (อ่าน 2888)
  [2016-09-02] รับโอนย้ายนายช่างโยธา (อ่าน 489)
  [2016-09-01] รับโอน(ย้าย)จพง.จัดเก็บ (อ่าน 1904)
  [2016-08-23] อบต.ปกาสัยรับโอน(ย้าย)นิติกร (อ่าน 1239)
  [2016-08-22] รับโอน ย้าย (อ่าน 5955)
  [2016-08-18] หาคนแทน นักวิชาการศึกษา อบต.เขาไพร (อ่าน 9255)
  [2016-08-11] ทต.รัษฎา จ.ภูเก็ต รับโอนเจ้าพนักงานธุรการ ด่วน (อ่าน 3427)
  [2016-08-03] รับโอน ย้าย เจ้าพนักงานพัสดุุ และเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี อบต.คลองเขม้า อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ (อ่าน 724)
  [2016-07-25] รับโอนย้าย (อ่าน 479)
  [2016-07-25] รับโอนย้าย (อ่าน 19887)
  [2016-07-12] อบต.เกาะศรีบอยา รับโอน(ย้าย) (อ่าน 546)
  [2016-07-11] รับโอน(ย้าย)ทดแทน (อ่าน 431)
  [2016-06-28] รับโอนย้าย (อ่าน 431)
  [2016-06-20] เทศบาลตำบลศีสุนรับโอนย้าย จพง.ป้องกันฯ (อ่าน 9751)
  [2016-06-08] รับโอนนักพัฒนาชุมชน (อ่าน 9256)
  [2016-05-17] รับโอนย้ายนักทรัพย์ (อ่าน 2276)
  [2016-04-04] รับโอนย้าย (หาคนแทน) (อ่าน 9442)
  [2016-03-10] รับโอนย้ายนายช่างโยธา (อ่าน 2199)
  [2015-11-02] อบต.ท่าโรงช้าง จ.สฎ รับโอนย้ายนักพัฒนาชุมชน(ด่วน) (อ่าน 744)
  [2015-10-20] อบต.คลองทราย จ.สงขลา ตำแหน่งว่าง (อ่าน 1186)
  [2015-10-13] รับโอนย้าย ผอ.กองคลังหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินการคลังที่ต้องการขึ้นเป็น ผอ.กองคลัง อบต.เขาไม้แก้ว ด (อ่าน 804)
  [2015-10-13] รับโอนย้าย ผอ.กองคลังหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินการคลังที่ต้องการขึ้นเป็น ผอ.กองคลัง อบต.เขาไม้แก้ว ด (อ่าน 449)
  [2015-09-21] รับโอนย้ายตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า(ด่วน) (อ่าน 1318)
  [2015-09-04] อบต.เกาะลันตาใหญ่ ( รับโอน(ย้าย) (อ่าน 2838)
  [2015-09-03] รับโอนย้าย จพง.ประปา และจพง.ป้องกัน (อ่าน 755)
  [2015-08-05] รับโอน (อ่าน 761)
  [2015-08-03] รับโอนย้าย (อ่าน 1952)
  [2015-07-25] รับโอน ตำแหน่งบุคลากร (อ่าน 697)
  [2015-07-20] รับโอน (ย้าย) (อ่าน 1195)
  [2015-06-22] รับโอนเจ้าพนักงานพัสดุ (อ่าน 16568)
  [2015-06-19] รับโอนย้าย จพง.การเงินและบัญชี (อ่าน 863)
  [2015-06-19] รับโอนย้าย จพง.การเงินและบัญชี (อ่าน 11116)
  [2015-06-13] รับโอนย้ายตำแหน่งวิเคราะห์ (อ่าน 2895)
  [2015-06-03] รับโอนย้าย2ตำแหน่ง (อ่าน 8025)
  [2015-05-19] อบต.สำนักแต้ว อ.สะเดาจ.สงขลา รับโอนย้ายบุคลากร (อ่าน 19424)
  [2015-05-19] รับโอน(ย้าย)เจ้าพนักงานพัสดุ (อ่าน 419)
  [2015-05-19] รับโอน (ย้าย) (อ่าน 886)
  [2015-05-19] รับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุ (อ่าน 899)
  [2015-05-08] รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล (อ่าน 521)
  [2015-05-08] รับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุ (อ่าน 657)
  [2015-05-01] รับโอนย้าย (อ่าน 855)
  [2015-04-07] รับโอน (ย้าย) (อ่าน 658)
  [2015-04-01] รับโอนย้ายเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (อ่าน 1806)
  [2015-03-17] อบต.นาเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 17993)
  [2015-03-12] รับโอน(ย้าย) จนท.จัดเก็บรายได้ และจพง.การเงินและบัญชี (อ่าน 909)
  [2015-02-24] รับโอน นักวิชาการศึกษา (อ่าน 658)
  [2015-02-12] รับโอนย้ายพัสดุ (อ่าน 17664)
  [2015-02-06] รับโอน(ย้าย) จำนวน 3 อัตรา (อ่าน 744)
  [2014-12-17] รับโอนย้ายพัสดุ (อ่าน 2933)
  [2014-12-16] รับโอน(ย้าย) นักวิชาการศึกษา (อ่าน 1249)
  [2014-10-16] ทต.ทรายขาวรับโอนย้าย (อ่าน 1588)
Post || Home
 
นายสาโรจน์  ไชยมาตร ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
นายสาโรจน์ ไชยมาตร
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 
 
 
 
Link หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวสด
คม ชัด ลึก
ฐานเศรฐกิจ
ไทยรัฐ
แนวหน้า
มติชน
สยามรัฐ
ประชาชาติธุรกิจ
ผู้จัดการ
บ้านเมือง
bangkokpost
 
Top!
Top!
Hit counter
48686
Users online
10
Page loadtime:
0_2209