Welcome to Krabilocal.go.th
   
 
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
อบต.ทรายขาว
อบต.คลองพน
อบจ. กระบี่
ทม. กระบี่
อบต. ไสไทย
 
 
ประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงิน ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS)ของ อปท.
 
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่
 
ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 
 วาระการ/รายงานการประชุม
 รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท และปลัด อปท. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2 ปรจำปี 2562 [2019-07-03] (อ่าน 6646)
 รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท และปลัด อปท. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1 ปรจำปี 2562 [2019-03-07] (อ่าน 456)
 รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท และปลัด อปท. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2 ปรจำปี 2561 [2018-12-04] (อ่าน 419)
 รายงานการประชุมนายกฯและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2559 ลงว้นที่ 5 กรกฎาคม 2559 [2016-08-26] (อ่าน 1507)
 ระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 [2016-06-23] (อ่าน 1219)
 รายงานการประชุมนายกฯ และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2558 [2015-12-28] (อ่าน 1470)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-10-21] (อ่าน 1412)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-08-20] (อ่าน 1291)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-06-18] (อ่าน 1324)
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่  [2015-04-09] (อ่าน 1313)
  View All / ดูต่อทั้งหมด
 
 กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
 การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) [2020-07-14] (อ่าน 75)
 การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [2020-07-14] (อ่าน 77)
 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563 สนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 [2020-07-10] (อ่าน 43)
 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดตัวชี้วัด ฯ [2020-07-09] (อ่าน 64)
 การประกาศกำหนดสำนัดงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ [2020-07-01] (อ่าน 88)
 หารือการได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ ( พ.ส.ร.) [2020-07-01] (อ่าน 71)
 มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 5/2563 [2020-06-26] (อ่าน 413)
 มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 5/2563 [2020-06-25] (อ่าน 467)
 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 ฉบับ [2020-06-18] (อ่าน 332)
 การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [2020-06-11] (อ่าน 298)
  View All / ดูต่อทั้งหมด
 
 กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม พ.ร.บ ฯ [2020-07-14] (อ่าน 24)
 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม ฯ [2020-07-14] (อ่าน 20)
 แจ้งการโอนขายบิลและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ  [2020-07-14] (อ่าน 22)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  [2020-07-01] (อ่าน 58)
 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2020-06-30] (อ่าน 59)
 การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2020-06-30] (อ่าน 57)
 แจ้งเวียนหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [2020-06-22] (อ่าน 245)
 แนวทางปฏิบัติงานในระบบ e-LAAS กรณีนำส่งเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการคืนกรมบัญชีกลาง [2020-06-22] (อ่าน 152)
 การโอนจัดสรรงบประมาณ ปี 2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามรายการที่นำจัดทำร่าง พรบ.โอนฯ [2020-06-17] (อ่าน 128)
 การจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2020-06-16] (อ่าน 157)
  View All / ดูต่อทั้งหมด
 
 กลุ่มงานระเบียบกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์
 ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม [2020-06-17] (อ่าน 106)
 หารือการดำเนินการสอบสวนตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง อปท. [2020-06-17] (อ่าน 65)
 แนวทางการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ [2020-06-10] (อ่าน 71)
 ผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA)  [2020-06-02] (อ่าน 56)
 การสำรวจข้อมูลการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง [2020-05-28] (อ่าน 71)
 ขอข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ [2020-05-21] (อ่าน 61)
 ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ กกต.ท้องถิ่น [2020-04-29] (อ่าน 128)
 การป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ [2020-04-29] (อ่าน 142)
 ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมฯ [2020-04-28] (อ่าน 75)
 ยกเว้นค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ [2020-04-17] (อ่าน 108)
  View All / ดูต่อทั้งหมด
 
 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก 3 ขวบ ในจังหวัดกระบี่เข้าสู่ระบบการศึกษา [2020-07-16] (อ่าน 1)
  กำหนดวันหยุดทำการสถานุบาลธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ [2020-07-16] (อ่าน 0)
 รายงานการขอสนับสนุนงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ [2020-07-16] (อ่าน 22)
 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ [2020-07-15] (อ่าน 19)
 แนวทางการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและการสนับสนุนอาหารกลางวันในโรงเรียนรองรับสถานการณ์ [2020-07-15] (อ่าน 20)
 ข้อเสนอแนะในการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [2020-07-15] (อ่าน 22)
 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 [2020-07-14] (อ่าน 20)
 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) [2020-07-14] (อ่าน 21)
 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 [2020-07-14] (อ่าน 17)
 การคัดเลือกคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดแทนตำแหน่งที่ว่าง [2020-07-14] (อ่าน 26)
  View All / ดูต่อทั้งหมด
 
 งานบริหารทั่วไป
 การสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นภาษาอังกฤษในระบบ(INFO) ระบบใหม่ [2020-07-09] (อ่าน 37)
 การประเมินการใช้ประโยชน์และการสำรวจความพึงพอใจระบบข้อมูลกลาง อปท.ระบบใหม่ [2020-06-30] (อ่าน 51)
 ขอความร่วมมือออกหนังสือรับรองรายได้ [2020-06-30] (อ่าน 41)
 การบันทึกข้อมูลการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ info ใหม่ (เพิ่มเติม)) [2020-06-23] (อ่าน 59)
 การบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น info ใหม่ [2020-06-10] (อ่าน 113)
 การบันทึกข้อมูลการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ info ใหม่ [2020-06-10] (อ่าน 71)
 การปรับแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [2020-05-13] (อ่าน 126)
 วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563 [2020-02-21] (อ่าน 164)
 ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2020-02-18] (อ่าน 140)
 ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2/2563 [2020-02-14] (อ่าน 136)
  View All / ดูต่อทั้งหมด
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562 [2020-06-29] (อ่าน 29)
 คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตฯ [2020-06-29] (อ่าน 20)
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี2563  [2020-06-26] (อ่าน 19)
 ข้อมูลสถิติการให้บริการ ปี 2563 [2020-06-26] (อ่าน 13)
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ [2020-06-26] (อ่าน 13)
 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [2020-06-02] (อ่าน 42)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็ค บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ [2020-04-30] (อ่าน 42)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2020-04-30] (อ่าน 28)
 taki belba [2019-08-15] (อ่าน 194)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยตำบลศาลาด่าน [2019-05-31] (อ่าน 129)
View All 
ประกาศ กทจ.

  ไม่พบข้อมูล ประกาศ

View All 
ประกาศ ก.อบต.

  ไม่พบข้อมูล ประกาศ

View All 
กระดานข่าว
  [2020-07-09] หาคนแทน (อ่าน 1121)
  [2020-07-08] รับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (อ่าน 269)
  [2020-07-04] รับโอนย้ายนิติกร1อัตราและนายช่างโยธา1อัตรา​ อบต.เกาะศรีบอยา​ จ.กระบี่ (อ่าน 441)
  [2020-06-17] รับโอนย้ายนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (อ่าน 2239)
  [2020-06-11] อบต.ในเตา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง รับโอนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 ตำแหน่ง (อ่าน 899)
  [2020-06-11] อบต.ในเตา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง รับโอนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 ตำแหน่ง (อ่าน 19)
  [2020-06-11] อบต.ในเตา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง รับโอนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 ตำแหน่ง (อ่าน 15)
  [2020-06-10] อปท.ไหนของ กระบี่เปิดกรอบ นวก.ตรวจสอบภายใน บ้างคะ (อ่าน 76)
  [2020-06-08] อบต.อ่าวนาง จ. กระบี่ รับโอนย้ายนักวิชาการจัดเก็บรายได้ (อ่าน 299)
  [2020-06-08] รับโอนย้ายนักวิชาการจัดเก็บรายได้ (อ่าน 40)
  [2020-06-05] หาคนแทน นักทรัพยฯ (อ่าน 427)
  [2020-05-26] รับโอนนายช่างโยธา (อ่าน 638)
  [2020-05-20] รับโอนย้ายนิติกร (อ่าน 405)
  [2020-05-20] รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษา (อ่าน 95)
  [2020-05-18] เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้อถิ่นอื่น (อ่าน 301)
  [2020-05-14] อบต.อ่าวลึกน้อย รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหลายตำแหน่ง (อ่าน 337)
  [2020-05-14] อบต.อ่าวลึกน้อย รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหลายตำแหน่ง (อ่าน 80)
  [2020-05-13] ประชาสัมพันธ์ตำเเหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กำลังจะว่าง สนใจติดต่อ (อ่าน 155)
  [2020-05-01] นักจัดการงานทั่วไป (อ่าน 935)
  [2020-04-20] รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล (อ่าน 7662)
Post || View All
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
-  [2020-06-08] รับโอนนิติกรปฏิบัติการหรือชำนาญการ (อ่าน 62)
-  [2019-12-16] ความระมัดระวัง (อ่าน 256)
-  [2019-12-16] หาคาแทน นายช่างโยธา (อ่าน 169)
-  [2019-11-25] รับโอน(ย้าย) หัวหน้าสำนักปลัด (อ่าน 242)
-  [2019-09-18] นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ที่ไหนว่างบ้างค่ะ จังหวัดกระบี่ ช่วยแจ้งเบอร์โทรให้ด้วยน่ะค่ะ ขอบคุณค (อ่าน 341)
-  [2019-09-02] รับโอน(ย้าย) ผอ.โรงเรียนอนุบาล สังกัด อบต. และครูชำนาญการ (อ่าน 220)
-  [2019-01-10] รับโอนย้ายตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีระดับชำนาญงาน (อ่าน 586)
-  [2018-11-30] ทต.ทอนหงส์ รับโอนย้าย ผอ.กองการศึกษา และ ผอ.โรงเรียนเทศบาล (อ่าน 435)
-  [2018-11-29] รับโอนย้ายนักทรัพยากรบุคคล (อ่าน 649)
-  [2018-11-27] เว็บไซต์อ่านยาก (อ่าน 311)
Post | View All  
 
นายสาโรจน์  ไชยมาตร ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
นายสาโรจน์ ไชยมาตร
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 
 
 
 
Link หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวสด
คม ชัด ลึก
ฐานเศรฐกิจ
ไทยรัฐ
แนวหน้า
มติชน
สยามรัฐ
ประชาชาติธุรกิจ
ผู้จัดการ
บ้านเมือง
bangkokpost
 
Top!
Top!
Hit counter
88639
Users online
04
Page loadtime:
0_8737