Welcome to Krabilocal.go.th
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

 
 
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
อบต.ทรายขาว
อบต.คลองพน
อบจ. กระบี่
ทม. กระบี่
อบต. ไสไทย
 
 
ประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงิน ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS)ของ อปท.
 
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่
 
ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 
 วาระการ/รายงานการประชุม
 รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท และปลัด อปท. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1 ปรจำปี 2562 [2019-03-07] (อ่าน 72)
 รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท และปลัด อปท. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2 ปรจำปี 2561 [2018-12-04] (อ่าน 245)
 รายงานการประชุมนายกฯและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2559 ลงว้นที่ 5 กรกฎาคม 2559 [2016-08-26] (อ่าน 1330)
 ระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 [2016-06-23] (อ่าน 1024)
 รายงานการประชุมนายกฯ และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2558 [2015-12-28] (อ่าน 1314)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-10-21] (อ่าน 1237)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-08-20] (อ่าน 1119)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-06-18] (อ่าน 1179)
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่  [2015-04-09] (อ่าน 1175)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-01-13] (อ่าน 1208)
  View All / ดูต่อทั้งหมด
 
 กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
 พนักงานเทศบาลขออนุญาตไปต่างประเทศเดินทาง [2019-03-18] (อ่าน 75)
 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ [2019-03-15] (อ่าน 103)
 การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในค [2019-03-15] (อ่าน 38)
 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและการกำหนดตำแหน่งของเทศบาล ครั้งที่ ๒/๒๕ [2019-03-12] (อ่าน 80)
 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและการกำหนดตำแหน่งของเทศบาล ครั้งที่ ๒/๒๕ [2019-03-12] (อ่าน 41)
 การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงบานเทศบาล และกรรมการผู้แทนองค์การบริหารสว่นตำบลใน [2019-03-06] (อ่าน 122)
 มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 2/2562 [2019-03-05] (อ่าน 130)
 มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2/2562 [2019-03-05] (อ่าน 222)
 รายชื่อข้าราชการครู ที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ รอบเดือ [2019-02-22] (อ่าน 137)
 การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล (ปลัดเทศบาล) ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ [2019-02-22] (อ่าน 39)
  View All / ดูต่อทั้งหมด
 
 กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 และภาษีสรรพสามิต เดือน ก.พ.62 [2019-03-18] (อ่าน 19)
 การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2019-03-12] (อ่าน 72)
 การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [2019-02-20] (อ่าน 188)
 การโอนจัดสรร เงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) งวดที [2019-02-13] (อ่าน 94)
 การโอนจัดสรร เงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ งวด [2019-02-13] (อ่าน 95)
 การโอนจัดสรร เงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สนับสนุนการจัดการทางสังคมแก่ผุ้ด้อยโอกาสทางสังคม  [2019-02-13] (อ่าน 88)
 การโอนจัดสรร เงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค งวดที่ 1 [2019-02-13] (อ่าน 100)
 การเดินทางไปเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ [2019-02-12] (อ่าน 84)
 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 และภาษีสรรพสามิต ม.ค.62 [2019-02-08] (อ่าน 111)
 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2019-02-08] (อ่าน 78)
  View All / ดูต่อทั้งหมด
 
 กลุ่มงานระเบียบกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์
 ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองเงินสะสมของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2019-03-15] (อ่าน 30)
 ขอความอนุเคราะห์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนบอร์ดนับคะแนนเพิ่มเติม [2019-03-13] (อ่าน 59)
 การออกคำสั่งให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯ พ้นจากตำแหน่ง ตามมาตรา ๙๒ [2019-03-07] (อ่าน 137)
 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ [2019-03-04] (อ่าน 88)
 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร์สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร (ส.ส.) [2019-02-20] (อ่าน 80)
 ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๒ [2019-02-20] (อ่าน 61)
 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรุฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๖ [2019-02-08] (อ่าน 104)
 ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนข้อมูลการมอบอำนาจเจ้าท่าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวทางการพิจารณาการอ [2019-01-30] (อ่าน 124)
 การทำกิจการนอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2019-01-30] (อ่าน 95)
 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมารชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ [2019-01-21] (อ่าน 131)
  View All / ดูต่อทั้งหมด
 
 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
 ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหร [2019-03-19] (อ่าน 18)
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนาน [2019-03-19] (อ่าน 8)
 การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2019-03-19] (อ่าน 4)
 กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ [2019-03-19] (อ่าน 5)
 แนวทางการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำ [2019-03-18] (อ่าน 17)
 การบังคับใช้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ [2019-03-18] (อ่าน 21)
 ขอส่งรายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออก [2019-03-18] (อ่าน 14)
 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลและพัฒนาระบบบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ [2019-03-15] (อ่าน 23)
 โครงการเฝ้่าระวังโรคเชิงรุก_1 [2019-03-15] (อ่าน 24)
 การกำหนดอัตราค่าอาหารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส [2019-03-15] (อ่าน 27)
  View All / ดูต่อทั้งหมด
 
 งานบริหารทั่วไป
 วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 [2019-03-13] (อ่าน 81)
 แจ้งรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมโครงการเชิงปฏิบัติหลักสูตรการติดตั้งและบำรุงรักษากล้องวงจรปิด [2019-03-04] (อ่าน 93)
 หลักราชการ 10 ประการ [2019-02-27] (อ่าน 110)
 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการติดตั้งและบำรุงรักษากล้องวงจรปิด [2019-02-22] (อ่าน 93)
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2019-02-08] (อ่าน 122)
 แจ้งประชาสัมพันธ์การสนับสนุนการนำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางหอกระจายข่าว และเสียงตามสายให้ประชาชนใน [2019-02-07] (อ่าน 55)
 ขอความร่วมมือลงคะแนนเสียงโหวตโครงการเน็ตประชารัฐ [2019-01-31] (อ่าน 66)
 ขอความร่วมมือตอบแบบประเมิณความพึงพอใจเว็บไซต์ สำนักงาน ก.ถ. [2019-01-24] (อ่าน 88)
 จัดทำการเรียนรู้ผ่านระบบ e-Learning [2019-01-17] (อ่าน 109)
 การยกเลิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน) [2019-01-10] (อ่าน 122)
  View All / ดูต่อทั้งหมด
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยตำบล [2019-02-06] (อ่าน 47)
 ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีขนถ่ายขยะมุลฝอยตำบลศาลาด่าน [2018-12-25] (อ่าน 78)
 ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [2018-12-13] (อ่าน 79)
 ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอ [2018-12-04] (อ่าน 72)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin [2018-11-27] (อ่าน 75)
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือก กำหนดวัน เวลา วิธีการและสถานที่คัดเลือกจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ [2018-11-20] (อ่าน 98)
 ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding [2018-11-12] (อ่าน 90)
 ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปี 2562 [2018-11-08] (อ่าน 85)
 ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd [2018-11-08] (อ่าน 90)
 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์ [2018-11-06] (อ่าน 121)
View All 
ประกาศ กทจ.
 ทดสอบ xxx [2015-12-01] (อ่าน 1044)
View All 
ประกาศ ก.อบต.
 ทดสอบ 2  [2015-12-01] (อ่าน 1114)
View All 
กระดานข่าว
  [2019-02-04] รับโอน(ย้าย) (อ่าน 109479)
  [2019-01-28] รับโอนย้าย (อ่าน 16984)
  [2019-01-28] รับโอนย้าย (อ่าน 254)
  [2019-01-25] เทศบาลเมืองนาสาร (อ่าน 10294)
  [2019-01-25] รับโอนย้าย/หัวหน้าสำนักปลัดฯ (อ่าน 996)
  [2019-01-22] รับโอนย้าย เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต.เขาไพร อ.รัษฎา จ.ตรัง (อ่าน 11387)
  [2019-01-11] รับโอน(ย้าย) ผอ.กองช่่าง และ ผอ.กองการศึกษา (อ่าน 10967)
  [2019-01-11] รับโอน(ย้าย) ผอ.กองช่าง และ ผอ.กองการศึกษา (อ่าน 69)
  [2019-01-09] รับโอนตำแหน่งจพง.ป้องกันฯ (อ่าน 332)
  [2019-01-09] โอนย้ายนักจัดการงานทั่วไป (อ่าน 147)
  [2019-01-08] นักจัดการงานทั่วไป (อ่าน 264)
  [2019-01-02] หาคนโอน (ย้ายมาแทน) (อ่าน 1101)
  [2018-12-25] รับโอนย้ายนักวิชาการตรวจสอบภายในและเจ้าพนักงานพัสดุ (อ่าน 1319)
  [2018-12-24] รับโอนย้ายนักวิชาการเงินและบัญชี (อ่าน 2807)
  [2018-11-26] รับโอน ผอ.กองช่าง ระดับกลาง (อ่าน 24788)
  [2018-11-14] รับโอน ย้าย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (อ่าน 39524)
  [2018-11-14] รับโอน ย้าย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (อ่าน 124)
  [2018-11-12] รับโอน(ย้าย)จพง.จัดเก็บรายได้ (อ่าน 7807)
  [2018-11-12] รับโอน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ (อ่าน 1088)
  [2018-11-11] รับสอนขายของออนไลน์ 0819775530 เรียนหลักสูตรปฏิบัติตัวต่อตัวที่นครพนมเทรนนิ่ง 2 วัน เรียนจบประกอบธุร (อ่าน 2789)
Post || View All
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
-  [2019-01-10] รับโอนย้ายตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีระดับชำนาญงาน (อ่าน 139)
-  [2018-11-30] ทต.ทอนหงส์ รับโอนย้าย ผอ.กองการศึกษา และ ผอ.โรงเรียนเทศบาล (อ่าน 145)
-  [2018-11-29] รับโอนย้ายนักทรัพยากรบุคคล (อ่าน 238)
-  [2018-11-27] เว็บไซต์อ่านยาก (อ่าน 112)
-  [2018-11-03] นวก.ศึกษา หาคนแทน (อ่าน 187)
-  [2018-08-24] อบต.คลองยาง รับโอน (ย้าย) เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.) (อ่าน 209)
-  [2018-08-23] รับโอนย้ายธุรการ ,พัสดุ (อ่าน 332)
-  [2018-08-20] ธุรการกระบี่ที่ไหนว่างบ้างคะ (อ่าน 334)
-  [2018-08-10] รับโอนนักวิชาการศึกษา (อ่าน 288)
-  [2018-08-08] รับโอน(ย้าย)จพง.พัสดุ (อ่าน 213)
Post | View All  
 
นายอรรณพ  คณานุรักษ์ ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
นายอรรณพ คณานุรักษ์
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 
 
 
 
Link หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวสด
คม ชัด ลึก
ฐานเศรฐกิจ
ไทยรัฐ
แนวหน้า
มติชน
สยามรัฐ
ประชาชาติธุรกิจ
ผู้จัดการ
บ้านเมือง
bangkokpost
 
Top!
Top!
Hit counter
4162
Users online
10
Page loadtime:
0_4711