Welcome to Krabilocal.go.th
 

| การส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย | การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... | การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 | การสำรวจข้อมูลถนนและประปาที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ | การสำรวจข้อมูลถนนและประปาที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ | โครงการอบรมการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนา อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 | สำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำ บันทึกท้องถิ่นปี 2560 | เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐

 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 59
ระเบียบพัสดุฉบับใหม่ 2553
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
อบต.ทรายขาว
อบต.คลองพน
อบจ. กระบี่
ทม. กระบี่
อบต. ไสไทย
 
ภาพกิจกรรม
สถจ.กระบี่ จัดประชุมซักซ้อมการดำเนินการโครงการเงินอุดหนุนทั่วไป 57ประชุม หัวหน้ากลุ่มงาน ท้องถิ่นอำเภอ 22 ตุลาคม 2557ประชุมท้องถิ่นอำเภอและหัวหน้ากลุ่มงานฯประชุมซักซ้อมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี และ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 พ.ศ.2557งานเลี้ยง วันท้องถิ่นไทยการแข่งขันกีฬา วันท้องถิ่นไทยงานวันท้องถิ่นไทย จ.กระบี่
สถจ.กระบี่ ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2556ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาเมืองสถจ.กระบี่ จัดโครงการฝึกอบรมอบรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์กรปกครองสสถจ.กระบี่ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลฯ 12 สิงหาคม 2556
 
ประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงิน ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS)ของ อปท.
 
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่
 
ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 แนวทางในการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2011-02-23] (อ่าน 4558)
 กฎหมาย อบต. [2009-09-30] (อ่าน 4033)
 หัวหน้า [2009-09-30] (อ่าน 2994)
 การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ [2009-09-30] (อ่าน 3005)
 ทำอย่างไรถึงไม่ต้องรับโทษทางวินัย [2009-09-30] (อ่าน 3075)
 การพัสดุท้องถิ่น [2009-09-30] (อ่าน 3431)
 แนวคิดการจัดการ [2009-09-30] (อ่าน 1714)
 การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย [2009-09-30] (อ่าน 1954)
 
 วาระการ/รายงานการประชุม
 รายงานการประชุมนายกฯและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2559 ลงว้นที่ 5 กรกฎาคม 2559 [2016-08-26] (อ่าน 560)
 ระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 [2016-06-23] (อ่าน 467)
 รายงานการประชุมนายกฯ และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2558 [2015-12-28] (อ่าน 749)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-10-21] (อ่าน 661)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-08-20] (อ่าน 633)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-06-18] (อ่าน 677)
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่  [2015-04-09] (อ่าน 711)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-01-13] (อ่าน 737)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-10-14] (อ่าน 896)
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-08-26] (อ่าน 900)
 
 กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ (ส่งผลงานหลังอบรม ๓ เดือน [2017-09-22] (อ่าน 27)
 ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกก [2017-09-22] (อ่าน 34)
 โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ป [2017-09-18] (อ่าน 46)
 การปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเชี่ยวชาญพิเศษขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2017-09-15] (อ่าน 56)
 การแต่งคณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานตำบล ให้ดำรงแหน่ง [2017-09-15] (อ่าน 41)
 แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครูบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึั้น [2017-09-14] (อ่าน 59)
 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [2017-09-14] (อ่าน 61)
 การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรประจำปีงบประมาณ [2017-09-13] (อ่าน 39)
 ระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกตำแหน่งสายงานผ [2017-09-12] (อ่าน 54)
 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและกำหนดตำแหน่งของเทศบาล ครั้งที่ ๕/๒๕๖ [2017-09-11] (อ่าน 58)
 
 กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2017-09-26] (อ่าน 12)
 การขอรับเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามแบบสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) [2017-09-26] (อ่าน 9)
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [2017-09-26] (อ่าน 11)
 มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยภาคใต้ [2017-09-26] (อ่าน 10)
 ประชาสัมพันธ์การขอรับใบแจ้งยอดเงินประจำปีทางอีเมล (e-Statement) [2017-09-25] (อ่าน 22)
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร [2017-09-25] (อ่าน 16)
 หลักเกณฑ์การให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย [2017-09-25] (อ่าน 15)
 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำเดือนภาษีสิงหาคม 2560 [2017-09-25] (อ่าน 10)
 แจ้งจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯงวดที่ 8/2560 [2017-09-25] (อ่าน 11)
 แจ้งการดอนจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ(ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ประจำเดือนกันยายน 2560 [2017-09-25] (อ่าน 10)
 
 กลุ่มงานระเบียบกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์
 ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายเงินงบกลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อ [2017-09-26] (อ่าน 19)
 กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการหอพัก พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดแบบคำขอและใบอนุญาตก [2017-09-21] (อ่าน 38)
 ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กร [2017-09-21] (อ่าน 24)
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [2017-09-21] (อ่าน 26)
 เพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งาน [2017-09-21] (อ่าน 20)
 เพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งาน [2017-09-21] (อ่าน 22)
 ขอทำความตกลงกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน [2017-09-13] (อ่าน 122)
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [2017-09-07] (อ่าน 61)
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [2017-09-07] (อ่าน 49)
 การประชสัมพันธ์คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห้ชาติ ที่ ๓๒/๒๕๖๐ และข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ ๔๙/๒๕๖๐ [2017-08-28] (อ่าน 75)
 
 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท [2017-09-26] (อ่าน 5)
 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2560 [2017-09-25] (อ่าน 30)
 ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [2017-09-25] (อ่าน 16)
 การใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ [2017-09-22] (อ่าน 34)
 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ [2017-09-22] (อ่าน 28)
 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่นฯ [2017-09-22] (อ่าน 22)
 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ [2017-09-21] (อ่าน 34)
 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดทำไว้แล้วก่อนวันที่พ [2017-09-21] (อ่าน 31)
 การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน [2017-09-21] (อ่าน 32)
 การสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบนำ้ด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบนำ้ด้วยไฟฟ้าประจำปีงบประ [2017-09-21] (อ่าน 15)
 
 งานบริหารทั่วไป
 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐิน [2017-09-25] (อ่าน 15)
 ขอส่งรายงานประจำปี 2559 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [2017-09-21] (อ่าน 29)
 โครงการฝึกอบรมแนวทางปฎิบัติตามพรบ จัดซื้อจัดจ้าง [2017-09-18] (อ่าน 522)
 แจ้งมติคณะรัฐมนตรี [2017-09-15] (อ่าน 65)
 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกรางวัลสตรีดีเด่นฯ [2017-09-13] (อ่าน 37)
 โครงการ พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี [2017-09-13] (อ่าน 52)
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกรางวัลสตรีดีเด่นฯ [2017-09-13] (อ่าน 41)
 ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทฯ [2017-08-31] (อ่าน 94)
 แนวทางการบันทึกข้อมูล และรายงานผลการดำเนินการด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของ อปท. [2017-08-29] (อ่าน 68)
 ขอเชิญประชุมซักซ้อมการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรม [2017-08-28] (อ่าน 94)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประกาศราคากลางค่าเช่าที่เก็บเอกสารทางราชการ ปี 2561 [2017-09-21] (อ่าน 8)
 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาฯ ปี 2561 [2017-09-21] (อ่าน 11)
 ราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (จนท.วถ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [2017-08-22] (อ่าน 72)
 ราคากลาง ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [2017-08-22] (อ่าน 59)
 โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีต เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา [2017-07-03] (อ่าน 86)
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคารถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง [2016-11-03] (อ่าน 279)
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การสอบราคารถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง [2016-11-03] (อ่าน 193)
 เปิดเผยราคากลางการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา [2016-10-19] (อ่าน 233)
 ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โทรสาร และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สแกนเนอร์ [2016-10-14] (อ่าน 255)
 ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องสอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) [2016-10-12] (อ่าน 232)
View All 
ข่าว อบต.
 ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง [2017-06-16] (อ่าน 118)
 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง [2017-06-08] (อ่าน 73)
 ขอเชิญร่วมฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 [2017-05-17] (อ่าน 64)
 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 [2017-05-17] (อ่าน 65)
 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยที่2 ประจำปี ๒๕๖๐ [2017-05-17] (อ่าน 59)
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [2017-05-16] (อ่าน 129)
 ประกาศยกเลิกการคัดเลือกพนักงานเทศบาลฯ [2017-03-01] (อ่าน 248)
 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ [2017-02-14] (อ่าน 222)
 ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่ 1/2560 [2017-02-10] (อ่าน 117)
 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 [2017-02-10] (อ่าน 115)
ประกาศ กทจ.
 ทดสอบ xxx [2015-12-01] (อ่าน 476)
View All 
ประกาศ ก.อบต.
 ทดสอบ 2  [2015-12-01] (อ่าน 526)
View All 
กระดานข่าว
  [2017-08-07] รับโอนย้าย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (อ่าน 6087)
  [2017-08-04] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด (อ่าน 1955)
  [2017-07-06] รับโอน (ย้าย) นักพัฒนาชุมชน ด่วน (อ่าน 9911)
  [2017-07-02] รับโอนย้าย จพง.จัดเก็บรายได้ (อ่าน 2480)
  [2017-07-02] รับโอนย้าย จพง.จัดเก็บรายได้ (อ่าน 3685)
  [2017-06-28] รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล (อ่าน 3555)
  [2017-06-19] ขอประชาสัมพันธ์รับโอนย้าย (อ่าน 11515)
  [2017-06-16] Fedex Isotretinoin 10mg Cash Delivery Amex Accepted (อ่าน 6305)
  [2017-06-13] Levitra Opiniones (อ่าน 6015)
  [2017-06-06] Thyroxine Online No Prescription (อ่าน 3709)
  [2017-06-02] รับโอน(ย้าย)เจ้าพนักงานธุรการ กองการศึกษาฯ (อ่าน 4523)
  [2017-06-02] Amoxicillin Dosage For Cats Capsule (อ่าน 7283)
  [2017-05-31] รับโอนย้ายผอ.กองการศึกษาฯ (อ่าน 7578)
  [2017-05-26] Levitra Senza Ricetta Generico (อ่าน 4818)
  [2017-05-24] Canadian Viagra On Line Fda Approved (อ่าน 1338)
  [2017-05-24] ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน (อ่าน 1955)
  [2017-05-18] อบต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 5029)
  [2017-05-12] ฬ๎ํ๒เๆ ็เ๙่๒ํ๛๕ ๏๋ธํ๎๊ โ ฬ่ํ๑๊ๅ (อ่าน 4757)
  [2017-04-21] หาคนแทน (อ่าน 13014)
  [2017-04-10] ประกาศ อบต.บ้านนา รับโอนย้าย พนักงานส่วนตำบล 2 ตำแหน่ง นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น (ปลัดอบต.) จำน (อ่าน 6814)
Post || View All
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
-  [2017-07-24] รับโอน(ย้าย) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 ตำแหน่ง (อ่าน 91)
-  [2017-07-24] รับโอน(ย้าย) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 ตำแหน่ง (อ่าน 62)
-  [2017-07-06] รับโอนย้ายนักพัฒนาชุมชน ด่วน (อ่าน 147)
-  [2017-07-05] รับโอนย้าย จพง.จัดเก็บรายได้ (อ่าน 86)
-  [2017-07-05] รับโอนย้าย จพง.จัดเก็บรายได้ (อ่าน 96)
-  [2017-06-28] รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล (อ่าน 141)
-  [2017-05-30] รับโอนย้าย เจ้าพนักงานพัสดุ (อ่าน 257)
-  [2017-05-08] รับโอน นักวิเคราะห์ฯ (อ่าน 253)
-  [2017-05-08] รับโอน นักวิเคราะห์ฯ (อ่าน 269)
-  [2017-04-18] เจ้าพนักงานธุรการ ที่ใหนว่างบ้างค่ะ (อ่าน 255)
Post | View All  
 
นายสมปราชญ์  จงจิต ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
นายปราโมทย์ ศรีวิสุทธิ์
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 
 
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)
 
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)
 
 
Link หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวสด
คม ชัด ลึก
ฐานเศรฐกิจ
ไทยรัฐ
แนวหน้า
มติชน
สยามรัฐ
ประชาชาติธุรกิจ
ผู้จัดการ
บ้านเมือง
bangkokpost
 
Top!
Top!
Hit counter
26798
Users online
02
Page loadtime:
0_1283