Welcome to Krabilocal.go.th
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

 
 
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
อบต.ทรายขาว
อบต.คลองพน
อบจ. กระบี่
ทม. กระบี่
อบต. ไสไทย
 
 
ประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงิน ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS)ของ อปท.
 
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่
 
ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 
 วาระการ/รายงานการประชุม
 รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท และปลัด อปท. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2 ปรจำปี 2562 [2019-07-03] (อ่าน 38)
 รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท และปลัด อปท. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1 ปรจำปี 2562 [2019-03-07] (อ่าน 308)
 รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท และปลัด อปท. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2 ปรจำปี 2561 [2018-12-04] (อ่าน 301)
 รายงานการประชุมนายกฯและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2559 ลงว้นที่ 5 กรกฎาคม 2559 [2016-08-26] (อ่าน 1384)
 ระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 [2016-06-23] (อ่าน 1071)
 รายงานการประชุมนายกฯ และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2558 [2015-12-28] (อ่าน 1363)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-10-21] (อ่าน 1295)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-08-20] (อ่าน 1166)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-06-18] (อ่าน 1225)
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่  [2015-04-09] (อ่าน 1209)
  View All / ดูต่อทั้งหมด
 
 กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
 มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 6/2562 [2019-07-05] (อ่าน 276)
 มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 6/2562 [2019-07-01] (อ่าน 271)
 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ รอบที่ 11 [2019-06-21] (อ่าน 220)
 การเตรียมข้อมูลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้อง [2019-06-20] (อ่าน 161)
 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 [2019-06-17] (อ่าน 179)
 แผนปฏิบัติงานและมาตรการดำเนินโครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ประจำปี 2562 [2019-06-17] (อ่าน 109)
 ที่ กบ 0023.2-ว112เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม) [2019-06-13] (อ่าน 94)
 เชิญประชุมครู ก. ตามโครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ  [2019-06-10] (อ่าน 124)
 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ [2019-05-31] (อ่าน 202)
 มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 5-2562 [2019-05-30] (อ่าน 467)
  View All / ดูต่อทั้งหมด
 
 กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด [2019-07-10] (อ่าน 39)
 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเฉพาะให้แก่ราชการส่ [2019-07-10] (อ่าน 47)
 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2019-07-10] (อ่าน 36)
 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนฯ งวดที่ 5/2562 [2019-06-26] (อ่าน 107)
 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ป [2019-06-14] (อ่าน 169)
 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [2019-06-10] (อ่าน 107)
 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนฯ งวดที่ 4/2562 [2019-05-24] (อ่าน 129)
 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด [2019-05-17] (อ่าน 83)
 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือน เมษายน 2562 [2019-05-17] (อ่าน 105)
 การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [2019-05-17] (อ่าน 124)
  View All / ดูต่อทั้งหมด
 
 กลุ่มงานระเบียบกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์
 การตั้งงบประมาณรายจ่ายและเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการจราจร [2019-07-10] (อ่าน 35)
 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2019-07-10] (อ่าน 30)
 การรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) ปีงบประมาณ  [2019-07-09] (อ่าน 29)
 การนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ [2019-06-17] (อ่าน 79)
 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [2019-06-14] (อ่าน 75)
 พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๒) และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมาย [2019-06-14] (อ่าน 75)
 พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมาย [2019-06-14] (อ่าน 65)
 ภารกิจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2019-06-13] (อ่าน 64)
 พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ [2019-06-13] (อ่าน 72)
 การกำหนดแบบขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน [2019-06-11] (อ่าน 49)
  View All / ดูต่อทั้งหมด
 
 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
 ขอความร่วมมือดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย [2019-07-15] (อ่าน 12)
 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ [2019-07-11] (อ่าน 24)
 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสุนนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ด้อยโอก [2019-07-11] (อ่าน 24)
 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ [2019-07-11] (อ่าน 25)
 การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ.2562 [2019-07-11] (อ่าน 22)
 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจำหน่ายทรัพย์หลุดค้างจำหน่าย [2019-07-11] (อ่าน 16)
 ประกาศผลสอบแข่งขันนักเรียนตามโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2562 (ระดับจังหว [2019-07-10] (อ่าน 15)
 การดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2019-07-10] (อ่าน 22)
 การคัดเลือกโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [2019-07-09] (อ่าน 34)
 ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนา “Success of Waste Separation – Change for g00d : ความสำเร็จ ในการคัดแยกขยะ  [2019-07-09] (อ่าน 19)
  View All / ดูต่อทั้งหมด
 
 งานบริหารทั่วไป
 การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2019-07-08] (อ่าน 50)
 คู่มือการบันทึกข้อมูลสำรวจติดตั้ง Free Wi-Fi  [2019-07-05] (อ่าน 44)
 สำรวจจุดติดตั้ง Free Wi-Fi ในพื้นที่ชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2019-07-04] (อ่าน 31)
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2019-06-10] (อ่าน 179)
 การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดโครงการฝึกอบรม “การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จัดการข้อมูลจากกรมที่ดิน [2019-06-10] (อ่าน 104)
 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส พ.ศ.2562 เพิ่มเติม [2019-06-04] (อ่าน 132)
 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [2019-06-04] (อ่าน 85)
 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส พ.ศ.2562 [2019-06-04] (อ่าน 64)
 การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2019-05-24] (อ่าน 97)
 การบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ [2019-04-22] (อ่าน 179)
  View All / ดูต่อทั้งหมด
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยตำบลศาลาด่าน [2019-05-31] (อ่าน 33)
 ประกาศแผนการซืั้ออาหารเสริม นม อบต.เขาคราม [2019-05-13] (อ่าน 70)
 ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2019-04-22] (อ่าน 64)
 ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2019-04-22] (อ่าน 47)
 ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยศาลาด่าน [2019-04-03] (อ่าน 71)
 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยตำบลศาลาด่าน [2019-03-25] (อ่าน 60)
 ประกาศราคากลาง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยตำบลศาลาด่าน [2019-03-20] (อ่าน 68)
 ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยตำบล [2019-02-06] (อ่าน 95)
 ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีขนถ่ายขยะมุลฝอยตำบลศาลาด่าน [2018-12-25] (อ่าน 145)
 ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [2018-12-13] (อ่าน 140)
View All 
ประกาศ กทจ.
 ทดสอบ xxx [2015-12-01] (อ่าน 1132)
View All 
ประกาศ ก.อบต.
 ทดสอบ 2  [2015-12-01] (อ่าน 1203)
View All 
กระดานข่าว
  [2019-07-11] อบต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล สายงานปฏิบัติ จำนวน 6 ตำแหน่ง (อ่าน 25859)
  [2019-07-03] รับโอน(ย้าย) จพง.สาธารณสุข (อ่าน 45867)
  [2019-06-30] websites obhdxUnsesgmv (อ่าน 21187)
  [2019-06-30] site link golffvossiclelno (อ่าน 190)
  [2019-06-27] รับโอนย้ายนวก.สาธารณสุข (อ่าน 13494)
  [2019-06-27] รับโอนย้ายนวก.สาธารณสุข (อ่าน 108)
  [2019-06-24] ด่วนรับโอนย้่ายหาคนแทนตำแหน่ง นักวิชาการคลัง ทต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ (อ่าน 16333)
  [2019-06-17] รับโอนย้าย ตำแหน่งนายช่างโยธา และนักวิชาการศึกษา อบต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครฯ (อ่าน 35042)
  [2019-06-17] ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (อ่าน 332)
  [2019-05-24] นักจัดการงานทั่วไป (อ่าน 98466)
  [2019-05-21] รับโอนย้าย หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ลำทับ จ.กระบี่ (อ่าน 19860)
  [2019-05-14] รับโอนย้าย/หัวหน้าสำนักปลัดฯ (อ่าน 58381)
  [2019-04-30] รับโอน นักวิชาการพัสดุ (อ่าน 103429)
  [2019-04-24] รับโอน(ย้าย)จนท.พัสดุ (อ่าน 14269)
  [2019-04-12] อบต.หน้าเขา/รับโอนย้ายหัวหน้าสำนักปลัดฯ (อ่าน 24293)
  [2019-04-10] เจ้าพนักงานการคลังที่ไหนว่างบ้าง (อ่าน 4490)
  [2019-02-04] รับโอน(ย้าย) (อ่าน 160599)
  [2019-01-28] รับโอนย้าย (อ่าน 17248)
  [2019-01-28] รับโอนย้าย (อ่าน 421)
  [2019-01-25] เทศบาลเมืองนาสาร (อ่าน 10427)
Post || View All
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
-  [2019-01-10] รับโอนย้ายตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีระดับชำนาญงาน (อ่าน 322)
-  [2018-11-30] ทต.ทอนหงส์ รับโอนย้าย ผอ.กองการศึกษา และ ผอ.โรงเรียนเทศบาล (อ่าน 254)
-  [2018-11-29] รับโอนย้ายนักทรัพยากรบุคคล (อ่าน 359)
-  [2018-11-27] เว็บไซต์อ่านยาก (อ่าน 169)
-  [2018-11-03] นวก.ศึกษา หาคนแทน (อ่าน 262)
-  [2018-08-24] อบต.คลองยาง รับโอน (ย้าย) เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.) (อ่าน 261)
-  [2018-08-23] รับโอนย้ายธุรการ ,พัสดุ (อ่าน 432)
-  [2018-08-20] ธุรการกระบี่ที่ไหนว่างบ้างคะ (อ่าน 460)
-  [2018-08-10] รับโอนนักวิชาการศึกษา (อ่าน 368)
-  [2018-08-08] รับโอน(ย้าย)จพง.พัสดุ (อ่าน 286)
Post | View All  
 
นายอรรณพ  คณานุรักษ์ ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
นายอรรณพ คณานุรักษ์
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 
 
 
 
Link หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวสด
คม ชัด ลึก
ฐานเศรฐกิจ
ไทยรัฐ
แนวหน้า
มติชน
สยามรัฐ
ประชาชาติธุรกิจ
ผู้จัดการ
บ้านเมือง
bangkokpost
 
Top!
Top!
Hit counter
57858
Users online
18
Page loadtime:
0_5127