Welcome to Krabilocal.go.th
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 59
ระเบียบพัสดุฉบับใหม่ 2553
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
อบต.ทรายขาว
อบต.คลองพน
อบจ. กระบี่
ทม. กระบี่
อบต. ไสไทย
 
ภาพกิจกรรม
สถจ.กระบี่ จัดประชุมซักซ้อมการดำเนินการโครงการเงินอุดหนุนทั่วไป 57ประชุม หัวหน้ากลุ่มงาน ท้องถิ่นอำเภอ 22 ตุลาคม 2557ประชุมท้องถิ่นอำเภอและหัวหน้ากลุ่มงานฯประชุมซักซ้อมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี และ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 พ.ศ.2557งานเลี้ยง วันท้องถิ่นไทยการแข่งขันกีฬา วันท้องถิ่นไทยงานวันท้องถิ่นไทย จ.กระบี่
สถจ.กระบี่ ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2556ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาเมืองสถจ.กระบี่ จัดโครงการฝึกอบรมอบรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์กรปกครองสสถจ.กระบี่ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลฯ 12 สิงหาคม 2556
 
ประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงิน ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS)ของ อปท.
 
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่
 
ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 
 วาระการ/รายงานการประชุม
 รายงานการประชุมนายกฯและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2559 ลงว้นที่ 5 กรกฎาคม 2559 [2016-08-26] (อ่าน 745)
 ระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 [2016-06-23] (อ่าน 609)
 รายงานการประชุมนายกฯ และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2558 [2015-12-28] (อ่าน 919)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-10-21] (อ่าน 835)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-08-20] (อ่าน 773)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-06-18] (อ่าน 817)
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่  [2015-04-09] (อ่าน 824)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-01-13] (อ่าน 866)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-10-14] (อ่าน 1018)
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-08-26] (อ่าน 1024)
 
 กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
 สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ [2018-01-16] (อ่าน 170)
 การจัดทำประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับบริหารบุคคลของ อบจ. เทศ และ อบต. [2018-01-16] (อ่าน 86)
 ซักซ้อมการปรับปรุงตำแหน่งปลัดเทศบาล จากระดับต้น ระดับกลาง ตามบทเฉพาะกาล [2018-01-16] (อ่าน 44)
 การประุชมคณะกรรมการพิจารณาการขอปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการกำหนดตำแหน่งของเทศบาล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ [2018-01-15] (อ่าน 68)
 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและการกำหนดตำแหน่งของเทศบาล ครั้งที่ ๑/ [2018-01-15] (อ่าน 46)
 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ [2018-01-10] (อ่าน 347)
 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาส2 [2018-01-10] (อ่าน 75)
 แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ [2017-12-26] (อ่าน 265)
 แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ [2017-12-25] (อ่าน 230)
 มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 12/2560 [2017-12-22] (อ่าน 583)
 
 กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
 การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ(ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน [2018-01-16] (อ่าน 62)
 การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน ครั้งที่ 2-2561 [2018-01-15] (อ่าน 86)
 โอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนฯงวดที่ 11-2560 [2018-01-15] (อ่าน 52)
 การโอนจัดสรรเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพความพิการไตรมาส2-2561 [2018-01-15] (อ่าน 51)
 การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด งวด 11/2560 [2018-01-15] (อ่าน 35)
 ข้อหารือการดำเนินการตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [2018-01-15] (อ่าน 56)
 การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนพฤศจิกายน 2560 [2018-01-15] (อ่าน 51)
 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวด1/2560 [2018-01-15] (อ่าน 47)
 การจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้แก่อบจ.ประจำเดือนตุลาคม 2560 [2017-12-18] (อ่าน 143)
 แนวทางการปฏิบัติในการจัดทำสัญญาภายใต้ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [2017-12-18] (อ่าน 117)
 
 กลุ่มงานระเบียบกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์
 การจัดทำโครงการให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสอบคัดเลือกในตำแหน่งประเภทบริหาร [2018-01-16] (อ่าน 53)
 การประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๐ และแถลงแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๑ ของกองอำนวยการรักษาคว [2018-01-16] (อ่าน 45)
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่ว [2017-12-28] (อ่าน 120)
 การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2017-12-25] (อ่าน 158)
 แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2017-12-08] (อ่าน 164)
 มอบหมายข้าราชการเป็นคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2017-12-07] (อ่าน 130)
 ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสม [2017-11-16] (อ่าน 252)
 การรายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ และ สังคมภายในท้องถิ [2017-11-16] (อ่าน 205)
 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด ( CCTV ) [2017-11-09] (อ่าน 224)
 ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหล [2017-11-06] (อ่าน 268)
 
 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
 ประกาศให้พนักงานสถานธนานุบาลผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ [2018-01-23] (อ่าน 5)
 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถ [2018-01-23] (อ่าน 14)
 ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนตามโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  [2018-01-22] (อ่าน 18)
 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและแนวทางกมารพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามแนวทางประ [2018-01-22] (อ่าน 17)
 การเตรียมการเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [2018-01-22] (อ่าน 21)
 แจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารตามโครงการบริจาดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ [2018-01-22] (อ่าน 15)
 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1 [2018-01-22] (อ่าน 9)
 ประกาศรับสมัครการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง [2018-01-18] (อ่าน 24)
 ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส [2018-01-16] (อ่าน 51)
 ซักซ้อมแนวทางดำเนินการในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2018-01-16] (อ่าน 56)
 
 งานบริหารทั่วไป
 ขอความร่วมมือให้จัดตั้ง และสมัครเป็นสมาชิก ชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยระดับจังหวัด [2018-01-22] (อ่าน 17)
 โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 [2018-01-19] (อ่าน 23)
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2561 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้ [2018-01-18] (อ่าน 42)
 เลื่อนเวลาประชุมผู้บริหาร และปลัด อปท. [2018-01-10] (อ่าน 122)
 การประชุมผู้บริหาร อปท และปลัด อปท. จังหวัดกระบี่ [2018-01-10] (อ่าน 84)
 ตัวชี้วัดการประเมินผลตามกรอบการปฏิบัติราชการของสำนักงานส่งเสริิมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดรอบการประเมิ [2018-01-09] (อ่าน 74)
 ขอความอนุเคราะห์ส่งหนังสือเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการอบรม ครั้งที่ 3 [2018-01-08] (อ่าน 81)
 ซักซ้อมแนวทางการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ [2017-12-28] (อ่าน 118)
 ขอเชิญประชุม [2017-12-25] (อ่าน 164)
 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 [2017-12-21] (อ่าน 127)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและความคืบหน้าการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในระบบสาร [2017-12-13] (อ่าน 84)
 ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที ประจำปีงบประม [2017-11-16] (อ่าน 124)
 ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 3 [2017-11-16] (อ่าน 109)
 สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [2017-11-14] (อ่าน 258)
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขาคราม [2017-10-06] (อ่าน 209)
 ประกาศราคากลางค่าเช่าที่เก็บเอกสารทางราชการ ปี 2561 [2017-09-21] (อ่าน 165)
 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาฯ ปี 2561 [2017-09-21] (อ่าน 178)
 ราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (จนท.วถ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [2017-08-22] (อ่าน 210)
 ราคากลาง ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [2017-08-22] (อ่าน 197)
 โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีต เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา [2017-07-03] (อ่าน 226)
View All 
ประกาศ กทจ.
 ทดสอบ xxx [2015-12-01] (อ่าน 614)
View All 
ประกาศ ก.อบต.
 ทดสอบ 2  [2015-12-01] (อ่าน 684)
View All 
กระดานข่าว
  [2018-01-23] รับโอนย้าย ป้องกัน (อ่าน 92)
  [2018-01-14] อบต.ชะอวด รับโอนย้ายจัดเก็บฯ (อ่าน 987)
  [2018-01-10] รับโอน(ย้าย)จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (อ่าน 349)
  [2017-12-26] รับโอนย้าย จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (อ่าน 364)
  [2017-12-26] รับโอนย้าย จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (อ่าน 308)
  [2017-12-18] ทต.คลองท่อมใต้ รับโอนนักพัฒนาชุมชน (อ่าน 1510)
  [2017-12-13] หาตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (อ่าน 1384)
  [2017-12-13] หาตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (อ่าน 497)
  [2017-12-13] รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 518)
  [2017-12-04] หาตำแหน่งนักวิเคราะห์ (อ่าน 2065)
  [2017-11-19] จพง.การเงินและบัญชี ต้องการย้ายไปกระบี่ค่ะ (อ่าน 3509)
  [2017-11-17] หาคนแทนครับ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อ.รัษฎา จ.ตรัง มี 5 หมู่บ้านครับ (อ่าน 1132)
  [2017-11-17] หาคนแทนครับ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อ.รัษฎา จ.ตรัง มี 5 หมู่บ้านครับ (อ่าน 478)
  [2017-11-16] หาคนแทนตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน (อ่าน 927)
  [2017-11-09] สอบถามตำแหน่งว่าง (อ่าน 2727)
  [2017-11-07] รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา (อ่าน 1599)
  [2017-11-07] รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา (อ่าน 534)
  [2017-10-16] รับโอน(ย้าย) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (อ่าน 6404)
  [2017-10-09] รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 4108)
  [2017-10-04] รับโอนย้าย จพง.พัฒนาชุมชน (อ่าน 3186)
Post || View All
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
-  [2017-12-03] ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อ่าน 489)
-  [2017-07-24] รับโอน(ย้าย) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 ตำแหน่ง (อ่าน 725)
-  [2017-07-24] รับโอน(ย้าย) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 ตำแหน่ง (อ่าน 6969)
-  [2017-07-06] รับโอนย้ายนักพัฒนาชุมชน ด่วน (อ่าน 8733)
-  [2017-07-05] รับโอนย้าย จพง.จัดเก็บรายได้ (อ่าน 564)
-  [2017-07-05] รับโอนย้าย จพง.จัดเก็บรายได้ (อ่าน 641)
-  [2017-06-28] รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล (อ่าน 711)
-  [2017-05-30] รับโอนย้าย เจ้าพนักงานพัสดุ (อ่าน 1632)
-  [2017-05-08] รับโอน นักวิเคราะห์ฯ (อ่าน 809)
-  [2017-05-08] รับโอน นักวิเคราะห์ฯ (อ่าน 931)
Post | View All  
 
นายสมปราชญ์  จงจิต ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
นายปราโมทย์ ศรีวิสุทธิ์
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 
 
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)
 
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)
 
 
Link หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวสด
คม ชัด ลึก
ฐานเศรฐกิจ
ไทยรัฐ
แนวหน้า
มติชน
สยามรัฐ
ประชาชาติธุรกิจ
ผู้จัดการ
บ้านเมือง
bangkokpost
 
Top!
Top!
Hit counter
974
Users online
05
Page loadtime:
0_7827