Welcome to Krabilocal.go.th
   
 
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
อบต.ทรายขาว
อบต.คลองพน
อบจ. กระบี่
ทม. กระบี่
อบต. ไสไทย
 
 
ประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงิน ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS)ของ อปท.
 
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่
 
ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 
 วาระการ/รายงานการประชุม
 รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท และปลัด อปท. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2 ปรจำปี 2562 [2019-07-03] (อ่าน 389)
 รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท และปลัด อปท. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1 ปรจำปี 2562 [2019-03-07] (อ่าน 392)
 รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท และปลัด อปท. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2 ปรจำปี 2561 [2018-12-04] (อ่าน 370)
 รายงานการประชุมนายกฯและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2559 ลงว้นที่ 5 กรกฎาคม 2559 [2016-08-26] (อ่าน 1448)
 ระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 [2016-06-23] (อ่าน 1145)
 รายงานการประชุมนายกฯ และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2558 [2015-12-28] (อ่าน 1419)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-10-21] (อ่าน 1353)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-08-20] (อ่าน 1231)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-06-18] (อ่าน 1281)
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่  [2015-04-09] (อ่าน 1260)
  View All / ดูต่อทั้งหมด
 
 กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
 แจ้งกำหนดส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุงรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑ [2020-02-14] (อ่าน 79)
 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ จำนวน ๓ ฉบับ [2020-02-14] (อ่าน 167)
 ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ จำนวน 3 ฉบับ [2020-02-14] (อ่าน 82)
 การหารือรณีพนักงานเทศบาลขอโอนย้าย [2020-02-03] (อ่าน 232)
 มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 1/2563 [2020-01-31] (อ่าน 217)
 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ [2020-01-31] (อ่าน 119)
 สำรวจข้อมูลข้าราชการครู พนักงานครูเพื่อขอรับประเมินเลื่อนวิทยฐานะ [2020-01-23] (อ่าน 166)
 มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2563 [2020-01-23] (อ่าน 581)
 สำรวจข้อมูลพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและครูผู้ดูแลเด็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2020-01-10] (อ่าน 276)
 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและกำหนดตำแหน่งของเทศบาล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ [2020-01-10] (อ่าน 137)
  View All / ดูต่อทั้งหมด
 
 กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
 ระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท. [2020-02-21] (อ่าน 15)
 การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม2562 [2020-02-19] (อ่าน 34)
 การจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มฯ ประจำเดือนภาษีธันวาคม 2562 [2020-02-19] (อ่าน 22)
 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ กำหนดแผนฯ งวดที่ ๑๒/๒๕๖๒ [2020-02-19] (อ่าน 20)
 แจ้งการโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2020-02-19] (อ่าน 25)
 การโอนเงินจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งวดที่ 2 เพิ่มเติม [2020-02-18] (อ่าน 39)
 การโอนเงินจัดสรรประจำปี พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไปเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและพิการ เพิ่มเติม [2020-02-18] (อ่าน 42)
 การโอนเงินรายจ่ายประจำปี 2563 เงินอุดหนุนทั่วไปการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จบำนาญ) [2020-02-17] (อ่าน 34)
 การโอนเงิน (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ใน๙)และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ [2020-02-11] (อ่าน 71)
 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร [2020-01-31] (อ่าน 62)
  View All / ดูต่อทั้งหมด
 
 กลุ่มงานระเบียบกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์
 แนวทางการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้จุดไฟเผาตอซังข้าวหรือพืชไร่ต่างๆ และเผาป่า ทำให้เกิดเหตุรำคาญ [2020-02-21] (อ่าน 14)
 การเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น [2020-02-18] (อ่าน 48)
 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ [2020-02-18] (อ่าน 28)
 รายงานผลการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  [2020-02-03] (อ่าน 83)
 การเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น [2020-02-03] (อ่าน 65)
 การรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ฯ  [2020-01-30] (อ่าน 41)
 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ [2020-01-20] (อ่าน 125)
 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2019-11-22] (อ่าน 172)
 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการลานกีฬา/สนามกีฬา [2019-11-20] (อ่าน 128)
 การบันทึกข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [2019-11-15] (อ่าน 120)
  View All / ดูต่อทั้งหมด
 
 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
 การดำเนินการขับเคลื่อน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส [2020-02-21] (อ่าน 10)
 แนวทางการจัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ [2020-02-21] (อ่าน 10)
 แจ้งประมาณราคาค่าก่อสร้างป้ายโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน [2020-02-21] (อ่าน 14)
 แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [2020-02-21] (อ่าน 24)
 การบันทึกข้อมูลรายงานผลกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง [2020-02-20] (อ่าน 27)
 ขอสำรวจข้อมูงเกี่ยวกับการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานของผู้สูงอายุ [2020-02-20] (อ่าน 27)
 การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย [2020-02-19] (อ่าน 15)
 ขอรายงานความคืบหน้าการส่งข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน [2020-02-19] (อ่าน 17)
 มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 [2020-02-19] (อ่าน 22)
 กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ประจำปี 2563 [2020-02-19] (อ่าน 35)
  View All / ดูต่อทั้งหมด
 
 งานบริหารทั่วไป
 วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563 [2020-02-21] (อ่าน 26)
 ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2020-02-18] (อ่าน 45)
 ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2/2563 [2020-02-14] (อ่าน 69)
 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม [2019-11-28] (อ่าน 315)
 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุม [2019-11-28] (อ่าน 146)
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2019-11-20] (อ่าน 152)
 การเตรียมความพร้อมจัดตั้งจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2019-11-18] (อ่าน 190)
 ขอเชิญเข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้ายู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี [2019-11-12] (อ่าน 150)
 การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  [2019-11-11] (อ่าน 232)
 ขออเชิญประชุมเตรียมความพร้อมจัดตั้งจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2019-11-05] (อ่าน 107)
  View All / ดูต่อทั้งหมด
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 taki belba [2019-08-15] (อ่าน 156)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยตำบลศาลาด่าน [2019-05-31] (อ่าน 96)
 ประกาศแผนการซืั้ออาหารเสริม นม อบต.เขาคราม [2019-05-13] (อ่าน 146)
 ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2019-04-22] (อ่าน 133)
 ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2019-04-22] (อ่าน 99)
 ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยศาลาด่าน [2019-04-03] (อ่าน 125)
 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยตำบลศาลาด่าน [2019-03-25] (อ่าน 112)
 ประกาศราคากลาง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยตำบลศาลาด่าน [2019-03-20] (อ่าน 120)
 ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยตำบล [2019-02-06] (อ่าน 152)
 ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีขนถ่ายขยะมุลฝอยตำบลศาลาด่าน [2018-12-25] (อ่าน 199)
View All 
ประกาศ กทจ.

  ไม่พบข้อมูล ประกาศ

View All 
ประกาศ ก.อบต.

  ไม่พบข้อมูล ประกาศ

View All 
กระดานข่าว
  [2020-02-20] หาคนแทน (อ่าน 1007)
  [2020-02-20] รับโอนพนักงานส่วนตำบล (อ่าน 30)
  [2020-02-19] รับโอนพนักงานส่วนตำบล (อ่าน 348)
  [2020-02-17] ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) (อ่าน 511)
  [2020-02-17] ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) (อ่าน 53)
  [2020-02-11] เทศบาลตำบลแหลมสัก รับโอน (ย้าย) วิศวกรโยธาและนายช่างโยธา (อ่าน 1182)
  [2020-02-05] รับโอน(ย้าย)นิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ (อ่าน 6164)
  [2020-01-29] หาคนแทน เจ้าพนักงานธุรการ (อ่าน 12739)
  [2020-01-27] โอนย้ายตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (อ่าน 3551)
  [2019-11-26] รับโอน (ย้าย) นวก.สาธารณสุข จพง.พัสดุ (อ่าน 49673)
  [2019-11-25] รับโอน(ย้าย) หัวหน้าสำนักปลัด (อ่าน 6200)
  [2019-11-13] ต้องการหาคนแทนตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (อ่าน 40334)
  [2019-10-26] สอบถามค่ะ มีใครสอบแข่งขันได้ ตำแหน่ง นวก.พัสดุ ของ อบจ.กระบี่ ปี48บ้าง ค่ะ ใครมีปริ้นประกาศรายช (อ่าน 25748)
  [2019-10-25] ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานครูเทศบาล วิชาเอกปฐมวัย (อ่าน 1582)
  [2019-10-17] รับโอนเจ้าพนักงานธุรการ และนายช่างโยธา (อ่าน 32638)
  [2019-10-17] รับโอนเจ้าพนักงานธุรการ (อ่าน 208)
  [2019-10-16] รับโอนย้ายเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (อ่าน 1100)
  [2019-08-22] ต้องการคนมาแทน (อ่าน 707991)
  [2019-08-08] หาคนแทน (อ่าน 64539)
  [2019-07-25] รับโอนย้าย หาคนแทน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (อ่าน 43661)
Post || View All
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
-  [2019-12-16] ความระมัดระวัง (อ่าน 150)
-  [2019-12-16] หาคาแทน นายช่างโยธา (อ่าน 78)
-  [2019-11-25] รับโอน(ย้าย) หัวหน้าสำนักปลัด (อ่าน 130)
-  [2019-09-18] นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ที่ไหนว่างบ้างค่ะ จังหวัดกระบี่ ช่วยแจ้งเบอร์โทรให้ด้วยน่ะค่ะ ขอบคุณค (อ่าน 246)
-  [2019-09-02] รับโอน(ย้าย) ผอ.โรงเรียนอนุบาล สังกัด อบต. และครูชำนาญการ (อ่าน 154)
-  [2019-01-10] รับโอนย้ายตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีระดับชำนาญงาน (อ่าน 519)
-  [2018-11-30] ทต.ทอนหงส์ รับโอนย้าย ผอ.กองการศึกษา และ ผอ.โรงเรียนเทศบาล (อ่าน 361)
-  [2018-11-29] รับโอนย้ายนักทรัพยากรบุคคล (อ่าน 565)
-  [2018-11-27] เว็บไซต์อ่านยาก (อ่าน 261)
-  [2018-11-03] นวก.ศึกษา หาคนแทน (อ่าน 397)
Post | View All  
 
นายสาโรจน์  ไชยมาตร ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
นายสาโรจน์ ไชยมาตร
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 
 
 
 
Link หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวสด
คม ชัด ลึก
ฐานเศรฐกิจ
ไทยรัฐ
แนวหน้า
มติชน
สยามรัฐ
ประชาชาติธุรกิจ
ผู้จัดการ
บ้านเมือง
bangkokpost
 
Top!
Top!
Hit counter
8859
Users online
04
Page loadtime:
0_7968