Welcome to Krabilocal.go.th
     
 
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
อบต.ทรายขาว
อบต.คลองพน
อบจ. กระบี่
ทม. กระบี่
อบต. ไสไทย
ข่าวกลุ่มงาน/งาน [กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น]
  [2024-04-17] การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) กับแอปพลิเคชัน ทางรัฐ (อ่าน 234)
  [2024-03-27] กำชับและตรวจสอบการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 248)
  [2024-03-26] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเสริมศักยภาพเครือข่ายขับเคลื่อนเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและจัด (อ่าน 219)
  [2024-03-26] ขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ (อ่าน 233)
  [2024-03-26] แจ้งประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างความรู้และส่งเสริมศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรี (อ่าน 233)
  [2024-03-25] แนวทางสนับสนุนและร่วมบูรณาการการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของอ (อ่าน 227)
  [2024-03-25] การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้่นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งท (อ่าน 227)
  [2024-03-22] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำป (อ่าน 299)
  [2024-03-21] การประชุมชี้แจงการใช้ระบบการลงทะเบียนและฐานข้อมูลกิจการสภาเด็กและเยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 251)
  [2024-03-19] แจ้งประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมเวทีให้คำแนะนำการดำเนินงาน 7 มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่  (อ่าน 358)
  [2024-03-19] รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์ (อ่าน 120)
  [2024-03-19] นโยบายและแนวทางการส่งเสริมสังคมคนพิการและผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล (อ่าน 73)
  [2024-03-18] รับสมัครคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท (อ่าน 65)
  [2024-03-18] การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติดีเด่น ประจำปี พ.ศ. (อ่าน 84)
  [2024-03-13] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ควา (อ่าน 76)
  [2024-03-12] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุ (อ่าน 75)
  [2024-03-12] แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รอบ 6 ภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ GPAX  (อ่าน 63)
  [2024-03-12] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ (อ่าน 71)
  [2024-03-12] การจัดทำซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 ก (อ่าน 86)
  [2024-03-12] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาฯ การศึกษาปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (อ่าน 56)
  [2024-03-11] แนวทางการบริหารงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสง (อ่าน 82)
  [2024-03-07] หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลที่ขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ่าน 85)
  [2024-03-06] แนวทางการดำเนินโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส (อ่าน 81)
  [2024-03-06] การส่งเสริมสนับสนุนและฟื้นฟูการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และจริยธรรมศึกษาของสถานศึกษา สัง (อ่าน 80)
  [2024-03-04] การประชุมเชิงปฏิบัติการ และพิธีมอบโล่รางวัล พัดเกียรติยศ เกียรติบัตรวัดต้นแบบระดับหน ประจำปีพุทธศักร (อ่าน 78)
  [2024-03-01] แจ้งข้อค้นพบ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  (อ่าน 81)
  [2024-02-29] ขอประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤุดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกา (อ่าน 94)
  [2024-02-29] การเข้าร่วมเป็นครู ข ผู้เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 104)
  [2024-02-27] การประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามห (อ่าน 108)
  [2024-02-23] การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล (อ่าน 149)
  [2024-02-23] ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้อ (อ่าน 135)
  [2024-02-23] การกำหนดวันหยุดทำการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2567 (เพิ่ม (อ่าน 146)
  [2024-02-23] ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ครั้งที่ 13 ( (อ่าน 137)
  [2024-02-20] โครงการท้องถิ่นร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยันด้วยกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ(แจ้งหนังสือสมาคมฯ) (อ่าน 151)
  [2024-02-20] โครงการท้องถิ่นร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยันด้วยกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ(แจ้งหนังสือกรมฯ) (อ่าน 142)
  [2024-01-17] การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำท้องที่ ผ่านสื่อ (อ่าน 267)
  [2023-12-07] ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 319)
  [2023-11-28] การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567 (อ่าน 319)
  [2023-11-27] ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ่าน 327)
  [2023-11-23] ซักซ้อมแนวทางการบริหารงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (อ่าน 251)
  [2023-10-16] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ (อ่าน 382)
  [2023-10-16] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประ (อ่าน 387)
  [2023-10-16] โอน (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 282)
  [2023-10-16] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุ (อ่าน 288)
  [2023-10-09] การรับ-ส่งข้อมูลที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และการรักษาความมั่นคงปลอด (อ่าน 325)
  [2023-10-09] หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อดำเนินกิจการอื่น (อ่าน 260)
  [2023-10-09] แนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียน (อ่าน 271)
  [2023-10-04] การสำรวจความพร้อมและความก้าวหน้าในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกา (อ่าน 347)
  [2023-09-28] การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที (อ่าน 254)
  [2023-07-03] แจ้งขยายระยะเวลาการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 (อ่าน 411)
  [2023-07-03] การคัดเลือกกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ซึ่งเป็นผู้แทนของเทศบาลภาคใต้แทนตำแหน่งที่ว่าง (อ่าน 298)
  [2023-06-21] การแก้ไขคำอธิบายแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 (อ่าน 321)
  [2023-05-29] การรายงานและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (อ่าน 419)
  [2023-05-23] การรับ-ส่งข้อมูลที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และการรักษาความมั่นคงปลอด (อ่าน 338)
  [2023-05-22] ซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 (อ่าน 411)
  [2023-05-15] การจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้สูงอายุ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียกคืนและได้นำส่งเงินคืนเป็นรายได้แผ (อ่าน 305)
  [2023-05-10] การรับ-ส่งข้อมูลที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และการรักษาความมั่นคงปลอด (อ่าน 275)
  [2023-05-09] แนวทางปฏิบัิในการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (อ่าน 364)
  [2023-05-02] โครงการจัดกิจกรรม วันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 (อ่าน 275)
  [2023-04-28] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2565 และที่แก้ไขเพิ (อ่าน 268)
  [2023-04-25] แนวทางการปฏิบัติคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดต (อ่าน 252)
  [2023-04-20] ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม (ฉบับที่ 2) (อ่าน 275)
  [2023-04-11] การตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 286)
  [2023-04-07] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมฃนของเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 (อ่าน 241)
  [2023-04-03] เร่งรัดการจัดทำแผนที่ภาษีแม่บทและแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (อ่าน 247)
  [2023-03-31] พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 (อ่าน 283)
  [2023-03-31] ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อว หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัด (อ่าน 263)
  [2023-03-07] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ (อ่าน 294)
  [2023-03-07] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุ (อ่าน 256)
  [2023-03-07] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประ (อ่าน 255)
  [2023-02-28] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำ (อ่าน 257)
  [2023-02-28] ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการตามคำปรึกษาหรือคำแนะนำของคณะกรรมการวินิ (อ่าน 255)
  [2023-02-23] ซักซ้อมการดำเนินงานตามแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว (อ่าน 247)
  [2023-02-22] การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ (อ่าน 260)
  [2023-02-22] การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแต (อ่าน 242)
  [2023-02-16] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้แ (อ่าน 289)
  [2023-02-15] การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 (อ่าน 331)
  [2023-01-31] การกำหนดวันหยุดทำการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 (อ่าน 276)
  [2023-01-31] การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 (อ่าน 293)
  [2023-01-31] ขอความร่วมมือเผยแพร่เล่มรวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 แล (อ่าน 266)
  [2023-01-17] ประชาสัมพันธ์การสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ประจำปีงบประมาณ พ (อ่าน 268)
  [2023-01-10] กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 (อ่าน 265)
  [2023-01-06] ซักซ้อมขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 (อ่าน 305)
  [2023-01-05] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปร (อ่าน 293)
  [2023-01-04] การรายงานและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (อ่าน 316)
  [2023-01-03] ขอรับงบประมาณค่าตอบแทนเสี่ยงภัย (อ่าน 291)
  [2022-12-29] การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาป (อ่าน 314)
  [2022-12-26] การรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบีย (อ่าน 304)
  [2022-12-26] การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 (อ่าน 281)
  [2022-12-21] คู่มือแนวทางการปฏิบัติการเข้าใช้งานระบบและสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปล (อ่าน 291)
  [2022-12-19] การขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อ่าน 292)
  [2022-12-19] ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 (อ่าน 262)
  [2022-12-15] รายงานผลการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 273)
  [2022-12-14] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ สรรหาและส่งรายชื่อ เพื่อคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพ (อ่าน 284)
  [2022-12-14] ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานในสังกัดสนับสนุนการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี (อ่าน 266)
  [2022-12-13] แจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (อ่าน 265)
  [2022-12-09] ข้อมูลสถานประกอบการ (อ่าน 295)
  [2022-12-08] รับสมัครคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจกา (อ่าน 274)
  [2022-12-08] แผนการเร่งรัดการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน (อ่าน 303)
  [2022-12-07] ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำป (อ่าน 274)
  [2022-12-07] ข้อสั่งการแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (อ่าน 287)
  [2022-12-07] การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายการจัดการขยะและดำเนิน (อ่าน 264)
  [2022-12-06] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประ (อ่าน 275)
  [2022-12-06] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ (อ่าน 307)
  [2022-12-06] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุ (อ่าน 269)
  [2022-12-01] ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 (อ่าน 269)
  [2022-11-30] ข้อหารือการปฏิบัติงานในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉ (อ่าน 274)
  [2022-11-30] มาตรการการช่วยเหลือประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 (อ่าน 282)
  [2022-11-29] การส่งเสริมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 270)
  [2022-11-28] ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินเบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์เพื่อกา (อ่าน 286)
  [2022-11-28] ผลการประเมินคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 264)
  [2022-11-28] เร่งรัดการรายงานข้อมูลครัวเรือนที่ไม่มีพื้นที่ดำเนินการรวมถึงไม่มีพื้นที่ส่วนกลางเพียงพอในการจัดทำถั (อ่าน 282)
  [2022-11-23] ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนระบบประเมินและติดตามคุณภาพระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อใช้บริห (อ่าน 282)
  [2022-11-21] ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม สาสุ (อ่าน 287)
  [2022-11-18] การปรับปรุงแบบรายงานข้อมูลพื้นที่ชุ่มน้ำที่อยู่นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ของท้องถิ่น (อ่าน 313)
  [2022-11-18] ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการการอบรมบุคคลในท้องถิ่นที่ประสงค์จะเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นฯ (อ่าน 304)
  [2022-11-17] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (อ่าน 295)
  [2022-11-17] ประชาสัมพันธ์ระบบการทดสอบออนไลน์ ภายใต้ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนำผลการทดสอบระดับชาติขั้นพิ (อ่าน 282)
  [2022-11-16] การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกคร (อ่าน 344)
  [2022-11-10] สำรวจการใช้งานระบบบริหารจัดการปัญหาและข้อร้องเรียน (Traffy Fondue) (อ่าน 279)
  [2022-11-08] แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อ่าน 366)
  [2022-11-02] การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก (อ่าน 392)
  [2022-11-02] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (อ่าน 278)
  [2022-10-31] การบันทึกข้อมูลภารกิจถ่ายโอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (IN (อ่าน 301)
  [2022-10-28] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ (อ่าน 284)
  [2022-10-28] ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Bluebook Application เขตสุขภาพที่ 11 (อ่าน 263)
  [2022-10-28] ขอขยายเวลาโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อ่าน 266)
  [2022-10-27] การเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน (อ่าน 313)
  [2022-10-26] แนวทางปฏิบัติ ขั้นตอน และหลักเกณฑ์การขออนุญาตจัดกิจกรรมในพื้นที่อุทยานแหเงชาติ และวนอุทยาน (อ่าน 287)
  [2022-10-25] แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ระดับอำเภอ จ (อ่าน 324)
  [2022-10-21] ขอความร่วมมือแจ้งแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุ (อ่าน 312)
  [2022-10-20] ข้อมูลผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ (อ่าน 310)
  [2022-10-20] แจ้งเปลี่ยนแปลงแบบรายงานการขับเคลื่อนและเตรียมทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท (อ่าน 296)
  [2022-10-20] ขอความร่วมมือแจ้งการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในช่ว (อ่าน 312)
  [2022-10-19] การสำรวจข้อมูลเพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือสำหรับคนพิการทางการเห็นที่ประสบสาธารณภัย (อ่าน 309)
  [2022-10-19] การรายงานข้อมูลจำนวนประขากรเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 298)
  [2022-10-19] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงาน (อ่าน 411)
  [2022-10-18] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการ (อ่าน 290)
  [2022-10-18] การสำรวจข้อมูลการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 301)
  [2022-10-10] ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 319)
  [2022-10-10] ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 (อ่าน 313)
  [2022-10-10] การตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้อปท. ใช้ดำเนินการสำรวจข้อมูลและขอบเขตขอ (อ่าน 309)
  [2022-10-10] ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำป (อ่าน 360)
  [2022-10-07] ข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน (อ่าน 314)
  [2022-10-07] แนวทางการปฏิบัติการให้มีสิ่งก่อสร้างในเขตอุทยานแห่งชาติ และวนอุทยาน ตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว (อ่าน 324)
  [2022-10-06] เร่งรัดการดำเนินโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย (อ่าน 322)
  [2022-10-06] การขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย (อ่าน 318)
  [2022-10-06] ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (อ่าน 320)
  [2022-10-05] ขอเชิญประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้อง (อ่าน 314)
  [2022-10-05] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาล (อ่าน 285)
  [2022-10-05] การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั (อ่าน 278)
  [2022-10-04] การรายงานแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ (อ่าน 335)
  [2022-10-04] การรายงานผลการจัดตั้งชุมชนและผลการดำเนินงานของชุมชนในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) (อ่าน 288)
  [2022-09-30] ขอให้ตรวจสอบรายละเอียดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 (อ่าน 297)
  [2022-09-30] ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน (อ่าน 285)
  [2022-09-30] แจงผลการอนุมติเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ครั้งที่ 2 (อ่าน 317)
  [2022-09-30] ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อ่าน 272)
  [2022-09-30] ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 (อ่าน 266)
  [2022-09-30] การคืนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคต (อ่าน 271)
  [2022-09-30] การโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. (อ่าน 309)
  [2022-09-30] เร่งรัดการดำเนินโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 294)
  [2022-09-29] การสมัครเข้าร่วมโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย (อ่าน 315)
  [2022-09-29] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประ (อ่าน 307)
  [2022-09-28] การจัดสรรงบประมาณโดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3 ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนด ให้อำนาจ (อ่าน 311)
  [2022-09-27] ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมฝึกอบรมการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน (อ่าน 280)
  [2022-09-26] การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการจัดการมูลฝอยขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.1) ประจำปี พ.ศ (อ่าน 293)
  [2022-09-26] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 294)
  [2022-09-22] ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก ประจำปี 2565 (อ่าน 299)
  [2022-09-22] ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้่ยงดูเด็กแรกเกิด (อ่าน 316)
  [2022-09-22] มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น (อ่าน 304)
  [2022-09-21] พิจารณาการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เงินเหลือจ่าย) ครั้งที่ 3 (อ่าน 300)
  [2022-09-21] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง ซ่อมแซมพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำที่ได้รับความเสี (อ่าน 288)
  [2022-09-21] รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์ (อ่าน 283)
  [2022-09-21] การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนังานสถานธนานุบาล ครั้งที่ (อ่าน 278)
  [2022-09-20] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนค่ากระแสไฟฟ้า ครั้งที่ 5 (อ่าน 274)
  [2022-09-20] กฏกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2565 (อ่าน 294)
  [2022-09-19] ส่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข และประกาศกรมอนามัย (อ่าน 289)
  [2022-09-19] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย (อ่าน 291)
  [2022-09-16] แจ้งแนวทางในการจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม (อ่าน 297)
  [2022-08-11] แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ฯ. (อ่าน 340)
  [2022-08-11] การประเมินโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ FDA Center (อ่าน 293)
  [2022-08-11] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร “การค้นหา คัดกรอง ป้องกัน ฯ (อ่าน 303)
  [2022-08-11] คู่มือการจัดตั้งและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว (อ่าน 282)
  [2022-08-11] การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 292)
  [2022-08-05] การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ (อ่าน 328)
  [2022-08-05] แนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเสณษฐกิจฐานราก ปี 2565 (อ่าน 340)
  [2022-08-04] โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 367)
  [2022-08-04] ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาล (อ่าน 320)
  [2022-08-04] การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 (อ่าน 385)
  [2022-08-03] ขอความร่วมมือซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ (อ่าน 311)
  [2022-08-03] แนวทางการจดทะเบียนพาณิชย์การประกอบพาณิชยกิจเกี่ยวกับกัญชา กัญชง (อ่าน 304)
  [2022-08-03] การจัดบริการสาธารณะในการช่วยเหลือประชาชนฯ ในกรณีการรับส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล (อ่าน 299)
  [2022-08-02] แนวทางการดำเนินงานตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสดับอักเสบ (อ่าน 303)
  [2022-08-02] การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 ฯ (อ่าน 307)
  [2022-08-02] ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 311)
  [2022-07-27] การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้ร้ับเข็มเกียรติคุณ (อ่าน 303)
  [2022-07-27] การจัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียกลกโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ (อ่าน 323)
  [2022-07-27] แนวทางการบันทึกข้อมูลพื้นฐานขยะเปียกลงในระบบสารสนเทศการจัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียกฯ และรหัสผ่าน (อ่าน 310)
  [2022-07-26] แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการประชุมชี้แจงระบบสารสนเทศการจัดเก็บข้อมูงถังขยะเปียกลดโลกร้อน (อ่าน 319)
  [2022-07-26] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำประจำปี พ.ศ. 2567 (อ่าน 308)
  [2022-07-25] รายงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะ (อ่าน 303)
  [2022-07-20] โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริิกิติ์ฯ (อ่าน 326)
  [2022-07-19] แนวทางและปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (อ่าน 306)
  [2022-07-19] การสำรวจข้อมูลถนนและแหล่งกักเก็บน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 323)
  [2022-07-19] ขอความร่วมมือเร่งรัดการใช้งบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (อ่าน 320)
  [2022-07-19] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายเงินรายได้ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ (อ่าน 326)
  [2022-07-08] ประชาสัมพันธ์โครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI..RUN..2022 (อ่าน 340)
  [2022-07-05] แนวทางการออกคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามมาตรา 34 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (อ่าน 347)
  [2022-07-04] การสำรวจความต้องการเครื่องจักรกลและเครื่องมือทางการเกษตร (อ่าน 317)
  [2022-07-01] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ.2565 (อ่าน 343)
  [2022-06-30] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอดภัย (อ่าน 323)
  [2022-06-29] การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (อ่าน 315)
  [2022-06-29] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปัญหาเมือง (Traffy Fondue) (อ่าน 326)
  [2022-06-28] การเสนอขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของอปท.ทีเป็นหน่่วยรับงบประมาณ (อ่าน 342)
  [2022-06-27] รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2 2565 (อ่าน 345)
  [2022-06-27] แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด จังหวัดกระบี่ ประจำปี พ.ศ.2565 (อ่าน 358)
  [2022-06-27] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนค่ากระแสไฟฟ้า ครั้งที่ 4 (อ่าน 316)
  [2022-06-23] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3 (อ่าน 327)
  [2022-06-22] การอนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2565 รายการแหล่งท่องเที่ยวและcctv (อ่าน 337)
  [2022-06-17] แจ้งบัญชีผู้ใช้งาน user ของ Thai water plan เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ (อ่าน 347)
  [2022-06-16] โครงการอำเภอนำร่อง บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการฯ (อ่าน 334)
  [2022-06-16] ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570) (อ่าน 298)
  [2022-06-14] แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ.2560 - 2564 มีผลใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 (อ่าน 317)
  [2022-06-14] การจัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียกลกโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ กระทรวงมหาดไทย (อ่าน 315)
  [2022-06-14] ขออนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ่าย 2564 รายการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 344)
  [2022-06-13] การจัดสรรงบประมาณโครงการสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือ พ.ศ. 2565งวดที่4(ก.ค. 2565) (อ่าน 323)
  [2022-06-13] การจัดสรรงบประมาณโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 (ก.ค. 2565) (อ่าน 328)
  [2022-06-10] ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต ถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ (อ่าน 312)
  [2022-06-08] ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯในการเตรียมความพร้อมฯในช่วงฤดูฝน ปี 2565 (อ่าน 311)
  [2022-06-08] ขออนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ่าย 2565 (อ่าน 357)
  [2022-06-07] สื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ (อ่าน 311)
  [2022-06-07] การประเมินตนเองเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 2565 ผ่านระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC+) (อ่าน 327)
  [2022-06-02] การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี พ.ศ.2565 (อ่าน 344)
  [2022-05-30] ข้อสั่งการในคราวประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการกลุ่ม Clusters ที่ 2 ฯ ครั้งที่ 2/2565 (อ่าน 319)
  [2022-05-30] จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ (อ่าน 329)
  [2022-05-27] ขอความอนุเคราะห์ให้อปท.บันทึกในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำ (อ่าน 329)
  [2022-05-27] ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ออปท. (อ่าน 356)
  [2022-05-26] การประเมินการใช้ประโชน์และการสำรวจความพึงพอใจระบบสารสนเทศเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (อ่าน 324)
  [2022-05-24] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนค่ากระแสไฟฟ้า ครั้งที่ 3 (อ่าน 344)
  [2022-05-23] ซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บภาษีป้ายของโรงเรียนเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อ่าน 307)
  [2022-05-20] การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 (อ่าน 355)
  [2022-05-20] การเร่งรัดดำเนินการพิสูจน์การครอบครองที่ดิน (อ่าน 333)
  [2022-05-18] ขอความอนุเคราะห์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำ (อ่าน 339)
  [2022-05-18] การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 (อ่าน 326)
  [2022-05-18] ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการกลุ่ม Cluster ที่ 2 อำเภอเกาะลันตา ฯ ครั้งที่ 2/2565 (อ่าน 330)
  [2022-05-18] เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อ่าน 359)
  [2022-05-17] ขอให้จัดส่งข้อมูลค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง (อ่าน 320)
  [2022-05-12] การขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ (ศจพ.) ในระดับพื้นที่ (อ่าน 357)
  [2022-05-12] การรายงานข้อมูลการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 319)
  [2022-05-12] เร่งรัดการบันทึกข้อมูลรายงานผลกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งผ่านระบบฐานข้อมูลกลาง (INFO) (อ่าน 346)
  [2022-05-11] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สือประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น (อ่าน 318)
  [2022-05-10] การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 305)
  [2022-05-10] การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 310)
  [2022-05-10] การส่งเสริมการใช้ปูนซีเมนต์ลดโลกร้อน (ไฮดรอลิก) สำหรับการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 312)
  [2022-05-10] การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 318)
  [2022-05-10] ขอความร่วมมือเร่งรัดการใช้งบประมาณกองทุนดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข(LTC) (อ่าน 326)
  [2022-05-10] กฎกระทรวงยกเว้นค่าค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ฯ (อ่าน 304)
  [2022-05-06] สำรวจฐานข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า และลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (อ่าน 323)
  [2022-05-06] โครงการจัดงานวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 307)
  [2022-05-05] แก้ไขแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 345)
  [2022-05-02] การขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนฯ (อ่าน 326)
  [2022-05-02] มาตรการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 332)
  [2022-04-29] ระบบบริหารการเผาในที่โล่ง (Burn check) สำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง (อ่าน 299)
  [2022-04-29] สำรวจข้อมูลผู้สูงอายุที่ได้รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจฯ (อ่าน 308)
  [2022-04-28] ขอความร่วมมือเร่งดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายก่อนการระบาด (อ่าน 315)
  [2022-04-27] การเตรียมความพร้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยในพื้นที่ (อ่าน 306)
  [2022-04-27] แนวทางประกอบการพิจารณาอนุมัติการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล (อ่าน 321)
  [2022-04-27] ขอจัดส่งเอกสารองค์ความรู้การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม (อ่าน 310)
  [2022-04-27] ขอส่งเล่มคู่มือการเติมน้ำใต้ดิน (ปี 2564) (อ่าน 321)
  [2022-04-26] ขอจัดส่งประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2564 (อ่าน 327)
  [2022-04-25] ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 (อ่าน 328)
  [2022-04-25] โครงการคัดเลือก อปท.ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ (Thailand Rabies Awards 2022) (อ่าน 346)
  [2022-04-25] การขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมสำหรับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) (อ่าน 354)
  [2022-04-22] ข้อเสนอการจัดการของเสียอันตรายชุมชนที่เหมาะสมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 333)
  [2022-04-20] แนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนฯ (ศจพ.) ในระดับพื้นที่ (อ่าน 336)
  [2022-04-11] ขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาการจัดการขยะ (อ่าน 349)
  [2022-04-08] แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ (อ่าน 328)
  [2022-03-31] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๕ (อ่าน 362)
  [2022-03-28] การสำรวจข้อมูลการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 (อ่าน 328)
  [2022-03-25] การแก้ไขป้ายความเร็วเพื่อรองรับกฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วสำหรับการขับรถในทางเดินรถ พ.ศ.2564 (อ่าน 357)
  [2022-03-24] แจ้งแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยด้วยระบบการหมักทำปุ๋ยให้กับ อปท.ในพื้นที่เกาะทั้ง 14 แห่ง (อ่าน 350)
  [2022-03-24] การขับเคลื่อนการทำความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ฯ (อ่าน 361)
  [2022-03-24] แนวทางขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2565 (เงินเหลือจ่าย) (อ่าน 395)
  [2022-03-21] โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ฯ (อ่าน 363)
  [2022-03-21] เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อ่าน 378)
  [2022-03-18] การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของอปท.ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (อ่าน 351)
  [2022-03-18] ซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 (อ่าน 410)
  [2022-03-18] ซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 (อ่าน 381)
  [2022-03-18] แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (อ่าน 317)
  [2022-03-15] แอปพลิเคชั่น THAI DISASTER ALERT (อ่าน 331)
  [2022-03-14] การใช้งานระบบจดทะเบียนพาณิชย์ (อ่าน 355)
  [2022-03-14] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพ้ันธ์การใช้งานระบบสารสนเทศการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (อ่าน 354)
  [2022-03-14] ซักซ้อมแนวทางดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (อ่าน 352)
  [2022-03-09] การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อ่าน 359)
  [2022-03-07] คำสั่งกรมควบคุมโรค เรื่อง มอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (อ่าน 334)
  [2022-03-07] ซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 (อ่าน 372)
  [2022-03-04] การจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570) (อ่าน 362)
  [2022-03-03] แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 363)
  [2022-03-03] แผนปฏิบัติการด้านการจัดการปะการังของประเทศไทยระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 - 2569) (อ่าน 323)
  [2022-02-28] รายงานการติดตั้งถังขยะติดเชื้อชุมชน (อ่าน 325)
  [2022-02-25] ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันฯ ในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2565 (อ่าน 344)
  [2022-02-25] การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 336)
  [2022-02-24] การขับเคลื่อนแนวทางเขตเศรษบกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (อ่าน 340)
  [2022-02-21] ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องก้ันและควบคุมโรคติดต่อ (อ่าน 391)
  [2022-02-15] การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (อ่าน 341)
  [2022-02-11] ขอความอนุเคราะห์ยืนยันร้านค้าในการลงทะเบียนคนละครึ่ง ระยะที่ 4 (อ่าน 345)
  [2022-02-11] การขยายระยะเวลารับสมัคร อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปี 2565 (อ่าน 378)
  [2022-02-10] การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 357)
  [2022-02-10] สำรวจความประสงค์เกี่ยวกับความต้องการองค์ความรู้ ข้อมูล และคู่มือที่สนใจ ฯ (อ่าน 367)
  [2022-02-09] การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสบภัยกรณีเอกสารราชการสูญหายหรือเสียหายเนื่องจากสาธารณภัย (อ่าน 356)
  [2022-02-09] ระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย ฯ และการจัดการสิ่งปฏิกูลของโรงไฟฟ้า พ.ศ.2564 (อ่าน 349)
  [2022-02-08] การตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดของสถานที่กำจัดขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้อง (อ่าน 356)
  [2022-02-07] การกำกับดูแลการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 367)
  [2022-02-07] การคัดเลือกคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดฯ แทนตำแหน่งที่ว่าง (อ่าน 361)
  [2022-02-04] ขอเชิญส่งรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับโล่รางวัลแห่งเกียรติยศ โครงการจิตอาสากู้ชีพไทย (อ่าน 343)
  [2022-02-03] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์ ถามมา ตอบไป ไขข้อสงสัย โครงการ LESS ฯ (อ่าน 357)
  [2022-02-02] การสำรวจการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ฯ (อ่าน 379)
  [2022-01-31] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการบริหารงานบุคคลก่อนมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาล (อ่าน 338)
  [2022-01-28] การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการบันทึกข้อมูล และการประชุมชี้แจงการตรวจสอบข้อมูลในระบบสารสนเทศฯ (อ่าน 364)
  [2022-01-28] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน (อ่าน 350)
  [2022-01-28] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรฯ (อ่าน 350)
  [2022-01-27] เพิ่มเติมแบบรายงานจัดหาชุดและอุปกรณ์ป้องกันให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อฯ (อ่าน 332)
  [2022-01-27] การจัดสรรงบประมาณด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปี 65งวดที่ 2 เพิ่มเติม(ก.พ.65) (อ่าน 355)
  [2022-01-27] การตรวจสอบสถานะการรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 347)
  [2022-01-26] ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการเรียนรู้หลักสูตรเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง Online (อ่าน 350)
  [2022-01-26] หารือหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 (อ่าน 325)
  [2022-01-26] การเผยแพร่องค์ความรู้จากงานสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการบริหารงานท้องถิ่นระหว่างไทย - ญี่ปุ่น (อ่าน 315)
  [2022-01-26] โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 (อ่าน 321)
  [2022-01-26] ข้อสั้งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติฯ ช่วงวันตรุษจีน 2565 (อ่าน 319)
  [2022-01-25] ข้อสั่งการในคราวประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการกลุ่ม Clusters ที่ 2 อำเภอเกาะลันตา ฯ (อ่าน 324)
  [2022-01-25] มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการสอบคัดเลือก (อ่าน 431)
  [2022-01-21] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการ (อ่าน 348)
  [2022-01-21] แจ้งผลคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน (อ่าน 346)
  [2022-01-21] แนวทางปฏิบัติรองรับรตามระเบียบมท.ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล (อ่าน 349)
  [2022-01-21] การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 348)
  [2022-01-20] ขอความร่วมมือโครงการ “การจัดการประชากรสุนัขจรจัดประเทศไทย” (อ่าน 342)
  [2022-01-20] เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 (อ่าน 338)
  [2022-01-18] การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 (อ่าน 331)
  [2022-01-18] แจ้งกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองฯ (อ่าน 341)
  [2022-01-18] การกำกับ ติดตาม การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (อ่าน 374)
  [2022-01-13] แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ (อ่าน 354)
  [2022-01-12] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเพิ่มขีดความสามารถด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ (อ่าน 344)
  [2022-01-11] แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อภายหลังเทศกาลปีใหม๋ (อ่าน 333)
  [2022-01-10] กำหนดวันเริ่มใช้บัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง (อ่าน 368)
  [2022-01-07] ซักซ้อมขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 (อ่าน 368)
  [2022-01-07] ขอความร่วมมือประสาน อปท.ดำเนินงานตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ ฯ ของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 (อ่าน 356)
  [2022-01-07] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดเทศบาลไทย ใส่ใจโลกร้อน ปี 6 (อ่าน 344)
  [2022-01-06] ขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค ในกองทุนหลักประกันสุขภาพ (อ่าน 357)
  [2022-01-06] ขอส่งการคาดการณ์โรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2565 และมาตรการป้องกันและเตรียมพร้อมรับการระบาดโรคไข้เลือดออก (อ่าน 348)
  [2022-01-06] การจัดสรรงบประมาณแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ปี65 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (ม.ค.-มี.ค 65) (อ่าน 338)
  [2022-01-06] นโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ พ.ศ.2564 - 2565 (อ่าน 381)
  [2022-01-05] ขอความร่วมมือสำรวจความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพโค้ชวด้านสุขภาพ (อ่าน 345)
  [2021-12-30] พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 (อ่าน 372)
  [2021-12-29] ขอหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (อ่าน 367)
  [2021-12-24] การรายงานและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (อ่าน 376)
  [2021-12-23] แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด (อ่าน 390)
  [2021-12-23] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 (อ่าน 365)
  [2021-12-23] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (อ่าน 360)
  [2021-12-23] หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อชำระหนี้เงินกุู้กับสถาบันการเงิน (อ่าน 359)
  [2021-12-23] กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและวันหยุดทำการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ (อ่าน 358)
  [2021-12-23] การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อ่าน 345)
  [2021-12-23] แนวทางการปฏิบัติในการต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานฯ (อ่าน 369)
  [2021-12-22] ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมรับเหตุสาธารณภัย (อ่าน 368)
  [2021-12-21] ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร (อ่าน 366)
  [2021-12-21] กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 (อ่าน 354)
  [2021-12-21] ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบใบอนุญาต และแบบหนังสืออื่น ๆ (อ่าน 391)
  [2021-12-21] การเข้าใช้งานระบบดาวน์โหลดข้อมูลบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน (อ่าน 371)
  [2021-12-17] ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2565 – 2569) ฯ (อ่าน 391)
  [2021-12-14] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปแก่ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.65 งวดที่2จำนวน2เดือน(ม.ค.-ก.พ.2565) (อ่าน 346)
  [2021-12-14] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ65งวดที่2จำนวน3 เดือน (ม.ค. – มี.ค.65) (อ่าน 340)
  [2021-12-14] การขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปับีญชี2565 (อ่าน 354)
  [2021-12-13] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ครั้งที่ 1 (อ่าน 356)
  [2021-12-13] มาตรการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 370)
  [2021-12-13] การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิ่นที่ม่ีการบริหารจัดการทีีดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อ่าน 340)
  [2021-12-13] ส่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข (อ่าน 344)
  [2021-12-09] การรายงานข้อมูลสถานะปัจจุบันการรวมกลุ่มพื้นที่ Clusters ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 363)
  [2021-12-08] กฎหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (อ่าน 375)
  [2021-12-03] การขอรับงบประมาณ พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด้านการศึกษา (อ่าน 392)
  [2021-12-03] รับสมัครคัดเลือกผุู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผุู้จัดการสถานธนานุบาล (อ่าน 344)
  [2021-12-03] ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 375)
  [2021-11-26] ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้มีความรู้ด้านวิศวกรรม (ผู้มีใบอนุญาตเป็นผู่ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม) (อ่าน 399)
  [2021-11-26] ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 387)
  [2021-11-26] กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญบัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 (อ่าน 387)
  [2021-11-26] gg (อ่าน 359)
  [2021-11-25] การจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของหมู่บ้าน ชุมชน มีการคัดแยกขยะที่ต้นทาง (อ่าน 391)
  [2021-11-25] สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่มีความเสี่ยงที่อาจจะได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย (อ่าน 380)
  [2021-11-23] แนวทางในการปฏิบัติราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (อ่าน 392)
  [2021-11-22] การอบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (อ่าน 402)
  [2021-11-18] การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ของอปท. (อ่าน 459)
  [2021-11-18] การประเมินคุณภาพผ๔้เรียน NT ป.3 และประเมินความสามารถด้านการอ่าน ป.1 ปีการศึกษา 1/2564 (อ่าน 357)
  [2021-11-15] แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช 2564 (อ่าน 402)
  [2021-11-15] สรุปแนวทางการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกัน (อ่าน 386)
  [2021-11-15] รายงานสถานะปัจจุบันข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะ (อ่าน 372)
  [2021-11-12] ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลกและการเรียนออนไลน์ฯ(Play worker) (อ่าน 393)
  [2021-11-12] มาตรการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 398)
  [2021-11-12] กฎหมายระดับอนุบัญญัติและแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (อ่าน 372)
  [2021-11-12] ประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับรางวัลเกียรติคุณ โครงการ “เด็กไทย ใส แซ่บ สุข...ยุควิถีชีวิตใหม่” (อ่าน 378)
  [2021-11-10] การดำเนินการสรรหาและเลือกคณะกรรมการสภาการศึกษา (อ่าน 368)
  [2021-11-10] การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์ COVID - 19 (อ่าน 393)
  [2021-11-09] ขอประชาสัมพันธืกฎหมายระดับอนุบัญญัติและแนวทางการปฏิบััติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (อ่าน 372)
  [2021-11-08] รายงานข้อมูลการดำเนินงานศูนย์เยาวชน (อ่าน 426)
  [2021-11-08] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 6 (อ่าน 350)
  [2021-11-05] การแก้ไขปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 356)
  [2021-11-05] แบบรายงานการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะติดเชื้อ ในสถานการณ์ COVID-19 (อ่าน 369)
  [2021-11-05] การแก้ไขปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 398)
  [2021-11-05] โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปี 2565 (อ่าน 392)
  [2021-11-04] การจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 (อ่าน 385)
  [2021-11-04] การจัดสรรเงินเงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ (อ่าน 350)
  [2021-11-04] การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเช่าบ้าน ไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564 (อ่าน 370)
  [2021-11-03] การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (อ่าน 373)
  [2021-11-01] ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขฯ (อ่าน 370)
  [2021-11-01] การสนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 390)
  [2021-10-29] การนำแนวทางการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ฯ (อ่าน 378)
  [2021-10-29] ติดตามผลการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ (อ่าน 387)
  [2021-10-29] รวบรวมข้อมูลนักเรียนที่ได้รับการฉีดวัคซีน (อ่าน 390)
  [2021-10-28] สำรวจข้อมูลการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 375)
  [2021-10-27] กฎกระทรวงการดำเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อฯ พ.ศ.2564 (อ่าน 381)
  [2021-10-26] การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 384)
  [2021-10-26] ประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับเข็มเกียรติคุณฯ (อ่าน 351)
  [2021-10-26] แจ้งผลการประกวดคัดเลือกกองทุน กปท.ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ปีงบประมาณ 2564 (อ่าน 361)
  [2021-10-25] แจ้งปฎิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 363)
  [2021-10-25] การเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล PISA 2022 (อ่าน 385)
  [2021-10-25] ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาติดตามและสอบถามการใช้จ่าย (อ่าน 375)
  [2021-10-25] แนวปฏิบัติในการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (อ่าน 409)
  [2021-10-21] แจ้งความก้าวหน้าการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ปี พ.ศ. 2566-2570 ผ่านระบบ Thai water plan (อ่าน 386)
  [2021-10-21] ดำเนินการตอบแบบรายงานการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 383)
  [2021-10-21] แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด (อ่าน 394)
  [2021-10-20] แนวทางการเปิดสถานศึกษา (โรงเรียนวิทยาลัย) ในสถานการณ์ (COVID - 19) (อ่าน 357)
  [2021-10-20] มาตรการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด (อ่าน 371)
  [2021-10-20] แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในระดับท้องถิ่น (อ่าน 415)
  [2021-10-19] ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 1 2564 (อ่าน 378)
  [2021-10-19] แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาฯ (อ่าน 438)
  [2021-10-19] การแก้ไขปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 366)
  [2021-10-18] ขอความอนุเคราะห์ถ่ายโอนถนนให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ (อ่าน 400)
  [2021-10-18] การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (อ่าน 334)
  [2021-10-15] การจัดการมูลฝอยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 362)
  [2021-10-15] ขอส่งสำเนาหนังสือตอบข้อหารือการทำไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน (อ่าน 358)
  [2021-10-15] ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้่ยงดูเด็กแรกเกิด (อ่าน 381)
  [2021-10-15] ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 406)
  [2021-10-15] ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดแยกองค์ประกอบมูลฝอยฯ (อ่าน 374)
  [2021-10-14] การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาล (อ่าน 397)
  [2021-10-12] การสำรวจความพร้อมและความประสงค์ของสถจ.และอปท.สำหรับโครงการความร่วมมือวิชาการกับหน่วยงานต่างประเทศ (อ่าน 384)
  [2021-10-12] แนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำจัด.จัดเก็บและการแปรรูปผักตบชวาเป็นสารบำรุงดิน (อ่าน 375)
  [2021-10-12] มิที่ประชุมการแก้ไขปัญหาการดำเนินการขยะติดเชื้อของศูนย์พักคอย (อ่าน 404)
  [2021-10-11] ยกเลิกแบบมาตรฐานถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ (อ่าน 381)
  [2021-10-08] ขอข้อมูลเกี่ยวกับการบุกรุกที่ดินของรัฐ (อ่าน 364)
  [2021-10-08] แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อ่าน 414)
  [2021-10-07] การจัดสัมมนาหัวข้อ “การแปลงขยะเป็นพลังงานสำหรับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย” (อ่าน 369)
  [2021-10-07] การจัดสรรงบเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุปี 65 งวดที่ 1 (ต.ค.– ธ.ค. 64) (อ่าน 424)
  [2021-10-07] การรายงานแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อ่าน 385)
  [2021-10-07] การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 361)
  [2021-10-05] การดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียม (อ่าน 385)
  [2021-10-04] รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (อ่าน 410)
  [2021-10-04] ขอทราบผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 392)
  [2021-09-30] แจ้งผลการอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อ่าน 387)
  [2021-09-30] ขอความร่วมมือควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินกิจการตลาดในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด (อ่าน 386)
  [2021-09-30] การแก้ไขปัญหาขยะติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระยะเร่งด่วน (อ่าน 417)
  [2021-09-29] การบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษบกิจฐานราก (อ่าน 395)
  [2021-09-27] แนวทางการปฏิบัติการบันทึกข้อมูล ของ e-laas โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (อ่าน 363)
  [2021-09-27] ขอความร่วมมือเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (อ่าน 372)
  [2021-09-27] ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 (อ่าน 392)
  [2021-09-27] การจัดสรรงบตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย (งวดที่ 2) (อ่าน 391)
  [2021-09-21] การเตรียมความพร้อมรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักเรียน (อ่าน 391)
  [2021-09-21] การรายงานผลสัมฤทธิ์โครงการด้านแหล่งน้ำ (อ่าน 410)
  [2021-09-15] การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 (อ่าน 450)
  [2021-09-14] การช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม (อ่าน 398)
  [2021-09-06] ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่น 64 (อ่าน 397)
  [2021-09-06] ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลือนการจัดการพื้นที่สีเขียว (อ่าน 394)
  [2021-09-03] ขอความอนุเคราะห์จัดส่งแบบสอบถามการถ่ายโอนภารกิจด้านแหล่งน้ำขนาดเล็กให้อปท. (อ่าน 385)
  [2021-09-02] การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการตามร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2566-2570 (อ่าน 385)
  [2021-08-30] การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (อ่าน 435)
  [2021-08-30] การสำรวจข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาลและเมืองพัทยา (อ่าน 376)
  [2021-08-30] การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดัเด่น และเด็กที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ปี 2565 เข้าพบนายกฯ (อ่าน 375)
  [2021-08-24] การประชุมยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 426)
  [2021-08-02] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา (อ่าน 485)
  [2021-08-02] การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างฯ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (อ่าน 560)
  [2021-07-30] การเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดตั้งสถานที่ในการป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า (อ่าน 440)
  [2021-07-30] มาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาด (อ่าน 430)
  [2021-07-30] การปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (อ่าน 415)
  [2021-07-29] แนวปฏิบัติในการป้องกันและคุ้มครองเด็กสำหรับ อปท.ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 (อ่าน 456)
  [2021-07-27] ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 500)
  [2021-07-27] ขอทราบผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 419)
  [2021-07-23] การรายงานข้อมูลหนี้ของ อปท. ภายใต้กฎหมาย (อ่าน 418)
  [2021-07-22] ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ... (อ่าน 437)
  [2021-07-22] ขอความอนุอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 100 ปี ยุวกาชาด (อ่าน 399)
  [2021-07-22] ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 479)
  [2021-07-22] ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบแสดงความเห็นออนไลน์ (อ่าน 398)
  [2021-07-22] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ (อ่าน 439)
  [2021-07-20] ขอเลื่อนการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อปท.ในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าฯ (อ่าน 410)
  [2021-07-19] ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามงานวิจัย เรื่อง ผลลัพธ์ของมาตรการป้องกันโควิด ในสถานศึกษา (อ่าน 387)
  [2021-07-16] การชะลอการนำส่งคืนเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564 งบกลางฯ สำหรับโครงการเยียวยาผู้เลี้ยงโคนม (อ่าน 407)
  [2021-07-16] ประชาสัมพันสื่อ E-Publication เรื่อง แนวทางปฏิบัติการเฝ้าระวัง โรคโควิด-19 ในสถานศึกษา และโรคอื่น (อ่าน 436)
  [2021-07-16] การดำเนินการของศูฯย์พัฒนาเด็ฏเล็ก ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด - 19 (อ่าน 425)
  [2021-07-16] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน ฯ ประจำไตรมาสที่ 4 (อ่าน 495)
  [2021-07-16] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 458)
  [2021-07-15] บรรจุและแต่งตั้งพนักงานสถานธนานุบาล (อ่าน 376)
  [2021-07-15] โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะครูผู้สอนเด็กด้อยโอกาสและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อถอดบทเรียน (อ่าน 387)
  [2021-07-14] โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อปท. ในการป้องกัน ควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า ฯ (อ่าน 429)
  [2021-07-14] โครงการนำร่องมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา ปีการศึกษา2564 (อ่าน 377)
  [2021-07-12] รายชื่อผู้เข้ารับกาทดสอบวัดความรู้ภาาษอังกฤษของ สถ ประจำปี 2564 (อ่าน 388)
  [2021-07-12] การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 479)
  [2021-07-12] รายชื่อผู้เข้ารับกาทดสอบวัดความรู้ภาาษฮังกฤษของ สถ ประ 2564 (อ่าน 394)
  [2021-07-12] โครงการประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สื่อสร้างสรรค์ปั่นคนาคตไทย4.0 (อ่าน 408)
  [2021-07-09] ประชาสัมพันธ์สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (อ่าน 381)
  [2021-07-08] การอบรมพัฒฯาศึกษานิเทศก์ ปี 2564 (อ่าน 364)
  [2021-07-08] การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ หลักสูตร ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยและอนุบาล ระดับ 3 (อ่าน 400)
  [2021-07-07] โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะครูผู้สอนเด็กด้อยโอกาสและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อถอดบทเรียน (อ่าน 373)
  [2021-07-07] การขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ป่าไม้ ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 23มิถุนายน2563 (อ่าน 401)
  [2021-07-06] การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานปี2564 (อ่าน 392)
  [2021-07-06] แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อ่าน 411)
  [2021-07-05] ซักซ้อมความเข้าใจการแต่งเครื่องแบบลูกเสือ ยุวกาชาด (อ่าน 374)
  [2021-07-05] การเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนหละักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .. (อ่าน 358)
  [2021-07-05] โครงการ 108 ปัญหา รังสรรค์ปัญญา ศรัทธาคุณธรรม (อ่าน 394)
  [2021-07-05] รายงานการประเมินตนเอง SAR ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของสถานศึกษาสังกัด อปท. (อ่าน 370)
  [2021-07-05] ขออนุมัติใช้งบเหลือจ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 (อ่าน 382)
  [2021-06-30] การจัดสรรทุนการศึกษา นร. ระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนสายวิทย์ ประจำปี 2564 (อ่าน 383)
  [2021-06-29] การสนับสนุนการดำเนินการของ คจพ.จ และ คจพ.อ (อ่าน 401)
  [2021-06-29] โครงการเครือข่ายครูดีเด่นของแผ่นดินครงการเด็กดีเด่น และโครงการศึกษานิเทศก์ดีเด่น (อ่าน 410)
  [2021-06-28] ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงสื่อสร้างเสริมความรู้ด้านสุขภาพในการลดโรคอ้วนในเด็ก (อ่าน 393)
  [2021-06-24] การอบรมความรู้เรื่องการประกันคุณภาพภานในสถานศึกษาผ่านรูปแบบออนไลน์ (อ่าน 410)
  [2021-06-23] การฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำจังหวัด (อ่าน 397)
  [2021-06-23] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวด บริหารกายหน้าเสาธง ประจำปี2564 (อ่าน 400)
  [2021-06-23] คำแนะนำการใช้สือการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย (อ่าน 404)
  [2021-06-23] การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยของเด็กปฐมวัยใน ศพด.และโรงเรียนปฐมวัยสังกัด อปท. (อ่าน 406)
  [2021-06-23] การเข้าใช้ห้องเรียนออนไลน์ LAD CLASS ฟรี เพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนยุคชิวีตวิถีใหม่ (อ่าน 420)
  [2021-06-22] ขอความร่วมมือในการดำเนินงานเก็บข้อมูลโครงการสำมะโนธุรกิจอละอุตสหกรรม พ.ศ.2564 (อ่าน 442)
  [2021-06-22] ส่งแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (อ่าน 442)
  [2021-06-22] การบรูณาการขับเคลื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (อ่าน 413)
  [2021-06-21] ขอประชาสัมพันธ์งานสัมมนาและเผยแพร่แนวคิด เมืองคาร์บอนต่ำสุขอาศัยอย่างยั่งยืน (อ่าน 418)
  [2021-06-21] การจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 427)
  [2021-06-21] แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขฝุ่นละออง (อ่าน 391)
  [2021-06-21] การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย (อ่าน 391)
  [2021-06-18] รายงานผบการดำเนินการขับเคลื่อน 7 มาตรการเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่ (อ่าน 409)
  [2021-06-18] สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยและคู่มือการใช้สือ (อ่าน 416)
  [2021-06-18] การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 (อ่าน 379)
  [2021-06-18] หลักการจัดส่งนมโรงเรียน โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา2564 ในสถานการณ์โรควิด19 (อ่าน 431)
  [2021-06-17] การอบรมโครงการพพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพ ฯ วิท คณิต เทคโนโลยี และสะเต็มปี63 และปี64 (อ่าน 394)
  [2021-06-17] ขอเรียนเชิญเข้ารับฟังการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (อ่าน 390)
  [2021-06-17] การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่2(MU Safe School Virtul Workshop2) (อ่าน 395)
  [2021-06-17] รายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา2564 (อ่าน 415)
  [2021-06-17] การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 (อ่าน 384)
  [2021-06-14] ขยายเวลาการรับสมัคร และเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมลูกเสือช่อสะอาด 2564 (อ่าน 382)
  [2021-06-14] ขออนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ่าย 2564 (อ่าน 452)
  [2021-06-14] ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการสนันสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (อ่าน 409)
  [2021-06-14] ขออนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ่าย 2564 (อ่าน 386)
  [2021-06-11] ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย ฯ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 421)
  [2021-06-11] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน (ค่าบำเน็จ บำนาญ) ไตรมาส 3 (อ่าน 392)
  [2021-06-11] โครงการนำร่องมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา ปีการศึกษา2564 (อ่าน 410)
  [2021-06-10] การดำเนินการจัดระบบ สมศ. ของโรงเรียนและวิทยาลัยใน อปท. ในระบบ e-SAR (อ่าน 407)
  [2021-06-10] ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินโครงการจัดสรรเงิรอุดหนุน (นร.ทุนเสมอภาค) 1/2564 และเชิญประชุม (อ่าน 379)
  [2021-06-10] การขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ป่าไม้ ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 23มิถุนายน2563 (อ่าน 425)
  [2021-06-09] ขอคว่มอนุเคระห์แจ้งครูเข้าร่วมโครงการผ่อนปรนพีกหนี้ (อ่าน 405)
  [2021-06-08] การอบรมโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะครูผูสอนเพศวิถีออนไลน์ (อ่าน 398)
  [2021-06-07] แนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา กพช.ในช่วงโควิด2019 (อ่าน 460)
  [2021-06-07] แนวทางการบริหารจัดการเงินค่าบำรุงการศึกษาหรือค่าเรียนนอกเหนือหลักสูตร สพฐ (อ่าน 424)
  [2021-06-04] การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน 2564 (อ่าน 465)
  [2021-06-02] แนวทางการปฏิบัติ กรณีการจัดสรรงบ ฯ พ.ศ. 2564 งบกลาง ฯโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม (อ่าน 467)
  [2021-06-02] พิจารณาผ่อนคลายการห้ามดำเนินการเฉพาะกรณี ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พรบ.ฉุกเฉิน พ.ศ2548 (อ่าน 442)
  [2021-06-01] ขอเชิญส่งผลงานคลิปสั้น เนื่องในวันทะเลทรายและภัยแล้งโลก (อ่าน 405)
  [2021-06-01] กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ ฯ ของกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาฯ พ.ศ.2564 (อ่าน 411)
  [2021-06-01] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าการศึกษาของบุตร งวดที่ 2 (อ่าน 439)
  [2021-06-01] สำรวจจำนวนครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานสึกษาสังกัด อปท. (อ่าน 375)
  [2021-06-01] เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปี2564 (อ่าน 446)
  [2021-05-31] คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง (อ่าน 417)
  [2021-05-31] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป (อ่าน 567)
  [2021-05-28] ขอความร่วมมือยกระดับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 449)
  [2021-05-27] ประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ (อ่าน 459)
  [2021-05-27] การเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 423)
  [2021-05-27] การช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 477)
  [2021-05-25] ขออนุมัติแก้ไขคำผิดโครงการตามบัญชีรายการงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย พ.ศ. 2564 (อ่าน 424)
  [2021-05-25] การยืนยันข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศ (อ่าน 415)
  [2021-05-25] การสำรวจข้อมูลคลองส่งน้ำ (คลองไส้ไก่) ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ (อ่าน 418)
  [2021-05-25] มาตรการการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 417)
  [2021-05-24] การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว (ครูและบุคลากรทางการศึกษา) ที่มีใบอนุญาตทำงาน (อ่าน 403)
  [2021-05-24] การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 431)
  [2021-05-21] ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 (อ่าน 411)
  [2021-05-21] การจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและประกอบการผลิตภัณฑ์นม (อ่าน 499)
  [2021-05-21] ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) (อ่าน 442)
  [2021-05-20] ประชาสัมพันธ์ระบบงานทะเบียนนักเรียน ครูและผู้สำเร็จการศึกษาในสถานศึกษา (TEZ) (อ่าน 379)
  [2021-05-19] โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน (อ่าน 389)
  [2021-05-18] การจัดเก็บข้อมูลโครงการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 375)
  [2021-05-18] การดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อ่าน 432)
  [2021-05-18] เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 3 กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น (อ่าน 481)
  [2021-05-17] ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 424)
  [2021-05-17] การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 379)
  [2021-05-14] การดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 427)
  [2021-05-14] การสำรวจประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี (อ่าน 386)
  [2021-05-14] เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (อ่าน 391)
  [2021-05-14] จัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) และประกาศขยายระยะเวลาการจ่ายเงิน (อ่าน 365)
  [2021-05-14] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 (อ่าน 547)
  [2021-05-13] การจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) (อ่าน 380)
  [2021-05-13] การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง (อ่าน 386)
  [2021-05-13] การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 405)
  [2021-05-06] ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (อ่าน 438)
  [2021-05-05] การอบรม สัมมนาชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 446)
  [2021-05-03] เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564) (อ่าน 458)
  [2021-04-30] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าใช้งานระบบลงทะเบียนการอบรมผู้ประกอบกิจการ (อ่าน 393)
  [2021-04-29] ขออนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯ (อ่าน 415)
  [2021-04-29] ข้อมูลแผนงานโครงการด้านทรัพยากรน้ำที่ใช้เงินนอกงบประมาณดำเนินการ (อ่าน 417)
  [2021-04-29] โครงการจัดงานวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 (อ่าน 374)
  [2021-04-29] การสำรวจความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล (อ่าน 380)
  [2021-04-29] แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อ่าน 444)
  [2021-04-28] ยกเลิกและเลื่อนแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ่าน 405)
  [2021-04-27] การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2564 (อ่าน 413)
  [2021-04-27] ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณโควิด-19 กรณีการตั้งโรงพยาบาลสนามระดับพื้นที่ (อ่าน 451)
  [2021-04-27] การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 (อ่าน 421)
  [2021-04-27] แนวทางการจัดส่งนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม (อ่าน 416)
  [2021-04-26] ขอความร่วมมือสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลและอำเภอ (อ่าน 400)
  [2021-04-23] การปิดสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 442)
  [2021-04-23] ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน (อ่าน 439)
  [2021-04-23] แจ้งการเข้าร่วมรับชม Facebook Live (อ่าน 398)
  [2021-04-23] การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 412)
  [2021-04-22] สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (อ่าน 388)
  [2021-04-22] เลื่อนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (อ่าน 409)
  [2021-04-22] เลื่อนการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชี (อ่าน 390)
  [2021-04-19] ส่งคำแนะนำ ตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (อ่าน 423)
  [2021-04-16] แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง (อ่าน 382)
  [2021-04-16] แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุ (อ่าน 386)
  [2021-04-09] การดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 (อ่าน 419)
  [2021-04-08] เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564) (อ่าน 377)
  [2021-04-08] การประเมินการใช้ประโยชน์และประสิทธิภาพสำรวจความพึงพอใจระบบสารสนเทศจัดการขยะมูลฝอย อปท. (อ่าน 401)
  [2021-04-08] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน (อ่าน 487)
  [2021-04-08] การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (อ่าน 417)
  [2021-04-07] ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับในการจัดการมูลฝอยทั่วไป ฯ (อ่าน 429)
  [2021-04-07] การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข กลุ่มคัดกรองใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2563 (อ่าน 435)
  [2021-04-05] ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (อ่าน 418)
  [2021-04-05] เอกสารมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ (อ่าน 392)
  [2021-04-05] การส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ครั้งที่ 2 (6 ภาคเรียน) ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 382)
  [2021-04-05] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 (อ่าน 421)
  [2021-04-02] แผนโครงการฝึกบอรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ่าน 427)
  [2021-03-29] โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก 3 ขวบ ในจังหวัดกระบี่เข้าสู่ระบบการศึกษา (อ่าน 412)
  [2021-03-29] รายงานผลการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดกระบี่ (อ่าน 441)
  [2021-03-29] โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 (อ่าน 445)
  [2021-03-29] ขอความร่วมมือเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก (อ่าน 410)
  [2021-03-26] มาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของ Covid-19 สำหรับตลาดในพื้นที่อปท. เพิ่มเติม (อ่าน 443)
  [2021-03-24] การรายงานผลความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการคนพิการด้านแรงงาน (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ่าน 427)
  [2021-03-24] การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day (อ่าน 415)
  [2021-03-24] แนวทางปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าสำรวจ (อ่าน 455)
  [2021-03-24] แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตปฏิรูปที่ดิน (อ่าน 455)
  [2021-03-23] ตรวจสอบความซ้ำซ้อนข้อมูลของนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 (อ่าน 382)
  [2021-03-23] ขอความร่วมมือขับเคลื่อนงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต (อ่าน 413)
  [2021-03-22] ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การอนุมัติการจบการศึกษา (อ่าน 426)
  [2021-03-22] ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 3S แสนสนุกปลุกทักษะการเรียนรู้สู่การเลื่อนวิทยฐานะสำหรับครูระดับปฐมวัย (อ่าน 430)
  [2021-03-18] ส่งคำแนะนำ ตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (อ่าน 454)
  [2021-03-18] การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่่วนท้องถิ่น (อ่าน 451)
  [2021-03-16] คัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) (อ่าน 449)
  [2021-03-15] ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประชาชนที่ถูกเรียกเงินคืนจากหน่วยงานของรัฐ (อ่าน 432)
  [2021-03-15] การขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564 (อ่าน 419)
  [2021-03-15] เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมีนาคม 2564) (อ่าน 415)
  [2021-03-15] แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพรบ.ควบคุมโรค (อ่าน 393)
  [2021-03-10] ขอเชิญประชุมชี้แจงและซักซ้อมการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 394)
  [2021-03-09] การประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 436)
  [2021-03-08] เปลี่ยนแปลงห้องประชุมชี้แจงและซักซ้อมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) (อ่าน 415)
  [2021-03-08] กำหนดการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2564 (อ่าน 412)
  [2021-03-05] แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบ e-GP (อ่าน 433)
  [2021-03-05] แจ้งกำหนดการฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX3000) (อ่าน 442)
  [2021-03-05] โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศของอปท.(e-Plan-eMENSCR) (อ่าน 461)
  [2021-03-04] ขอเชิญประชุมชี้แจงและซักซ้อมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 419)
  [2021-03-04] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีอปท.สั่งใช้บุคคลภายนอกปฏิบัติราชการให้กับอปท. (อ่าน 439)
  [2021-03-04] แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบ e-LAAS (อ่าน 453)
  [2021-03-04] แจ้งกำหนดการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบ e-GP (อ่าน 420)
  [2021-03-04] การศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดกระบี่ (อ่าน 422)
  [2021-03-04] หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ Covid-19 (อ่าน 436)
  [2021-03-02] การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 2/2563 (อ่าน 409)
  [2021-03-02] ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาติดตามและสอบถามการใช้จ่ายด้านการศึกษานักเรียนทุนเสมอภาค (อ่าน 370)
  [2021-03-02] การเร่งรัดก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ่าน 408)
  [2021-02-24] การตรวจสอบและแก้ไขการบันทึกข้อมูล (อ่าน 452)
  [2021-02-22] การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2563 (อ่าน 407)
  [2021-02-22] ขอเชิญประชุม (อ่าน 421)
  [2021-02-19] การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (อ่าน 413)
  [2021-02-19] ตัวชี้วัดแผนชุมชนสู่แผนท้องถิ่น (อ่าน 441)
  [2021-02-18] การดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดกระบี่ (อ่าน 432)
  [2021-02-18] แต่งตั้ง (ย้าย) พนักงานบัญชีสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 445)
  [2021-02-18] การจัดสรรอัตราพนักงานครูส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (อ่าน 439)
  [2021-02-18] การวิจัยประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต และการประเมินผลสัมฤทธิ์ (อ่าน 402)
  [2021-02-17] แนวทางการลดภาษีที่ิดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษี (อ่าน 426)
  [2021-02-15] การบันทึกข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระบบสารสนเทศ รายปี (มฝ.1) ประจำปี พ.ศ. 2563 (อ่าน 452)
  [2021-02-15] สิทธิและสวัสดิการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) (อ่าน 454)
  [2021-02-11] แนวทางปฏิบัติรองรับระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาระดับอำเภอและตำบล62 (ปรับปรุง64) (อ่าน 447)
  [2021-02-11] การจัดซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 (อ่าน 432)
  [2021-02-10] การขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564 (อ่าน 448)
  [2021-02-10] รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาส 4) (อ่าน 443)
  [2021-02-10] การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (อ่าน 428)
  [2021-02-09] การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อ่าน 466)
  [2021-02-09] เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2564) (อ่าน 386)
  [2021-02-05] แนวทางปฏิบัติในการเข้าใช้แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” (อ่าน 476)
  [2021-02-05] ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2564 (อ่าน 435)
  [2021-02-04] แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดทำและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นของอปท.สถานการณ์การแพร่ระบาดฯ (อ่าน 464)
  [2021-02-03] แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 42563 (อ่าน 465)
  [2021-02-03] การชี้แจงกรณีผู้สูงอายุถูกเรียกเงินเบี้ยยังชีพคืน (อ่าน 473)
  [2021-02-03] ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนฯ (อ่าน 430)
  [2021-02-02] ขอความอนุเคราะห์จัดเก็บข้อมูลโครงการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทย (อ่าน 403)
  [2021-02-02] แนวทางและมาตรการในการปฎิบัติงานด้านการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ภายใต้สถานการณ์ของ Covid-19 (อ่าน 427)
  [2021-02-01] แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด (อ่าน 491)
  [2021-02-01] โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2564 (อ่าน 387)
  [2021-02-01] เผยแพร่เอกสารคู่มือเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน (อ่าน 386)
  [2021-02-01] ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดปริมาณงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (อ่าน 396)
  [2021-01-29] ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของอปท.ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตฯ (อ่าน 435)
  [2021-01-29] จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (อ่าน 435)
  [2021-01-29] จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2564) (อ่าน 409)
  [2021-01-29] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (อ่าน 471)
  [2021-01-28] สำรวจข้อมูลผู้สูงอายุที่ได้รับบำนาญจากหน่วยงานรัฐ (อ่าน 453)
  [2021-01-27] ขอเชิญประชุมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง (อ่าน 454)
  [2021-01-27] การขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ่าน 422)
  [2021-01-26] การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 393)
  [2021-01-26] การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (อ่าน 420)
  [2021-01-22] เร่งรัดและรายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อ่าน 445)
  [2021-01-21] การเร่งรัด โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ (อ่าน 426)
  [2021-01-21] แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2564 (อ่าน 457)
  [2021-01-21] การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 (อ่าน 414)
  [2021-01-20] ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (อ่าน 411)
  [2021-01-19] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสำหรับครูอนุบาลและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 495)
  [2021-01-18] แต่งตั้ง (ย้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบรรจุแต่งตั้ง (อ่าน 412)
  [2021-01-18] ข้อหารือการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำนักการประปา เทศบาลนครนครสวรรค์ (อ่าน 438)
  [2021-01-15] ขอแจ้งเลื่อนการอบรมตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของอปท.2564 (อ่าน 439)
  [2021-01-14] ทุนฝึกอบรมวิชาชีพครูในหลักสูตร “Teacher Training Students” (อ่าน 423)
  [2021-01-14] การรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 431)
  [2021-01-13] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวทางการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร (อ่าน 427)
  [2021-01-13] ขอความอนุเคราะห์แจ้งบัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักของอปท.ใช้แอปพลิเคชัน พ้นภัย (อ่าน 439)
  [2021-01-13] การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว พ.ศ. 2563 (อ่าน 408)
  [2021-01-13] กำหนดวันและการใช้บัญชีราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (อ่าน 408)
  [2021-01-13] ขออนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบ (อ่าน 454)
  [2021-01-13] การบรรยายและถ่ายทอดสด เรื่อง “หลักการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอก” (อ่าน 441)
  [2021-01-12] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ(Zero Waste) ปี 2564ฯ (อ่าน 448)
  [2021-01-12] แนวทางการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค (อ่าน 450)
  [2021-01-11] แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (อ่าน 523)
  [2021-01-11] แนวทางการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและการสนับสนุนอาหารกลางวันการแพร่ระบาดของโรค (อ่าน 490)
  [2021-01-11] แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง (อ่าน 449)
  [2021-01-08] สำรวจรายชื่อผู้ที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ (อ่าน 452)
  [2021-01-08] มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ระลอกใหม่ (อ่าน 446)
  [2021-01-08] ขอเชิญประชุมติดตามนโยบายสำคัญของจังหวัด (อ่าน 420)
  [2021-01-08] การประชุมชี้แจงแนวทางการวิจัยประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่น ความซื่อสัตย์สุจริต (อ่าน 420)
  [2021-01-07] แนวทางการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (อ่าน 427)
  [2021-01-07] แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมในภารกิจของสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ่าน 391)
  [2021-01-07] การรายงานและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (อ่าน 436)
  [2021-01-07] เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น (อ่าน 463)
  [2021-01-07] การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อดำเนินกิจการอื่น (อ่าน 424)
  [2021-01-07] การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อ่าน 403)
  [2021-01-06] แนวทางการจัดเก็บอัตราภาษีป้ายตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 (อ่าน 437)
  [2021-01-06] เลื่อนการจัดโครงการที่ดำเนินการอบรมในระหว่างวันที่ 1 - 31 มกราคม 2564 (อ่าน 430)
  [2021-01-06] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (อ่าน 412)
  [2021-01-06] ขอความร่วมมือปรับปรุงแก้ไขหรือจัดทำข้อบัญญัติ เรื่อง ตลาด หรือข้อบัญญัติเรื่องอื่นใดที่อยู่ในภารกิจ (อ่าน 400)
  [2021-01-06] ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (อ่าน 422)
  [2021-01-05] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 1 (อ่าน 402)
  [2021-01-05] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 1 (อ่าน 403)
  [2021-01-05] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563 (อ่าน 440)
  [2021-01-05] แนวทางการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด (อ่าน 414)
  [2021-01-05] ขอแจ้งเลื่อนการจัดอบรมตามโครงการอบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 455)
  [2021-01-05] โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (อ่าน 406)
  [2021-01-05] ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าประกวด “ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี” (อ่าน 430)
  [2021-01-04] การบันทึกข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ (อ่าน 462)
  [2020-12-30] การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษาระดับปฐมวัย (อ่าน 482)
  [2020-12-30] การจัดกิจกรรมในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 462)
  [2020-12-30] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 (อ่าน 468)
  [2020-12-29] โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก 3 ขวบ ในจังหวัดกระบี่เข้าสู่ระบบการศึกษา (อ่าน 444)
  [2020-12-29] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 (อ่าน 427)
  [2020-12-28] โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (อ่าน 451)
  [2020-12-25] การเลือกกรรมการผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ (อ่าน 393)
  [2020-12-24] สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 501)
  [2020-12-24] เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1 (อ่าน 411)
  [2020-12-23] ตอบแบบสำรวจการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 440)
  [2020-12-18] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี (อ่าน 474)
  [2020-12-18] มอบหมายการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ฯ (อ่าน 417)
  [2020-12-15] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) (อ่าน 458)
  [2020-12-15] การรายงานหน่วยงานทางการศึกษาหรือสถานศึกษาประสบภัยพิบัติ (อ่าน 404)
  [2020-12-08] กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงฯ (อ่าน 442)
  [2020-12-08] การนำเข้าข้อมูลนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ผ่านระบบ NT Access (อ่าน 471)
  [2020-12-07] ตอบแบบสอบถามข้อมูลในการเข้าถึงบริการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (อ่าน 473)
  [2020-12-07] ขอเชิญผู้อำนวยการสถานศึกษาและครูแนะแนวโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมประชุม (อ่าน 433)
  [2020-12-07] การเร่งรัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (อ่าน 472)
  [2020-12-05] แนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อ่าน 472)
  [2020-12-04] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์การป้องกันความพิการ การประกวด “ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี” (อ่าน 444)
  [2020-12-04] การลดค่าบริการทดสอบคุณภาพน้ำสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 443)
  [2020-12-04] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (อ่าน 464)
  [2020-12-03] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อ่าน 515)
  [2020-12-03] ประกาศรับทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรมและการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ (อ่าน 427)
  [2020-12-02] แนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อ่าน 449)
  [2020-12-01] โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก 3 ขวบ ในจังหวัดกระบี่เข้าสู่ระบบการศึกษา (อ่าน 511)
  [2020-12-01] การสำรวจสิ่งปลูกสร้างเพื่อปรับปรุงบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง (อ่าน 494)
  [2020-11-30] การบันทึกข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC) (ครั้งที่ 2) (อ่าน 465)
  [2020-11-26] ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (อ่าน 490)
  [2020-11-26] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (อ่าน 526)
  [2020-11-25] ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการเข้าถึงการขนส่งสาธารณะ (อ่าน 451)
  [2020-11-25] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท (อ่าน 480)
  [2020-11-25] ซักซ้อมขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 (อ่าน 475)
  [2020-11-24] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อ่าน 494)
  [2020-11-23] สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมารของกองทุนหลักประกันสุขภาพ (อ่าน 468)
  [2020-11-23] การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 (อ่าน 507)
  [2020-11-23] รับสมัครการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 410)
  [2020-11-18] รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 472)
  [2020-11-17] แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน (อ่าน 491)
  [2020-11-17] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม (อ่าน 467)
  [2020-11-16] การประเมินสถานศึกษาพอเพียง (อ่าน 440)
  [2020-11-16] แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ่าน 534)
  [2020-11-16] แนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อ่าน 545)
  [2020-11-16] แนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อ่าน 540)
  [2020-11-16] ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็น (อ่าน 483)
  [2020-11-13] เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อ่าน 562)
  [2020-11-12] เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563) (อ่าน 516)
  [2020-11-12] การจัดทำแผนปฏิบัติการและรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2564 (อ่าน 479)
  [2020-11-12] โครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ (อ่าน 484)
  [2020-11-12] โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง (อ่าน 479)
  [2020-11-11] ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจความต้องการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น (อ่าน 476)
  [2020-11-11] โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ่าน 526)
  [2020-11-10] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อ่าน 495)
  [2020-11-10] ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน (อ่าน 489)
  [2020-11-10] การป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV ในสถานศึกษาระดับปฐมวัย (อ่าน 509)
  [2020-11-09] คัดเลือกเยาวชนรับทุนในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ (อ่าน 477)
  [2020-11-09] การจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 (อ่าน 464)
  [2020-11-09] รายงานผลการปฏิบัติงานการดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อ่าน 435)
  [2020-11-09] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (อ่าน 444)
  [2020-11-09] ปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (อ่าน 432)
  [2020-11-06] การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำคำข้อตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อ่าน 474)
  [2020-11-06] แนวทางการดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่ีมีภาวะพึ่งพิง เพิ่มเติม (อ่าน 484)
  [2020-11-05] การจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ่าน 473)
  [2020-11-05] โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 (อ่าน 521)
  [2020-11-05] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกัยการสอบแข่งขันฯ (อ่าน 493)
  [2020-11-04] การนำเข้าข้อมูลผ่านระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 480)
  [2020-11-04] ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์และส่งเสริมเยาวชน “คนกระบี่พันธุ์ดี ครั้งที่ 10” (อ่าน 460)
  [2020-11-04] เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563) (อ่าน 454)
  [2020-11-03] ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค กลุ่มคัดกรองใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 455)
  [2020-11-03] ขอส่งแบบแนะนำงานบำรุงรักษาทางหลวงท้องถิ่น แบบแนะนำการจัดการจราจรระหว่างก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น (อ่าน 466)
  [2020-11-02] การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (อ่าน 434)
  [2020-11-02] ตอบแบบสอบถามและส่งคำสั่งคณะทำงานในการดำเนินการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (อ่าน 477)
  [2020-11-02] ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานแอปพลิเคชันของกองทุนสิ่งแวดล้อม (อ่าน 435)
  [2020-11-02] ขอความร่วมมือในการดำเนินการจัดการสิ่งปฏิกูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 473)
  [2020-10-30] โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (อ่าน 488)
  [2020-10-29] แนวทางการจัดงานประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช 2563 (อ่าน 461)
  [2020-10-29] การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 478)
  [2020-10-29] กิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง (อ่าน 447)
  [2020-10-28] แนวทางปฏิบัติกรณีการแจ้งรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (อ่าน 467)
  [2020-10-28] ขอหารือหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ (อ่าน 461)
  [2020-10-27] ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการทีดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อ่าน 448)
  [2020-10-27] การประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต และประเมินผลสัมฤทธิ์ (อ่าน 426)
  [2020-10-27] การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินภาษี (อ่าน 454)
  [2020-10-27] ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง (อ่าน 432)
  [2020-10-27] รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ประจำปี 2563 (อ่าน 451)
  [2020-10-27] แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๔) ของกระทรวงมหาดไทย (อ่าน 472)
  [2020-10-22] ขอความอนุเคระห์งบประมาณโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (อ่าน 470)
  [2020-10-22] การจัดเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระ ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ (อ่าน 446)
  [2020-10-22] ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดกระบี่ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 427)
  [2020-10-20] ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเปิดโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา (อ่าน 460)
  [2020-10-20] โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ พ.ศ.2564 (อ่าน 491)
  [2020-10-20] กำหนดวันหยุดทำการธนานุบาลของงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2563 (อ่าน 423)
  [2020-10-20] ส่งโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อรับรองภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (อ่าน 449)
  [2020-10-20] ขอหารือการจัดภาษีที่ดินในเขตประกาศหวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตห้ามที่ดินอำเภอปากน้ำโพ พ.ศ.2479 (อ่าน 483)
  [2020-10-20] การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการ และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 ภายใต้ (อ่าน 472)
  [2020-10-20] การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (อ่าน 471)
  [2020-10-16] การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2563 (อ่าน 442)
  [2020-10-16] แนวทางการดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (อ่าน 535)
  [2020-10-16] แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา DLTV (อ่าน 479)
  [2020-10-15] มอบเกียรติบัตรและรางวัลด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 435)
  [2020-10-15] การจัดการขยะมูลฝอยอันตรายจากชุมชนในจังหวัดกระบี่ (อ่าน 448)
  [2020-10-12] หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการ (อ่าน 494)
  [2020-10-12] โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน (อ่าน 511)
  [2020-10-09] อาสายุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อ่าน 483)
  [2020-10-09] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการนักบริหารงานท้องถิ่น 2564 (อ่าน 512)
  [2020-10-09] โครงการฝึกอบรมการบัญชีและการปฏิบัติงานในระบบบัญชีองค์กรปกครองท้องถิ่น 2564 (อ่าน 554)
  [2020-10-09] โครงการฝึกอบรมอาสาสม้ครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (อ่าน 568)
  [2020-10-07] การดำเนินการตามแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว พ.ศ. 2563 (อ่าน 463)
  [2020-10-07] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เครือข่ายครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2563 (อ่าน 475)
  [2020-10-07] โครงการฝึกอบรมอาสาสม้ครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (อ่าน 560)
  [2020-10-06] การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพครู และการดูแลนักเรียนในสถานศึกษา (อ่าน 475)
  [2020-10-06] ปฏิทินการดำเนินงานจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค กลุ่มคัดกรองใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 457)
  [2020-10-05] แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 473)
  [2020-10-02] การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 (อ่าน 485)
  [2020-10-02] การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 464)
  [2020-10-02] กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 475)
  [2020-10-02] การเทียบโอนผลการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา (อ่าน 458)
  [2020-10-01] ส่งมาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น และมาตรฐานการทดสอบวัสดุงานทางหลวงท้องถิ่น (อ่าน 466)
  [2020-10-01] ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 526)
  [2020-10-01] ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยความพิการของคนพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ตามมติคณะรัฐมนตรี (อ่าน 419)
  [2020-10-01] ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนชำระเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ (อ่าน 436)
  [2020-09-30] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ่าน 492)
  [2020-09-30] บันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC) (อ่าน 482)
  [2020-09-30] จัดสรรงบประมาณ กรณีเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 (อ่าน 486)
  [2020-09-29] การสรรหาและคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 (อ่าน 476)
  [2020-09-28] หลักเกณฑ์ประกอบการจัดทำแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (อ่าน 449)
  [2020-09-28] การจัดทำหนังสือ “ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชน ประจำปี 2563” (อ่าน 434)
  [2020-09-28] แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อ่าน 491)
  [2020-09-28] โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก 3 ขวบ ในจังหวัดกระบี่เข้าสู่ระบบการศึกษา (อ่าน 437)
  [2020-09-28] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า งวดที่ 2 (อ่าน 500)
  [2020-09-28] การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างฯ (อ่าน 431)
  [2020-09-25] รับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (อ่าน 430)
  [2020-09-25] แนวปฏิบัติในการเปิดเผยและการให้ข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ (อ่าน 434)
  [2020-09-24] การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ (อ่าน 500)
  [2020-09-23] ปรับปรุงปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 441)
  [2020-09-23] การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพ ระดับประเทศ/ระดับภาค (อ่าน 487)
  [2020-09-23] เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (อ่าน 456)
  [2020-09-22] เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (อ่าน 433)
  [2020-09-21] โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน (อ่าน 484)
  [2020-09-10] กิจกรรมซ้อมความปลอดภัยในการรับ - ส่งเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 452)
  [2020-09-10] ขอความร่วมมือให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (อ่าน 484)
  [2020-09-08] เชิญเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกีฬา ครั้งที่ 5/2563 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (อ่าน 501)
  [2020-09-02] การดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (อ่าน 498)
  [2020-08-28] การป้องกันและดูแลความปลอดภัยในการรับ - ส่งเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 496)
  [2020-08-28] การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ที่เป็นนักเรียนสังกัดสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 485)
  [2020-08-27] รายงานผลการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ภายในสถานศึกษา (อ่าน 465)
  [2020-08-26] รายงานผลการดำเนินโครงการกำจัดขยะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า (อ่าน 488)
  [2020-08-25] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 498)
  [2020-08-25] แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 457)
  [2020-08-25] เงินอุดหนุนทั่วไป (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2563) เพิ่มเติม (อ่าน 483)
  [2020-08-25] รายงานผลการทดลองเปิดเรียนแบบ ON-site (อ่าน 451)
  [2020-08-24] โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาปฐมวัยต้นแบบทักษะ EF (อ่าน 476)
  [2020-08-24] มาตรการผ่อนปรนมาตรการระยะที่ 4 ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หลังเปิดใช้บริการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (อ่าน 471)
  [2020-08-24] ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา (อ่าน 457)
  [2020-08-24] หลักสูตรการอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง (C4T Plus) แบบออนไลน์ (วิทยาการคำนวณ) (อ่าน 455)
  [2020-08-21] การให้ทุนการศึกษา มูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2563 (อ่าน 416)
  [2020-08-19] องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และนักเรียนที่ได้รับรางวัลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น (อ่าน 418)
  [2020-08-18] แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (อ่าน 459)
  [2020-08-18] โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการเรียนการสอนโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ประจำปี 2563 (อ่าน 438)
  [2020-08-17] การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2564 (อ่าน 426)
  [2020-08-17] ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงข้อมูลคนพิการที่ วัน เดือน ปีเกิด ไม่ตรงกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง (อ่าน 463)
  [2020-08-13] รายงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุ ซินลากู (อ่าน 452)
  [2020-08-11] ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1 : ป) (อ่าน 486)
  [2020-08-10] การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 435)
  [2020-08-10] รายงานผลการดำเนินงานของสถานการณ์การแพร่ระบาดของCOVID-19 (อ่าน 498)
  [2020-08-10] ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุ (อ่าน 476)
  [2020-08-07] การเปลี่ยนรูปแบบการอบรมและการจัดสรรงบประมาณการอบรมครูด้วยระบบทางไกล รอบครูผู้สอน (อ่าน 451)
  [2020-08-07] โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก 3 ขวบ ในจังหวัดกระบี่เข้าสู่ระบบการศึกษา (อ่าน 472)
  [2020-08-07] โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียน และสุดยอดโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน (อ่าน 433)
  [2020-08-06] ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (อ่าน 479)
  [2020-08-06] แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 499)
  [2020-08-05] ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมควบคุมมลพิษเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย (อ่าน 459)
  [2020-08-04] การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2563 ระดับจังหวัด (อ่าน 415)
  [2020-08-04] แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานและตารางการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 435)
  [2020-08-04] กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 428)
  [2020-08-04] การจัดสรรงบประมาณ 2563 ประจำไตรมาสที่ 4 เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น  (อ่าน 490)
  [2020-07-31] ประชาสัมพันธ์งานด้านกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืชและสำรวจข้อมูล (อ่าน 465)
  [2020-07-31] ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน คุ้มค่า (อ่าน 472)
  [2020-07-30] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา 2564 (อ่าน 534)
  [2020-07-29] การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีวันเกิดปีเกิดไม่ตรงกับกรมการปกครอง (อ่าน 462)
  [2020-07-29] ขอความอนุเคราะห์เร่งรัดดำเนินการปรับลดระยะห่างของช่องที่อยู่ติดกัน (channel spacing) (อ่าน 486)
  [2020-07-29] ขอความร่วมมือร่วมสนับสนุนการดำเนินการ ร่วมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด ๑๙ (อ่าน 515)
  [2020-07-24] การจัดพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องจากโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (อ่าน 454)
  [2020-07-23] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการศึกษาและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเด็กปฐมวัยในจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2563 (อ่าน 469)
  [2020-07-21] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น (อ่าน 472)
  [2020-07-20] ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) (อ่าน 463)
  [2020-07-16] ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก 3 ขวบ ในจังหวัดกระบี่เข้าสู่ระบบการศึกษา (อ่าน 534)
  [2020-07-16]  กำหนดวันหยุดทำการสถานุบาลธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ (อ่าน 426)
  [2020-07-16] รายงานการขอสนับสนุนงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ (อ่าน 515)
  [2020-07-15] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (อ่าน 499)
  [2020-07-15] แนวทางการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและการสนับสนุนอาหารกลางวันในโรงเรียนรองรับสถานการณ์ (อ่าน 547)
  [2020-07-15] ข้อเสนอแนะในการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 549)
  [2020-07-14] เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (อ่าน 440)
  [2020-07-14] เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) (อ่าน 474)
  [2020-07-14] เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (อ่าน 436)
  [2020-07-14] การคัดเลือกคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดแทนตำแหน่งที่ว่าง (อ่าน 441)
  [2020-07-14] ขอความร่วมมืองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้งาน แอปพลิเคชัน พ้นภัย (อ่าน 429)
  [2020-07-14] ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้งาน แอปพลิเคชัน พ้นภัย (อ่าน 502)
  [2020-07-13] โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา (อ่าน 458)
  [2020-07-13] โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาปฐมวัยต้นแบบทักษะ EF (อ่าน 491)
  [2020-07-13] โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน (อ่าน 427)
  [2020-07-13] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 417)
  [2020-07-13] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) (อ่าน 424)
  [2020-07-10] ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลสถานพยาบาล (อ่าน 498)
  [2020-07-10] โครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา (อ่าน 447)
  [2020-07-10] ตอบแบบสำรวจความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตำบล (อ่าน 470)
  [2020-07-09] การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี 2563 (อ่าน 467)
  [2020-07-09] แนวทางการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (อ่าน 448)
  [2020-07-09] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสำรวจเรื่องการบริการข้อมูลวิชาการด้านธรณีวิทยา (อ่าน 455)
  [2020-07-08] มอบหมายผู้แทนของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมการด้านการท่องเที่ยว (อ่าน 457)
  [2020-07-08] ดำเนินการตอบแบบสอบถาม การเปิดสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 455)
  [2020-07-08] จัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 และขอเชิญเข้าร่วมประชุม (อ่าน 470)
  [2020-07-03] แจ้งเพิ่มเติมรายชื่อที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพารา (อ่าน 522)
  [2020-07-01] การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2563 (อ่าน 456)
  [2020-06-30] กรณีผู้ประสงค์จะขอรับและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกประเภท (อ่าน 463)
  [2020-06-30] การดำเนินงานและบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) (อ่าน 481)
  [2020-06-30] แนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (อ่าน 455)
  [2020-06-30] มาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้บริการโรงรับจำนำ (อ่าน 409)
  [2020-06-26] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมเครือข่ายวิทยุ (อ่าน 468)
  [2020-06-26] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติ (อ่าน 427)
  [2020-06-26] เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน (อ่าน 456)
  [2020-06-26] โครงการฝึกอบรมข้าราชการกรมส่่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (อ่าน 460)
  [2020-06-26] การรายงานการให้ความช่วยเหลือประชาชน (ดำรงชีวิต) (อ่าน 484)
  [2020-06-26] ขอความร่มมือเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯ (อ่าน 427)
  [2020-06-23] คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (อ่าน 505)
  [2020-06-23] การปรับแผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม (อ่าน 499)
  [2020-06-23] โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมและการผลิตสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 522)
  [2020-06-23] แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) (เด็กรหัส G) (อ่าน 505)
  [2020-06-22] การดำเนินการมาตรการเข้า - ออกจังหวัดกระบี่ (อ่าน 475)
  [2020-06-22] ยกเลิกการจัดฝึกอบรม (อ่าน 483)
  [2020-06-22] การส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล (อ่าน 448)
  [2020-06-19] การประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 484)
  [2020-06-19] ประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาระดับปฐมวัยในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดสถานศึกษา (อ่าน 482)
  [2020-06-18] การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2563 (อ่าน 425)
  [2020-06-18] ประกาศพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่่งปลูกสร้าง (อ่าน 460)
  [2020-06-18] การปรับแผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (อ่าน 443)
  [2020-06-18] ขอเชิญประชุมหารือประเด็นการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา (อ่าน 424)
  [2020-06-18] การคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2563 (อ่าน 433)
  [2020-06-18] การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน 2563 (อ่าน 456)
  [2020-06-17] ยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2563 (อ่าน 442)
  [2020-06-17] มาตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 513)
  [2020-06-17] ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น (อ่าน 476)
  [2020-06-17] การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (อ่าน 456)
  [2020-06-17] ประกาศใช้ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาล (อ่าน 417)
  [2020-06-17] แนวทางการจัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ่าน 457)
  [2020-06-17] การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 530)
  [2020-06-17] แนวทางดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 486)
  [2020-06-16] การเร่งรัดการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อ่าน 434)
  [2020-06-16] การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2563 (อ่าน 487)
  [2020-06-16] แจ้งการดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (อ่าน 496)
  [2020-06-16] การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2563 (อ่าน 456)
  [2020-06-15] แผนปฏิบัติการการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 - 2563 (อ่าน 432)
  [2020-06-15] แนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย และการอนุมัติการจบการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 431)
  [2020-06-15] หลักเกณฑ์มาตรการช่วยเหลือเทศบาลและเมืองพัทยาที่กู้เงินเพื่อดำเนินกิจการอื่น (อ่าน 449)
  [2020-06-15] ขอรายชื่อผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 454)
  [2020-06-12] ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (อ่าน 490)
  [2020-06-11] การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 468)
  [2020-06-11] การประชุมซักซ้อมแนวทางการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 498)
  [2020-06-08] ขอจัดส่งเพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ (อ่าน 489)
  [2020-06-05] รายงานยืนยันข้อมูลงบประมาณด้านบุคลากรของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 480)
  [2020-06-04] การนำรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (อ่าน 489)
  [2020-06-04] หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบ (อ่าน 429)
  [2020-06-04] ขอหารือการยกเว้นภาษีที่่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (อ่าน 430)
  [2020-06-02] ขอข้อมูลรายชื่อครูผู้สอนวิชาภาษาไทย เพื่อพัฒนาเป็นครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย (อ่าน 436)
  [2020-06-02] การเสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 521)
  [2020-06-02] การเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือประชาชน ฯ (อ่าน 469)
  [2020-05-28] การเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟู (อ่าน 545)
  [2020-05-28] ขอเชิญประชุม (อ่าน 488)
  [2020-05-28] การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (อ่าน 448)
  [2020-05-27] บัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 522)
  [2020-05-26] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป (อ่าน 548)
  [2020-05-26] หารือแนวทางการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตราการป้องกันปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (อ่าน 469)
  [2020-05-25] แนวทางสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2563 (อ่าน 523)
  [2020-05-25] ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1 : ป) (อ่าน 433)
  [2020-05-25] ขอส่งเอกสารการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อ่าน 487)
  [2020-05-25] ผู้ดูแลระบบ (Admin) การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ (อ่าน 434)
  [2020-05-22] ขอความร่วมมมือในการประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ 2564 (อ่าน 491)
  [2020-05-22] ขอประชาสัมพันธ์คู่มือเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน (อ่าน 468)
  [2020-05-22] ขอให้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ (อ่าน 453)
  [2020-05-22] จัดส่งรายละเอียดเพิ่มเติมคำอธิบายแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 489)
  [2020-05-21] การขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 466)
  [2020-05-21] กิจกรรมการประกวดเล่าเรื่อง หัวข้อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ของกิน ของเล่น ของใช้” (อ่าน 442)
  [2020-05-21] การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 445)
  [2020-05-20] ซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (อ่าน 471)
  [2020-05-20] ประสานความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์แนวทางการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (อ่าน 445)
  [2020-05-19] การประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง (อ่าน 455)
  [2020-05-18] การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านแอปพลิเคชัน KhunLook ในระหว่างปิดการเรียนการสอน (อ่าน 473)
  [2020-05-18] รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ (อ่าน 553)
  [2020-05-18] การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน (อ่าน 485)
  [2020-05-18] ซักซ้อมหล้กเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ่าน 424)
  [2020-05-18] ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายปี 2563 (อ่าน 468)
  [2020-05-18] การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อ่าน 423)
  [2020-05-18] การดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ และแจ้งข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 (อ่าน 436)
  [2020-05-18] ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายงบโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (อ่าน 450)
  [2020-05-18] มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 446)
  [2020-05-15] การรายงานการให้ความช่วยเหลือประชาชน (การดำรงชีวิต) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (อ่าน 545)
  [2020-05-14] ขอความอนุเคราะห์ให้ดำเนินการตอบแบบสอบถาม (เพิ่มเติม) (อ่าน 441)
  [2020-05-14] การดำเนินมาตรการป้องกันการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ (อ่าน 497)
  [2020-05-13] บันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศ (อ่าน 519)
  [2020-05-13] ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ “10 มาตรการประจำวันป้องกัน COVID-19 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” (อ่าน 481)
  [2020-05-13] การใช้ประโยชน์จากตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ (อ่าน 450)
  [2020-05-13] การรายงานการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช (อ่าน 486)
  [2020-05-13] การสนับสนุนการดำเนินการ รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิค 19 (อ่าน 458)
  [2020-05-13] การแจ้งและการขออนุญาตให้ศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า (อ่าน 413)
  [2020-05-13] แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2563 (อ่าน 497)
  [2020-05-13] การรายงานผลการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 469)
  [2020-05-12] การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลให้แก่บุคลากรทางการศึกษา  (อ่าน 476)
  [2020-05-12] การเร่งรัดให้อปทดำเนินการชำระค่าน้ำประปา (อ่าน 429)
  [2020-05-08] การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 440)
  [2020-05-08] ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ (อ่าน 434)
  [2020-05-08] ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ (อ่าน 432)
  [2020-05-08] ขอความอนุเคราะห์ให้ดำเนินการตอบแบบสอบถาม (อ่าน 427)
  [2020-05-08] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย (อ่าน 494)
  [2020-05-08] ขอหารือการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ (อ่าน 439)
  [2020-05-08] แจ้งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินงาน (อ่าน 460)
  [2020-05-08] แจ้งจัดสรรอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ครั้งที่ 3 (อ่าน 451)
  [2020-05-07] ซักซ้อมการจัดสรรงบประมาณกรณีการปรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน (อ่าน 441)
  [2020-05-07] การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็น (จปฐ) (อ่าน 418)
  [2020-05-07] สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกัน ควบคุมและกำจัดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (อ่าน 475)
  [2020-05-05] มาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 478)
  [2020-05-05] การสนับสนุนการตรวจสอบข้อมูลผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมมาตรการชดเชย ฯ  (อ่าน 425)
  [2020-05-05] คัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธ (อ่าน 388)
  [2020-05-01] การจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในช่วงการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 428)
  [2020-04-30] มติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2563 (อ่าน 417)
  [2020-04-30] การกำหนดและขยายช่วงระยะเวลาในการบันทึกข้อมูลระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ (อ่าน 427)
  [2020-04-30] ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียม (อ่าน 399)
  [2020-04-30] ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ2563 (อ่าน 389)
  [2020-04-29] การสำรวจพื้นที่ในการจัดทำเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 414)
  [2020-04-29] ประชาสัมพันธ์การขอรับทุนการศึกษา (อ่าน 418)
  [2020-04-29] การใช้น้ำบาดาลประเภทอุปโภคหรือบริโภคของ อปท (อ่าน 411)
  [2020-04-29] ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่น (อ่าน 411)
  [2020-04-28] การนำรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ มาจัดทำร่าง (อ่าน 468)
  [2020-04-28] การส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย (อ่าน 447)
  [2020-04-28] หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 485)
  [2020-04-28] ขยายเวลาการเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 68 ปี (อ่าน 439)
  [2020-04-28] ขอความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำโดยเฉพาะช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน (อ่าน 409)
  [2020-04-28] ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบสอง ระดับประเทศ) (อ่าน 462)
  [2020-04-28] ขยายเวลาการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 423)
  [2020-04-28] หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 431)
  [2020-04-28] สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาในหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (อ่าน 433)
  [2020-04-22] ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบบริหารจัดการหอพัก สกสค. แบบออนไลน์ (อ่าน 487)
  [2020-04-22] ตอบแบบสำรวจออนไลน์ การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) (อ่าน 465)
  [2020-04-22] ขอขอบคุณที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 427)
  [2020-04-22] การจัดการมูลฝอยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 429)
  [2020-04-22] กรอกข้อมูลด้านคุณวุฒิการศึกษาและวันที่บรรจุเข้ารับราชการของข้าราชการ/พนักงานครูส่วนท้องถิ่น (อ่าน 554)
  [2020-04-22] ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) (อ่าน 429)
  [2020-04-22] โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 9 (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 133) (อ่าน 413)
  [2020-04-21] การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  (อ่าน 463)
  [2020-04-21] มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารออมสินที่มีสถานะชำระหนี้ปกติในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด (อ่าน 471)
  [2020-04-21] การกำหนดรายการในงบกลาง ประเภทสำรองจ่าย (อ่าน 440)
  [2020-04-21] การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ ในระหว่างเลื่อนการเปิดภาคเรียน (อ่าน 433)
  [2020-04-20] ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 496)
  [2020-04-20] การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 449)
  [2020-04-17] เลื่อนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 (อ่าน 546)
  [2020-04-17] แจ้งการจัดสรรอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำ 5263 ครั้งที่2 (อ่าน 433)
  [2020-04-16] ซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (อ่าน 544)
  [2020-04-15] ขอส่งระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเปรียบเทียบ (อ่าน 452)
  [2020-04-15] การรายงานข้อมูลผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  (อ่าน 454)
  [2020-04-14] การแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบทให้แกาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 458)
  [2020-04-14] ขอความร่วมมือดูแลคุณภาพน้ำประปากรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 413)
  [2020-04-14] การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 549)
  [2020-04-14] การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือประชาชน (อ่าน 543)
  [2020-04-14] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แนวทางสนับสนุนการจัดส่งข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (อ่าน 469)
  [2020-04-13] แนวทางการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ (อ่าน 481)
  [2020-02-28] การบันทึกข้อมูลประปาและพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนย้ำผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท (อ่าน 385)
  [2020-02-28] การดำเนินการตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (อ่าน 480)
  [2020-02-28] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) (อ่าน 409)
  [2020-02-28] แนวทางเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อ่าน 409)
  [2020-02-28] สรุปสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (อ่าน 354)
  [2020-02-28] แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อ่าน 414)
  [2020-02-28] การดำเนินการตามพระราชบัญญัติกรอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ 2558 (อ่าน 389)
  [2020-02-28] การสนับสนุนการดำเนินงานของสภาเกษตรแห่งชาติ (อ่าน 394)
  [2020-02-26] การสำรวจความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการขยายบริการรับเด็กเล็กช่วงอายุ 0 - 3 ปี (อ่าน 439)
  [2020-02-25] เร่งรัดการดำเนินการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลแหล่งน้ำ (อ่าน 451)
  [2020-02-24] แจ้งขยายปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค (อ่าน 393)
  [2020-02-24] เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563) (อ่าน 401)
  [2020-02-21] การดำเนินการขับเคลื่อน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส (อ่าน 477)
  [2020-02-21] แนวทางการจัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ (อ่าน 442)
  [2020-02-21] แจ้งประมาณราคาค่าก่อสร้างป้ายโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน (อ่าน 398)
  [2020-02-21] แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อ่าน 437)
  [2020-02-20] การบันทึกข้อมูลรายงานผลกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง (อ่าน 466)
  [2020-02-20] ขอสำรวจข้อมูงเกี่ยวกับการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานของผู้สูงอายุ (อ่าน 401)
  [2020-02-19] การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (อ่าน 410)
  [2020-02-19] ขอรายงานความคืบหน้าการส่งข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน (อ่าน 425)
  [2020-02-19] มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (อ่าน 442)
  [2020-02-19] กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ประจำปี 2563 (อ่าน 410)
  [2020-02-18] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (อ่าน 444)
  [2020-02-18] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (อ่าน 434)
  [2020-02-17] การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 (อ่าน 377)
  [2020-02-17] ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรายชื่อและกรอกข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานครูในสังกัด (อ่าน 415)
  [2020-02-17] การคัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุนการศึกษาพระราชทาน (อ่าน 362)
  [2020-02-17] การประชุมซักซ้อมและตรวจนิเทศงานการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 412)
  [2020-02-14] ประกาศให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลด้วยเหตุสูงอายุ (อ่าน 375)
  [2020-02-13] โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 418)
  [2020-02-13] มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (อ่าน 427)
  [2020-02-12] เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 ประจำเดือนมกราคม 2563 (อ่าน 391)
  [2020-02-12] ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน เครือข่ายครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดกระบี่ (อ่าน 437)
  [2020-02-12] แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราบบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 (อ่าน 455)
  [2020-02-07] การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 474)
  [2020-02-05] ขอส่งผลการพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2563 (อ่าน 440)
  [2020-02-05] ขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน (อ่าน 446)
  [2020-02-05] การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการศึกษา ค้นคว้า (อ่าน 424)
  [2020-02-05] ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี (อ่าน 431)
  [2020-02-05] ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ (อ่าน 411)
  [2020-02-05] การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (อ่าน 402)
  [2020-02-05] สำรวจรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบแหล่งธรรมชาติ (อ่าน 422)
  [2020-02-04] ข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ครั้งที่2/2562 (อ่าน 405)
  [2020-02-04] การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 443)
  [2020-02-04] โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2563 (อ่าน 395)
  [2020-02-04] ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเสวนาการเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทย ครั้งที่ ๒ (อ่าน 373)
  [2020-02-04] แนวทางปฏิบัติเพื่ิิอเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2563 (อ่าน 423)
  [2020-02-03] ประชุมซักซ้อมแนวทาง RT NT ปีการศึกษา 2562 ระดับศูนย์สอบและสนามสอบ (อ่าน 404)
  [2020-01-28] การประกาศผลการคัดเลือกผูแทนของผู้บริหารท้องถิ่น (อ่าน 457)
  [2020-01-23] ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานสัมมนา (อ่าน 483)
  [2020-01-22] เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2563) (อ่าน 492)
  [2020-01-22] (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563) (อ่าน 452)
  [2020-01-22] โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ (อ่าน 413)
  [2020-01-22] ความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา (อ่าน 408)
  [2020-01-21] ปรับปรุงแบบคำขอรายละเอียดการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 2564 ประปาหมู่บ้าน (อ่าน 453)
  [2020-01-21] แนวทางการปฏิบัติรองรับการดำเนิการตามระเบียบ  (อ่าน 441)
  [2020-01-21] ซักซ้อมการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ (อ่าน 429)
  [2020-01-21] โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ถนนปลอดภัย Road Safety (อ่าน 421)
  [2020-01-20] แนวทางการดำเนินโครงการ “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คุณภาพดี มีมาตรฐาน เด็กพัฒนาการสมวัย” (อ่าน 468)
  [2020-01-20] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย  (อ่าน 439)
  [2020-01-20] รายงานแบบติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ 2562 (อ่าน 420)
  [2020-01-20] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อ่าน 497)
  [2020-01-20] การจัดสรรอัตรากำลังผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อ่าน 397)
  [2020-01-20] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการผังเมือง (อ่าน 414)
  [2020-01-20] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานการศึกษา (อ่าน 411)
  [2020-01-20] โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา (อ่าน 404)
  [2020-01-20] โครงการอบรมสัมมนา (อ่าน 439)
  [2020-01-20] การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 448)
  [2020-01-20] กฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน (อ่าน 381)
  [2020-01-20] ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ (อ่าน 401)
  [2020-01-20] กฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (อ่าน 403)
  [2020-01-20] มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว (อ่าน 402)
  [2020-01-20] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 375)
  [2020-01-17] โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2562 (อ่าน 390)
  [2020-01-16] แจ้งพิ่มเติมรายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุยางพารา (อ่าน 372)
  [2020-01-15] หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ (อ่าน 458)
  [2020-01-15] แจ้งแบบป้ายโครงการเฉลิมพระเกียรติ (อ่าน 426)
  [2020-01-15] โครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน ฯ (อ่าน 454)
  [2020-01-15] การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ (อ่าน 430)
  [2020-01-15] ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวในระบบ Rabies One Data (อ่าน 461)
  [2020-01-10] การประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค (อ่าน 411)
  [2020-01-10] ขอความอนุเคราะห์ดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค (อ่าน 428)
  [2020-01-10] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัด (อ่าน 399)
  [2020-01-10] การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลที่มีความประสงค์ขอเปลี่ยนตำแหน่งฯ (อ่าน 385)
  [2020-01-10] การส่งข้อมูลที่ดินมาตรา 92 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (อ่าน 454)
  [2020-01-10] กฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (อ่าน 377)
  [2020-01-10] แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อ่าน 463)
  [2020-01-10] โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 411)
  [2020-01-10] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักพัฒนาการท่องเที่ยว (อ่าน 401)
  [2020-01-10] ประกาศรับสมัครการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 382)
  [2020-01-10] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักสันทนาการ (อ่าน 427)
  [2020-01-10] โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการบริหารงานด้านวิศวกรรมฯ (อ่าน 391)
  [2020-01-09] ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ วันครู (อ่าน 384)
  [2020-01-08] โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (อ่าน 423)
  [2020-01-08] โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อ่าน 437)
  [2020-01-08] โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อ่าน 437)
  [2020-01-06] ขอเชิญร่วมงานวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2563 (อ่าน 435)
  [2020-01-06] ขอเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งไฟฟ้าของโครงการก่อสร้างและบริหารโรงงานกำจัดขยะมูลฝอย (อ่าน 396)
  [2019-12-27] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 458)
  [2019-12-27] ระบบงานจดทะเบียนพาณิชย์ที่พัฒนาและเชื่อมโยงกับระบบการให้บริการภาครัฐแบบเ็ดเสร็จ (อ่าน 417)
  [2019-12-27] แจ้งการจัดสรรอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำ (อ่าน 400)
  [2019-12-26] แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการครู (อ่าน 464)
  [2019-12-26] การสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 428)
  [2019-12-25] แนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (อ่าน 433)
  [2019-12-25] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 เพิ่มเติม (อ่าน 452)
  [2019-12-24] สำรวจการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 461)
  [2019-12-23] ขอเชิญประชุมหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดกระบี่ (อ่าน 456)
  [2019-12-23] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย (อ่าน 451)
  [2019-12-20] การจัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่่วนท้องถิ่น (อ่าน 506)
  [2019-12-20] โครงการตลาดประชารัฐตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ (อ่าน 491)
  [2019-12-18] การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2562 (อ่าน 449)
  [2019-12-18] เร่งรัดตรวจสอบสภาพพนังกั้นน้ำ ฝายชะลอน้ำ หรือคันกั้นน้ำที่ชำรุดทรุดโทรมเพื่อดำเนินการปรับปรุง (อ่าน 432)
  [2019-12-18] การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (อ่าน 398)
  [2019-12-17] การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (อ่าน 442)
  [2019-12-12] การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2562 (อ่าน 473)
  [2019-12-11] ขอประชาสัมพันธ์แผนเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (อ่าน 416)
  [2019-12-09] แนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการบริการสาธารณะ (อ่าน 486)
  [2019-12-06] ขอนำส่งชื่อผู้ใช้งานระบบและรหัสผ่านของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย (อ่าน 472)
  [2019-12-06] การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 460)
  [2019-12-06] การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 441)
  [2019-12-06] กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2563 (อ่าน 422)
  [2019-12-06] การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน (อ่าน 452)
  [2019-12-03] การคัดเลือกคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ (อ่าน 489)
  [2019-12-02] โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (อ่าน 413)
  [2019-12-02] การจัดทำแผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2653-2567 (อ่าน 477)
  [2019-11-29] ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ (อ่าน 469)
  [2019-11-29] ตอบแบบสำรวจข้อมูล เรื่อง การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็ก (อ่าน 478)
  [2019-11-29] การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล (อ่าน 453)
  [2019-11-29] การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 426)
  [2019-11-29] การเตรียมความพร้อมจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ่าน 441)
  [2019-11-28] ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อผู้ติดต่อสำหรับการบันทึกข้อมูล (อ่าน 481)
  [2019-11-28] แจ้งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (อ่าน 435)
  [2019-11-28] ขอให้คัดเลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้ารับการประเมินคุณภาพ ภายนอกรอบสี่ (อ่าน 458)
  [2019-11-28] การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป (อ่าน 405)
  [2019-11-28] ข้อสังเกตเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสัวสดิภาพ ฯ (อ่าน 453)
  [2019-11-28] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์และส่งเสริมเยาวชน “คนกระบี่พันธุ์ดี ครั้งที่ 9” (อ่าน 379)
  [2019-11-28] โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (อ่าน 421)
  [2019-11-27] การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา (อ่าน 425)
  [2019-11-26] การขอรับการสนุบสนุนโครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 513)
  [2019-11-26] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี2654โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการก่อสร้างปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว (อ่าน 518)
  [2019-11-26] การขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่ อปท (อ่าน 543)
  [2019-11-26] กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่ม (อ่าน 429)
  [2019-11-26] ขอความอนุเคราะห์ฯ (อ่าน 429)
  [2019-11-26] แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการนำบัญชีเงินฝากค้ำประกันเงินกู้ฯ (อ่าน 384)
  [2019-11-26] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (อ่าน 450)
  [2019-11-22] ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การฝึกอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานของรัฐ (อ่าน 467)
  [2019-11-22] ขอส่งแบบซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (อ่าน 423)
  [2019-11-22] แจ้งรายชื่อและรหัสผ่านการใช้งานเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน (อ่าน 427)
  [2019-11-22] ประชุมชี้แจงการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย (อ่าน 445)
  [2019-11-21] เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) (อ่าน 447)
  [2019-11-21] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (อ่าน 525)
  [2019-11-21] การขอรับงบประมาณรายจ่าย2564การจัดการน้ำใต้ดิน (อ่าน 451)
  [2019-11-21] การขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงท้องถิ่น 2564 (อ่าน 512)
  [2019-11-21] ซักซ้อมแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 456)
  [2019-11-21] โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข - แมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (อ่าน 493)
  [2019-11-21] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV (อ่าน 464)
  [2019-11-21] ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประกาศฯ การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2563 (อ่าน 393)
  [2019-11-19] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (อ่าน 456)
  [2019-11-19] การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 400)
  [2019-11-18] ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 469)
  [2019-11-18] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานการศึกษาและสวัสดิการสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับสูง (อ่าน 459)
  [2019-11-18] ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประเมินพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำดิบนอกเขตการประปาส่นภูมิภาค ฤดูแล้ง 2562/63 (อ่าน 457)
  [2019-11-18] ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้ระบบการแจ้งปัญหาและข้อร้องร้องเรียน และระบบบริหารจัดการการเก็บขยะอัจฉริยะ (อ่าน 452)
  [2019-11-18] การประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 (อ่าน 469)
  [2019-11-14] แนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุน (อ่าน 489)
  [2019-11-14] รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อ่าน 476)
  [2019-11-14] แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (อ่าน 476)
  [2019-11-14] แจ้งเพิ่มเติมรายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม ฯ (อ่าน 420)
  [2019-11-14] แจ้งเวียนกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์  (อ่าน 444)
  [2019-11-14] โครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อ่าน 461)
  [2019-11-14] การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2562 (อ่าน 446)
  [2019-11-13] แนวทางการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (อ่าน 402)
  [2019-11-13] การบันทึกข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 421)
  [2019-11-13] ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ Airbnb (อ่าน 426)
  [2019-11-13] แนวทางการให้บริการข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 443)
  [2019-11-13] เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) (อ่าน 442)
  [2019-11-13] (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) (อ่าน 413)
  [2019-11-12] ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (อ่าน 451)
  [2019-11-12] การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2563 เพิ่มเติม (อ่าน 440)
  [2019-11-12] แจ้งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (อ่าน 460)
  [2019-11-12] ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 406)
  [2019-11-12] การคัดเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ (อ่าน 398)
  [2019-11-11] แนวทางการดำเนินโครงการสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ ฯ เพิ่มเติม (อ่าน 432)
  [2019-11-11] ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (อ่าน 407)
  [2019-11-05] ขอแจ้งกำหนดวันนำส่งขยะมูลฝอยอันตรายจากชุมชนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกระบี่ ในปีงบประมาณ พ (อ่าน 412)
  [2019-11-05] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่ (อ่าน 487)
  [2019-11-05] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภ (อ่าน 470)
  [2019-11-01] เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน - วิง มินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ  (อ่าน 507)
  [2019-10-31] การบันทึกข้อมูลและการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง (อ่าน 494)
  [2019-10-31] เข้าร่วมลงนามบักทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (อ่าน 452)
  [2019-10-31] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (อ่าน 448)
  [2019-10-31] จัดส่งข้อมูลบัญชีรายละเอียดการถ่ายโอนบ่อน้ำบาดาลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) และเร่งรั (อ่าน 450)
  [2019-10-31] การเตรียมความพร้อมจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกร (อ่าน 448)
  [2019-10-31] การออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเป็นประเภทอุปโภค (อ่าน 447)
  [2019-10-30] การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (อ่าน 435)
  [2019-10-30] แนวทางการเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (อ่าน 449)
  [2019-10-30] ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการประชุมสัมมนา (อ่าน 462)
  [2019-10-30] ขอให้จัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปี พ.ศ.2559 (อ่าน 397)
  [2019-10-29] สำรวจครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ช่วย ที่ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนสิ้นสุดการอนุญาตไม่สามารถยื่นต่อองค์กรที่ควบค (อ่าน 424)
  [2019-10-29] การกำหนดหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในระยะยาว และหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไ (อ่าน 420)
  [2019-10-29] การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (อ่าน 388)
  [2019-10-29] รายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้างถนน ดินซีเมนต์ปรั (อ่าน 401)
  [2019-10-28] โครงการฝีกอบรมหลักสูตร การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Personnel Administration) (อ่าน 448)
  [2019-10-25] ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้ง การรวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐา (อ่าน 439)
  [2019-10-24] โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง : ผู้นำที่มีสมรรถนะสูง ( The Executives High perform (อ่าน 440)
  [2019-10-24] โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Personnel Administration) (อ่าน 489)
  [2019-10-22] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 526)
  [2019-10-22] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ (อ่าน 468)
  [2019-10-22] แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิกา (อ่าน 507)
  [2019-10-22] โครงการนวัตกรรมชุมชนไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเอง อบต.หนองตาแต้ม จ.ประจวบฯ (อ่าน 467)
  [2019-10-21] โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 446)
  [2019-10-21] แนวทางการดำเนินโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง (อ่าน 491)
  [2019-10-21] การสนับสนุนโครงการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv system) (อ่าน 437)
  [2019-10-17] โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัต (อ่าน 469)
  [2019-10-17] รายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้างถนน ดินซีเมนต์ปรั (อ่าน 412)
  [2019-10-17] แจ้งเวียนการดำเนินงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) (อ่าน 453)
  [2019-10-16] ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ  (อ่าน 476)
  [2019-10-15] การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563 โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าเยี่ยมคารวะ (อ่าน 431)
  [2019-10-15] คำแถลงสภากาชาดไทยเพื่อใช้ประกอบการจัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด (อ่าน 437)
  [2019-10-15] โครงการฝึกอบรม หลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน (อ่าน 450)
  [2019-10-15] แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (GPAX) ปี (อ่าน 410)
  [2019-10-11] ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี่การบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (อ่าน 433)
  [2019-10-11] ขอติดตามรายงานผลการดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2562 (อ่าน 446)
  [2019-10-11] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการ (อ่าน 489)
  [2019-10-10] ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมสานพลังท้องถิ่น ถวายพ่อของแผ่นดิน “เดิน – วิ่ง มินิมาราธอน  (อ่าน 446)
  [2019-10-10] การขอรับเงินสนับสนุนโครงการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (อ่าน 414)
  [2019-10-10] การอบรมสัมนาปัญหาการดำเนินงานกิจการสภาท้องถิ่นที่ผ่านมา เพื่อพิจารณากลยุทธ์ในการบริหารกิจการสภาขององ (อ่าน 440)
  [2019-10-10] เปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 464)
  [2019-10-10] การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ผู้ตรวจการแผ่นดินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการเพิ่ (อ่าน 429)
  [2019-10-10] แผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว 2652 (อ่าน 413)
  [2019-10-10] ซักซ้อมการมอบอำนาจ เจ้าท่า ตามพระราชฐัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย 2456 (อ่าน 454)
  [2019-10-10] ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน (อ่าน 437)
  [2019-10-10] แนวทางการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มีนา (อ่าน 460)
  [2019-10-10] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562 (อ่าน 418)
  [2019-10-10] ขอเชิญประชุมแนวทางการดำเนินโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e – Payment) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทาง (อ่าน 418)
  [2019-10-09] โครงการอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน” พุทธศักราช  (อ่าน 465)
  [2019-10-08] ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่ (อ่าน 401)
  [2019-10-07] การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2562 (อ่าน 462)
  [2019-10-04] แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการสร้างหลักปร (อ่าน 495)
  [2019-10-04] แจ้งรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น (อ่าน 466)
  [2019-10-04] การเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (อ่าน 477)
  [2019-10-04] ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (อ่าน 547)
  [2019-10-04] แนวทางปฏิบัติ กรณี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลนักเรียน ไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลสารส (อ่าน 475)
  [2019-10-04] แนวทางการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 431)
  [2019-10-03] การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2 (อ่าน 492)
  [2019-10-02] แต่งตั้งคณะกรรมการประสานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์ก (อ่าน 412)
  [2019-10-02] การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (อ่าน 469)
  [2019-10-02] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ เวทีพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน ปี ๒๕๖๒ ก (อ่าน 407)
  [2019-10-01] สรุปสาระสำคัญบางประเด็น คำปาฐกถาพิเศษ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  (อ่าน 466)
  [2019-10-01] บรรจุแต่งตั้ง (เลื่อน) ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลข (อ่าน 417)
  [2019-10-01] แต่งตั้ง (ย้าย) ผู่้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 371)
  [2019-10-01] ประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับเข็มเกียรติคุณและประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานสถานธนานุบาล ประจำปี 2562 (อ่าน 351)
  [2019-10-01] ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อเสียงนิทานเด็กเล็ก (อ่าน 407)
  [2019-10-01] การอบรมสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การจัดการศึกษาท้องถิ่น (อ่าน 430)
  [2019-10-01] การจัดเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระ : สร้างสุขภาวะ 13 กลุ่มประชากร (อ่าน 384)
  [2019-09-30] การประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผ (อ่าน 411)
  [2019-09-27] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกร (อ่าน 471)
  [2019-09-27] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษา (อ่าน 427)
  [2019-09-26] อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (อ่าน 411)
  [2019-09-25] ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา ในสังกัดองค์กรปกครองส่ว (อ่าน 464)
  [2019-09-25] การดำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วย ความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียนหรือนักศึกษาใน (อ่าน 443)
  [2019-09-25] การรณรงค์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 438)
  [2019-09-25] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ (อ่าน 475)
  [2019-09-25] การอบรมสัมมนาปัญหาการดำเนินงานกิจการสภาท้องถิ่นที่ผ่านมา เพื่อพิจารณากลยุทธ์ในการบริหารกิจการสภาของอ (อ่าน 419)
  [2019-09-24] โครงการหนุนเสริมศักยภาพนักเรียนนักศึกษาเพื่อเอาชนะภัยท้องถนน (อ่าน 417)
  [2019-09-23] การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (อ่าน 436)
  [2019-09-20] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่นประจำปีงบป (อ่าน 460)
  [2019-09-18] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ (อ่าน 491)
  [2019-09-18] โครงการฝึกอบรมการจัดทำรายงานการเงินประจำปี ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAs (อ่าน 464)
  [2019-09-18] การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 471)
  [2019-09-17] การสำรวจความเสียหาย/ผลกระทบ อันเกิดจากภัยพิบัติอุทกภัย (อ่าน 466)
  [2019-09-17] จัดส่งแผ่นพับ เรื่อง MBL (MIND BASED LEARNING) (อ่าน 394)
  [2019-09-17] การจัดส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 423)
  [2019-09-17] การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 439)
  [2019-09-17] โครงการยกระดับพัฒนาท้องถิ่นไทย 4.0 (อ่าน 477)
  [2019-09-17] การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) และระบบข้อมูลสารสนเ (อ่าน 451)
  [2019-09-17] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค (อ่าน 448)
  [2019-09-13] ขอความอนุเคราะห์รับรองผู้ประกอบการ/รา้นค้าเพื่อเข้าร่วมการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ชิมช้อปใช้ (อ่าน 461)
  [2019-09-13] ตอบแบบประเมินความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอ (อ่าน 438)
  [2019-09-10] ขอความอนุเคราะห์จัดส่งคู่มือการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท (อ่าน 470)
  [2019-09-09] ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 – 2564 (อ่าน 460)
  [2019-09-09] แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างส (อ่าน 539)
  [2019-09-06] การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถ (อ่าน 423)
  [2019-09-06] กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 409)
  [2019-09-06] โครงการมอบรางวัลสำหรับสถานศึกษา สำนักกองการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ท (อ่าน 370)
  [2019-09-06] การประเมินสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (อ่าน 400)
  [2019-09-06] โครงการเยาวชนเอเอฟเอส ประจำปี พ.ศ. 2562 - 2563 (อ่าน 418)
  [2019-09-06] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 25 - 33 (อ่าน 531)
  [2019-09-06] การมอบโล่และเกียรติบัตร ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบและโรงเ (อ่าน 379)
  [2019-09-06] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภ (อ่าน 420)
  [2019-09-06] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภ (อ่าน 417)
  [2019-09-06] แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ (อ่าน 479)
  [2019-09-06] โครงการฝึกอบรมหลักสูตร (อ่าน 408)
  [2019-09-06] โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำและการเล่นว่าวไทย เพื่อรักษาศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น ของสถาน (อ่าน 419)
  [2019-09-06] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรประเภทพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานฯ (อ่าน 434)
  [2019-09-05] การสำรวจข้อมูลการใช้น้ำประปาของหมู่บ้านชุมชน และสถานการณ์ภัยแล้งปี 2562 (อ่าน 446)
  [2019-09-04] รายงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงกา (อ่าน 444)
  [2019-09-03] โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด (อ่าน 373)
  [2019-09-02] แจ้งประมาณราคาค่าก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภ (อ่าน 448)
  [2019-09-02] การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที (อ่าน 422)
  [2019-08-30] การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศระดับภาค ใน (อ่าน 404)
  [2019-08-30] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ (อ่าน 426)
  [2019-08-30] ขอนำส่งชื่อผู้ใช้งานระบบและรหัสผ่านของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ (อ่าน 462)
  [2019-08-30] แผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ1หมู่บ้าน1กม ก่อสรา้งถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยธรรมชาติ สำห (อ่าน 386)
  [2019-08-30] แนวทางการดำเนินหอกระจายข่าวชุมชนในเขตเทศบาลที่ไม่มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (อ่าน 372)
  [2019-08-30] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2 (อ่าน 425)
  [2019-08-30] แนวทางการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารฯ (อ่าน 415)
  [2019-08-30] แนวทางการดำเนินหอกระจายข่าวชุมชนในเขตเทศบาลที่ไม่มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (อ่าน 399)
  [2019-08-30] แนวทางการดำเนินหอกระจายข่าวชุมชนในเขตเทศบาลที่ไม่มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (อ่าน 394)
  [2019-08-30] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษา (อ่าน 395)
  [2019-08-30] สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศเพื่อนบ้าน (อ่าน 385)
  [2019-08-29] ขอขยายเวลาการดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 390)
  [2019-08-29] ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพครู ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่ (อ่าน 387)
  [2019-08-28] การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563 เข้าเยี่ยม (อ่าน 429)
  [2019-08-22] การสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (อ่าน 528)
  [2019-08-20] โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม (อ่าน 507)
  [2019-08-19] ซักซ้อมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยและปลูกฝังวินัยการคัดแยกขยะให้แก่เด็กปฐมวัยในศูน (อ่าน 665)
  [2019-08-19] การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินถล่ม ปี 2562 (อ่าน 482)
  [2019-08-19] การจัดขนาดสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 412)
  [2019-08-19] ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 453)
  [2019-08-19] โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. (อ่าน 451)
  [2019-08-19] โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่การบูรณาการเรียนรู้ตามแนวทางของ ประเทศฟินแลน (อ่าน 444)
  [2019-08-19] ตอบแบบประเมินความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอ (อ่าน 413)
  [2019-08-16] โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดค่ายกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน (อ่าน 471)
  [2019-08-16] โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย (X-ray) ครั้งที่ 2/2562 (อ่าน 471)
  [2019-08-16] การอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ (อ่าน 426)
  [2019-08-16] โครงการฝึกอบรมผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562 (อ่าน 458)
  [2019-08-16] การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี 2562 (อ่าน 408)
  [2019-08-16] การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุน (อ่าน 825)
  [2019-08-16] รายงานการใช้งานอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) (อ่าน 432)
  [2019-08-14] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  (อ่าน 416)
  [2019-08-14] ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาระดับประเทศ ประจำปีงบประม (อ่าน 367)
  [2019-08-13] การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2562 (อ่าน 479)
  [2019-08-13] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานการศึกษา รุ่นที่ 26 (อ่าน 486)
  [2019-08-13] ขอจัดส่งหนังสือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) (อ่าน 401)
  [2019-08-09] การจัดทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. (ฌค.2) (อ่าน 475)
  [2019-08-08] มหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 3 : มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยในภูมิภาค (อ่าน 397)
  [2019-08-08] การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 453)
  [2019-08-07] เร่งรัดการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพและขุดลอกคูคลองทางระบายน้ำทั่วประเทศ (อ่าน 424)
  [2019-08-07] แนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 432)
  [2019-08-07] ขอความร่วมมือดำเนินการขับเคลื่อนข้อเสนอมติสมัชชาครอบครัวระดับชาติ 62 (อ่าน 384)
  [2019-08-07] การจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 (อ่าน 436)
  [2019-08-07] การดำเนินการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 (อ่าน 471)
  [2019-08-07] ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมส (อ่าน 514)
  [2019-08-07] โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด (อ่าน 433)
  [2019-08-07] การรายงานแบบสำรวจข้อมูลการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ (อ่าน 433)
  [2019-08-07] ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาระดับประเทศ ประจำปีงบประม (อ่าน 402)
  [2019-08-07] การคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562 (อ่าน 394)
  [2019-08-07] การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2562 จำนวน 3 รางวัล (อ่าน 398)
  [2019-08-07] โครงการประกวดนวัตกรรมทักษะทางการลูกเสือ (D.I.Y. By Scout) (อ่าน 386)
  [2019-08-06] ขอส่งหนังสือส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (อ่าน 388)
  [2019-08-06] ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงา (อ่าน 378)
  [2019-08-06] โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำในการสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาข (อ่าน 379)
  [2019-08-06] การพิจารณาเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสถานศึกษาต้นแบบ Best Practice (อ่าน 434)
  [2019-08-06] ขอแก้ไขเกณฑ์การประเมินการประกวด จังหวัดสะอาด ประจำปี 2562 (อ่าน 367)
  [2019-08-06] นวัตกรรมการจัดการศึกษาที่เป็น Best practice ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 400)
  [2019-08-02] การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุน (อ่าน 470)
  [2019-08-02] ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ่าน 418)
  [2019-08-01] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  (อ่าน 434)
  [2019-08-01] โครงการจัดแข่งขันตอบปัญหาคุณธรรม ชิงรางวัล พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่ว (อ่าน 388)
  [2019-08-01] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภ (อ่าน 425)
  [2019-08-01] แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ( (อ่าน 508)
  [2019-08-01] แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ (อ่าน 605)
  [2019-08-01] ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบและแจ้งขอบเขตเนื้อหาข้อสอบโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประ (อ่าน 376)
  [2019-08-01] แนวทางการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (อ่าน 417)
  [2019-07-30] ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ และเข้ารับโล่พร้อมเกียรติบัตรครูผู้ดูแลเด็กผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูน (อ่าน 429)
  [2019-07-30] การจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมา (อ่าน 457)
  [2019-07-30] เชิญประชุม Conference เรื่อง การใช้งานอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) (อ่าน 440)
  [2019-07-25] กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับประเท (อ่าน 466)
  [2019-07-24] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำห (อ่าน 513)
  [2019-07-24] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ (อ่าน 465)
  [2019-07-24] แจ้งเวียนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 (อ่าน 453)
  [2019-07-24] ขอประชาสัมพันธ์คู่มือผู้ควบคุมการผลิตน้ำประปา ระบบประปาแบบผิวดินและแบบบาดาล รูปแบบกรมทรัพยากรน้ำ (อ่าน 420)
  [2019-07-24] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล (อ่าน 445)
  [2019-07-24] แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุ (อ่าน 393)
  [2019-07-24] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะ (อ่าน 440)
  [2019-07-24] การฝึกอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานของรัฐที่กำหนดให้มีการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศของผู้ดำรงตำแหน่งทางกา (อ่าน 442)
  [2019-07-24] ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการก่อสร้าง โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉ (อ่าน 398)
  [2019-07-24] การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 408)
  [2019-07-23] เร่งรัดการดำเนินการจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแจ้งการปิดระบบบันทึกข้อมูลแผนพั (อ่าน 405)
  [2019-07-23] รายงานการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562 (อ่าน 424)
  [2019-07-23] การรายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกค (อ่าน 387)
  [2019-07-19] การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพิธีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก KicK off (อ่าน 2122)
  [2019-07-15] ขอความร่วมมือดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย (อ่าน 452)
  [2019-07-11] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (อ่าน 549)
  [2019-07-11] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสุนนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ด้อยโอก (อ่าน 548)
  [2019-07-11] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ (อ่าน 459)
  [2019-07-11] การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ.2562 (อ่าน 484)
  [2019-07-11] ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจำหน่ายทรัพย์หลุดค้างจำหน่าย (อ่าน 410)
  [2019-07-10] ประกาศผลสอบแข่งขันนักเรียนตามโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2562 (ระดับจังหว (อ่าน 402)
  [2019-07-10] การดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 458)
  [2019-07-09] การคัดเลือกโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (อ่าน 405)
  [2019-07-09] ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนา “Success of Waste Separation – Change for g00d : ความสำเร็จ ในการคัดแยกขยะ  (อ่าน 415)
  [2019-07-08] ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะนักบริหารยุทธศาสตร์มืออาชีพ การประชุมเชิงปฏิบั (อ่าน 463)
  [2019-07-08] การยืนยันข้อมูลพื้นฐานของถังขยะเปียก (อ่าน 432)
  [2019-07-08] ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (อ่าน 392)
  [2019-07-08] แจ้งเวียนประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (อ่าน 418)
  [2019-07-08] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ (อ่าน 453)
  [2019-07-08] ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปก (อ่าน 370)
  [2019-07-04] ขอเชิญร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่่งแวดล้อม เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2562 (อ่าน 456)
  [2019-07-03] การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local S (อ่าน 468)
  [2019-07-02] โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 497)
  [2019-06-27] จัดสรรสื่อและประชาสัมพันธ์โครงการ 9 ย่างเพื่อสร้างลูก (อ่าน 434)
  [2019-06-27] การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพิธีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระยะที่2 (อ่าน 508)
  [2019-06-27] โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 2562 (อ่าน 415)
  [2019-06-27] ขอขยายเวลาการดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 483)
  [2019-06-27] ขอขยายเวลาการดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 406)
  [2019-06-27] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน รุ่นที่ 1 ปี  (อ่าน 491)
  [2019-06-26] ขอนำส่งประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (อ่าน 455)
  [2019-06-26] กำหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามข้อ 16 (2) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว (อ่าน 466)
  [2019-06-26] การประชุมสัมมนาการบริหารจัดการน้ำเสียกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2 และ 3 (อ่าน 390)
  [2019-06-26] การกำหนดหลักเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 389)
  [2019-06-25] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 400)
  [2019-06-21] แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุ (อ่าน 387)
  [2019-06-21] การสำรวจสถานภาพและการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 395)
  [2019-06-21] ติดตามการจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) ขอ (อ่าน 394)
  [2019-06-21] ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด (อ่าน 514)
  [2019-06-21] การสำรวจข้อมูลภารกิจถ่ายโอนที่ไม่ใช้ประโยชน์ (อ่าน 476)
  [2019-06-21] การจัดทำทะเบียนสัตว์และแบบรูปรายการก่อสร้างสถานสงเคราะห์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน (อ่าน 442)
  [2019-06-21] ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน (อ่าน 370)
  [2019-06-21] ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำป (อ่าน 489)
  [2019-06-17] ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโ (อ่าน 403)
  [2019-06-17] การจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) ขององค์ก (อ่าน 514)
  [2019-06-14] การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (อ่าน 488)
  [2019-06-13] แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน กระบี่สะอาด ประจำปี พ.ศ.2562 (อ่าน 536)
  [2019-06-13] การจ่ายเงินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โครงการเสริม (อ่าน 495)
  [2019-06-13] ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโ (อ่าน 386)
  [2019-06-13] การดำเนินการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (อ่าน 413)
  [2019-06-10] แนวทางการพัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจอย่างยั่นยืน (เพิ่มเติม) (อ่าน 539)
  [2019-06-10] การปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมแบบประเมิน (อ่าน 442)
  [2019-06-10] รายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับ (อ่าน 444)
  [2019-06-07] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 456)
  [2019-06-07] การจัดประชุมสัมมนาโครงการจัดทำยุทธศาสตร์การดำเนินความสัมพันธ์ (อ่าน 479)
  [2019-06-07] ขอความร่วมมือสำรวจสถานภาพผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ (อ่าน 448)
  [2019-06-07] ประชาสัมพันธ์ให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (อ่าน 443)
  [2019-06-07] การดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (อ่าน 524)
  [2019-06-06] การคัดเลือกเพื่อรับรางวัล พระพฤหัสบดี 5262 (อ่าน 428)
  [2019-06-05] การแจ้งผลการตรวจสอบการดำเนินงาน เรื่องการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 432)
  [2019-05-31] ขอความร่วมมือดำเนินการแจ้ง เรื่อง ปฏิเสธการรับการอุปถัมภ์หรือการสนับสนุนจากธุรกิจหรืออุตสาหกรรมยาสูบ (อ่าน 397)
  [2019-05-31] การบันทึกข้อมูลโครงการตามแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) ขององค์กรปกครองส่วท้องถิ่น (อ่าน 426)
  [2019-05-31] การดำเนินการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (อ่าน 506)
  [2019-05-31] ซักซ้อมแนวทางการตรวจสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 436)
  [2019-05-31] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กร (อ่าน 442)
  [2019-05-31] กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่ม (อ่าน 375)
  [2019-05-29] ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 459)
  [2019-05-29] ข้อมูลการถ่ายโอนภารกิจด้านแหล่งน้ำของกรมชลประทาน (อ่าน 459)
  [2019-05-29] แนวทางการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของถังขยะเปียก (อ่าน 481)
  [2019-05-29] การจัดทำคำขอรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ การบริหารจัดการน้ำใต้ดิน (อ่าน 417)
  [2019-05-24] ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 461)
  [2019-05-24] การดำเนินการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (อ่าน 452)
  [2019-05-23] การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 534)
  [2019-05-22] การซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรป (อ่าน 469)
  [2019-05-22] เร่งรัดการรายงานข้อมูลตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ่จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ (อ่าน 457)
  [2019-05-22] ขอหารือกรณีเทศบาลนครลำปางเรียกเก็บค่าเช่าช่องจำหน่ายตั๋วโดยสารในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร (อ่าน 432)
  [2019-05-22] การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก้นยายน 2561 (อ่าน 426)
  [2019-05-16] แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระดับจัง (อ่าน 467)
  [2019-05-16] หลักเกณฑ์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (อ่าน 468)
  [2019-05-15] ข้อแนะนำการก่อสร้างถนนดิยซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น (อ่าน 448)
  [2019-05-15] ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัย (อ่าน 464)
  [2019-05-15] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด (อ่าน 445)
  [2019-05-15] ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปล (อ่าน 532)
  [2019-05-14] ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่องหม (อ่าน 439)
  [2019-05-13] ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุน (อ่าน 449)
  [2019-05-13] รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ.2562 และผลการดำเนิ (อ่าน 556)
  [2019-05-13] การดำเนินโครงการ อปท ต้นแบบจัดการน้ำ (อ่าน 465)
  [2019-05-08] ขอเชิญอบรมหลักสูตรทักษะวิทยากรดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (อ่าน 398)
  [2019-05-08] การตรวจสอบข้อมูลถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 480)
  [2019-05-08] แก้ไขลิงค์ดาวน์โหลดคู่มือปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานวัสดุสำหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเ (อ่าน 429)
  [2019-05-07] ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพลง 3 อาร์สา (อ่าน 538)
  [2019-05-07] แนวทางการพัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจอย่างยั่นยืน (อ่าน 461)
  [2019-05-07] การจัดทำแผนพัฒนาถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี 2562-2567 (อ่าน 536)
  [2019-05-07] ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562 (อ่าน 465)
  [2019-05-07] การจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำและแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี 2563-2567 ขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อ่าน 550)
  [2019-05-03] ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งกรอกข้อมูลสนามเด็กเล่นและสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาตามแบบ (อ่าน 418)
  [2019-05-02] การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ (อ่าน 414)
  [2019-05-02] ประกาศให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลด้วยเหตุสูงอายุในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 256 (อ่าน 421)
  [2019-05-02] โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 (อ่าน 372)
  [2019-05-02] ขอปรับปรุงเรื่องงบประมาณตามแบบรายงานข้อมูลแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีควา (อ่าน 471)
  [2019-05-02] การสำรวจข้อมูลแหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนที่มีสภาพชำรุดท (อ่าน 471)
  [2019-05-02] ขอส่งมูลและขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงข้อมูลให้ปัจจุบัน (อ่าน 384)
  [2019-05-02] ประชาสัมพันธ์เรื่องการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซีัยน 2562 (อ่าน 395)
  [2019-04-30] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฯ (อ่าน 514)
  [2019-04-30] การเตรียมความพร้อมและการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (อ่าน 484)
  [2019-04-29] ขอแจ้งหลักเกณฑ์การจัดการมูลฝอยอันตรายชุมชน ณ อาคารรวบรวมขยะอันตราย หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จั (อ่าน 522)
  [2019-04-29] สำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็น (อ่าน 378)
  [2019-04-25] แจ้งรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น (อ่าน 445)
  [2019-04-25] การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) (อ่าน 486)
  [2019-04-25] การสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร (อ่าน 456)
  [2019-04-25] ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติและคู่มือที่เกี่ยวข้องฯ (อ่าน 434)
  [2019-04-25] การใช้อำนาจหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการปัญหาสุนัขและแมวจรจัด (อ่าน 522)
  [2019-04-24] การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพิธีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (อ่าน 442)
  [2019-04-24] การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพิธีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (อ่าน 463)
  [2019-04-24] แนวทางการขอรับใบอนุญาติเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาติใช้น้ำบาดาล (อ่าน 551)
  [2019-04-24] การบันทึกข้อมูลหอกระจายข่าวชุมชนในเขตเทศบาลที่ไม่มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (อ่าน 413)
  [2019-04-23] การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที (อ่าน 467)
  [2019-04-22] ขอความร่วมมือจัดกิจกรรม ห้องน้ำท้องถิ่นสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย ต้อนรับปีใหม่ไทย (อ่าน 457)
  [2019-04-19] ขอแจ้งหลักเกณฑ์การจัดการมูลฝอยอันตรายชุมชน ณ อาคารรวบรวมขยะอันตราย หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จั (อ่าน 442)
  [2019-04-19] แนวทางการขับเคลื่อนและเกณฑ์มาตรฐานโครงการ่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี (Go Green Pl (อ่าน 483)
  [2019-04-19] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง (อท.ก.) รุ่นที่ 3-4 (อ่าน 447)
  [2019-04-19] ซักซ้อมการประกาศรายชื่อผู้ป่วยเอดส์เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 436)
  [2019-04-19] การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด (อ่าน 414)
  [2019-04-19] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระ (อ่าน 486)
  [2019-04-19] การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) และระบบสารสนเทศทางก (อ่าน 462)
  [2019-04-18] แจ้งแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ (อ่าน 428)
  [2019-04-18] การประชุมส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันครั้งที่ 7 ประเทศไทย และกิจกรรมรณรงค์วันจักรย (อ่าน 451)
  [2019-04-18] โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราช (อ่าน 420)
  [2019-04-18] การซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรป (อ่าน 451)
  [2019-04-18] แจ้งสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยมูลนิธิช่วยครูอาวุโสในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ประกาศให้ สมาชิกคุรุสภาที่ม (อ่าน 452)
  [2019-04-18] กำหนดรูปแบบฎีกาเบิกจ่ายเงินสดของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 519)
  [2019-04-18] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึษาภาค (อ่าน 460)
  [2019-04-18] แนวทางการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาหรือค่าเรียนนอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและค่าใช้จ่า (อ่าน 409)
  [2019-04-18] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการเรียนก (อ่าน 479)
  [2019-04-17] แนวทางการดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 470)
  [2019-04-17] คู่มือปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานวัสดุสำหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด (อ่าน 492)
  [2019-04-17] ขอรับการจัดสรรงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) (อ่าน 444)
  [2019-04-17] การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 538)
  [2019-04-17] แจ้งการการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ด้อยโอกา (อ่าน 442)
  [2019-04-17] การตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะในพื้นที่ (อ่าน 485)
  [2019-04-17] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการห (อ่าน 455)
  [2019-04-17] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบั (อ่าน 448)
  [2019-04-17] หลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนด้านแหล่งน้ำ (อ่าน 442)
  [2019-04-17] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 22 - 24 (อ่าน 473)
  [2019-04-17] ซักซ้อมการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 470)
  [2019-04-17] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที่ 19 (อ่าน 471)
  [2019-04-17] แจ้งการการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สุงอายุประจำปีงบประม (อ่าน 416)
  [2019-04-17] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง (นบท.ส.) รุ่นที่ 2 ่หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นร (อ่าน 458)
  [2019-04-17] เชิญประชุมพิจารณาข้อสรุปการเลือกใช้แนวทางหรือวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยภายในกลุ่ม Clusters (อ่าน 411)
  [2019-04-11] การอบรมการดำเนินงานเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (อ่าน 436)
  [2019-04-10] การรายงานผลการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ (การทำถนนผสมยางพารา) (อ่าน 464)
  [2019-04-04] ขออนุมัติแก้ไขรายการโครงการซ่อมแซมอาคารอนุรักษ์ทางประวัติศาสตร์ (ที่ว่าการอำเภอเก่า) หมู่ที่ 2 เทศบา (อ่าน 457)
  [2019-04-04] การเตรียมความพร้อมและการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (อ่าน 483)
  [2019-04-03] การสำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสด (อ่าน 467)
  [2019-04-03] ขอส่งเอกสารการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่มสำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ (อ่าน 468)
  [2019-04-03] การขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ (อ่าน 456)
  [2019-04-02] แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับส (อ่าน 555)
  [2019-04-01] ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีน (อ่าน 497)
  [2019-04-01] ขอดวามร่วมมือในการเตรียมความพร้อมฯ (อ่าน 437)
  [2019-04-01] การซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรป (อ่าน 560)
  [2019-03-28] ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการสำรวจประชากรสุนัขและแมวเพื่อจัดทำฐานข้อมูลฯ (อ่าน 564)
  [2019-03-28] อนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับ (อ่าน 433)
  [2019-03-28] การรายงานผลโครงการ 1 อปท 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อ (อ่าน 494)
  [2019-03-28] ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตลาดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 445)
  [2019-03-28] ขอความร่วมมือในการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เ (อ่าน 445)
  [2019-03-28] การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (อ่าน 402)
  [2019-03-28] หารือผลกระทบกรณีงานก่อสร้างต้องผ่านการรับรองจากวิศวกร (อ่าน 430)
  [2019-03-28] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กรณีการย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป (อ่าน 469)
  [2019-03-28] ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหร (อ่าน 508)
  [2019-03-25] การเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2561 (อ่าน 404)
  [2019-03-25] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบบริหารจัดการสารสนยุค 4.0 (อ่าน 472)
  [2019-03-25] โครงการฝึกอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การวางผังชุมชนฯ (อ่าน 444)
  [2019-03-25] ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2562ฯ (อ่าน 410)
  [2019-03-22] เชิญประชุมพิจารณาข้อสรุปการเลือกใช้แนวทางหรือวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยภายในกลุ่ม Clusters (อ่าน 423)
  [2019-03-22] อนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับ (อ่าน 488)
  [2019-03-22] โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาและออกแบบก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็กฯ (อ่าน 467)
  [2019-03-22] โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึุกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยะฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ  (อ่าน 462)
  [2019-03-22] มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (อ่าน 463)
  [2019-03-21] การสำรวจและรายงานข้อมูลการจัดทำธนาคารคัดแยกขยะ (อ่าน 478)
  [2019-03-21] ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย งบกลาง รานการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน ประจำปีงบประ (อ่าน 445)
  [2019-03-20] ขอความร่วมมือเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เขต 11 (อ่าน 463)
  [2019-03-20] การแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถานธนานุบาล (อ่าน 400)
  [2019-03-19] ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหร (อ่าน 497)
  [2019-03-19] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนาน (อ่าน 427)
  [2019-03-19] การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 424)
  [2019-03-19] กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (อ่าน 412)
  [2019-03-18] แนวทางการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำ (อ่าน 461)
  [2019-03-18] การบังคับใช้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ (อ่าน 433)
  [2019-03-18] ขอส่งรายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออก (อ่าน 412)
  [2019-03-15] ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลและพัฒนาระบบบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ (อ่าน 475)
  [2019-03-15] โครงการเฝ้่าระวังโรคเชิงรุก_1 (อ่าน 500)
  [2019-03-15] การกำหนดอัตราค่าอาหารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส (อ่าน 417)
  [2019-03-14] มติการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2/2562 (อ่าน 474)
  [2019-03-14] โครงการอบรมหลักสูตร การจัดสวัสดิการการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ รุ่นที่ 11-15 (อ่าน 457)
  [2019-03-14] โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น 4.0 รุ่นที่ 11 - 15 (อ่าน 479)
  [2019-03-14] การก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารแล้วถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 422)
  [2019-03-13] ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรร (อ่าน 475)
  [2019-03-13] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (อ่าน 455)
  [2019-03-12] การติดตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล (อ่าน 446)
  [2019-03-07] การเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 481)
  [2019-03-07] รายงานข้อมูลผลการดำเนินการจัดทำ ถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกครัวเรือน (อ่าน 512)
  [2019-03-07] โครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการบริหารจัดการชุมชนอย่างยั่งยืนฯ (อ่าน 502)
  [2019-03-04] การแยกประเภททรัพย์จำนำของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 458)
  [2019-03-04] ซักซ้อมแนวทางการทำสัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน และการถอนหลักทรัพย์ค้ำประกันของพนักงานสถานธนานุบาล (อ่าน 397)
  [2019-03-01] การส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง กรณีศึกษากองทุนธนาคารคัดแยกขยะ (อ่าน 463)
  [2019-02-28] แจ้งคำสั่งแต่งตั้งเชิญประชุมซักซ้อมแนวทางดำเนินงานคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู (อ่าน 470)
  [2019-02-26] การสำรวจข้อมูลการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ (อ่าน 442)
  [2019-02-26] การสำรวจข้อมูลการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ (อ่าน 479)
  [2019-02-22] การพัฒนาและขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 601)
  [2019-02-20] แนวทางการรายงานข้อมูลการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2 (อ่าน 448)
  [2019-02-20] ชิญร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการบริหารจัดการมูลฝอยอันตรายชุมชน (อ่าน 430)
  [2019-02-18] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ด้อยโอก (อ่าน 451)
  [2019-02-18] ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลข (อ่าน 439)
  [2019-02-18] โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผนที่แม่บท) ด้วยโปรแกรมประยุกต์ (อ่าน 439)
  [2019-02-18] รายงานผลการดำเนินการตามแผนรณรงค์ แยกก่อนทิ้ง (อ่าน 490)
  [2019-02-18] โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผนที่แม่บท) ฯ (อ่าน 410)
  [2019-02-15] ประสานความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครขอรับการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบ (อ่าน 447)
  [2019-02-14] เร่งรัดการบันทึกข้อมูลรายงานการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบข้อมูลกลาง (อ่าน 473)
  [2019-02-12] ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (อ่าน 456)
  [2019-02-11] โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโคร (อ่าน 528)
  [2019-02-08] ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และขอความอนุเคราะห์ประ (อ่าน 478)
  [2019-02-07] การแจ้งแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวั (อ่าน 479)
  [2019-02-07] การดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (อ่าน 524)
  [2019-02-07] ขอเชิญประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ (อ่าน 472)
  [2019-02-07] โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 2 (อ่าน 476)
  [2019-02-06] ข้อแนะนำการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น (อ่าน 450)
  [2019-02-05] โครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราตามนโยบายรัฐบาล (อ่าน 497)
  [2019-02-04] แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยอำเภอ (อ่าน 518)
  [2019-02-04] โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ  (อ่าน 486)
  [2019-01-31] การจัดตั้ง ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 490)
  [2019-01-31] ขอให้สำรวจค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ่าน 426)
  [2019-01-31] การเชื่องโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ (อ่าน 450)
  [2019-01-31] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ (อ่าน 493)
  [2019-01-30] ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ่าน 503)
  [2019-01-30] ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 8 (อ่าน 514)
  [2019-01-30] หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู้เงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา (อ่าน 518)
  [2019-01-25] ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม (อ่าน 483)
  [2019-01-25] ประชาสัมพันธ์ข้อปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพ 10 อ. (อ่าน 512)
  [2019-01-25] ข้อมูลเกี่ยวกับ ไขมันทรานส์หลังกฎหมายบังคับใช้ (อ่าน 466)
  [2019-01-22] โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น 4.0 (Chief Executives of Local Administration 4.0) เพิ่มเติม (อ่าน 494)
  [2019-01-21]  หอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน (อ่าน 478)
  [2019-01-21] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณา (อ่าน 452)
  [2019-01-21] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไ (อ่าน 464)
  [2019-01-21] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรั (อ่าน 488)
  [2019-01-21] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดกระบี่ (อ่าน 466)
  [2019-01-21] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปี (อ่าน 518)
  [2019-01-18] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ด้อยโอก (อ่าน 465)
  [2019-01-18] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 528)
  [2019-01-17] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอ (อ่าน 520)
  [2019-01-17] การสำรวจข้อมูลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (อ่าน 453)
  [2019-01-17] การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (อ่าน 428)
  [2019-01-17] ประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับเข็มเกียรติคุณและประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานสถานธนานุบาล ประจำปี 2561 (อ่าน 427)
  [2019-01-17] การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (อ่าน 484)
  [2019-01-16] แจ้งประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจการฝึกอบรมเกี่ยวกับการให้บริการที่พัก และการใช้งานแพลตฟอร์ม Aibnb (อ่าน 461)
  [2019-01-16] รายงานข้อมูลแหล่งน้ำในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 470)
  [2019-01-15] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อ่าน 516)
  [2019-01-15] แผน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ.2562 (อ่าน 463)
  [2019-01-15] แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ.256 (อ่าน 489)
  [2019-01-15] โครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างจิตสำนึกการคัดแยกขยะ ภายใต้แนวคิด ร่วมกันเปลี่ยนร่วมกันแยกขย (อ่าน 454)
  [2019-01-15] การรายงานผลการดำเนินการจัดทำ ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน (อ่าน 485)
  [2019-01-14] การตรวจติดตามเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (อ่าน 445)
  [2019-01-11] การลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (อ่าน 537)
  [2019-01-10] ดำเนินงานตามแผนรณรงค์ แยกก่อนทิ้ง เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ่าน 493)
  [2019-01-10] การถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 459)
  [2019-01-08] ขอความร่วมมือสำรวจการจัดตั้งชุมชนภายในเขตเทศบาล (อ่าน 441)
  [2019-01-07] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ (อ่าน 504)
  [2019-01-07] การประกาศงานประเพณีของท้องถิ่นในเขตจังหวัดกระบี่ (อ่าน 614)
  [2019-01-07] โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAs) ประจำปี 2562 (อ่าน 463)
  [2019-01-04] การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ดินถล่ม และคลื่นลมแรง พายุโซนร้อน ปาบึก (อ่าน 453)
  [2019-01-04] การสั่งใช้และการเฝ้าระวังอาการไม่พีงประสงค์ของยาฉีดแก้ปวด Diclofenac เข้ากล้ามเนื้อ (อ่าน 504)
  [2019-01-04] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริฯ (อ่าน 514)
  [2019-01-03] การประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง”เพื่อขับเคลื่อนการจัดการ  (อ่าน 447)
  [2019-01-02] ขอให้ประชาสัมพันธ์ข่าว กรณีมาตรการจำกัดส่งออกยางพารา (AETS) ในช่วงต้นปี 2562 (อ่าน 475)
  [2018-12-27] การคุ้มครองข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร (อ่าน 487)
  [2018-12-27] การเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2561/62 (อ่าน 504)
  [2018-12-27] ขอเชิญเจ้าหน้าที่ในส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ (อ่าน 473)
  [2018-12-26] นโยบายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ประจำปี 2562 (อ่าน 477)
  [2018-12-26] ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานทะเบียน สำนักทะเบียนท้องถิ่น (อ่าน 434)
  [2018-12-26] ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานทะเบียน สำนักทะเบียนท้องถิ่น (อ่าน 433)
  [2018-12-24] แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง เพื่อขับเคลื่อน (อ่าน 490)
  [2018-12-24] หารือการรับเบี้ยความพิการ (อ่าน 509)
  [2018-12-24] การสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ (อ่าน 464)
  [2018-12-19] ให้ข้อมูลประเพณีท้องถิ่น (อ่าน 508)
  [2018-12-19] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่นประจำปีงบป (อ่าน 510)
  [2018-12-18] แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง เพื่อขับเคลื่อน (อ่าน 456)
  [2018-12-18] หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 8 (อ่าน 508)
  [2018-12-18] ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย (อ่าน 494)
  [2018-12-18] ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำ (อ่าน 461)
  [2018-12-17] เร่งรัดและสร้างความเข้าใจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุ (อ่าน 534)
  [2018-12-14] การตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 591)
  [2018-12-13] การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน (อ่าน 628)
  [2018-12-12] การปรับปรุงการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย clusters ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 469)
  [2018-12-12] โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (อ่าน 514)
  [2018-12-12] การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (อ่าน 460)
  [2018-12-12] การปรับปรุงการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย clusters ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 397)
  [2018-12-12] รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท (อ่าน 488)
  [2018-12-12] โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จา (อ่าน 460)
  [2018-12-11] ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่องหลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจ (อ่าน 499)
  [2018-12-11] การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (อ่าน 441)
  [2018-12-11] การรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบีย (อ่าน 483)
  [2018-12-11] สรุปนโยบาย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในพิธีมอบรางวัลการจัการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด  (อ่าน 456)
  [2018-12-07] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยขององค์ก (อ่าน 471)
  [2018-12-06] แนวทางการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชนประจำปี พ.ศ. 2562 (อ่าน 552)
  [2018-12-04] หอกระจายข่าว (อ่าน 556)
  [2018-12-04] สำรวจงานประเพณีในพื้นที่ (อ่าน 592)
  [2018-12-03] เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลรายงานการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามร่ (อ่าน 562)
  [2018-11-28] ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคา ยางพาราตกต (อ่าน 512)
  [2018-11-28] ขอประชาสัมพันธ์คู่มือการรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุผ่านสถาบันการเงินของรั (อ่าน 463)
  [2018-11-28] ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำป (อ่าน 515)
  [2018-11-28] โครงการอบรมหลักสูตร การจัดสวัสดิการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ รุ่นที่ 9 และรุ่นที่ 10 (อ่าน 509)
  [2018-11-27] ประกาศผลคะแนนสอบตามโครงการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น (อ่าน 462)
  [2018-11-27] การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25 (อ่าน 511)
  [2018-11-26] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ เงิ (อ่าน 584)
  [2018-11-26] การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา และอำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ป (อ่าน 533)
  [2018-11-20] การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ( CCTV System  (อ่าน 596)
  [2018-11-16] การดำเนินงานขับเคลื่อนพัฒนาเมืองสีเขียว (อ่าน 521)
  [2018-11-15] ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าชเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 531)
  [2018-11-15] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด (อ่าน 502)
  [2018-11-14] ขอความร่วมมือดำเนินโครงการศึกษาวิเคราะห์การจัดทำรายงานข้อมูลถนนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 484)
  [2018-11-14] แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุน (อ่าน 434)
  [2018-11-14] แนวทางการสอบโครงการแข่งขันคนเก่งโรงเรียนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 459)
  [2018-11-14] โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข - แมว ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้แผนยุทธ (อ่าน 509)
  [2018-11-14] ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ไตรมาส 4/2561) (อ่าน 524)
  [2018-11-13] โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ  (อ่าน 514)
  [2018-11-13] การจัดทำแผนการจัดนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดกระบี่ เข้าชมการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Bie (อ่าน 458)
  [2018-11-12] โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ  (อ่าน 476)
  [2018-11-12] ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และแก้ไขหลักเกณฑ์การกู้เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นทุน (อ่าน 462)
  [2018-11-12] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการส่งเสริมสนันสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กร (อ่าน 483)
  [2018-11-12] การจัดทำคำของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมา (อ่าน 467)
  [2018-11-09] การจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการบริหารจัดการมูลฝอยอันตรายชุมชน (อ่าน 519)
  [2018-11-08] แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงานบูรณาการ ส่งเสริมก (อ่าน 498)
  [2018-11-08] โครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี การจัดทำรายงานการเงินประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินใน (อ่าน 503)
  [2018-11-08] โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง : ผู้นำที่มีสมรรถนะสูง (The Executuves High Performa (อ่าน 473)
  [2018-11-08] หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาวงเงินกู้ และการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถ (อ่าน 490)
  [2018-11-07] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ (อ่าน 533)
  [2018-11-02] โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ  (อ่าน 611)
  [2018-11-02] โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาส (อ่าน 580)
  [2018-11-02] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เง (อ่าน 692)
  [2018-11-01] สำรวจข้อมูลการจัดทำความร่วมมือบริการสาธารณะระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 523)
  [2018-11-01] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหร (อ่าน 612)
  [2018-10-30] แจ้งกำหนดการตรวจประเมินโรงเรียนพอเพียง (Locle sufficiency school: LSS ประจำปีการศึกษา 2560 กรณีเพิ่ม (อ่าน 480)
  [2018-10-30] แจ้งกำหนดการตรวจประเมินโรงเรียนพอเพียง (Locle sufficiency school: LSS ประจำปีการศึกษา 2560 กรณีเพิ่ม (อ่าน 435)
  [2018-10-30] การคัดเลือกผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจ ให้แก่ (อ่าน 437)
  [2018-10-30] การคัดเลือกผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจ ให้แก่ (อ่าน 449)
  [2018-10-30] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 โครงการเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ เงิ (อ่าน 618)
  [2018-10-30] ขอความร่วมมือแจ้งเวียนแบบสำรวจการใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) และโปรแกรมประยุ (อ่าน 489)
  [2018-10-26] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงิน (อ่าน 557)
  [2018-10-26] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำห (อ่าน 585)
  [2018-10-26] การกระจายรายได้สูท้องถิ่น ผ่านแพลตฟอร์มแอร์บีเอ็นบี(Airbnb)โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 477)
  [2018-10-26] มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนตามข้อ 18 วรรคสองของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดก (อ่าน 475)
  [2018-10-26] โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดทำราคากลางฯ (อ่าน 479)
  [2018-10-26] ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะด้วยวิถี ๕ ส (อ่าน 444)
  [2018-10-26] การตรวจสอบโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ่าน 491)
  [2018-10-26] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจาย (อ่าน 531)
  [2018-10-26] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อ่าน 565)
  [2018-10-26] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสท (อ่าน 535)
  [2018-10-26] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 485)
  [2018-10-26] โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น 4.0 (Chief Executuves of Local Administration 4.0) (อ่าน 527)
  [2018-10-25] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำ (อ่าน 509)
  [2018-10-25] ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการที่มีความประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล (อ่าน 498)
  [2018-10-25] การคัดเลือกผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกคร (อ่าน 477)
  [2018-10-22] แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ (อ่าน 633)
  [2018-10-19] แจ้งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประ (อ่าน 507)
  [2018-10-19] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประม (อ่าน 541)
  [2018-10-17] พิธีมอบรางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น ตามโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูน (อ่าน 477)
  [2018-10-16] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดงานประเพณีตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 564)
  [2018-10-16] แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 501)
  [2018-10-12] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และเสนอชื่อ ผู้หญิงเก่ง ปี 2562 และองค์กรท้องถิ่น ดีเด่น ปี 2562 (อ่าน 531)
  [2018-10-12] การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (อ่าน 617)
  [2018-10-12] การสำรวจข้อมูลภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานี้สูบนำ้ด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานี้สูบนำ้ด้วยไฟฟ้า (อ่าน 499)
  [2018-10-12] การยกระดับ และพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการพัฒนาตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ (อ่าน 514)
  [2018-10-12] การดำเนินงานหอกระจายข่าวหมู่บ้านชุมชน (อ่าน 533)
  [2018-10-11] ขอความร่วมมือจัดเก็บข้อมูลทางการศึกษา (อ่าน 575)
  [2018-10-10] แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษษด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำป (อ่าน 612)
  [2018-10-08] โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา (อ่าน 525)
  [2018-10-01] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 587)
  [2018-09-28] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 596)
  [2018-09-26] มาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น(การใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงทาง) (อ่าน 500)
  [2018-09-25] แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2561 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนาเศร (อ่าน 609)
  [2018-09-25] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ.2561 (อ่าน 515)
  [2018-09-24] โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมพร้อมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 583)
  [2018-09-24] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง (อ่าน 502)
  [2018-09-19] การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) และระบบสารสนเทศทางก (อ่าน 568)
  [2018-09-19] โครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี การจัดทำรายงานการเงินประจำปีฯ (อ่าน 509)
  [2018-09-19] โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผนที่แม่บท) ฯ (อ่าน 582)
  [2018-09-18] โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อ่าน 511)
  [2018-09-18] แจ้งแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการลงรายละเอียดในใบแจ้งและใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมนำ้มันเชื้อเพลิ (อ่าน 530)
  [2018-09-18] แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2562 (อ่าน 563)
  [2018-09-17] ประกาศรับสมัครการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (อ่าน 466)
  [2018-09-17] โครงการอบรม การจัดสวัสดิการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ รุ่นที่ 6 - รุ่นที่ 8 (อ่าน 534)
  [2018-09-17] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ (อ่าน 528)
  [2018-09-17] บัญชีนวัตกรรมไทย เพิ่มเติม เดือนมิถุนายน 2561 (อ่าน 491)
  [2018-09-06] โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ (อ่าน 543)
  [2018-08-30] ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชน (อ่าน 563)
  [2018-08-29] การจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 523)
  [2018-08-24] โครงการ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม (อ่าน 540)
  [2018-08-22] การขอความร่วมมือสนับสนุนดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปรด (อ่าน 595)
  [2018-08-22] แจ้งเตรียมความพร้อมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อดำเนินโครงการเงินอุดหนุนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มประจำปีงบ (อ่าน 622)
  [2018-08-21] แจ้งคำสั่งและขอเชิญประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด (อ่าน 480)
  [2018-08-20] โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ (อ่าน 584)
  [2018-08-17] ประชุมการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดสะอาด ประจำปี 2561 (อ่าน 497)
  [2018-08-17] การเปรียบเทียบ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 (อ่าน 489)
  [2018-08-15] โครงการวัด ประช่ รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม (อ่าน 507)
  [2018-08-15] ประชุมการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ.2561 (อ่าน 514)
  [2018-08-10] การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performacne Assessment : LPA) ประจำปี 2561 (อ่าน 678)
  [2018-08-09] โครงการรณรงค์ อาสาปราบยุงควบคุมโรคไข้เลือดออก (อ่าน 556)
  [2018-08-08] การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ.2561 (อ่าน 539)
  [2018-08-08] การประชุมวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561 (อ่าน 550)
  [2018-08-07] แจ้งยืนยันการเข้าร่วมโครงการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยค้วยสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาโดยชุมชนท้องถิ่น (อ่าน 506)
  [2018-08-03] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษา (อ่าน 487)
  [2018-08-03] แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดให้มี ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน เพื่อนเป็นการดำเน (อ่าน 507)
  [2018-08-03] การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำป (อ่าน 533)
  [2018-08-02] แก้ไขเกณฑ์การประกวด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย (อ่าน 565)
  [2018-08-02] โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 2/2561 (อ่าน 527)
  [2018-08-01] จัดส่งระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ (อ่าน 510)
  [2018-08-01] จัดส่งสื่อความรู้ เรื่องโรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัส (อ่าน 491)
  [2018-08-01] โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อส่งมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 500)
  [2018-08-01] การรับรองสิทธิของผู้ลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ (อ่าน 531)
  [2018-08-01] โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง ๕ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม (อ่าน 492)
  [2018-07-31] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภ (อ่าน 547)
  [2018-07-26] การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาจังหวัดกระบี่ (อ่าน 447)
  [2018-07-26] การกำหนดนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะบนพื้นที่เกาะ (อ่าน 471)
  [2018-07-25] ขั้นตอนการจัดประกวดการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดสะอาด ระดับจังหวัด (อ่าน 526)
  [2018-07-25] การขับเคลื่อนโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ระดับจังหวัด พ.ศ.256 (อ่าน 560)
  [2018-07-25] การเร่งรัดดำเนินการตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเกี่ยวกับการดำเนินงานเพ (อ่าน 494)
  [2018-07-24] แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน กระบี่สะอาด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (อ่าน 613)
  [2018-07-20] การโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบอุดหนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่มีเหลือจ่าย (เพิ่ (อ่าน 524)
  [2018-07-20] ขอความอนุเคราะห์ผู้แทนเข้าร่วมการประชุมสนทนากลุ่ม ( Focus group) (อ่าน 495)
  [2018-07-19] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณ (อ่าน 563)
  [2018-07-19] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนาน (อ่าน 451)
  [2018-07-19] ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูระบาด (อ่าน 522)
  [2018-07-18] โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อส่งมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 555)
  [2018-07-18] การสรรหาครูผู้นำวิชาการ (Head Teacher) (อ่าน 506)
  [2018-07-18] การตรวจสอบความซำ้ซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่ ๑ (อ่าน 498)
  [2018-07-17] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 531)
  [2018-07-17] การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโ (อ่าน 617)
  [2018-07-16] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ป (อ่าน 546)
  [2018-07-16] ขยายเวลาโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 (อ่าน 554)
  [2018-07-16] ขอแจ้งผลการดำเนินงานและขอความอนุเคราะห์ขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 495)
  [2018-07-16] กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 (อ่าน 553)
  [2018-07-16] รายงานการปรับปรุงข้อมูลการบำรุงรักษาหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านหมู่บ้าน (อ่าน 508)
  [2018-07-16] ประกาศรับสมัครการคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส (อ่าน 517)
  [2018-07-16] การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที (อ่าน 475)
  [2018-07-16] ขอความร่วมมือเชิญและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวท (อ่าน 510)
  [2018-07-16] การจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาของสำนักงานงบประมาณตามแบบรายงานโครงการสนับสนุนการเสริมสวัสดิการทางสังค (อ่าน 486)
  [2018-07-13] ขอส่งแผนป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ(ฤดูฝน) พ.ศ. ๒๕๖๑ (อ่าน 551)
  [2018-07-13] การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะอนุกรรมวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (อ่าน 508)
  [2018-07-13] การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์น้ำ (อ่าน 535)
  [2018-07-09] การเร่งรัดการดำเนินการสำรวจจำนวนประชากรสัตว์ และการจัดทำข้อบัญญัติ (อ่าน 517)
  [2018-07-06] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ป (อ่าน 573)
  [2018-07-06] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังค (อ่าน 517)
  [2018-07-06] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ (อ่าน 585)
  [2018-07-06] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอ (อ่าน 593)
  [2018-07-05] การกำหนดค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (อ่าน 518)
  [2018-07-05] การส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (อ่าน 444)
  [2018-07-04] สรุปแนวทางการดำเนินโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ (อ่าน 552)
  [2018-07-03] การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี จากการประชุมคระรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1พฤษภาคม 2561 (อ่าน 507)
  [2018-07-03] แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5 (อ่าน 506)
  [2018-07-02] มาตรการเร่งรัดการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธ (อ่าน 629)
  [2018-07-02] ขอความร่วมมือเชิญและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวท (อ่าน 485)
  [2018-06-29] การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลครูดีเด่นตามกลุ่มสาระการกเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ. 2 (อ่าน 508)
  [2018-06-29] ติดตามผลการดำเนินโครงการศึกษาวิเคราะห์การจัดทำรายงานข้อมูลถนนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 511)
  [2018-06-27] กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน เพิ่มเติม (อ่าน 537)
  [2018-06-27] ประกาศรับสมัครการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (อ่าน 501)
  [2018-06-25] การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน (อ่าน 546)
  [2018-06-25] การรายงานผลการดำเนินโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ (อ่าน 526)
  [2018-06-22] ประสัมพันธ์เยาวสตรดีเด่น ๒๕๖๑ (อ่าน 511)
  [2018-06-22] การเลื่อนขั้นค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1/2561 (อ่าน 498)
  [2018-06-22] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการยื่นหนังสือลาออกของพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 487)
  [2018-06-21] การจัดทำแผนปฎิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 (อ่าน 513)
  [2018-06-21] ขอประชาสัมพันธ์คู่มือการรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ (อ่าน 523)
  [2018-06-21] การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 256 (อ่าน 555)
  [2018-06-20] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ. (อ่าน 504)
  [2018-06-19] การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน (อ่าน 551)
  [2018-06-19] ขอเน้นย้ำแนวทางการดำเนินการป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหนะนำโรค (อ่าน 549)
  [2018-06-19] โครงการฝึกอบรมการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25 (อ่าน 539)
  [2018-06-18] ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (อ่าน 570)
  [2018-06-18] การติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 506)
  [2018-06-12] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (อ่าน 577)
  [2018-06-12] การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อรองรับกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร (อ่าน 545)
  [2018-06-11] มาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน (อ่าน 602)
  [2018-06-11] การสำรวจข้อมูลการบริการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในศาสนสถาน (อ่าน 565)
  [2018-06-07] ขอความร่วมมือเชิญและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวท (อ่าน 560)
  [2018-06-07] โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่ม เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 653)
  [2018-06-06] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจร 2561 (อ่าน 530)
  [2018-06-06] หารือการทำบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนของการไฟฟ้าและการประปา (อ่าน 537)
  [2018-06-05] ขอความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย (อ่าน 513)
  [2018-06-05] บัญชีรายชื่อผูประกอบการผลิตภัณฑ์นาที่เข้าโครงการอาหารเสริม นม โรงเรียนที่ 1/2561 (อ่าน 532)
  [2018-06-05] โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักน้ำ (อ่าน 543)
  [2018-06-01] โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAs) ประจำปี 2561 (อ่าน 559)
  [2018-06-01] โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราช (อ่าน 547)
  [2018-05-31] แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมหลักสูตร การจัดสวัสดิการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ (อ่าน 550)
  [2018-05-31] ขอเชิญประชุมเชิงปฎิบัติการการประเมินสถานภาพสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและการจัดเก็บข้อมูลขยะมูลฝอยขององค์ก (อ่าน 615)
  [2018-05-31] โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามแนวประชารั (อ่าน 541)
  [2018-05-31] ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมแนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ในเข (อ่าน 517)
  [2018-05-28] เกณฑ์การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ประเภทถ้ำ (อ่าน 499)
  [2018-05-24] ปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมคำอธิบายในแบบประเมินประสิทธิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 600)
  [2018-05-22] ประชาสัมพันธืโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ (อ่าน 507)
  [2018-05-22] การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดด (อ่าน 566)
  [2018-05-22] การส่งเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในสการพัฒนาท้องถิ (อ่าน 517)
  [2018-05-22] ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (อ่าน 580)
  [2018-05-21] ขอความอนุเคราะห์รายชื่อสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก (อ่าน 545)
  [2018-05-18] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ร่วมสร้างสรรค์พื้นที่สุขภาวะ ด้วยจักรยาน (อ่าน 514)
  [2018-05-17] การปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมคำอธิบายในแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 625)
  [2018-05-17] การประชุมเชิงปฏิบัติ โครงการ อปท. ต้นแบบจัดการนำ้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารนำ้ใต้ดิน) (อ่าน 516)
  [2018-05-17] การจัดทำแผนที่แนวเขตปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดิน (อ่าน 534)
  [2018-05-16] ตอบข้อหารือกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำข้อตกลง (MOA) กับองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) (อ่าน 485)
  [2018-05-16] ขอความร่วมมือดำเนินโครงการศึกษาวิเคราะห์การจัดทำรายงานข้อมูลถนนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 574)
  [2018-05-15] ขอความอนุเคราะห์ส่งผลงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อ่าน 505)
  [2018-05-15] ซักซ้อมแนวทางการจัดการเรียนรุ้ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 495)
  [2018-05-11] โครงการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์การผลิตสื่อณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 589)
  [2018-05-11] การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินรายได้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 651)
  [2018-05-11] ขอทราบจำนวนขยะอันตรายจากครัวเรือนที่เก็บรวบรวมไว้ ณ จุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน (อ่าน 538)
  [2018-05-11] ขอความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม (อ่าน 498)
  [2018-05-11] การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ พร้อมทั้งส (อ่าน 514)
  [2018-05-09] แจ้งกำหนดจัดโครงการอบรมเทคนิดการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ป (อ่าน 581)
  [2018-05-09] ขอให้เร่งรัดการพิจารณาให้เห็นประกอบการพิจารณาอนุญาตโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงาานแสงอาทิตแบบติดตั้งบนพื้นด (อ่าน 501)
  [2018-05-09] การขับเคลื่อนโครงการแม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน (อ่าน 542)
  [2018-05-08] ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการจัดการและกิจกรรมด้านขยะฝอยของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามตัวชี้วัดการจัดการขยะ (อ่าน 557)
  [2018-05-04] สรุปสาระสำคัญประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ และตัวอย่างข้อบัญญัติท้องถิ่น/เทศ (อ่าน 607)
  [2018-05-04] การปรับปรุงประกาศสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานกำหนด (อ่าน 555)
  [2018-05-04] โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ (อ่าน 523)
  [2018-05-03] ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (อ่าน 580)
  [2018-05-03] การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS) และระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขอ (อ่าน 553)
  [2018-05-03] ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อน (อ่าน 532)
  [2018-05-03] ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (อ่าน 517)
  [2018-05-03] โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 (อ่าน 461)
  [2018-05-01] ข่อความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาลทั่วประเทศ (อ่าน 542)
  [2018-05-01] แจ้งผลการประเมินรับรองมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 (อ่าน 519)
  [2018-04-30] ขอเรียนนำคณะเฝ้ารับเสด็จฯในพิธีเปิด และร่วมงาน งานมาลิดกลางแห่งประเทศไทยประจำปีฮิจเราะห์ศักราชท๑๔๓๙ (อ่าน 557)
  [2018-04-30] เรื่องบัญชีนวัตกรรมไทย (อ่าน 493)
  [2018-04-27] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ  (อ่าน 522)
  [2018-04-27] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สุงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  (อ่าน 556)
  [2018-04-27] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 582)
  [2018-04-26] ให้ผู้ช่วยผู้จัดการไปปฏิบัติหน้าที่แทน (อ่าน 557)
  [2018-04-26] ให้ผู้ช่วยผู้จัดการไปปฏิบัติหน้าที่แทน (อ่าน 485)
  [2018-04-26] แนวทางการใช้จ่ายสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาร (อ่าน 526)
  [2018-04-26] ขอเชิญชวนร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2561 (อ่าน 557)
  [2018-04-25] โครงการอบรมหลักสูตร การจัดสวัสดิการการดูแลผู้อายุและพิการ (อ่าน 599)
  [2018-04-25] ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (อ่าน 532)
  [2018-04-25] ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรีย (อ่าน 578)
  [2018-04-24] การจัดสรรกำไรสุทธิของสถานธนานุบาล (อ่าน 535)
  [2018-04-23] การรายงานข้อมูลการจัดกิจกรรมตามแนวทางการดำเนินการป้องกันเพื่อป้องกันเด็กจมนำ้ในเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒน (อ่าน 589)
  [2018-04-23] แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูน (อ่าน 627)
  [2018-04-23] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภ (อ่าน 576)
  [2018-04-23] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกรัจายอ (อ่าน 542)
  [2018-04-23] การดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์ (อ่าน 548)
  [2018-04-23] ขอความร่วมมือเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เขต 11 (อ่าน 499)
  [2018-04-23] การปรับปรุงตลาดในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 529)
  [2018-04-23] การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2561 (อ่าน 530)
  [2018-04-17] แจ้งการสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนุนการสงเคราะเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ประจำปีงบป (อ่าน 591)
  [2018-04-17] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 554)
  [2018-04-17] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ  (อ่าน 595)