Welcome to Krabilocal.go.th
     
 
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
อบต.ทรายขาว
อบต.คลองพน
อบจ. กระบี่
ทม. กระบี่
อบต. ไสไทย
ข่าวกลุ่มงาน/งาน [กลุ่มงานระเบียบกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์]
  [2024-07-11] การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณของ อปท. ตามแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (อ่าน 19)
  [2024-06-26] วิธีปฏิบัติในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 59)
  [2024-05-24] การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขต อปท. พ.ศ. 2562 (อ่าน 71)
  [2024-03-15] ขอหารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. ๒๕๖๕ (อ่าน 291)
  [2024-02-21] ขอเชิญเข้าร่วมงานขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 383)
  [2024-02-20] ขอความอนุเคราะห์แจ้ง อปท. เข้าร่วมกิจกรรมการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. (อ่าน 410)
  [2024-02-19] โครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองฯ (อ่าน 365)
  [2024-02-14] ขอหารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. ๒๕๖๕ (อ่าน 438)
  [2024-02-13] การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลแล (อ่าน 616)
  [2024-02-12] สำรวจความต้องการใช้รถดับเพลิงที่มีความจำเป็นต้องนำเข้ารถดับเพลิงใช้แล้วจากต่างประเทศ (อ่าน 413)
  [2024-02-06] ขอประชาสัมพันธ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ระบบศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ NLC (อ่าน 527)
  [2024-01-19] กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๑ (พ.ศ. ๒๕๖๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (อ่าน 695)
  [2024-01-12] ข้อหารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. ๒๕๖๕ (อ่าน 473)
  [2023-12-21] การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ฯ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 338)
  [2023-12-13] ประกาศ ศธ. เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตาม พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ (อ่าน 240)
  [2023-12-08] การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงระบบการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรมฯ (อ่าน 250)
  [2023-12-01] แจ้งเปลี่ยนชื่อระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท. (ELE) (อ่าน 247)
  [2023-11-30] แนวทางการแก้ไขถ้อยคำของกฎหมายในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. ๒๕๖๕ ฯ (อ่าน 226)
  [2023-11-28] การส่งเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ระบบ e-ratcahkitcha) (อ่าน 268)
  [2023-11-27] ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยฯ (อ่าน 232)
  [2023-11-15] การแจ้งข้อมูลผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๑๐๗ ฯ (อ่าน 266)
  [2023-11-09] ประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาการลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งและขยายกำหนดเวลารับสมัครรับเลือกตั้งผ (อ่าน 280)
  [2023-11-07] ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนฯ (อ่าน 238)
  [2023-11-06] แนวทางการจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงฐานะ และเขต อปท. กรณีให้มีผลในวันครบวาระการดำรงตำแหน่งฯ (อ่าน 249)
  [2023-11-01] ขอให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ไปร่วมระวังชี้และรับรองแนวเขตที่ดิน (อ่าน 253)
  [2023-10-30] ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม (อ่าน 247)
  [2023-10-12] การตรวจสอบผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายผู้มีอิทธิพล (อ่าน 312)
  [2023-10-12] ประชาสัมพันฑ์การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 282)
  [2023-10-12] ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ (อ่าน 271)
  [2023-10-02] ขอให้ อปท. เผยแพร่ไฟล์หนังสือคู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชนในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (อ่าน 291)
  [2023-10-02] ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖ (อ่าน 275)
  [2023-09-29] กฎกระทรวงที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (อ่าน 284)
  [2023-08-18] การจัดทำร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น (อ่าน 391)
  [2023-08-18] ขอทราบความคืบหน้าในการพิจารณาและแก้ไขแนวเขต หรือเปลี่ยนแปลงแนวเขตของ อปท. (อ่าน 354)
  [2023-08-17] การจัดการเลือกตั้ง สถ.หรือ ผถ. กรณี สถ.หรือ ผถ. พ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ (อ่าน 360)
  [2023-07-18] คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๕/๒๕๖๖ (อ่าน 402)
  [2023-07-17] ขอประชาสัมพันธ์ คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำหรับ อปท. (อ่าน 326)
  [2023-07-17] หารือกรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน (อ่าน 268)
  [2023-07-17] แจ้งคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๕/๒๕๖๖ (อ่าน 360)
  [2023-07-17] ขอข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบการพัฒนาประเทศฯ (อ่าน 335)
  [2023-06-15] แนวทางปฏิบัติการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 412)
  [2023-06-13] แบบตรวจร่างข้อบัญญัติ/ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (อ่าน 373)
  [2023-06-12] การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อ่าน 276)
  [2023-06-09] ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖ (อ่าน 287)
  [2023-06-08] การหารือการใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล (อ่าน 300)
  [2023-06-08] แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น สถ./ผถ. (อ่าน 227)
  [2023-06-06] คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (อ่าน 275)
  [2023-06-02] แนวทางและวิธีการชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ฯ ประจำปี ๒๕๖๖ (อ่าน 246)
  [2023-06-01] การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 248)
  [2023-06-01] หารือเกี่ยวกับความพร้อมที่จะรับผิดชอบในการปฏิบัติงานต่างๆ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่เกี่ยวข้ (อ่าน 251)
  [2023-05-12] การดำเนินการกรณีผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมีพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรร (อ่าน 263)
  [2023-05-08] ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกคนพิการ ทุพพลภาพ และผู้สูงอายุในการใช้สิทธิเลือกตั้ง (อ่าน 261)
  [2023-04-28] ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการเกี่ยวกับการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. (อ่าน 291)
  [2023-04-28] ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๖ (อ่าน 254)
  [2023-04-28] แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกอบรมหรือประชุมสัมมนา (อ่าน 256)
  [2023-04-26] การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. เป็นการทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๖ (อ่าน 251)
  [2023-04-11] ขอหารือการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (อ่าน 281)
  [2023-04-11] หารือการดำเนินการตาม พ.ร.บ.จัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ (อ่าน 241)
  [2023-04-10] การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ (อ่าน 278)
  [2023-04-03] หารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการบูรณะ ปรับปรุงอาคารราชพัสดุในที่ราชพัสดุ (อ่าน 266)
  [2023-03-21] โครงการตรวจนิเทศปัญหาการปฏิบัติงานด้านกฎหมายท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖ (อ่าน 307)
  [2023-03-13] การพิจารณาแนวทางการควบคุมการโฆษณาจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลบนทางสาธารณะ (อ่าน 285)
  [2023-03-10] ให้ความเห็นในข้อหารือของจังหวัดสตูล จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดปัตตานี (อ่าน 283)
  [2023-03-07] ขอเชิญเข้าร่วมงานรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดฯ (อ่าน 300)
  [2023-02-28] แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจแผ่นดิน (อ่าน 308)
  [2023-02-28] หารือแนวทางปฏิบัติกรณีผู้มอบสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่บนที่ดินสาธารณประโยชน์ให้กับเทศบาล (อ่าน 273)
  [2023-02-28] การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ (อ่าน 246)
  [2023-02-24] ซักซ้อมแนวทางการดำเนินคดีของราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่ (อ่าน 300)
  [2023-02-17] แนวทางการตรวจสอบข้อเท็จจริงการบุกรุกที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตาม พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ (อ่าน 272)
  [2023-02-16] ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นร่างระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน อบต. (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (อ่าน 301)
  [2023-02-09] ประกาศคณะกรรมการควบคุมอาคาร เรื่อง การนำกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดอาคารฯ มาใช้บังคับ (อ่าน 270)
  [2023-02-06] แจ้งให้ อปท. ดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี ๒๕๖๖ (อ่าน 297)
  [2023-02-06] การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ร.บ.อากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. ๒๕๔๐ (อ่าน 252)
  [2023-02-06] การดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน (อ่าน 261)
  [2023-01-26] ขอหารือการอนุญาตก่อสร้างช่องลอดเหลี่ยม (บล็อกคอนเวิร์ส) ใต้ถนนทางหลวงท้องถิ่น (อ่าน 340)
  [2023-01-23] การประชุมชี้แจงระบบบริหารจัดการปัญหาและข้อร้องเรียน (Traffy Fondue) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร (อ่าน 276)
  [2023-01-20] การจัดทำร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น (อ่าน 301)
  [2023-01-13] หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประช (อ่าน 290)
  [2023-01-10] ระเบียบ มท.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (อ่าน 276)
  [2022-12-28] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำตราเครื่องหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 349)
  [2022-12-22] ขอหารือการออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหว้า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ฯ (อ่าน 294)
  [2022-12-21] หารือแนวทางปฏิบัติกรณีโรงพยาบาลพิมายขอรับโอนที่ดิน (อ่าน 300)
  [2022-12-19] หารือคำว่าผู้ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่มอบหมายมีอำนาจเปรียบเทียบปรับผู้ต้องหา ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญ (อ่าน 308)
  [2022-12-13] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ (อ่าน 345)
  [2022-12-02] การทำกิจการนอกเขตเทศบาล (อ่าน 285)
  [2022-12-02] การขออนุมัติดำเนินการกิจการนอกเขตเทศบาลย้อนหลัง (อ่าน 313)
  [2022-11-16] ขอความร่วมมือเร่งรัดให้ อปท. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (อ่าน 370)
  [2022-11-10] การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ (อ่าน 373)
  [2022-11-10] หารือการจ่ายค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อ่าน 321)
  [2022-11-10] แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับแนวเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 328)
  [2022-11-10] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ (อ่าน 302)
  [2022-11-09] แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี ๒๕๖๖ (อ่าน 335)
  [2022-11-07] การรายงานข้อมูลเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลอันเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ (อ่าน 316)
  [2022-10-28] การจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 411)
  [2022-10-28] ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (ร่าง) หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ (อ่าน 277)
  [2022-10-28] การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ (อ่าน 291)
  [2022-10-27] หารือแนวทางการขอเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง (อ่าน 313)
  [2022-10-27] หารือการอุทิศที่ดิน (อ่าน 309)
  [2022-10-26] ขอให้กำชับ อปท. กรณีเกิดเพลิงไหม้อาคารที่เข้าลักษณะเป็นเขตเพลิงไหม้ (อ่าน 336)
  [2022-10-18] แจ้งคำวิจิฉัยศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๑๑/๒๕๖๕ (อ่าน 338)
  [2022-10-07] หารือการอุทิศที่ดิน (อ่าน 343)
  [2022-10-07] แจ้งประกาศ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (อ่าน 336)
  [2022-10-07] แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น สถ./ผถ. (อ่าน 337)
  [2022-10-06] การจัดทำร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น (อ่าน 337)
  [2022-10-05] หารือการดำเนินการคืนค่าตอบแทนในการขออนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (อ่าน 334)
  [2022-09-28] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการขอความเห็นชอบเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ (อ่าน 350)
  [2022-09-27] แจ้งผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน (อ่าน 342)
  [2022-09-27] ขอให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ไปร่วมระวังชี้และรับรองแนวเขตที่ดิน (อ่าน 345)
  [2022-07-22] การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๔ ฯ (อ่าน 395)
  [2022-07-20] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 381)
  [2022-06-30] การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่...) พ.ศ. .... (อ่าน 413)
  [2022-06-30] เชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี ๒๕๖๔ (อ่าน 366)
  [2022-06-23] ขอข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำละเมิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 394)
  [2022-06-23] ตัวอย่างร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น (อ่าน 397)
  [2022-06-20] หลักเกณฑ์การขอเปลี่ยนแปลงชื่อจังหวัด อำเภอ และตำบล หรือสถานที่ราชการอื่นๆ (อ่าน 378)
  [2022-06-16] การจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.จัดระเบียบการจอดรถในเขต อปท. พ.ศ. ๒๕๖๒ (อ่าน 397)
  [2022-06-13] กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๙ (พ.ศ. ๒๕๖๔) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (อ่าน 390)
  [2022-05-18] ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา (อ่าน 518)
  [2022-05-18] แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับ อปท. (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) (อ่าน 402)
  [2022-05-17] สถานะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๕ (อ่าน 414)
  [2022-05-09] แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน (อ่าน 403)
  [2022-05-09] ร่างอนุบัญญัติออกตามความใน พ.ร.บ.หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายฯ (อ่าน 384)
  [2022-05-02] แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีการตราร่างกฎหมายหรือร่างอนุบัญญัติที่ต้องจัดให้มีแผนที่ท้าย (อ่าน 397)
  [2022-05-02] รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ (อ่าน 374)
  [2022-04-29] สถานะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๕ (อ่าน 384)
  [2022-04-27] ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น (อ่าน 412)
  [2022-04-27] ขอความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่าไม้ตั้งอยู่ (อ่าน 381)
  [2022-04-21] เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการและรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์การมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ ๑๑ (อ่าน 376)
  [2022-04-11] เขตเพลิงไหม้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร (อ่าน 402)
  [2022-03-25] การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับ อปท. (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (อ่าน 402)
  [2022-03-11] โครงการการเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานด้านกฎหมายท้องถิ่น ผ่านระบบการเรียนรู้ทางออนไลน์ (Local Mooc) (อ่าน 430)
  [2022-03-10] การรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ (อ่าน 394)
  [2022-03-09] การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปี ๒๕๖๕ (อ่าน 421)
  [2022-02-18] การเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๕ ชุดที่ ๙ (อ่าน 437)
  [2022-02-15] การดำเนินการของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 455)
  [2022-01-27] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก (อ่าน 463)
  [2022-01-21] การรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมาย อปท. พ.ศ. .... (อ่าน 450)
  [2022-01-10] คู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ (อ่าน 453)
  [2021-12-24] การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565 (อ่าน 485)
  [2021-12-24] ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสัมมนา แนวทางการยกระดับผลการประเมิน ITA (อ่าน 481)
  [2021-12-15] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี ๒๕๖๕ (อ่าน 472)
  [2021-12-08] ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติฯ (อ่าน 474)
  [2021-11-29] การแจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน (อ่าน 502)
  [2021-11-26] การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ (อ่าน 443)
  [2021-11-26] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ถ้อยคำที่เป็น Key Words สำคัญต่อการพัฒนาการเมือง (อ่าน 462)
  [2021-11-26] การดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรณีพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดฯ (อ่าน 430)
  [2021-11-09] การรองรับการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร (อ่าน 443)
  [2021-11-03] ขอให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ไปร่วมระวังชี้และรับรองแนวเขตที่ดิน (อ่าน 500)
  [2021-10-15] การรายงานเหตุการกระทำความผิดตามมาตรา ๙๒ แห่ง พ.ร.บ.เลือกตั้ง ส.ท. และ ผ.ถ. พ.ศ. ๒๕๖๒ (อ่าน 478)
  [2021-10-08] การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อ่าน 487)
  [2021-10-08] การรายงานจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบต. และนายก อบต. (อ่าน 491)
  [2021-10-08] ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง อบต. (อ่าน 466)
  [2021-10-05] กำหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณในการเลือกตั้ง (อ่าน 487)
  [2021-10-05] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้ง (อ่าน 437)
  [2021-09-29] การพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อ่าน 490)
  [2021-09-27] แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตแผ้วถางป่าตามมาตรา ๕๔ แห่ง พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ (อ่าน 456)
  [2021-09-27] การประสานการปฏิบัติงานตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร สถ.และ ผถ. ของ อบต. (อ่าน 442)
  [2021-09-23] กฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๔ (อ่าน 439)
  [2021-09-23] กฎกระทรวงการควบคุมกระเช้าไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๖๔ (อ่าน 421)
  [2021-09-23] กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ๓) (อ่าน 424)
  [2021-09-23] การดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรณีมีคำสั่งให้สมาชิกภาพสิ้นสุด (อ่าน 406)
  [2021-09-22] แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อ่าน 449)
  [2021-09-15] กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ (อ่าน 446)
  [2021-08-26] การดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรณีมีคำสั่งให้สมาชิกภาพสิ้นสุด (อ่าน 491)
  [2021-08-20] ความรับผิดทางละเมิดกรณีเจ้าหน้าที่ของ อปท.กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก (อ่าน 484)
  [2021-08-20] การแจ้งวันที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังดำรงตำแหน่ง (อ่าน 459)
  [2021-08-10] แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน (อ่าน 466)
  [2021-07-30] การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (อ่าน 456)
  [2021-07-16] การแจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน (อ่าน 525)
  [2021-07-12] แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของรองนายกเทศมนตรี (อ่าน 645)
  [2021-07-09] ชี้แจงแนวทางเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) (อ่าน 541)
  [2021-07-08] การดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (อ่าน 470)
  [2021-07-08] พระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตฯ (อ่าน 491)
  [2021-07-06] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 541)
  [2021-07-02] การขอออกโฉนดที่ดินที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐ (อ่าน 508)
  [2021-06-30] กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๙ (พ.ศ. ๒๕๖๔) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (อ่าน 521)
  [2021-06-28] กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๖๔) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (อ่าน 484)
  [2021-06-18] แจ้งข้อมูลพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและร่ำรวยผิดปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (อ่าน 522)
  [2021-06-17] กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถฯ พ.ศ. ๒๕๖๔ (อ่าน 469)
  [2021-06-16] ยุทธการพิชิตภัยยาเสพติด ด้วยแนวคิดชีวิตวิถีใหม่ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (อ่าน 456)
  [2021-06-04] แจ้งผลการประชุมของศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 500)
  [2021-05-28] กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ (อ่าน 476)
  [2021-05-27] ข้อหารือเกี่ยวกับการสอบสวนตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (อ่าน 473)
  [2021-05-19] การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล (อ่าน 476)
  [2021-05-11] ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ใช้ในการสอบสวนตามกฎกระทรวงการสอบสวน อปท. (อ่าน 491)
  [2021-04-27] แนวทางการดำเนินการตามมาตรา ๙๘ วรรคสี่ แห่ง พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญฯ (อ่าน 523)
  [2021-04-22] การสำรวจหอพักที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักฯ ในรูปแบบออนไลน์ (อ่าน 497)
  [2021-04-08] รายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 526)
  [2021-03-08] ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนภารกิจเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (อ่าน 540)
  [2021-03-08] ประชาสัมพันธ์แบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (อ่าน 517)
  [2021-03-04] การดำเนินการตามมาตรา ๙๙ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ (อ่าน 560)
  [2021-03-04] ข้อหารือกรณีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล (อ่าน 513)
  [2021-03-04] ขอจัดส่งหนังสือกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น (อ่าน 526)
  [2021-03-02] ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (อ่าน 505)
  [2021-02-24] การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (อ่าน 501)
  [2021-02-23] แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 487)
  [2021-02-10] การประสานการปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร ฯ (อ่าน 538)
  [2021-02-09] ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (อ่าน 484)
  [2021-02-01] แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (อ่าน 505)
  [2021-01-15] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ (อ่าน 566)
  [2021-01-15] การดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจกับผู้บริหารท้อง รองผู้บริหารท้องถิ่น ฯ (อ่าน 538)
  [2021-01-14] รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ฯ (อ่าน 527)
  [2021-01-14] ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือเกษตรผู้มีรายได้น้อยตามอำนา่จหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 517)
  [2021-01-14] แนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ (อ่าน 516)
  [2021-01-14] แนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ (อ่าน 552)
  [2021-01-11] การเตรียมเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (อ่าน 582)
  [2021-01-08] ร่างพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต ฯลฯ (อ่าน 485)
  [2021-01-08] การจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น (อ่าน 526)
  [2020-12-21] แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการกรณีไม่มีผู้บริหารท้องถิ่น (อ่าน 610)
  [2020-12-14] หารือการจัดเลี้ยงอาหารให้กับเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง (อ่าน 571)
  [2020-12-03] ข้อหารือการจัดให้มีสถานีขนส่งผู้โดยสารตามมาตรา ๑๑๕ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ (อ่าน 563)
  [2020-12-01] การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ฯ (อ่าน 593)
  [2020-11-16] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินทางวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่นเบื้อนต้น (อ่าน 649)
  [2020-11-13] ขอความร่วมมือสนับสนุนในการเลือกตั้ง ฯลฯ (อ่าน 621)
  [2020-11-05] การปรับปรุงหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ฯ (อ่าน 591)
  [2020-10-29] การนำเข้าข้อมูลผ่านระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 534)
  [2020-10-27] การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การปกิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ฯ (อ่าน 570)
  [2020-10-27] หารือแนวทางปฏิบัติในการมอบหมายให้นายอำเภอปฏิบัติการแทนตามมาตรา ๗๑ ฯ (อ่าน 560)
  [2020-10-26] ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ URL เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริต ฯ (อ่าน 563)
  [2020-10-20] กฎกระทรวงการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งบางตำแหน่งในองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๓ ฯ (อ่าน 568)
  [2020-10-15] ขอความร่วมมือสำรวจหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.๒๕๕๘ (อ่าน 526)
  [2020-10-07] ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการประชาสัมพันธ์แบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการเลือกตั้ง ฯ (อ่าน 557)
  [2020-10-05] ความเห็นคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับสภาพปัญหาของการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง (อ่าน 587)
  [2020-10-05] ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาฯ (อ่าน 559)
  [2020-10-05] แผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (อ่าน 567)
  [2020-09-24] ขอความอนุเคราะห์กำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงทะเบียนและลงข้อมูลในระบบ ODRS (อ่าน 573)
  [2020-09-24] ขอส่งกฎกระทรวงจำนวน ๓ ฉบับ ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ฯ (อ่าน 540)
  [2020-09-23] การสำรวจข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ฯ (อ่าน 573)
  [2020-08-18] กฎกระทรวงกำหนดค่าตอบแทนรายปีสำหรับผู้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ พ.ศ. ๒๕๖๓ (อ่าน 631)
  [2020-08-18] แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน (อ่าน 611)
  [2020-08-18] หารือเกี่ยวกับการขออนุมัติเพื่อแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการตำรวจที่ไม่มีค่าตอบแทน (อ่าน 567)
  [2020-08-18] แจ้งขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 613)
  [2020-08-10] แนวทางการบังคับใช้พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ (อ่าน 542)
  [2020-08-07] ขอหารือการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 600)
  [2020-08-03] การเตรียมจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง (อ่าน 607)
  [2020-08-03] รายงานผลการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  (อ่าน 600)
  [2020-07-22] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองที่อุทธรณ์เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด (อ่าน 568)
  [2020-07-20] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 633)
  [2020-06-17] ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (อ่าน 637)
  [2020-06-17] หารือการดำเนินการสอบสวนตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง อปท. (อ่าน 630)
  [2020-06-10] แนวทางการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ (อ่าน 572)
  [2020-06-02] ผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA)  (อ่าน 588)
  [2020-05-28] การสำรวจข้อมูลการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง (อ่าน 589)
  [2020-05-21] ขอข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ (อ่าน 575)
  [2020-04-29] ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ กกต.ท้องถิ่น (อ่าน 652)
  [2020-04-29] การป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (อ่าน 691)
  [2020-04-28] ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมฯ (อ่าน 603)
  [2020-04-17] ยกเว้นค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ (อ่าน 606)
  [2020-02-21] แนวทางการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้จุดไฟเผาตอซังข้าวหรือพืชไร่ต่างๆ และเผาป่า ทำให้เกิดเหตุรำคาญ (อ่าน 590)
  [2020-02-18] การเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 617)
  [2020-02-18] ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (อ่าน 614)
  [2020-02-03] รายงานผลการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  (อ่าน 599)
  [2020-02-03] การเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (อ่าน 618)
  [2020-01-30] การรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ฯ  (อ่าน 553)
  [2020-01-20] ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ (อ่าน 666)
  [2019-11-22] การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 738)
  [2019-11-20] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการลานกีฬา/สนามกีฬา (อ่าน 646)
  [2019-11-15] การบันทึกข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ่าน 629)
  [2019-10-30] การตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเ (อ่าน 700)
  [2019-10-29] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (อ่าน 687)
  [2019-10-29] แผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (อ่าน 673)
  [2019-10-29] แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ (อ่าน 589)
  [2019-10-22] ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 628)
  [2019-10-22] การรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 606)
  [2019-09-10] ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 739)
  [2019-09-05] มอบหมายข้าราชการในสังกัดเป็น เจ้าท่า ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนำ้ไทย พระพุทธศักรราช ๒๔๕๖  (อ่าน 607)
  [2019-08-21] แจ้งแนวทางการปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประ (อ่าน 684)
  [2019-08-19] ขอความร่วมมือสำรวจหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.๒๕๕๘ (อ่าน 586)
  [2019-08-19] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 626)
  [2019-08-19] การยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ (อ่าน 628)
  [2019-08-15] ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนในการส่งผู้บริหารองค์กรเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ปฏิรูปความโปร่งใส (อ่าน 608)
  [2019-08-06] มอบหมายให้นายอำเภอปฏิบัติการแทนตามมาตรา ๒๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม ( (อ่าน 647)
  [2019-08-05] ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในช่วงสองปีแรกของแผนพัฒนาเศ (อ่าน 610)
  [2019-08-01] แจ้งเวียนกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕ (อ่าน 598)
  [2019-08-01] ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามบทเฉพาะกาลแห่งราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.๒๕๖๒ (อ่าน 620)
  [2019-07-24] พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (อ่าน 622)
  [2019-07-24] มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท (อ่าน 540)
  [2019-07-24] พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (อ่าน 588)
  [2019-07-24] ขอความร่วมมือเร่งรัดรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 581)
  [2019-07-24] แจ้งคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (อ่าน 603)
  [2019-07-10] การตั้งงบประมาณรายจ่ายและเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการจราจร (อ่าน 671)
  [2019-07-10] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 622)
  [2019-07-09] การรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) ปีงบประมาณ  (อ่าน 605)
  [2019-06-17] การนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 605)
  [2019-06-14] มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ (อ่าน 659)
  [2019-06-14] พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๒) และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมาย (อ่าน 651)
  [2019-06-14] พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมาย (อ่าน 661)
  [2019-06-13] ภารกิจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 630)
  [2019-06-13] พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ (อ่าน 624)
  [2019-06-11] การกำหนดแบบขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน (อ่าน 579)
  [2019-06-04] การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร (อ่าน 635)
  [2019-06-04] แนวทางการรับเรื่องพิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมายในกา (อ่าน 608)
  [2019-05-22] การตรวจสอบการแต่งตั้ังบุคลากรตำแหน่งเลขานุการและที่ปรึกษานายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการจ้างผู้เ (อ่าน 715)
  [2019-05-03] การรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) ปีงบประมาณ  (อ่าน 636)
  [2019-05-02] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 706)
  [2019-05-01] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 644)
  [2019-05-01] กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม ๕ ฉบับ (อ่าน 690)
  [2019-04-22] ขอความอนุเคราะห์รวบรวมข้อมูลรายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. (อ่าน 684)
  [2019-04-17] การติดตามโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV (อ่าน 639)
  [2019-04-17] การซ้กซ้อมมาตรการเกี่ยวกับการร้องเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 655)
  [2019-04-17] การสนับสนุนการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาผู้ป (อ่าน 612)
  [2019-04-11] การปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ (อ่าน 624)
  [2019-03-15] ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองเงินสะสมของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 752)
  [2019-03-13] ขอความอนุเคราะห์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนบอร์ดนับคะแนนเพิ่มเติม (อ่าน 679)
  [2019-03-07] การออกคำสั่งให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯ พ้นจากตำแหน่ง ตามมาตรา ๙๒ (อ่าน 768)
  [2019-03-04] แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (อ่าน 708)
  [2019-02-20] ขอความอนุเคราะห์เผยแพร์สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร (ส.ส.) (อ่าน 625)
  [2019-02-20] ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๒ (อ่าน 644)
  [2019-02-08] รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรุฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๖ (อ่าน 690)
  [2019-01-30] ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนข้อมูลการมอบอำนาจเจ้าท่าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวทางการพิจารณาการอ (อ่าน 768)
  [2019-01-30] การทำกิจการนอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 675)
  [2019-01-21] แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมารชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (อ่าน 756)
  [2019-01-17] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการก่อ (อ่าน 636)
  [2019-01-17] แนวทางปฏิบัติว่าด้วยการออกใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาหารและกฎหมายว่าด้วยกา (อ่าน 666)
  [2019-01-09] ประชาสัมพันธ์เพจ กองการเลือกตั้งท้องถิ่น (อ่าน 677)
  [2019-01-09] ร่างพระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึ (อ่าน 611)
  [2018-12-25] ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษย์ชน (อ่าน 705)
  [2018-12-25] การรายงานผลการดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 672)
  [2018-12-24] ประกาศคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้อง (อ่าน 646)
  [2018-12-20] ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให (อ่าน 685)
  [2018-12-14] เร่งรัดและสำรวจการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 719)
  [2018-12-06] การทบทวนใบอนุญาตของทางราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 690)
  [2018-11-28] พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (อ่าน 722)
  [2018-11-26] การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 695)
  [2018-11-23] ขอทำความตกลงเพื่อยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเง (อ่าน 709)
  [2018-11-22] แจ้งประกาศผลการตัดสินการประกวดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยดีเด่น (ระดับประเทศ) (อ่าน 636)
  [2018-11-20] ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกั (อ่าน 694)
  [2018-11-16] ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อแก้ไขปัญหาการออกหนังสือสำคัญที่ห (อ่าน 669)
  [2018-11-16] การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 669)
  [2018-11-16] แนวทางการร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด (อ่าน 652)
  [2018-11-07] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจ (อ่าน 696)
  [2018-11-07] ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วการเลือกมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ และแผนงานการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิ (อ่าน 678)
  [2018-11-07] การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 644)
  [2018-11-01] การดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา ๓๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะ (อ่าน 763)
  [2018-10-29] การตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารในเขตเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล (อ่าน 678)
  [2018-10-29] คู่มือการร่างข้อกำหนดของท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือ (อ่าน 683)
  [2018-10-29] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการหารือ การขอให้วินิจฉัยเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย (อ่าน 651)
  [2018-10-29] ประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. (อ่าน 651)
  [2018-10-29] มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ราบงานผลการพิจารณากำหนดมาตราการต่างๆ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับกา (อ่าน 666)
  [2018-09-28] การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ (อ่าน 734)
  [2018-09-28] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุน (อ่าน 766)
  [2018-09-10] ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมาย (อ่าน 736)
  [2018-09-10] ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมาย (อ่าน 700)
  [2018-09-10] การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดำเนินงานคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง (แนวทางในการดำเนินคดีของร (อ่าน 735)
  [2018-09-10] การตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (อ่าน 689)
  [2018-09-04] ขอความร่วมมือเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรอต ตามโครงการส่งเสริ (อ่าน 710)
  [2018-08-17] ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 689)
  [2018-08-07] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้ของพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช (อ่าน 682)
  [2018-07-25] การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น (อ่าน 801)
  [2018-07-17] ขอส่งหนังสือ แนวทาง ข้อหารือกฎหมายและระเบียบเี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี (อ่าน 789)
  [2018-07-17] ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กร (อ่าน 765)
  [2018-07-17] ขอรับการสนับสนุนการดำเนินการตาม โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ปัญหา (อ่าน 726)
  [2018-07-04] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการบันทึกข้อมูลช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 712)
  [2018-06-26] การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ...  (อ่าน 712)
  [2018-06-12] การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการนำเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (อ่าน 730)
  [2018-06-12] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 828)
  [2018-06-12] ขอความอนุเคราะห์แจ้งผลการเวียนวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินและคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข (อ่าน 744)
  [2018-06-06] แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก ครั้งที่ 1/2561 (อ่าน 780)
  [2018-06-06] การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรกลไกการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับพื้นที่ (อ่าน 746)
  [2018-06-05] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนยุติธรรม (อ่าน 760)
  [2018-06-01] การอบรมเชิงปฎิบัติการการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 (อ่าน 759)
  [2018-05-31] การซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้บริหารท้องถิ่น (อ่าน 719)
  [2018-05-21] การดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน (อ่าน 821)
  [2018-05-10] ขอความร่วมมือแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและรายงานผลการดำเนินการตา (อ่าน 786)
  [2018-05-07] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 738)
  [2018-04-11] ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การแสดงเจตจำนงทุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงา (อ่าน 809)
  [2018-04-09] ตรวจสอบการทุจริตการจัดซื้อรถขยะ-รถดูดโคลน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 861)
  [2018-04-09] แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณา (อ่าน 780)
  [2018-04-03] การสำรวจการออกข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ที่ไม่ใช่ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณ) (อ่าน 862)
  [2018-03-22] ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงระเบียบสำนักนาย (อ่าน 852)
  [2018-03-20] ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดข้อมูลห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการทำเหมืองแร่โด (อ่าน 843)
  [2018-03-15] ขอความร่วมมือเพื่อแจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ (อ่าน 895)
  [2018-03-15] การดำเนินการของกองทุนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 826)
  [2018-03-15] พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปีพ.ศ. ๒๕๒๑ถึง พ.ศ. (อ่าน 772)
  [2018-03-13] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 857)
  [2018-03-13] การสนับสนุนการขับเคื่อนการจัดระบบการอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัด (อ่าน 782)
  [2018-03-12] ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดวิธีการขุดหาแร่รายย่อย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการขออนุญาตและการออ (อ่าน 795)
  [2018-03-07] การจัดสรรอัตราบุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา (พนักงานจ้างทั่วไป) ตำแหน่งภารโรงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (อ่าน 800)
  [2018-03-07] ซักซ้อมแนวทารงปฏิบัติและการรายงานผลการดำเนินงานในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (อ่าน 784)
  [2018-03-05] โครงการอบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเพื่อการปฏิบัติราชการที่ดี (อ่าน 823)
  [2018-02-28] การใช้ประโยนช์ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ (อ่าน 773)
  [2018-02-28] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแนวทาง การดำเนินงาน หรือบันทึกตกลงคววามร (อ่าน 732)
  [2018-02-26] ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 793)
  [2018-02-22] ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดวิธีการร่อนแร่ หลักเกณฑ์ และวิธีการ การแจ้งและรับแจ้งการร่อนแร่  (อ่าน 802)
  [2018-02-21] การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 751)
  [2018-02-13] เร่ดรัดการเบิกจ่ายเงินตามแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรั (อ่าน 787)
  [2018-02-08] การกำหนดหลักเกณฑ์การเเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 795)
  [2018-02-07] ขอให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสม (อ่าน 783)
  [2018-02-02] การเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ชุดที่ ๗ (อ่าน 787)
  [2018-01-29] การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ (อ่าน 780)
  [2018-01-26] การกำหนดแบบแจ้งผู้ทิ้งงาน (อ่าน 752)
  [2018-01-16] การจัดทำโครงการให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสอบคัดเลือกในตำแหน่งประเภทบริหาร (อ่าน 828)
  [2018-01-16] การประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๐ และแถลงแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๑ ของกองอำนวยการรักษาคว (อ่าน 738)
  [2017-12-28] ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่ว (อ่าน 803)
  [2017-12-25] การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 900)
  [2017-12-08] แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 880)
  [2017-12-07] มอบหมายข้าราชการเป็นคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 827)
  [2017-11-16] ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสม (อ่าน 952)
  [2017-11-16] การรายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ และ สังคมภายในท้องถิ (อ่าน 938)
  [2017-11-09] โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด ( CCTV ) (อ่าน 898)
  [2017-11-06] ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหล (อ่าน 1008)
  [2017-11-02] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจก (อ่าน 936)
  [2017-11-01] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 832)
  [2017-10-27] แผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (อ่าน 953)
  [2017-10-27] ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 887)
  [2017-10-18] ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ (อ่าน 854)
  [2017-10-18] การดำเนินการตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 844)
  [2017-10-18] ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให (อ่าน 846)
  [2017-10-18] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 786)
  [2017-10-18] ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ (อ่าน 892)
  [2017-10-05] เพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งาน (อ่าน 815)
  [2017-10-05] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 766)
  [2017-10-05] ระเบียบกระทรวงบมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริหารสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 812)
  [2017-10-03] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 825)
  [2017-10-03] เพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งาน (อ่าน 846)
  [2017-09-26] ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายเงินงบกลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อ (อ่าน 848)
  [2017-09-21] กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการหอพัก พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดแบบคำขอและใบอนุญาตก (อ่าน 808)
  [2017-09-21] ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กร (อ่าน 876)
  [2017-09-21] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 809)
  [2017-09-21] เพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งาน (อ่าน 792)
  [2017-09-21] เพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งาน (อ่าน 760)
  [2017-09-13] ขอทำความตกลงกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน (อ่าน 914)
  [2017-09-07] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 840)
  [2017-09-07] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 870)
  [2017-08-28] การประชสัมพันธ์คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห้ชาติ ที่ ๓๒/๒๕๖๐ และข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ ๔๙/๒๕๖๐ (อ่าน 865)
  [2017-08-03] พระราชบัญญัติว่ารด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 810)
  [2017-08-03] การเรียกหลักฐานเอกสารประกอบการขอรับบริการจากรัฐ (อ่าน 764)
  [2017-07-27] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 832)
  [2017-07-26] มาตรฐานการบำบัดฟื้ฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดรูปแบบ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (อ่าน 867)
  [2017-07-25] เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงแบบบูรณาการของประเทศไทยครั้งที่๒/๒๕๖๐ (อ่าน 795)
  [2017-07-13] แจ้งการมีผลบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 821)
  [2017-07-13] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมก่อสร้างลานกีฬา/สน (อ่าน 839)
  [2017-06-30] การขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมก่อสร้างลานกีฬา/ส (อ่าน 870)
  [2017-06-23] การขยายเวลาการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินโครงการตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ (อ่าน 914)
  [2017-06-09] การขยายเวลาการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินโครงการตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ (อ่าน 912)
  [2017-06-09] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 946)
  [2017-06-09] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 822)
  [2017-06-05] ขอความร่วมมือจัดทำฐานข้อมูลหอพัก (อ่าน 851)
  [2017-06-05] พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นกรมการแพทย์แผนไทยและการแพททย์ทา (อ่าน 854)
  [2017-05-25] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 952)
  [2017-05-24] การเปิดตรวจสอบการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 833)
  [2017-05-22] ขอเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ (อ่าน 824)
  [2017-04-27] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 875)
  [2017-04-21] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 861)
  [2017-04-18] ขอความร่วมมือดำเนินโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี ๒๕๖๐ (อ่าน 876)
  [2017-04-11] ขอทราบข้อเท็จจริงและขอเอกสารหลักฐาน (อ่าน 894)
  [2017-04-11] หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณ (อ่าน 843)
  [2017-04-10] การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดกระบี่ (อ่าน 892)
  [2017-04-07] ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่ (อ่าน 912)
  [2017-03-23] แจ้งหารจัดสสรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพยาเสพติด ครั้งที่ (อ่าน 850)
  [2017-03-16] ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาปี ๒๕๖๐ (อ่าน 825)
  [2017-03-16] ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา ๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทา (อ่าน 833)
  [2017-03-14] แจ้งรายชื่อผู้ทิ่งงาน (อ่าน 846)
  [2017-03-13] การประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย(ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ.๒๕๖๐ (อ่าน 850)
  [2017-03-08] กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพักและการเป็นผู้จัดการหอพัก (อ่าน 806)
  [2017-03-03] การหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.๒๕๕๘ (อ่าน 852)
  [2017-02-24] จัดตั้งศูย์ดำรงธรรมอำเภอ (อ่าน 909)
  [2017-02-24] การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส้วนท้องถิ่น (อ่าน 817)
  [2017-02-20] การพิจารณาลงโทษผู้ทิ้งงาน (อ่าน 826)
  [2017-02-15] ขอหอรือการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมและเงินอื่นๆตามข้อกำหนดกระทรวงการคลัง กรณีปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให (อ่าน 856)
  [2017-02-06] การดำเนินงานตามแผนติดตามดูแลผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวตามพระราชกษฏีกาพระรารชทานอภัยโทษเนื่องในโอกาสแรกน (อ่าน 831)
  [2017-02-03] พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง(ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๖๐ (อ่าน 870)
  [2017-02-03] แจ้งเวียนผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฏหมายของกระทรวงมหาดไทย คณะที่ ๑ (อ่าน 851)
  [2017-01-30] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 851)
  [2017-01-30] การกำกับดูแลการประกอบกิจการหอพัก (อ่าน 855)
  [2017-01-18] การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ีจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 831)
  [2017-01-12] การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจและส (อ่าน 877)
  [2016-12-26] การเปิดตรวจสอบการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 951)
  [2016-12-21] แจ้งให้รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 984)
  [2016-12-15] แนวทางปฏิบัติกรณีการจัดเก็บภาษีป้ายของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) (อ่าน 906)
  [2016-12-01] การรายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ และ สังคมภายในท้องถิ (อ่าน 935)
  [2016-12-01] การรายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ และสังคมภายในท้องถิ่ (อ่าน 856)
  [2016-12-01] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 866)
  [2016-11-23] การจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำกับดูแลและการใช้อำนาจหรือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของ (อ่าน 882)
  [2016-11-18] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 911)
  [2016-11-18] แจ้งชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 893)
  [2016-11-16] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ.2561 (อ่าน 890)
  [2016-11-15] การกำหนดหลักเกณฑ์เงินสะสมขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 1015)
  [2016-11-15] ขอประชุมชี้แจงการกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 927)
  [2016-11-14] การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 862)
  [2016-11-04] ขอให้ตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถ (อ่าน 907)
  [2016-10-27] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการพัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจำปีงบประมาณ  (อ่าน 854)
  [2016-10-27] การจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำกับดูแลและการใช้อำนาจหรือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของ (อ่าน 907)
  [2016-10-26] แผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 941)
  [2016-10-25] สำรวจข้อมูลปัญหาอุปสรรคในการบริหารราชการกรณีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องระงับการปฏิบัติราชก (อ่าน 838)
  [2016-09-27] การจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖๐ แผนงานป้องกัน ปรามปราบ และ (อ่าน 932)
  [2016-09-26] ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ (อ่าน 939)
  [2016-09-26] ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตรามาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่ก (อ่าน 864)
  [2016-09-26] เร่งรัดการจัดทำและประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 915)
  [2016-09-19] กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 915)
  [2016-09-19] แบบตรวจข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมสำหรับจังหวดและอำเภอ (อ่าน 1162)
  [2016-09-09] กฎกระทรวง ฉบับที่ 66 (พ.ศ.2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม พ.ศ. 2522 (อ่าน 880)
  [2016-09-09] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 920)
  [2016-09-01] ข้อสั่งการเพิ่มเติมของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรป (อ่าน 908)
  [2016-08-30] ขอให้ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่นวกับการปฎิรูปการปกครองท้องถิ่น (อ่าน 895)
  [2016-08-25] ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่ก (อ่าน 878)
  [2016-08-18] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 931)
  [2016-08-18] ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบบบัตรประจำตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. (อ่าน 912)
  [2016-08-18] การปฎิบัติงานคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2559 ให้สอดคล้องกับนโยบายการปรับปรุงแผนที่แ (อ่าน 868)
  [2016-08-16] ้ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อ่าน 914)
  [2016-08-16] สำหรวจข้อมูลความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นและสภาท้องถิ่น (อ่าน 865)
  [2016-08-04] ซักซ้อมแนวาทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์การปกคลองท้องถิ่น (อ่าน 928)
  [2016-08-01] แนวทางปฎิบัติในการออกเสียงประชามติ (อ่าน 836)
  [2016-08-01] ขอให้ชี้แจงขอเท็จจิงกรณีร่างรัฐธรรรมนูญกับการยุบองการปกครองท้องถิ่น (อ่าน 858)
  [2016-07-28] ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 885)
  [2016-07-28] แจ้งการออกกฎหมายใหม่ จำนวน 3 ฉบับ (อ่าน 937)
  [2016-07-28] ขอความร่วมมือในการเผยแพร่และประชาสัมพีนธ์ร่างรัฐธรรมนูญ (อ่าน 864)
  [2016-07-26] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกคลองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 974)
  [2016-07-26] ขอความร่วมมือในการติดตั้งป้ายประชาสมพันธ์การออกเสียงประชามติ (อ่าน 812)
  [2016-07-26] การจัดทำฐานข้อมูลผู้มหน้าทียื่นบัญชีแสดงรายทรัพย์สินและหนี้สิน (อ่าน 848)
  [2016-07-26] การจัดทำฐานข้อมูลผู้มีหน้าที่ยืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน (อ่าน 910)
  [2016-07-06] ขอตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น (อ่าน 927)
  [2016-07-04] การรายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด กิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับการส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูผู้เ (อ่าน 873)
  [2016-06-22] แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุญาตให้เอกชนติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี (อ่าน 848)
  [2016-06-20] อนุมัติให้ดำเนินโครงการ และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา (อ่าน 907)
  [2016-06-14] การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 927)
  [2016-06-06] ขอความร่วมมือสนับสนุนขยายผลการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน ในปีงบประมาณ 2559 (อ่าน 956)
  [2016-06-02] การดำเนินการเกี่ยวกับแผนที่กำหนดเขต Zoning บริเวณใก้ลเคียงสถานศึกษาระดับประถมศึกษาตามคำสั่งหัวหน้าคณ (อ่าน 848)
  [2016-05-27] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 973)
  [2016-05-26] ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการแจ้งข้อมูลผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี (อ่าน 975)
  [2016-05-26] การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวในกรณีที่มีการยุบสภาท้องถิ่น (อ่าน 925)
  [2016-04-28] ขอเชิญประชุม (อ่าน 1071)
  [2016-04-26] โครงการพัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยพื้นที่ภาค ๘ (ปี (อ่าน 915)
  [2016-04-19] การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบา (อ่าน 935)
  [2016-04-11] หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 983)
  [2016-03-25] การบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติผู้บริการท้องถิ่นและสมาชิกสภาชิกท้องถิ่นในระบบสารสนเทศเลือกตั้ง (อ่าน 1079)
  [2016-03-18] อนุมัติให้ดำเนินโครงการ และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญห (อ่าน 924)
  [2016-03-15] หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 1057)
  [2016-02-11] สำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 1215)
  [2016-02-11] สำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 1006)
  [2016-01-29] การเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ชุดที่ ๖ (อ่าน 964)
  [2016-01-29] การเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ชุดที่ ๖ (อ่าน 915)
  [2016-01-29] ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเร่งรัด ติดตาม เกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจร (อ่าน 878)
  [2016-01-28] ประชุมประจำปีเพื่อเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ชุดที่ ๖ (อ่าน 1126)
  [2016-01-25] กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. ๒๕๕๘ (อ่าน 909)
  [2016-01-22] อนุมัติให้ดำเนินโครงการ และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงการป้องกันและแก้ไขยาเส (อ่าน 937)
  [2016-01-12] การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน (อ่าน 996)
  [2015-12-24] อนุมัติให้ดำเนินโครงการ และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญห (อ่าน 1200)
  [2015-12-24] อนุมัติให้ดำเนินโครงการ และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญห (อ่าน 928)
  [2015-11-27] กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๕ (พ.ศ ๒๕๕๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และประกาศคณะกรรมการคว (อ่าน 941)
  [2015-11-23] โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้บันทึกข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 930)
  [2015-11-20] การรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมกล้องวงจรปิด (CCTV) ป (อ่าน 961)
  [2015-11-20] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา (อ่าน 896)
  [2015-11-13] หารือแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 930)
  [2015-11-13] แผนปฏิบัติการโครงการดำเนินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 948)
  [2015-11-11] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 931)
  [2015-11-09] การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายสเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กิจกรรมค่า่ใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมก (อ่าน 967)
  [2015-11-09] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (CCTV) และรายการก่อสร้างลานกีฬา (อ่าน 940)
  [2015-10-29] โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 956)
  [2015-10-27] ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำขออนุมัติให้หน (อ่าน 946)
  [2015-10-22] การสนับสนุนภารกิจของศูนย์ติดตามสถานการณ์ฯ คสช. (อ่าน 868)
  [2015-10-19] แนวทางปฏิบัติกรณีองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นส่งคืนงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๘ โครงการป้ (อ่าน 969)
  [2015-09-10] การรายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 1022)
  [2015-09-10] กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์ และวิธีการชำระค่าธรรมเนียม (อ่าน 888)
  [2015-09-07] การกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล (อ่าน 993)
  [2015-08-20] หารือเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการโครงการส่งเสริมการตลาด (อ่าน 953)
  [2015-08-19] หารือการใช้จ่ายงบประมาณ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 953)
  [2015-08-19] การดำเนินการเพื่อสนองตอบเจตนารมณ์ (อ่าน 878)
  [2015-08-18] แจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน (อ่าน 1027)
  [2015-08-18] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๘ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 915)
  [2015-08-17] ขอความร่วมมือสนับสนุนภารกิจในการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนระดับตำบล(นำร่อง) (อ่าน 923)
  [2015-07-27] ขออนุมัติโครงการการป้องกันและแก้ไบปัญหายาเสพติด (อ่าน 952)
  [2015-07-17] การสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประ (อ่าน 914)
  [2015-07-14] แนวทางการปฏิบัติกรณีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 935)
  [2015-07-01] หารือเกี่ยวกับแนวทางการตราเทศบัญญัติควบคุมการปล่อยและจำหน่ายโคมลอย (อ่าน 928)
  [2015-06-24] การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติิหอพัก 2558 (อ่าน 908)
  [2015-06-11] การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่กับผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่กระทำความผิด (อ่าน 926)
  [2015-06-09] การขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย (อ่าน 919)
  [2015-06-05] การกำหนดแบบคำขอและแนวทางการดำเนินการกรณีบุคคลภายนอกยื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกา (อ่าน 875)
  [2015-06-02] ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ...... (อ่าน 897)
  [2015-05-27] ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยใช้กลไกทาง (อ่าน 923)
  [2015-05-18] ออกข้อกำหนดท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ (อ่าน 952)
  [2015-05-07] การสนับสนุนการขับเครื่อนกิจกรรมการสร้างพลเมืองในระบบประชาธิปไตย (อ่าน 891)
  [2015-05-07] กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณรการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้อง (อ่าน 893)
  [2015-05-01] การสำรวจและติดตามผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ (อ่าน 907)
  [2015-05-01] การดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ตามนโยบายรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (อ่าน 908)
  [2015-04-23] การสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 927)
  [2015-04-09] การกำหนดแบบคำขอและแนวทางการดำเนินการกรณีบุคคลภายนอกยื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดเชยค่าสินไหมทดแทนจากกา (อ่าน 888)
  [2015-04-01] อนุมัติให้ดำเนินโครงการ และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญห (อ่าน 997)
  [2015-03-20] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดหากล้องวงจรปิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 958)
  [2015-03-20] กำชับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่งรัด ติดตาม เกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้า (อ่าน 897)
  [2015-03-13] การได้มาซี่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว (อ่าน 888)
  [2015-03-13] การส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ (อ่าน 945)
  [2015-03-13] แนวทางในการจัดบริการรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศ (อ่าน 920)
  [2015-03-03] ขอเชิญประชุมเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 990)
  [2015-02-26] ขอความร่วมมืออปท.นำส่งเงินงบประมาณโครงการ To be number one ประจำปี 2558 (อ่าน 951)
  [2015-01-30] ขอเชิญประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทนนายกเทศมนตรีและผู้แทนปลัดเทศบาล (อ่าน 927)
  [2015-01-22] ซักซ้อมแนวทางในการอุทธรณ์หรือฎีกาคำพิพากษาของศาล กรณีเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำละเมิดต (อ่าน 935)
  [2015-01-14] หารือเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาลในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น (อ่าน 912)
  [2014-12-29] ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการยุบเลิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 1014)
  [2014-12-26] โครงการพัฒนามาตรฐานแผนที่รูปแปลงโฉนดที่ดินและเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศด้วยเทคโนโล (อ่าน 988)
  [2014-12-12] ซักซ้อมแนวทางในการประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาล กรณีเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำละเมิดต่อ (อ่าน 987)
  [2014-12-12] การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๘ ค่าใช้จ่ายสำหรับบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยา (อ่าน 945)
  [2014-12-02] ระเบียบ มท ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการแต่งตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๗ (อ่าน 941)
  [2014-12-01] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 993)
  [2014-11-21] การจัดระเบียบป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย (อ่าน 984)
  [2014-11-21] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รายการติดตั้ (อ่าน 930)
  [2014-11-17] สำรวจการติดตั้งป้ายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 1015)
  [2014-11-13] การดำเนินการกรณีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ใน อปท. เล่นการพนันหรือเสพสุรา (อ่าน 1002)
  [2014-11-07] การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเอาผลประโยชน์จากการดำเนินโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กร (อ่าน 941)
  [2014-11-03] ส่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการแต่งตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๗ (อ่าน 941)
  [2014-10-31] หารือการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ตามประกาศของ คสช ที่ ๘๕/๒๕๕๗  (อ่าน 891)
  [2014-09-26] การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น (อ่าน 985)
  [2014-09-24] การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของ อปท. กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวัง (อ่าน 968)
  [2014-09-24] การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการคัดเลือก ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๘๕/๒๕๕๗ (อ่าน 967)
  [2014-09-04] การกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 1027)
  [2014-09-01] ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสัมมนาสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการสรรหาและผู้ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์กร (อ่าน 900)
  [2014-08-19] แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสา (อ่าน 1007)
  [2014-08-18] การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดและกิจกรรมส่ (อ่าน 966)
  [2014-08-14] แจ้งเลื่อนการปฐมนิเทศผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 885)
  [2014-08-08] แก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2557 ขององค์การปกครองท้องถิ่น (อ่าน 1011)
  [2014-08-06] หารือเกี่ยวกับการใช้บังคับข้อบัญญัติ อบต. (อ่าน 985)
  [2014-08-04] มาตราการเร่งรัดด้านการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด (อ่าน 957)
  [2014-08-04] เงินเดือน และค่าตอบแทนผูบริหาร ฉบับ 2/2557 (อ่าน 1106)
  [2014-08-04] ซักซ้อมการจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีวบประมาณ 2558 ของ ทถ. (อ่าน 1045)
  [2014-08-01] อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2557โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดครั้งที่5 (อ่าน 890)
  [2014-07-30] การประชุมเพื่อปฐมนิเทศผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ ประจำปี ๒๕๕๗ (อ่าน 901)
  [2014-07-30] ซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ อ ป ท (อ่าน 1014)
  [2014-07-25] การดำเนินป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2558 (อ่าน 964)
  [2014-07-17] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ( cctv ) พ.ศ. 2558 (อ่าน 989)
  [2014-07-17] การขอรับสสนับสนุนงบประมาณโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน/สถานศึกษาปี ๒๕๕๘ (อ่าน 899)
  [2014-06-26] ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการรณรงค์ป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (อ่าน 967)
  [2014-06-11] การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น (อ่าน 935)
  [2014-06-05] การดำเนินโครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (อ่าน 953)
  [2014-06-03] การจัดชุดรณรงค์ป้องกันยาเสพติดเคลื่อนที่ (อ่าน 924)
  [2014-05-22] อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2557โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดครั้งที่2 (อ่าน 1019)
  [2014-05-06] การรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี ๒๕๕๗ (อ่าน 931)
  [2014-04-21] การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น (อ่าน 991)
  [2014-04-21] การพิจารณาให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ปี ๒๕๕๗ (อ่าน 899)
  [2014-04-11] อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2557โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 998)
  [2014-03-14] แนวทางการประกาศใช้ข้อบัญญัติตำบลที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (อ่าน 921)
  [2014-03-04] การจัดทำทะเบียนกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๗ (อ่าน 932)
  [2014-02-19] การดำเนินโครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (อ่าน 1024)
  [2014-02-04] การเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 ชุดที่ 5 (อ่าน 942)
  [2014-01-28] ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ CCTV (อ่าน 1061)
  [2014-01-28] การจัดสถานที่ปิดประกาศเเละที่ติดเเผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้เเทนราษฎร (อ่าน 905)
  [2014-01-21] ขอเลื่อนการประชุมเครือข่ายวินัยวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ (อ่าน 938)
  [2013-12-26] รายงานข้อมูลความคืบหน้าการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในหมู่บ้าน/ชุมชน (อ่าน 997)
  [2013-12-17] การควบคุมการใช้งานระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 988)
  [2013-10-03] การซักซ้อมเเนวทางปฏิบัติในการใช้จ่ายงบประมารเพื่อดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น (อ่าน 1089)
  [2013-09-25] การดำเนินโครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ2556 (อ่าน 1076)
  [2013-09-04] การสั่งใช้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อ่าน 1007)
  [2013-09-03] รายงานข้อมูลเงินเหลือจ่ายโครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 1003)
  [2013-08-19] ขอความร่วมมืออปท.ทุกเเห่งกรอบเเบบสำรวจข้อมูลการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดcctvในพื่นที่อปท.ทุกเเห่ง (อ่าน 1045)
  [2013-08-15] อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการเงินกันเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพต (อ่าน 982)
  [2013-08-13] การเสนอเรื่องเพื่อจัดตั้งหรือเปลี่ยนเเปลงฐานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 1004)
  [2013-08-06] โครงการที่เสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการป้องกันยาเสพติดเพื่อติดตั้งกล้องCCTV (อ่าน 1015)
  [2013-07-29] การป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาในสังกัดอปท. (อ่าน 969)
  [2013-06-14] การเร่งรัดการดำเนินงานโครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดปีงบประมาณ56 (อ่าน 1100)
  [2013-06-04] การดำเนินโครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2556 (อ่าน 1071)
  [2013-06-04] รายงานผงการดำเนินโครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ2556 (อ่าน 1049)
  [2013-06-03] ขอความอนุเคราะห์บรรจุโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีเเละครอบครัวไว้ในเทศบัญญัติงบรายจ่ายประจำปี57 (อ่าน 1023)
  [2013-05-29] การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2556 กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังฯ (อ่าน 1092)
  [2013-05-23] การคัดเลือกครูดีเด่นด้านการป้องกันเเก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาปี2556 (อ่าน 931)
  [2013-05-22] อนุมัติให้ดำเนินโครงการเเละจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ56โครงการยาเสพติดงวดที่1 (อ่าน 1011)
  [2013-05-21] การรายงานผลการดำเนินการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาปี2556 (อ่าน 962)
  [2013-03-28] ขอความอนุเคราะห์ให้พิจารณาปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของอปทฯ (อ่าน 1065)
  [2013-03-28] ขอเชิญประชุม (อ่าน 1127)
  [2013-02-05] ขอหารือกรณีการต่ออายุสัญญาเช่าโรงเเรม บีพี สมิหลาบีช เเอนด์รีสอร์ท (อ่าน 1003)
  [2013-01-30] หารือการจ่ายค่าตอบเเทนของสมาชิกสภาเทศบาล (อ่าน 1103)
  [2013-01-18] รายงานโครงการป้องกันเเก้ไขปัญหายาเสพติดปีงบประมาณ2555ฯ (อ่าน 1042)
  [2013-01-11] รายงานผลการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (อ่าน 1052)
  [2012-12-27] ขยายระยะเวลาส่งโครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณพ.ศ.2556ฯ (อ่าน 1070)
  [2012-12-24] ซักซ้อมเเนวทางการดำเนินงานโครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณพ.ศ.2556 (อ่าน 1119)
  [2012-11-29] อนุมัติให้ดำเนินโครงการเเละจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2556 โครงการยาเสพติดฯ (อ่าน 1153)
  [2012-11-26] ซักซ้อมเเนวทางการดำเนินโครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณพ.ศ.2556ของอปท. (อ่าน 1149)
  [2012-09-27] อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2555 โครงการป้องกันยาเสพติดฯ (อ่าน 1316)
  [2012-09-25] การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 1170)
  [2012-09-14] รายงานข้อมูลเงินเหลือจ่ายโครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 1041)
  [2012-08-14] การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเเละปลัดอปท.จังหวัดกระบี่ (อ่าน 1196)
  [2012-08-10] การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ฯการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.2546 (อ่าน 1078)
  [2012-08-01] ขอหารือประเด็นข้อกฏหมายเกี่ยวกับภาษีป้ายธนาคารอิสลามเเห่งประเทศไทยฯ (อ่าน 1112)
  [2012-07-27] การบริหารงานโครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณพ.ศ.2555 (อ่าน 1197)
  [2012-07-27] เเจ้งให้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องเเละประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับร่างพ.ร.บ.จัดตั้งอบต.เ (อ่าน 1106)
  [2012-06-27] การรับฟังความคิดเห็นร่างพ.ร.บ.จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบลพ.ศ. (อ่าน 1310)
  [2012-06-13] การสำรวจข้อมูลโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเเละองค์การบริหารส่วนตำบล (อ่าน 1179)
  [2012-06-07] ตอบข้อหารือการเบิกจ่ายเงินเดือนเเละค่าตอบเเทนของผู้บริหารเเละสมาชิกสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไ (อ่าน 1231)
  [2012-05-24] ขอความร่วมมือในการเร่งรัดจัดทำประมวลจริยธรรมผู้ดำรงตำเเหน่งทางการเมืองท้องถิ่นฯ (อ่าน 1035)
  [2012-05-23] ขอส่งคำสั่งศูนย์อำนวยการพบังแผ่นดินเอานะยาเสพติดแห่งชาติ (อ่าน 1093)
  [2012-05-10] การรายงานความก้าวหน้าโครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (อ่าน 1184)
  [2012-04-20] ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอปท.ดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริตประจำปี 2555 (อ่าน 1043)
  [2012-04-11] ขอความร่วมมือดำเนินโครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 1177)
  [2012-04-05] โครงการ คนมหาดไทย ปลอดยาเสพติด ( mahadthai self- cleaning) (อ่าน 1117)
  [2012-03-14] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555โครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติด งวดที่1 (อ่าน 1316)
  [2012-03-14] ขอซักซ้อมการดำเนินโครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เพิ่มเติม (อ่าน 1164)
  [2012-02-20] โครงการเสริมสร้างความเข้มเเข็งของเครือข่ายประชาชนป้องกันการทุจริต (อ่าน 1152)
  [2012-02-17]  ขอให้เเจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบการดำเนินการเเก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 1202)
  [2012-02-16] ขอซักซ้อมเเนวทางการดำเนินโครงการเเละการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2555โครงการป้องกันยาเ (อ่าน 1209)
  [2012-02-16] ซักซ้อมเเนวทางการดำเนินโครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดฯ (อ่าน 1161)
  [2012-02-15] ขอเชิญประชุม (อ่าน 1111)
  [2012-02-14] ขอเชิญประชุม (อ่าน 1073)
  [2012-02-13] โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาชนป้องกันการทุจริต (อ่าน 1045)
  [2012-01-26] รายชื่อข้อบัญญัติอื่นๆนอกหนือจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี (อ่าน 1104)
Home
 
Top!
Top!