Welcome to Krabilocal.go.th
     
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 59
ระเบียบพัสดุฉบับใหม่ 2553
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
อบต.ทรายขาว
อบต.คลองพน
อบจ. กระบี่
ทม. กระบี่
อบต. ไสไทย
ข่าวประชาสัมพันธ์
  [2017-12-13] เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและความคืบหน้าการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในระบบสาร (อ่าน 84)
  [2017-11-16] ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที ประจำปีงบประม (อ่าน 124)
  [2017-11-16] ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 3 (อ่าน 109)
  [2017-11-14] สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 258)
  [2017-10-06] ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขาคราม (อ่าน 209)
  [2017-09-21] ประกาศราคากลางค่าเช่าที่เก็บเอกสารทางราชการ ปี 2561 (อ่าน 165)
  [2017-09-21] ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาฯ ปี 2561 (อ่าน 178)
  [2017-08-22] ราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (จนท.วถ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (อ่าน 210)
  [2017-08-22] ราคากลาง ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (อ่าน 197)
  [2017-07-03] โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีต เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา (อ่าน 226)
  [2016-11-03] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคารถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (อ่าน 404)
  [2016-11-03] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การสอบราคารถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (อ่าน 278)
  [2016-10-19] เปิดเผยราคากลางการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา (อ่าน 341)
  [2016-10-14] ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โทรสาร และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สแกนเนอร์ (อ่าน 332)
  [2016-10-12] ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องสอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) (อ่าน 299)
  [2016-06-03] ขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ(MOU) เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานและเส (อ่าน 692)
  [2015-09-14] ยกเลิกประกาศ การประกวดราคาซื้อสื่อการเรียนรู้ ฯลฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อว (อ่าน 518)
  [2015-09-14] ประกาศ TOR โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน อปท. ITA (อ่าน 575)
  [2015-08-21] การประกวดราคาซื้อสื่อการเรียนรู้ อุปกรณ์ของเล่นสำหรับเด็ก โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรแบบองค์รวม (อ่าน 481)
  [2015-05-07] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (อ่าน 525)
  [2015-04-08] ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล (อ่าน 572)
  [2015-04-08] ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล (อ่าน 459)
  [2015-03-26] ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,40 (อ่าน 528)
  [2015-03-05] ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ (อ่าน 463)
  [2015-02-10] ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  (อ่าน 482)
  [2015-02-04] ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ (อ่าน 414)
  [2014-06-25] เทศบาลคลองท่อมใต้ ประกาศการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแ (อ่าน 860)
  [2014-05-12] อบต. พรุดินนา ประกาศสอบราคาจ้าง (อ่าน 534)
  [2014-05-08] อบต. พรุดินนา ประกาศสอบราคาจ้าง (อ่าน 459)
  [2014-01-20] ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.  (อ่าน 926)
  [2014-01-20] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนา เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายใสใน - นาออก ห (อ่าน 763)
  [2014-01-14] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนา เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหลุมขยะ หมู่ที่ 6  (อ่าน 680)
  [2011-12-22] การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ (อ่าน 1885)
  [2011-03-31] ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปัตตานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเเละกำหนดวันสอบเเข่งขันฯลฯ ( ภ (อ่าน 1810)
  [2010-11-09] เทศบาลตำบลปลายพระยา รับโอนนักวิชาการเงินและบัญชี ด่วน (อ่าน 1890)
  [2010-03-26] องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน (อ่าน 1409)
  [2009-11-09] ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลนครศรีธรรมราช เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันบุคคล (อ่าน 3615)
  [2009-11-04] ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนจำบลจังหวัดสุราษฏร์ธานี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุค (อ่าน 2813)
  [2009-09-04] ผ้าป่าสามัคคีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ่าน 1370)
  [2009-09-04] การเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ถ่ายโอนจากกรมศาสนา) (อ่าน 2137)
  [2008-07-12] ทดสอบ test (อ่าน 2498)
 
Top!
Top!
Hit counter
943
Users online
03
Page loadtime:
0_7884