Welcome to Krabilocal.go.th
     
 
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
อบต.ทรายขาว
อบต.คลองพน
อบจ. กระบี่
ทม. กระบี่
อบต. ไสไทย
ข่าวกลุ่มงาน/งาน [กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น]
  [2020-10-22] ขอความอนุเคระห์งบประมาณโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (อ่าน 21)
  [2020-10-22] การจัดเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระ ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ (อ่าน 22)
  [2020-10-22] ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดกระบี่ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 24)
  [2020-10-20] ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเปิดโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา (อ่าน 31)
  [2020-10-20] โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ พ.ศ.2564 (อ่าน 41)
  [2020-10-20] กำหนดวันหยุดทำการธนานุบาลของงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2563 (อ่าน 10)
  [2020-10-20] ส่งโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อรับรองภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (อ่าน 28)
  [2020-10-20] ขอหารือการจัดภาษีที่ดินในเขตประกาศหวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตห้ามที่ดินอำเภอปากน้ำโพ พ.ศ.2479 (อ่าน 33)
  [2020-10-20] การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการ และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 ภายใต้ (อ่าน 31)
  [2020-10-20] การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (อ่าน 21)
  [2020-10-16] การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2563 (อ่าน 25)
  [2020-10-16] แนวทางการดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (อ่าน 36)
  [2020-10-16] แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา DLTV (อ่าน 38)
  [2020-10-15] มอบเกียรติบัตรและรางวัลด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 26)
  [2020-10-15] การจัดการขยะมูลฝอยอันตรายจากชุมชนในจังหวัดกระบี่ (อ่าน 32)
  [2020-10-12] หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการ (อ่าน 50)
  [2020-10-12] โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน (อ่าน 53)
  [2020-10-09] อาสายุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อ่าน 30)
  [2020-10-09] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการนักบริหารงานท้องถิ่น 2564 (อ่าน 66)
  [2020-10-09] โครงการฝึกอบรมการบัญชีและการปฏิบัติงานในระบบบัญชีองค์กรปกครองท้องถิ่น 2564 (อ่าน 61)
  [2020-10-09] โครงการฝึกอบรมอาสาสม้ครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (อ่าน 72)
  [2020-10-07] การดำเนินการตามแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว พ.ศ. 2563 (อ่าน 29)
  [2020-10-07] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เครือข่ายครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2563 (อ่าน 40)
  [2020-10-07] โครงการฝึกอบรมอาสาสม้ครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (อ่าน 65)
  [2020-10-06] การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพครู และการดูแลนักเรียนในสถานศึกษา (อ่าน 41)
  [2020-10-06] ปฏิทินการดำเนินงานจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค กลุ่มคัดกรองใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 37)
  [2020-10-05] แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 53)
  [2020-10-02] การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 (อ่าน 54)
  [2020-10-02] การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 35)
  [2020-10-02] กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 45)
  [2020-10-02] การเทียบโอนผลการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา (อ่าน 35)
  [2020-10-01] ส่งมาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น และมาตรฐานการทดสอบวัสดุงานทางหลวงท้องถิ่น (อ่าน 35)
  [2020-10-01] ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 49)
  [2020-10-01] ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยความพิการของคนพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ตามมติคณะรัฐมนตรี (อ่าน 28)
  [2020-10-01] ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนชำระเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ (อ่าน 32)
  [2020-09-30] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ่าน 48)
  [2020-09-30] บันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC) (อ่าน 58)
  [2020-09-30] จัดสรรงบประมาณ กรณีเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 (อ่าน 63)
  [2020-09-29] การสรรหาและคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 (อ่าน 42)
  [2020-09-28] หลักเกณฑ์ประกอบการจัดทำแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (อ่าน 45)
  [2020-09-28] การจัดทำหนังสือ “ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชน ประจำปี 2563” (อ่าน 44)
  [2020-09-28] แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อ่าน 66)
  [2020-09-28] โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก 3 ขวบ ในจังหวัดกระบี่เข้าสู่ระบบการศึกษา (อ่าน 55)
  [2020-09-28] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า งวดที่ 2 (อ่าน 83)
  [2020-09-28] การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างฯ (อ่าน 42)
  [2020-09-25] รับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (อ่าน 35)
  [2020-09-25] แนวปฏิบัติในการเปิดเผยและการให้ข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ (อ่าน 44)
  [2020-09-24] การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ (อ่าน 79)
  [2020-09-23] ปรับปรุงปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 40)
  [2020-09-23] การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพ ระดับประเทศ/ระดับภาค (อ่าน 74)
  [2020-09-23] เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (อ่าน 72)
  [2020-09-22] เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (อ่าน 51)
  [2020-09-21] โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน (อ่าน 59)
  [2020-09-10] กิจกรรมซ้อมความปลอดภัยในการรับ - ส่งเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 68)
  [2020-09-10] ขอความร่วมมือให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (อ่าน 81)
  [2020-09-08] เชิญเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกีฬา ครั้งที่ 5/2563 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (อ่าน 79)
  [2020-09-02] การดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (อ่าน 99)
  [2020-08-28] การป้องกันและดูแลความปลอดภัยในการรับ - ส่งเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 77)
  [2020-08-28] การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ที่เป็นนักเรียนสังกัดสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 68)
  [2020-08-27] รายงานผลการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ภายในสถานศึกษา (อ่าน 73)
  [2020-08-26] รายงานผลการดำเนินโครงการกำจัดขยะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า (อ่าน 68)
  [2020-08-25] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 78)
  [2020-08-25] แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 64)
  [2020-08-25] เงินอุดหนุนทั่วไป (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2563) เพิ่มเติม (อ่าน 64)
  [2020-08-25] รายงานผลการทดลองเปิดเรียนแบบ ON-site (อ่าน 73)
  [2020-08-24] โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาปฐมวัยต้นแบบทักษะ EF (อ่าน 82)
  [2020-08-24] มาตรการผ่อนปรนมาตรการระยะที่ 4 ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หลังเปิดใช้บริการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (อ่าน 76)
  [2020-08-24] ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา (อ่าน 73)
  [2020-08-24] หลักสูตรการอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง (C4T Plus) แบบออนไลน์ (วิทยาการคำนวณ) (อ่าน 64)
  [2020-08-21] การให้ทุนการศึกษา มูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2563 (อ่าน 43)
  [2020-08-19] องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และนักเรียนที่ได้รับรางวัลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น (อ่าน 51)
  [2020-08-18] แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (อ่าน 59)
  [2020-08-18] โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการเรียนการสอนโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ประจำปี 2563 (อ่าน 55)
  [2020-08-17] การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2564 (อ่าน 44)
  [2020-08-17] ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงข้อมูลคนพิการที่ วัน เดือน ปีเกิด ไม่ตรงกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง (อ่าน 58)
  [2020-08-13] รายงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุ ซินลากู (อ่าน 63)
  [2020-08-11] ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1 : ป) (อ่าน 71)
  [2020-08-10] การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 51)
  [2020-08-10] รายงานผลการดำเนินงานของสถานการณ์การแพร่ระบาดของCOVID-19 (อ่าน 84)
  [2020-08-10] ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุ (อ่าน 74)
  [2020-08-07] การเปลี่ยนรูปแบบการอบรมและการจัดสรรงบประมาณการอบรมครูด้วยระบบทางไกล รอบครูผู้สอน (อ่าน 54)
  [2020-08-07] โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก 3 ขวบ ในจังหวัดกระบี่เข้าสู่ระบบการศึกษา (อ่าน 84)
  [2020-08-07] โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียน และสุดยอดโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน (อ่าน 61)
  [2020-08-06] ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (อ่าน 80)
  [2020-08-06] แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 114)
  [2020-08-05] ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมควบคุมมลพิษเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย (อ่าน 56)
  [2020-08-04] การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2563 ระดับจังหวัด (อ่าน 41)
  [2020-08-04] แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานและตารางการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 38)
  [2020-08-04] กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 41)
  [2020-08-04] การจัดสรรงบประมาณ 2563 ประจำไตรมาสที่ 4 เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น  (อ่าน 98)
  [2020-07-31] ประชาสัมพันธ์งานด้านกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืชและสำรวจข้อมูล (อ่าน 52)
  [2020-07-31] ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน คุ้มค่า (อ่าน 77)
  [2020-07-30] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา 2564 (อ่าน 106)
  [2020-07-29] การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีวันเกิดปีเกิดไม่ตรงกับกรมการปกครอง (อ่าน 76)
  [2020-07-29] ขอความอนุเคราะห์เร่งรัดดำเนินการปรับลดระยะห่างของช่องที่อยู่ติดกัน (channel spacing) (อ่าน 78)
  [2020-07-29] ขอความร่วมมือร่วมสนับสนุนการดำเนินการ ร่วมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด ๑๙ (อ่าน 122)
  [2020-07-24] การจัดพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องจากโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (อ่าน 78)
  [2020-07-23] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการศึกษาและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเด็กปฐมวัยในจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2563 (อ่าน 77)
  [2020-07-21] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น (อ่าน 95)
  [2020-07-20] ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) (อ่าน 72)
  [2020-07-16] ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก 3 ขวบ ในจังหวัดกระบี่เข้าสู่ระบบการศึกษา (อ่าน 142)
  [2020-07-16]  กำหนดวันหยุดทำการสถานุบาลธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ (อ่าน 52)
  [2020-07-16] รายงานการขอสนับสนุนงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ (อ่าน 112)
  [2020-07-15] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (อ่าน 106)
  [2020-07-15] แนวทางการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและการสนับสนุนอาหารกลางวันในโรงเรียนรองรับสถานการณ์ (อ่าน 109)
  [2020-07-15] ข้อเสนอแนะในการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 121)
  [2020-07-14] เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (อ่าน 62)
  [2020-07-14] เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) (อ่าน 84)
  [2020-07-14] เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (อ่าน 45)
  [2020-07-14] การคัดเลือกคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดแทนตำแหน่งที่ว่าง (อ่าน 57)
  [2020-07-14] ขอความร่วมมืองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้งาน แอปพลิเคชัน พ้นภัย (อ่าน 55)
  [2020-07-14] ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้งาน แอปพลิเคชัน พ้นภัย (อ่าน 46)
  [2020-07-13] โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา (อ่าน 42)
  [2020-07-13] โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาปฐมวัยต้นแบบทักษะ EF (อ่าน 66)
  [2020-07-13] โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน (อ่าน 46)
  [2020-07-13] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 45)
  [2020-07-13] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) (อ่าน 46)
  [2020-07-10] ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลสถานพยาบาล (อ่าน 55)
  [2020-07-10] โครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา (อ่าน 57)
  [2020-07-10] ตอบแบบสำรวจความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตำบล (อ่าน 56)
  [2020-07-09] การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี 2563 (อ่าน 41)
  [2020-07-09] แนวทางการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (อ่าน 63)
  [2020-07-09] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสำรวจเรื่องการบริการข้อมูลวิชาการด้านธรณีวิทยา (อ่าน 57)
  [2020-07-08] มอบหมายผู้แทนของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมการด้านการท่องเที่ยว (อ่าน 64)
  [2020-07-08] ดำเนินการตอบแบบสอบถาม การเปิดสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 67)
  [2020-07-08] จัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 และขอเชิญเข้าร่วมประชุม (อ่าน 73)
  [2020-07-03] แจ้งเพิ่มเติมรายชื่อที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพารา (อ่าน 84)
  [2020-07-01] การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2563 (อ่าน 60)
  [2020-06-30] กรณีผู้ประสงค์จะขอรับและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกประเภท (อ่าน 69)
  [2020-06-30] การดำเนินงานและบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) (อ่าน 69)
  [2020-06-30] แนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (อ่าน 65)
  [2020-06-30] มาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้บริการโรงรับจำนำ (อ่าน 36)
  [2020-06-26] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมเครือข่ายวิทยุ (อ่าน 59)
  [2020-06-26] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติ (อ่าน 50)
  [2020-06-26] เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน (อ่าน 58)
  [2020-06-26] โครงการฝึกอบรมข้าราชการกรมส่่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (อ่าน 77)
  [2020-06-26] การรายงานการให้ความช่วยเหลือประชาชน (ดำรงชีวิต) (อ่าน 68)
  [2020-06-26] ขอความร่มมือเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯ (อ่าน 57)
  [2020-06-23] คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (อ่าน 81)
  [2020-06-23] การปรับแผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม (อ่าน 88)
  [2020-06-23] โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมและการผลิตสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 104)
  [2020-06-23] แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) (เด็กรหัส G) (อ่าน 84)
  [2020-06-22] การดำเนินการมาตรการเข้า - ออกจังหวัดกระบี่ (อ่าน 91)
  [2020-06-22] ยกเลิกการจัดฝึกอบรม (อ่าน 94)
  [2020-06-22] การส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล (อ่าน 65)
  [2020-06-19] การประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 96)
  [2020-06-19] ประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาระดับปฐมวัยในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดสถานศึกษา (อ่าน 95)
  [2020-06-18] การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2563 (อ่าน 51)
  [2020-06-18] ประกาศพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่่งปลูกสร้าง (อ่าน 70)
  [2020-06-18] การปรับแผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (อ่าน 51)
  [2020-06-18] ขอเชิญประชุมหารือประเด็นการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา (อ่าน 51)
  [2020-06-18] การคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2563 (อ่าน 50)
  [2020-06-18] การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน 2563 (อ่าน 68)
  [2020-06-17] ยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2563 (อ่าน 55)
  [2020-06-17] มาตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 109)
  [2020-06-17] ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น (อ่าน 78)
  [2020-06-17] การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (อ่าน 66)
  [2020-06-17] ประกาศใช้ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาล (อ่าน 31)
  [2020-06-17] แนวทางการจัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ่าน 62)
  [2020-06-17] การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 128)
  [2020-06-17] แนวทางดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 96)
  [2020-06-16] การเร่งรัดการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อ่าน 61)
  [2020-06-16] การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2563 (อ่าน 76)
  [2020-06-16] แจ้งการดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (อ่าน 101)
  [2020-06-16] การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2563 (อ่าน 69)
  [2020-06-15] แผนปฏิบัติการการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 - 2563 (อ่าน 67)
  [2020-06-15] แนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย และการอนุมัติการจบการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 66)
  [2020-06-15] หลักเกณฑ์มาตรการช่วยเหลือเทศบาลและเมืองพัทยาที่กู้เงินเพื่อดำเนินกิจการอื่น (อ่าน 67)
  [2020-06-15] ขอรายชื่อผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 64)
  [2020-06-12] ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (อ่าน 72)
  [2020-06-11] การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 79)
  [2020-06-11] การประชุมซักซ้อมแนวทางการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 114)
  [2020-06-08] ขอจัดส่งเพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ (อ่าน 123)
  [2020-06-05] รายงานยืนยันข้อมูลงบประมาณด้านบุคลากรของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 76)
  [2020-06-04] การนำรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (อ่าน 92)
  [2020-06-04] หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบ (อ่าน 62)
  [2020-06-04] ขอหารือการยกเว้นภาษีที่่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (อ่าน 57)
  [2020-06-02] ขอข้อมูลรายชื่อครูผู้สอนวิชาภาษาไทย เพื่อพัฒนาเป็นครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย (อ่าน 47)
  [2020-06-02] การเสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 119)
  [2020-06-02] การเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือประชาชน ฯ (อ่าน 67)
  [2020-05-28] การเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟู (อ่าน 146)
  [2020-05-28] ขอเชิญประชุม (อ่าน 100)
  [2020-05-28] การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (อ่าน 73)
  [2020-05-27] บัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 87)
  [2020-05-26] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป (อ่าน 137)
  [2020-05-26] หารือแนวทางการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตราการป้องกันปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (อ่าน 88)
  [2020-05-25] แนวทางสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2563 (อ่าน 73)
  [2020-05-25] ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1 : ป) (อ่าน 58)
  [2020-05-25] ขอส่งเอกสารการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อ่าน 69)
  [2020-05-25] ผู้ดูแลระบบ (Admin) การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ (อ่าน 63)
  [2020-05-22] ขอความร่วมมมือในการประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ 2564 (อ่าน 77)
  [2020-05-22] ขอประชาสัมพันธ์คู่มือเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน (อ่าน 66)
  [2020-05-22] ขอให้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ (อ่าน 75)
  [2020-05-22] จัดส่งรายละเอียดเพิ่มเติมคำอธิบายแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 102)
  [2020-05-21] การขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 74)
  [2020-05-21] กิจกรรมการประกวดเล่าเรื่อง หัวข้อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ของกิน ของเล่น ของใช้” (อ่าน 58)
  [2020-05-21] การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 62)
  [2020-05-20] ซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (อ่าน 87)
  [2020-05-20] ประสานความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์แนวทางการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (อ่าน 70)
  [2020-05-19] การประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง (อ่าน 86)
  [2020-05-18] การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านแอปพลิเคชัน KhunLook ในระหว่างปิดการเรียนการสอน (อ่าน 79)
  [2020-05-18] รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ (อ่าน 103)
  [2020-05-18] การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน (อ่าน 70)
  [2020-05-18] ซักซ้อมหล้กเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ่าน 51)
  [2020-05-18] ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายปี 2563 (อ่าน 79)
  [2020-05-18] การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อ่าน 66)
  [2020-05-18] การดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ และแจ้งข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 (อ่าน 64)
  [2020-05-18] ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายงบโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (อ่าน 65)
  [2020-05-18] มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 73)
  [2020-05-15] การรายงานการให้ความช่วยเหลือประชาชน (การดำรงชีวิต) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (อ่าน 124)
  [2020-05-14] ขอความอนุเคราะห์ให้ดำเนินการตอบแบบสอบถาม (เพิ่มเติม) (อ่าน 77)
  [2020-05-14] การดำเนินมาตรการป้องกันการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ (อ่าน 102)
  [2020-05-13] บันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศ (อ่าน 138)
  [2020-05-13] ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ “10 มาตรการประจำวันป้องกัน COVID-19 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” (อ่าน 98)
  [2020-05-13] การใช้ประโยชน์จากตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ (อ่าน 66)
  [2020-05-13] การรายงานการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช (อ่าน 63)
  [2020-05-13] การสนับสนุนการดำเนินการ รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิค 19 (อ่าน 69)
  [2020-05-13] การแจ้งและการขออนุญาตให้ศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า (อ่าน 58)
  [2020-05-13] แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2563 (อ่าน 64)
  [2020-05-13] การรายงานผลการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 100)
  [2020-05-12] การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลให้แก่บุคลากรทางการศึกษา  (อ่าน 71)
  [2020-05-12] การเร่งรัดให้อปทดำเนินการชำระค่าน้ำประปา (อ่าน 69)
  [2020-05-08] การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 81)
  [2020-05-08] ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ (อ่าน 49)
  [2020-05-08] ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ (อ่าน 44)
  [2020-05-08] ขอความอนุเคราะห์ให้ดำเนินการตอบแบบสอบถาม (อ่าน 70)
  [2020-05-08] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย (อ่าน 107)
  [2020-05-08] ขอหารือการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ (อ่าน 66)
  [2020-05-08] แจ้งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินงาน (อ่าน 63)
  [2020-05-08] แจ้งจัดสรรอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ครั้งที่ 3 (อ่าน 61)
  [2020-05-07] ซักซ้อมการจัดสรรงบประมาณกรณีการปรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน (อ่าน 85)
  [2020-05-07] การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็น (จปฐ) (อ่าน 75)
  [2020-05-07] สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกัน ควบคุมและกำจัดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (อ่าน 66)
  [2020-05-05] มาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 101)
  [2020-05-05] การสนับสนุนการตรวจสอบข้อมูลผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมมาตรการชดเชย ฯ  (อ่าน 68)
  [2020-05-05] คัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธ (อ่าน 55)
  [2020-05-01] การจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในช่วงการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 89)
  [2020-04-30] มติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2563 (อ่าน 77)
  [2020-04-30] การกำหนดและขยายช่วงระยะเวลาในการบันทึกข้อมูลระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ (อ่าน 90)
  [2020-04-30] ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียม (อ่าน 58)
  [2020-04-30] ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ2563 (อ่าน 53)
  [2020-04-29] การสำรวจพื้นที่ในการจัดทำเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 78)
  [2020-04-29] ประชาสัมพันธ์การขอรับทุนการศึกษา (อ่าน 51)
  [2020-04-29] การใช้น้ำบาดาลประเภทอุปโภคหรือบริโภคของ อปท (อ่าน 64)
  [2020-04-29] ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่น (อ่าน 78)
  [2020-04-28] การนำรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ มาจัดทำร่าง (อ่าน 94)
  [2020-04-28] การส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย (อ่าน 74)
  [2020-04-28] หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 110)
  [2020-04-28] ขยายเวลาการเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 68 ปี (อ่าน 62)
  [2020-04-28] ขอความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำโดยเฉพาะช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน (อ่าน 68)
  [2020-04-28] ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบสอง ระดับประเทศ) (อ่าน 53)
  [2020-04-28] ขยายเวลาการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 64)
  [2020-04-28] หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 81)
  [2020-04-28] สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาในหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (อ่าน 95)
  [2020-04-22] ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบบริหารจัดการหอพัก สกสค. แบบออนไลน์ (อ่าน 106)
  [2020-04-22] ตอบแบบสำรวจออนไลน์ การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) (อ่าน 114)
  [2020-04-22] ขอขอบคุณที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 69)
  [2020-04-22] การจัดการมูลฝอยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 86)
  [2020-04-22] กรอกข้อมูลด้านคุณวุฒิการศึกษาและวันที่บรรจุเข้ารับราชการของข้าราชการ/พนักงานครูส่วนท้องถิ่น (อ่าน 180)
  [2020-04-22] ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) (อ่าน 97)
  [2020-04-22] โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 9 (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 133) (อ่าน 54)
  [2020-04-21] การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  (อ่าน 73)
  [2020-04-21] มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารออมสินที่มีสถานะชำระหนี้ปกติในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด (อ่าน 96)
  [2020-04-21] การกำหนดรายการในงบกลาง ประเภทสำรองจ่าย (อ่าน 82)
  [2020-04-21] การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ ในระหว่างเลื่อนการเปิดภาคเรียน (อ่าน 68)
  [2020-04-20] ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 99)
  [2020-04-20] การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 90)
  [2020-04-17] เลื่อนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 (อ่าน 144)
  [2020-04-17] แจ้งการจัดสรรอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำ 5263 ครั้งที่2 (อ่าน 82)
  [2020-04-16] ซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (อ่าน 152)
  [2020-04-15] ขอส่งระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเปรียบเทียบ (อ่าน 101)
  [2020-04-15] การรายงานข้อมูลผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  (อ่าน 91)
  [2020-04-14] การแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบทให้แกาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 89)
  [2020-04-14] ขอความร่วมมือดูแลคุณภาพน้ำประปากรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 75)
  [2020-04-14] การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 132)
  [2020-04-14] การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือประชาชน (อ่าน 180)
  [2020-04-14] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แนวทางสนับสนุนการจัดส่งข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (อ่าน 80)
  [2020-04-13] แนวทางการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ (อ่าน 110)
  [2020-02-28] การบันทึกข้อมูลประปาและพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนย้ำผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท (อ่าน 51)
  [2020-02-28] การดำเนินการตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (อ่าน 87)
  [2020-02-28] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) (อ่าน 54)
  [2020-02-28] แนวทางเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อ่าน 59)
  [2020-02-28] สรุปสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (อ่าน 36)
  [2020-02-28] แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อ่าน 70)
  [2020-02-28] การดำเนินการตามพระราชบัญญัติกรอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ 2558 (อ่าน 44)
  [2020-02-28] การสนับสนุนการดำเนินงานของสภาเกษตรแห่งชาติ (อ่าน 48)
  [2020-02-26] การสำรวจความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการขยายบริการรับเด็กเล็กช่วงอายุ 0 - 3 ปี (อ่าน 90)
  [2020-02-25] เร่งรัดการดำเนินการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลแหล่งน้ำ (อ่าน 97)
  [2020-02-24] แจ้งขยายปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค (อ่าน 55)
  [2020-02-24] เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563) (อ่าน 63)
  [2020-02-21] การดำเนินการขับเคลื่อน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส (อ่าน 107)
  [2020-02-21] แนวทางการจัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ (อ่าน 86)
  [2020-02-21] แจ้งประมาณราคาค่าก่อสร้างป้ายโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน (อ่าน 70)
  [2020-02-21] แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อ่าน 109)
  [2020-02-20] การบันทึกข้อมูลรายงานผลกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง (อ่าน 99)
  [2020-02-20] ขอสำรวจข้อมูงเกี่ยวกับการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานของผู้สูงอายุ (อ่าน 83)
  [2020-02-19] การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (อ่าน 71)
  [2020-02-19] ขอรายงานความคืบหน้าการส่งข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน (อ่าน 71)
  [2020-02-19] มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (อ่าน 103)
  [2020-02-19] กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ประจำปี 2563 (อ่าน 70)
  [2020-02-18] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (อ่าน 97)
  [2020-02-18] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (อ่าน 91)
  [2020-02-17] การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 (อ่าน 48)
  [2020-02-17] ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรายชื่อและกรอกข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานครูในสังกัด (อ่าน 64)
  [2020-02-17] การคัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุนการศึกษาพระราชทาน (อ่าน 48)
  [2020-02-17] การประชุมซักซ้อมและตรวจนิเทศงานการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 92)
  [2020-02-14] ประกาศให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลด้วยเหตุสูงอายุ (อ่าน 57)
  [2020-02-13] โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 95)
  [2020-02-13] มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (อ่าน 82)
  [2020-02-12] เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 ประจำเดือนมกราคม 2563 (อ่าน 61)
  [2020-02-12] ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน เครือข่ายครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดกระบี่ (อ่าน 89)
  [2020-02-12] แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราบบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 (อ่าน 117)
  [2020-02-07] การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 119)
  [2020-02-05] ขอส่งผลการพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2563 (อ่าน 90)
  [2020-02-05] ขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน (อ่าน 100)
  [2020-02-05] การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการศึกษา ค้นคว้า (อ่าน 80)
  [2020-02-05] ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี (อ่าน 84)
  [2020-02-05] ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ (อ่าน 91)
  [2020-02-05] การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (อ่าน 70)
  [2020-02-05] สำรวจรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบแหล่งธรรมชาติ (อ่าน 79)
  [2020-02-04] ข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ครั้งที่2/2562 (อ่าน 58)
  [2020-02-04] การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 83)
  [2020-02-04] โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2563 (อ่าน 77)
  [2020-02-04] ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเสวนาการเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทย ครั้งที่ ๒ (อ่าน 56)
  [2020-02-04] แนวทางปฏิบัติเพื่ิิอเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2563 (อ่าน 95)
  [2020-02-03] ประชุมซักซ้อมแนวทาง RT NT ปีการศึกษา 2562 ระดับศูนย์สอบและสนามสอบ (อ่าน 52)
  [2020-01-28] การประกาศผลการคัดเลือกผูแทนของผู้บริหารท้องถิ่น (อ่าน 119)
  [2020-01-23] ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานสัมมนา (อ่าน 127)
  [2020-01-22] เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2563) (อ่าน 138)
  [2020-01-22] (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563) (อ่าน 89)
  [2020-01-22] โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ (อ่าน 63)
  [2020-01-22] ความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา (อ่าน 70)
  [2020-01-21] ปรับปรุงแบบคำขอรายละเอียดการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 2564 ประปาหมู่บ้าน (อ่าน 90)
  [2020-01-21] แนวทางการปฏิบัติรองรับการดำเนิการตามระเบียบ  (อ่าน 81)
  [2020-01-21] ซักซ้อมการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ (อ่าน 87)
  [2020-01-21] โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ถนนปลอดภัย Road Safety (อ่าน 87)
  [2020-01-20] แนวทางการดำเนินโครงการ “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คุณภาพดี มีมาตรฐาน เด็กพัฒนาการสมวัย” (อ่าน 105)
  [2020-01-20] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย  (อ่าน 102)
  [2020-01-20] รายงานแบบติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ 2562 (อ่าน 81)
  [2020-01-20] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อ่าน 142)
  [2020-01-20] การจัดสรรอัตรากำลังผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อ่าน 62)
  [2020-01-20] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการผังเมือง (อ่าน 75)
  [2020-01-20] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานการศึกษา (อ่าน 92)
  [2020-01-20] โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา (อ่าน 83)
  [2020-01-20] โครงการอบรมสัมมนา (อ่าน 95)
  [2020-01-20] การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 102)
  [2020-01-20] กฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน (อ่าน 68)
  [2020-01-20] ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ (อ่าน 73)
  [2020-01-20] กฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (อ่าน 83)
  [2020-01-20] มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว (อ่าน 76)
  [2020-01-20] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 72)
  [2020-01-17] โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2562 (อ่าน 66)
  [2020-01-16] แจ้งพิ่มเติมรายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุยางพารา (อ่าน 60)
  [2020-01-15] หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ (อ่าน 122)
  [2020-01-15] แจ้งแบบป้ายโครงการเฉลิมพระเกียรติ (อ่าน 89)
  [2020-01-15] โครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน ฯ (อ่าน 110)
  [2020-01-15] การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ (อ่าน 92)
  [2020-01-15] ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวในระบบ Rabies One Data (อ่าน 101)
  [2020-01-10] การประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค (อ่าน 77)
  [2020-01-10] ขอความอนุเคราะห์ดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค (อ่าน 74)
  [2020-01-10] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัด (อ่าน 71)
  [2020-01-10] การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลที่มีความประสงค์ขอเปลี่ยนตำแหน่งฯ (อ่าน 43)
  [2020-01-10] การส่งข้อมูลที่ดินมาตรา 92 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (อ่าน 89)
  [2020-01-10] กฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (อ่าน 71)
  [2020-01-10] แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อ่าน 144)
  [2020-01-10] โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 88)
  [2020-01-10] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักพัฒนาการท่องเที่ยว (อ่าน 76)
  [2020-01-10] ประกาศรับสมัครการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 51)
  [2020-01-10] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักสันทนาการ (อ่าน 81)
  [2020-01-10] โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการบริหารงานด้านวิศวกรรมฯ (อ่าน 72)
  [2020-01-09] ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ วันครู (อ่าน 58)
  [2020-01-08] โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (อ่าน 97)
  [2020-01-08] โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อ่าน 81)
  [2020-01-08] โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อ่าน 92)
  [2020-01-06] ขอเชิญร่วมงานวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2563 (อ่าน 100)
  [2020-01-06] ขอเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งไฟฟ้าของโครงการก่อสร้างและบริหารโรงงานกำจัดขยะมูลฝอย (อ่าน 71)
  [2019-12-27] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 85)
  [2019-12-27] ระบบงานจดทะเบียนพาณิชย์ที่พัฒนาและเชื่อมโยงกับระบบการให้บริการภาครัฐแบบเ็ดเสร็จ (อ่าน 62)
  [2019-12-27] แจ้งการจัดสรรอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำ (อ่าน 54)
  [2019-12-26] แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการครู (อ่าน 102)
  [2019-12-26] การสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 72)
  [2019-12-25] แนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (อ่าน 87)
  [2019-12-25] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 เพิ่มเติม (อ่าน 78)
  [2019-12-24] สำรวจการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 85)
  [2019-12-23] ขอเชิญประชุมหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดกระบี่ (อ่าน 98)
  [2019-12-23] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย (อ่าน 92)
  [2019-12-20] การจัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่่วนท้องถิ่น (อ่าน 128)
  [2019-12-20] โครงการตลาดประชารัฐตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ (อ่าน 98)
  [2019-12-18] การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2562 (อ่าน 97)
  [2019-12-18] เร่งรัดตรวจสอบสภาพพนังกั้นน้ำ ฝายชะลอน้ำ หรือคันกั้นน้ำที่ชำรุดทรุดโทรมเพื่อดำเนินการปรับปรุง (อ่าน 80)
  [2019-12-18] การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (อ่าน 66)
  [2019-12-17] การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (อ่าน 97)
  [2019-12-12] การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2562 (อ่าน 142)
  [2019-12-11] ขอประชาสัมพันธ์แผนเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (อ่าน 74)
  [2019-12-09] แนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการบริการสาธารณะ (อ่าน 99)
  [2019-12-06] ขอนำส่งชื่อผู้ใช้งานระบบและรหัสผ่านของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย (อ่าน 99)
  [2019-12-06] การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 116)
  [2019-12-06] การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 92)
  [2019-12-06] กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2563 (อ่าน 57)
  [2019-12-06] การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน (อ่าน 102)
  [2019-12-03] การคัดเลือกคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ (อ่าน 95)
  [2019-12-02] โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (อ่าน 74)
  [2019-12-02] การจัดทำแผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2653-2567 (อ่าน 116)
  [2019-11-29] ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ (อ่าน 100)
  [2019-11-29] ตอบแบบสำรวจข้อมูล เรื่อง การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็ก (อ่าน 118)
  [2019-11-29] การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล (อ่าน 68)
  [2019-11-29] การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 76)
  [2019-11-29] การเตรียมความพร้อมจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ่าน 78)
  [2019-11-28] ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อผู้ติดต่อสำหรับการบันทึกข้อมูล (อ่าน 114)
  [2019-11-28] แจ้งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (อ่าน 95)
  [2019-11-28] ขอให้คัดเลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้ารับการประเมินคุณภาพ ภายนอกรอบสี่ (อ่าน 82)
  [2019-11-28] การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป (อ่าน 68)
  [2019-11-28] ข้อสังเกตเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสัวสดิภาพ ฯ (อ่าน 76)
  [2019-11-28] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์และส่งเสริมเยาวชน “คนกระบี่พันธุ์ดี ครั้งที่ 9” (อ่าน 56)
  [2019-11-28] โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (อ่าน 91)
  [2019-11-27] การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา (อ่าน 93)
  [2019-11-26] การขอรับการสนุบสนุนโครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 169)
  [2019-11-26] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี2654โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการก่อสร้างปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว (อ่าน 143)
  [2019-11-26] การขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่ อปท (อ่าน 158)
  [2019-11-26] กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่ม (อ่าน 45)
  [2019-11-26] ขอความอนุเคราะห์ฯ (อ่าน 77)
  [2019-11-26] แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการนำบัญชีเงินฝากค้ำประกันเงินกู้ฯ (อ่าน 48)
  [2019-11-26] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (อ่าน 89)
  [2019-11-22] ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การฝึกอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานของรัฐ (อ่าน 93)
  [2019-11-22] ขอส่งแบบซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (อ่าน 83)
  [2019-11-22] แจ้งรายชื่อและรหัสผ่านการใช้งานเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน (อ่าน 81)
  [2019-11-22] ประชุมชี้แจงการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย (อ่าน 73)
  [2019-11-21] เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) (อ่าน 79)
  [2019-11-21] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (อ่าน 125)
  [2019-11-21] การขอรับงบประมาณรายจ่าย2564การจัดการน้ำใต้ดิน (อ่าน 99)
  [2019-11-21] การขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงท้องถิ่น 2564 (อ่าน 151)
  [2019-11-21] ซักซ้อมแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 91)
  [2019-11-21] โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข - แมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (อ่าน 118)
  [2019-11-21] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV (อ่าน 100)
  [2019-11-21] ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประกาศฯ การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2563 (อ่าน 69)
  [2019-11-19] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (อ่าน 85)
  [2019-11-19] การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 68)
  [2019-11-18] ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 102)
  [2019-11-18] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานการศึกษาและสวัสดิการสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับสูง (อ่าน 114)
  [2019-11-18] ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประเมินพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำดิบนอกเขตการประปาส่นภูมิภาค ฤดูแล้ง 2562/63 (อ่าน 92)
  [2019-11-18] ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้ระบบการแจ้งปัญหาและข้อร้องร้องเรียน และระบบบริหารจัดการการเก็บขยะอัจฉริยะ (อ่าน 93)
  [2019-11-18] การประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 (อ่าน 90)
  [2019-11-14] แนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุน (อ่าน 113)
  [2019-11-14] รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อ่าน 124)
  [2019-11-14] แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (อ่าน 99)
  [2019-11-14] แจ้งเพิ่มเติมรายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม ฯ (อ่าน 87)
  [2019-11-14] แจ้งเวียนกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์  (อ่าน 101)
  [2019-11-14] โครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อ่าน 102)
  [2019-11-14] การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2562 (อ่าน 91)
  [2019-11-13] แนวทางการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (อ่าน 55)
  [2019-11-13] การบันทึกข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 71)
  [2019-11-13] ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ Airbnb (อ่าน 65)
  [2019-11-13] แนวทางการให้บริการข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 61)
  [2019-11-13] เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) (อ่าน 85)
  [2019-11-13] (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) (อ่าน 80)
  [2019-11-12] ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (อ่าน 91)
  [2019-11-12] การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2563 เพิ่มเติม (อ่าน 91)
  [2019-11-12] แจ้งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (อ่าน 113)
  [2019-11-12] ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 68)
  [2019-11-12] การคัดเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ (อ่าน 67)
  [2019-11-11] แนวทางการดำเนินโครงการสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ ฯ เพิ่มเติม (อ่าน 100)
  [2019-11-11] ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (อ่าน 88)
  [2019-11-05] ขอแจ้งกำหนดวันนำส่งขยะมูลฝอยอันตรายจากชุมชนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกระบี่ ในปีงบประมาณ พ (อ่าน 45)
  [2019-11-05] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่ (อ่าน 121)
  [2019-11-05] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภ (อ่าน 125)
  [2019-11-01] เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน - วิง มินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ  (อ่าน 93)
  [2019-10-31] การบันทึกข้อมูลและการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง (อ่าน 122)
  [2019-10-31] เข้าร่วมลงนามบักทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (อ่าน 75)
  [2019-10-31] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (อ่าน 76)
  [2019-10-31] จัดส่งข้อมูลบัญชีรายละเอียดการถ่ายโอนบ่อน้ำบาดาลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) และเร่งรั (อ่าน 91)
  [2019-10-31] การเตรียมความพร้อมจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกร (อ่าน 92)
  [2019-10-31] การออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเป็นประเภทอุปโภค (อ่าน 72)
  [2019-10-30] การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (อ่าน 67)
  [2019-10-30] แนวทางการเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (อ่าน 98)
  [2019-10-30] ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการประชุมสัมมนา (อ่าน 117)
  [2019-10-30] ขอให้จัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปี พ.ศ.2559 (อ่าน 57)
  [2019-10-29] สำรวจครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ช่วย ที่ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนสิ้นสุดการอนุญาตไม่สามารถยื่นต่อองค์กรที่ควบค (อ่าน 84)
  [2019-10-29] การกำหนดหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในระยะยาว และหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไ (อ่าน 87)
  [2019-10-29] การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (อ่าน 46)
  [2019-10-29] รายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้างถนน ดินซีเมนต์ปรั (อ่าน 67)
  [2019-10-28] โครงการฝีกอบรมหลักสูตร การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Personnel Administration) (อ่าน 119)
  [2019-10-25] ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้ง การรวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐา (อ่าน 91)
  [2019-10-24] โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง : ผู้นำที่มีสมรรถนะสูง ( The Executives High perform (อ่าน 104)
  [2019-10-24] โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Personnel Administration) (อ่าน 129)
  [2019-10-22] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 106)
  [2019-10-22] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ (อ่าน 96)
  [2019-10-22] แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิกา (อ่าน 123)
  [2019-10-22] โครงการนวัตกรรมชุมชนไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเอง อบต.หนองตาแต้ม จ.ประจวบฯ (อ่าน 85)
  [2019-10-21] โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 109)
  [2019-10-21] แนวทางการดำเนินโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง (อ่าน 95)
  [2019-10-21] การสนับสนุนโครงการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv system) (อ่าน 83)
  [2019-10-17] โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัต (อ่าน 107)
  [2019-10-17] รายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้างถนน ดินซีเมนต์ปรั (อ่าน 69)
  [2019-10-17] แจ้งเวียนการดำเนินงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) (อ่าน 77)
  [2019-10-16] ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ  (อ่าน 116)
  [2019-10-15] การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563 โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าเยี่ยมคารวะ (อ่าน 79)
  [2019-10-15] คำแถลงสภากาชาดไทยเพื่อใช้ประกอบการจัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด (อ่าน 72)
  [2019-10-15] โครงการฝึกอบรม หลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน (อ่าน 83)
  [2019-10-15] แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (GPAX) ปี (อ่าน 57)
  [2019-10-11] ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี่การบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (อ่าน 84)
  [2019-10-11] ขอติดตามรายงานผลการดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2562 (อ่าน 78)
  [2019-10-11] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการ (อ่าน 121)
  [2019-10-10] ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมสานพลังท้องถิ่น ถวายพ่อของแผ่นดิน “เดิน – วิ่ง มินิมาราธอน  (อ่าน 93)
  [2019-10-10] การขอรับเงินสนับสนุนโครงการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (อ่าน 85)
  [2019-10-10] การอบรมสัมนาปัญหาการดำเนินงานกิจการสภาท้องถิ่นที่ผ่านมา เพื่อพิจารณากลยุทธ์ในการบริหารกิจการสภาขององ (อ่าน 89)
  [2019-10-10] เปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 81)
  [2019-10-10] การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ผู้ตรวจการแผ่นดินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการเพิ่ (อ่าน 80)
  [2019-10-10] แผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว 2652 (อ่าน 88)
  [2019-10-10] ซักซ้อมการมอบอำนาจ เจ้าท่า ตามพระราชฐัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย 2456 (อ่าน 72)
  [2019-10-10] ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน (อ่าน 76)
  [2019-10-10] แนวทางการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มีนา (อ่าน 84)
  [2019-10-10] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562 (อ่าน 66)
  [2019-10-10] ขอเชิญประชุมแนวทางการดำเนินโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e – Payment) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทาง (อ่าน 77)
  [2019-10-09] โครงการอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน” พุทธศักราช  (อ่าน 78)
  [2019-10-08] ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่ (อ่าน 63)
  [2019-10-07] การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2562 (อ่าน 105)
  [2019-10-04] แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการสร้างหลักปร (อ่าน 122)
  [2019-10-04] แจ้งรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น (อ่าน 78)
  [2019-10-04] การเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (อ่าน 112)
  [2019-10-04] ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (อ่าน 145)
  [2019-10-04] แนวทางปฏิบัติ กรณี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลนักเรียน ไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลสารส (อ่าน 92)
  [2019-10-04] แนวทางการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 53)
  [2019-10-03] การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2 (อ่าน 106)
  [2019-10-02] แต่งตั้งคณะกรรมการประสานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์ก (อ่าน 69)
  [2019-10-02] การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (อ่าน 104)
  [2019-10-02] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ เวทีพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน ปี ๒๕๖๒ ก (อ่าน 86)
  [2019-10-01] สรุปสาระสำคัญบางประเด็น คำปาฐกถาพิเศษ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  (อ่าน 75)
  [2019-10-01] บรรจุแต่งตั้ง (เลื่อน) ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลข (อ่าน 52)
  [2019-10-01] แต่งตั้ง (ย้าย) ผู่้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 39)
  [2019-10-01] ประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับเข็มเกียรติคุณและประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานสถานธนานุบาล ประจำปี 2562 (อ่าน 43)
  [2019-10-01] ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อเสียงนิทานเด็กเล็ก (อ่าน 79)
  [2019-10-01] การอบรมสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การจัดการศึกษาท้องถิ่น (อ่าน 93)
  [2019-10-01] การจัดเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระ : สร้างสุขภาวะ 13 กลุ่มประชากร (อ่าน 55)
  [2019-09-30] การประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผ (อ่าน 71)
  [2019-09-27] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกร (อ่าน 113)
  [2019-09-27] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษา (อ่าน 85)
  [2019-09-26] อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (อ่าน 63)
  [2019-09-25] ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา ในสังกัดองค์กรปกครองส่ว (อ่าน 127)
  [2019-09-25] การดำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วย ความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียนหรือนักศึกษาใน (อ่าน 84)
  [2019-09-25] การรณรงค์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 70)
  [2019-09-25] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ (อ่าน 79)
  [2019-09-25] การอบรมสัมมนาปัญหาการดำเนินงานกิจการสภาท้องถิ่นที่ผ่านมา เพื่อพิจารณากลยุทธ์ในการบริหารกิจการสภาของอ (อ่าน 67)
  [2019-09-24] โครงการหนุนเสริมศักยภาพนักเรียนนักศึกษาเพื่อเอาชนะภัยท้องถนน (อ่าน 86)
  [2019-09-23] การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (อ่าน 118)
  [2019-09-20] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่นประจำปีงบป (อ่าน 105)
  [2019-09-18] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ (อ่าน 153)
  [2019-09-18] โครงการฝึกอบรมการจัดทำรายงานการเงินประจำปี ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAs (อ่าน 106)
  [2019-09-18] การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 114)
  [2019-09-17] การสำรวจความเสียหาย/ผลกระทบ อันเกิดจากภัยพิบัติอุทกภัย (อ่าน 100)
  [2019-09-17] จัดส่งแผ่นพับ เรื่อง MBL (MIND BASED LEARNING) (อ่าน 72)
  [2019-09-17] การจัดส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 62)
  [2019-09-17] การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 64)
  [2019-09-17] โครงการยกระดับพัฒนาท้องถิ่นไทย 4.0 (อ่าน 104)
  [2019-09-17] การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) และระบบข้อมูลสารสนเ (อ่าน 134)
  [2019-09-17] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค (อ่าน 100)
  [2019-09-13] ขอความอนุเคราะห์รับรองผู้ประกอบการ/รา้นค้าเพื่อเข้าร่วมการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ชิมช้อปใช้ (อ่าน 92)
  [2019-09-13] ตอบแบบประเมินความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอ (อ่าน 72)
  [2019-09-10] ขอความอนุเคราะห์จัดส่งคู่มือการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท (อ่าน 104)
  [2019-09-09] ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 – 2564 (อ่าน 112)
  [2019-09-09] แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างส (อ่าน 173)
  [2019-09-06] การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถ (อ่าน 63)
  [2019-09-06] กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 58)
  [2019-09-06] โครงการมอบรางวัลสำหรับสถานศึกษา สำนักกองการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ท (อ่าน 64)
  [2019-09-06] การประเมินสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (อ่าน 92)
  [2019-09-06] โครงการเยาวชนเอเอฟเอส ประจำปี พ.ศ. 2562 - 2563 (อ่าน 70)
  [2019-09-06] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 25 - 33 (อ่าน 103)
  [2019-09-06] การมอบโล่และเกียรติบัตร ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบและโรงเ (อ่าน 57)
  [2019-09-06] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภ (อ่าน 68)
  [2019-09-06] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภ (อ่าน 61)
  [2019-09-06] แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ (อ่าน 107)
  [2019-09-06] โครงการฝึกอบรมหลักสูตร (อ่าน 78)
  [2019-09-06] โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำและการเล่นว่าวไทย เพื่อรักษาศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น ของสถาน (อ่าน 55)
  [2019-09-06] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรประเภทพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานฯ (อ่าน 73)
  [2019-09-05] การสำรวจข้อมูลการใช้น้ำประปาของหมู่บ้านชุมชน และสถานการณ์ภัยแล้งปี 2562 (อ่าน 86)
  [2019-09-04] รายงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงกา (อ่าน 91)
  [2019-09-03] โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด (อ่าน 65)
  [2019-09-02] แจ้งประมาณราคาค่าก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภ (อ่าน 87)
  [2019-09-02] การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที (อ่าน 61)
  [2019-08-30] การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศระดับภาค ใน (อ่าน 72)
  [2019-08-30] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ (อ่าน 91)
  [2019-08-30] ขอนำส่งชื่อผู้ใช้งานระบบและรหัสผ่านของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ (อ่าน 134)
  [2019-08-30] แผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ1หมู่บ้าน1กม ก่อสรา้งถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยธรรมชาติ สำห (อ่าน 70)
  [2019-08-30] แนวทางการดำเนินหอกระจายข่าวชุมชนในเขตเทศบาลที่ไม่มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (อ่าน 60)
  [2019-08-30] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2 (อ่าน 78)
  [2019-08-30] แนวทางการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารฯ (อ่าน 87)
  [2019-08-30] แนวทางการดำเนินหอกระจายข่าวชุมชนในเขตเทศบาลที่ไม่มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (อ่าน 63)
  [2019-08-30] แนวทางการดำเนินหอกระจายข่าวชุมชนในเขตเทศบาลที่ไม่มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (อ่าน 67)
  [2019-08-30] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษา (อ่าน 56)
  [2019-08-30] สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศเพื่อนบ้าน (อ่าน 63)
  [2019-08-29] ขอขยายเวลาการดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 73)
  [2019-08-29] ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพครู ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่ (อ่าน 63)
  [2019-08-28] การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563 เข้าเยี่ยม (อ่าน 64)
  [2019-08-22] การสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (อ่าน 146)
  [2019-08-20] โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม (อ่าน 122)
  [2019-08-19] ซักซ้อมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยและปลูกฝังวินัยการคัดแยกขยะให้แก่เด็กปฐมวัยในศูน (อ่าน 137)
  [2019-08-19] การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินถล่ม ปี 2562 (อ่าน 99)
  [2019-08-19] การจัดขนาดสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 75)
  [2019-08-19] ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 126)
  [2019-08-19] โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. (อ่าน 130)
  [2019-08-19] โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่การบูรณาการเรียนรู้ตามแนวทางของ ประเทศฟินแลน (อ่าน 81)
  [2019-08-19] ตอบแบบประเมินความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอ (อ่าน 99)
  [2019-08-16] โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดค่ายกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน (อ่าน 76)
  [2019-08-16] โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย (X-ray) ครั้งที่ 2/2562 (อ่าน 99)
  [2019-08-16] การอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ (อ่าน 108)
  [2019-08-16] โครงการฝึกอบรมผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562 (อ่าน 109)
  [2019-08-16] การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี 2562 (อ่าน 46)
  [2019-08-16] การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุน (อ่าน 356)
  [2019-08-16] รายงานการใช้งานอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) (อ่าน 60)
  [2019-08-14] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  (อ่าน 72)
  [2019-08-14] ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาระดับประเทศ ประจำปีงบประม (อ่าน 71)
  [2019-08-13] การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2562 (อ่าน 139)
  [2019-08-13] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานการศึกษา รุ่นที่ 26 (อ่าน 159)
  [2019-08-13] ขอจัดส่งหนังสือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) (อ่าน 69)
  [2019-08-09] การจัดทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. (ฌค.2) (อ่าน 94)
  [2019-08-08] มหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 3 : มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยในภูมิภาค (อ่าน 77)
  [2019-08-08] การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 85)
  [2019-08-07] เร่งรัดการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพและขุดลอกคูคลองทางระบายน้ำทั่วประเทศ (อ่าน 74)
  [2019-08-07] แนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 82)
  [2019-08-07] ขอความร่วมมือดำเนินการขับเคลื่อนข้อเสนอมติสมัชชาครอบครัวระดับชาติ 62 (อ่าน 74)
  [2019-08-07] การจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 (อ่าน 76)
  [2019-08-07] การดำเนินการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 (อ่าน 96)
  [2019-08-07] ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมส (อ่าน 97)
  [2019-08-07] โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด (อ่าน 80)
  [2019-08-07] การรายงานแบบสำรวจข้อมูลการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ (อ่าน 84)
  [2019-08-07] ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาระดับประเทศ ประจำปีงบประม (อ่าน 88)
  [2019-08-07] การคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562 (อ่าน 74)
  [2019-08-07] การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2562 จำนวน 3 รางวัล (อ่าน 83)
  [2019-08-07] โครงการประกวดนวัตกรรมทักษะทางการลูกเสือ (D.I.Y. By Scout) (อ่าน 59)
  [2019-08-06] ขอส่งหนังสือส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (อ่าน 64)
  [2019-08-06] ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงา (อ่าน 59)
  [2019-08-06] โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำในการสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาข (อ่าน 66)
  [2019-08-06] การพิจารณาเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสถานศึกษาต้นแบบ Best Practice (อ่าน 66)
  [2019-08-06] ขอแก้ไขเกณฑ์การประเมินการประกวด จังหวัดสะอาด ประจำปี 2562 (อ่าน 55)
  [2019-08-06] นวัตกรรมการจัดการศึกษาที่เป็น Best practice ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 67)
  [2019-08-02] การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุน (อ่าน 93)
  [2019-08-02] ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ่าน 59)
  [2019-08-01] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  (อ่าน 90)
  [2019-08-01] โครงการจัดแข่งขันตอบปัญหาคุณธรรม ชิงรางวัล พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่ว (อ่าน 71)
  [2019-08-01] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภ (อ่าน 89)
  [2019-08-01] แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ( (อ่าน 85)
  [2019-08-01] แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ (อ่าน 185)
  [2019-08-01] ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบและแจ้งขอบเขตเนื้อหาข้อสอบโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประ (อ่าน 62)
  [2019-08-01] แนวทางการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (อ่าน 120)
  [2019-07-30] ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ และเข้ารับโล่พร้อมเกียรติบัตรครูผู้ดูแลเด็กผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูน (อ่าน 69)
  [2019-07-30] การจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมา (อ่าน 82)
  [2019-07-30] เชิญประชุม Conference เรื่อง การใช้งานอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) (อ่าน 69)
  [2019-07-25] กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับประเท (อ่าน 83)
  [2019-07-24] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำห (อ่าน 173)
  [2019-07-24] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ (อ่าน 140)
  [2019-07-24] แจ้งเวียนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 (อ่าน 90)
  [2019-07-24] ขอประชาสัมพันธ์คู่มือผู้ควบคุมการผลิตน้ำประปา ระบบประปาแบบผิวดินและแบบบาดาล รูปแบบกรมทรัพยากรน้ำ (อ่าน 76)
  [2019-07-24] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล (อ่าน 107)
  [2019-07-24] แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุ (อ่าน 54)
  [2019-07-24] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะ (อ่าน 102)
  [2019-07-24] การฝึกอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานของรัฐที่กำหนดให้มีการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศของผู้ดำรงตำแหน่งทางกา (อ่าน 79)
  [2019-07-24] ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการก่อสร้าง โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉ (อ่าน 49)
  [2019-07-24] การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 71)
  [2019-07-23] เร่งรัดการดำเนินการจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแจ้งการปิดระบบบันทึกข้อมูลแผนพั (อ่าน 90)
  [2019-07-23] รายงานการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562 (อ่าน 95)
  [2019-07-23] การรายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกค (อ่าน 76)
  [2019-07-19] การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพิธีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก KicK off (อ่าน 829)
  [2019-07-15] ขอความร่วมมือดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย (อ่าน 74)
  [2019-07-11] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (อ่าน 163)
  [2019-07-11] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสุนนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ด้อยโอก (อ่าน 164)
  [2019-07-11] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ (อ่าน 148)
  [2019-07-11] การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ.2562 (อ่าน 141)
  [2019-07-11] ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจำหน่ายทรัพย์หลุดค้างจำหน่าย (อ่าน 59)
  [2019-07-10] ประกาศผลสอบแข่งขันนักเรียนตามโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2562 (ระดับจังหว (อ่าน 68)
  [2019-07-10] การดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 110)
  [2019-07-09] การคัดเลือกโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (อ่าน 84)
  [2019-07-09] ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนา “Success of Waste Separation – Change for g00d : ความสำเร็จ ในการคัดแยกขยะ  (อ่าน 59)
  [2019-07-08] ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะนักบริหารยุทธศาสตร์มืออาชีพ การประชุมเชิงปฏิบั (อ่าน 122)
  [2019-07-08] การยืนยันข้อมูลพื้นฐานของถังขยะเปียก (อ่าน 92)
  [2019-07-08] ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (อ่าน 55)
  [2019-07-08] แจ้งเวียนประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (อ่าน 83)
  [2019-07-08] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ (อ่าน 101)
  [2019-07-08] ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปก (อ่าน 50)
  [2019-07-04] ขอเชิญร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่่งแวดล้อม เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2562 (อ่าน 91)
  [2019-07-03] การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local S (อ่าน 85)
  [2019-07-02] โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 165)
  [2019-06-27] จัดสรรสื่อและประชาสัมพันธ์โครงการ 9 ย่างเพื่อสร้างลูก (อ่าน 107)
  [2019-06-27] การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพิธีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระยะที่2 (อ่าน 155)
  [2019-06-27] โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 2562 (อ่าน 83)
  [2019-06-27] ขอขยายเวลาการดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 118)
  [2019-06-27] ขอขยายเวลาการดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 69)
  [2019-06-27] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน รุ่นที่ 1 ปี  (อ่าน 133)
  [2019-06-26] ขอนำส่งประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (อ่าน 112)
  [2019-06-26] กำหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามข้อ 16 (2) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว (อ่าน 126)
  [2019-06-26] การประชุมสัมมนาการบริหารจัดการน้ำเสียกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2 และ 3 (อ่าน 71)
  [2019-06-26] การกำหนดหลักเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 60)
  [2019-06-25] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 79)
  [2019-06-21] แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุ (อ่าน 59)
  [2019-06-21] การสำรวจสถานภาพและการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 57)
  [2019-06-21] ติดตามการจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) ขอ (อ่าน 71)
  [2019-06-21] ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด (อ่าน 131)
  [2019-06-21] การสำรวจข้อมูลภารกิจถ่ายโอนที่ไม่ใช้ประโยชน์ (อ่าน 100)
  [2019-06-21] การจัดทำทะเบียนสัตว์และแบบรูปรายการก่อสร้างสถานสงเคราะห์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน (อ่าน 93)
  [2019-06-21] ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน (อ่าน 52)
  [2019-06-21] ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำป (อ่าน 97)
  [2019-06-17] ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโ (อ่าน 109)
  [2019-06-17] การจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) ขององค์ก (อ่าน 139)
  [2019-06-14] การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (อ่าน 120)
  [2019-06-13] แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน กระบี่สะอาด ประจำปี พ.ศ.2562 (อ่าน 147)
  [2019-06-13] การจ่ายเงินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โครงการเสริม (อ่าน 108)
  [2019-06-13] ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโ (อ่าน 65)
  [2019-06-13] การดำเนินการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (อ่าน 97)
  [2019-06-10] แนวทางการพัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจอย่างยั่นยืน (เพิ่มเติม) (อ่าน 149)
  [2019-06-10] การปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมแบบประเมิน (อ่าน 114)
  [2019-06-10] รายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับ (อ่าน 98)
  [2019-06-07] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 128)
  [2019-06-07] การจัดประชุมสัมมนาโครงการจัดทำยุทธศาสตร์การดำเนินความสัมพันธ์ (อ่าน 100)
  [2019-06-07] ขอความร่วมมือสำรวจสถานภาพผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ (อ่าน 102)
  [2019-06-07] ประชาสัมพันธ์ให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (อ่าน 77)
  [2019-06-07] การดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (อ่าน 127)
  [2019-06-06] การคัดเลือกเพื่อรับรางวัล พระพฤหัสบดี 5262 (อ่าน 92)
  [2019-06-05] การแจ้งผลการตรวจสอบการดำเนินงาน เรื่องการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 87)
  [2019-05-31] ขอความร่วมมือดำเนินการแจ้ง เรื่อง ปฏิเสธการรับการอุปถัมภ์หรือการสนับสนุนจากธุรกิจหรืออุตสาหกรรมยาสูบ (อ่าน 90)
  [2019-05-31] การบันทึกข้อมูลโครงการตามแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) ขององค์กรปกครองส่วท้องถิ่น (อ่าน 111)
  [2019-05-31] การดำเนินการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (อ่าน 108)
  [2019-05-31] ซักซ้อมแนวทางการตรวจสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 63)
  [2019-05-31] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กร (อ่าน 81)
  [2019-05-31] กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่ม (อ่าน 56)
  [2019-05-29] ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 121)
  [2019-05-29] ข้อมูลการถ่ายโอนภารกิจด้านแหล่งน้ำของกรมชลประทาน (อ่าน 111)
  [2019-05-29] แนวทางการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของถังขยะเปียก (อ่าน 103)
  [2019-05-29] การจัดทำคำขอรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ การบริหารจัดการน้ำใต้ดิน (อ่าน 77)
  [2019-05-24] ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 124)
  [2019-05-24] การดำเนินการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (อ่าน 113)
  [2019-05-23] การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 198)
  [2019-05-22] การซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรป (อ่าน 145)
  [2019-05-22] เร่งรัดการรายงานข้อมูลตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ่จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ (อ่าน 141)
  [2019-05-22] ขอหารือกรณีเทศบาลนครลำปางเรียกเก็บค่าเช่าช่องจำหน่ายตั๋วโดยสารในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร (อ่าน 88)
  [2019-05-22] การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก้นยายน 2561 (อ่าน 77)
  [2019-05-16] แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระดับจัง (อ่าน 100)
  [2019-05-16] หลักเกณฑ์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (อ่าน 122)
  [2019-05-15] ข้อแนะนำการก่อสร้างถนนดิยซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น (อ่าน 103)
  [2019-05-15] ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัย (อ่าน 110)
  [2019-05-15] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด (อ่าน 100)
  [2019-05-15] ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปล (อ่าน 213)
  [2019-05-14] ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่องหม (อ่าน 75)
  [2019-05-13] ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุน (อ่าน 110)
  [2019-05-13] รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ.2562 และผลการดำเนิ (อ่าน 140)
  [2019-05-13] การดำเนินโครงการ อปท ต้นแบบจัดการน้ำ (อ่าน 103)
  [2019-05-08] ขอเชิญอบรมหลักสูตรทักษะวิทยากรดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (อ่าน 88)
  [2019-05-08] การตรวจสอบข้อมูลถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 112)
  [2019-05-08] แก้ไขลิงค์ดาวน์โหลดคู่มือปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานวัสดุสำหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเ (อ่าน 77)
  [2019-05-07] ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพลง 3 อาร์สา (อ่าน 131)
  [2019-05-07] แนวทางการพัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจอย่างยั่นยืน (อ่าน 100)
  [2019-05-07] การจัดทำแผนพัฒนาถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี 2562-2567 (อ่าน 167)
  [2019-05-07] ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562 (อ่าน 118)
  [2019-05-07] การจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำและแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี 2563-2567 ขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อ่าน 169)
  [2019-05-03] ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งกรอกข้อมูลสนามเด็กเล่นและสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาตามแบบ (อ่าน 89)
  [2019-05-02] การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ (อ่าน 86)
  [2019-05-02] ประกาศให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลด้วยเหตุสูงอายุในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 256 (อ่าน 73)
  [2019-05-02] โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 (อ่าน 63)
  [2019-05-02] ขอปรับปรุงเรื่องงบประมาณตามแบบรายงานข้อมูลแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีควา (อ่าน 98)
  [2019-05-02] การสำรวจข้อมูลแหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนที่มีสภาพชำรุดท (อ่าน 123)
  [2019-05-02] ขอส่งมูลและขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงข้อมูลให้ปัจจุบัน (อ่าน 67)
  [2019-05-02] ประชาสัมพันธ์เรื่องการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซีัยน 2562 (อ่าน 68)
  [2019-04-30] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฯ (อ่าน 126)
  [2019-04-30] การเตรียมความพร้อมและการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (อ่าน 99)
  [2019-04-29] ขอแจ้งหลักเกณฑ์การจัดการมูลฝอยอันตรายชุมชน ณ อาคารรวบรวมขยะอันตราย หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จั (อ่าน 126)
  [2019-04-29] สำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็น (อ่าน 65)
  [2019-04-25] แจ้งรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น (อ่าน 129)
  [2019-04-25] การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) (อ่าน 108)
  [2019-04-25] การสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร (อ่าน 103)
  [2019-04-25] ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติและคู่มือที่เกี่ยวข้องฯ (อ่าน 96)
  [2019-04-25] การใช้อำนาจหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการปัญหาสุนัขและแมวจรจัด (อ่าน 120)
  [2019-04-24] การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพิธีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (อ่าน 106)
  [2019-04-24] การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพิธีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (อ่าน 110)
  [2019-04-24] แนวทางการขอรับใบอนุญาติเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาติใช้น้ำบาดาล (อ่าน 113)
  [2019-04-24] การบันทึกข้อมูลหอกระจายข่าวชุมชนในเขตเทศบาลที่ไม่มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (อ่าน 69)
  [2019-04-23] การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที (อ่าน 74)
  [2019-04-22] ขอความร่วมมือจัดกิจกรรม ห้องน้ำท้องถิ่นสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย ต้อนรับปีใหม่ไทย (อ่าน 89)
  [2019-04-19] ขอแจ้งหลักเกณฑ์การจัดการมูลฝอยอันตรายชุมชน ณ อาคารรวบรวมขยะอันตราย หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จั (อ่าน 72)
  [2019-04-19] แนวทางการขับเคลื่อนและเกณฑ์มาตรฐานโครงการ่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี (Go Green Pl (อ่าน 98)
  [2019-04-19] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง (อท.ก.) รุ่นที่ 3-4 (อ่าน 103)
  [2019-04-19] ซักซ้อมการประกาศรายชื่อผู้ป่วยเอดส์เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 97)
  [2019-04-19] การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด (อ่าน 76)
  [2019-04-19] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระ (อ่าน 153)
  [2019-04-19] การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) และระบบสารสนเทศทางก (อ่าน 126)
  [2019-04-18] แจ้งแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ (อ่าน 99)
  [2019-04-18] การประชุมส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันครั้งที่ 7 ประเทศไทย และกิจกรรมรณรงค์วันจักรย (อ่าน 110)
  [2019-04-18] โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราช (อ่าน 76)
  [2019-04-18] การซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรป (อ่าน 112)
  [2019-04-18] แจ้งสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยมูลนิธิช่วยครูอาวุโสในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ประกาศให้ สมาชิกคุรุสภาที่ม (อ่าน 87)
  [2019-04-18] กำหนดรูปแบบฎีกาเบิกจ่ายเงินสดของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 141)
  [2019-04-18] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึษาภาค (อ่าน 111)
  [2019-04-18] แนวทางการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาหรือค่าเรียนนอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและค่าใช้จ่า (อ่าน 100)
  [2019-04-18] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการเรียนก (อ่าน 100)
  [2019-04-17] แนวทางการดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 136)
  [2019-04-17] คู่มือปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานวัสดุสำหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด (อ่าน 111)
  [2019-04-17] ขอรับการจัดสรรงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) (อ่าน 78)
  [2019-04-17] การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 120)
  [2019-04-17] แจ้งการการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ด้อยโอกา (อ่าน 123)
  [2019-04-17] การตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะในพื้นที่ (อ่าน 124)
  [2019-04-17] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการห (อ่าน 103)
  [2019-04-17] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบั (อ่าน 126)
  [2019-04-17] หลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนด้านแหล่งน้ำ (อ่าน 107)
  [2019-04-17] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 22 - 24 (อ่าน 138)
  [2019-04-17] ซักซ้อมการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 105)
  [2019-04-17] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที่ 19 (อ่าน 120)
  [2019-04-17] แจ้งการการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สุงอายุประจำปีงบประม (อ่าน 103)
  [2019-04-17] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง (นบท.ส.) รุ่นที่ 2 ่หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นร (อ่าน 117)
  [2019-04-17] เชิญประชุมพิจารณาข้อสรุปการเลือกใช้แนวทางหรือวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยภายในกลุ่ม Clusters (อ่าน 94)
  [2019-04-11] การอบรมการดำเนินงานเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (อ่าน 93)
  [2019-04-10] การรายงานผลการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ (การทำถนนผสมยางพารา) (อ่าน 78)
  [2019-04-04] ขออนุมัติแก้ไขรายการโครงการซ่อมแซมอาคารอนุรักษ์ทางประวัติศาสตร์ (ที่ว่าการอำเภอเก่า) หมู่ที่ 2 เทศบา (อ่าน 116)
  [2019-04-04] การเตรียมความพร้อมและการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (อ่าน 140)
  [2019-04-03] การสำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสด (อ่าน 136)
  [2019-04-03] ขอส่งเอกสารการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่มสำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ (อ่าน 132)
  [2019-04-03] การขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ (อ่าน 123)
  [2019-04-02] แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับส (อ่าน 197)
  [2019-04-01] ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีน (อ่าน 140)
  [2019-04-01] ขอดวามร่วมมือในการเตรียมความพร้อมฯ (อ่าน 128)
  [2019-04-01] การซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรป (อ่าน 183)
  [2019-03-28] ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการสำรวจประชากรสุนัขและแมวเพื่อจัดทำฐานข้อมูลฯ (อ่าน 185)
  [2019-03-28] อนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับ (อ่าน 117)
  [2019-03-28] การรายงานผลโครงการ 1 อปท 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อ (อ่าน 119)
  [2019-03-28] ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตลาดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 99)
  [2019-03-28] ขอความร่วมมือในการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เ (อ่าน 119)
  [2019-03-28] การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (อ่าน 85)
  [2019-03-28] หารือผลกระทบกรณีงานก่อสร้างต้องผ่านการรับรองจากวิศวกร (อ่าน 95)
  [2019-03-28] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กรณีการย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป (อ่าน 95)
  [2019-03-28] ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหร (อ่าน 118)
  [2019-03-25] การเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2561 (อ่าน 78)
  [2019-03-25] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบบริหารจัดการสารสนยุค 4.0 (อ่าน 111)
  [2019-03-25] โครงการฝึกอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การวางผังชุมชนฯ (อ่าน 126)
  [2019-03-25] ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2562ฯ (อ่าน 92)
  [2019-03-22] เชิญประชุมพิจารณาข้อสรุปการเลือกใช้แนวทางหรือวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยภายในกลุ่ม Clusters (อ่าน 101)
  [2019-03-22] อนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับ (อ่าน 133)
  [2019-03-22] โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาและออกแบบก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็กฯ (อ่าน 117)
  [2019-03-22] โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึุกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยะฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ  (อ่าน 109)
  [2019-03-22] มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (อ่าน 126)
  [2019-03-21] การสำรวจและรายงานข้อมูลการจัดทำธนาคารคัดแยกขยะ (อ่าน 108)
  [2019-03-21] ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย งบกลาง รานการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน ประจำปีงบประ (อ่าน 104)
  [2019-03-20] ขอความร่วมมือเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เขต 11 (อ่าน 101)
  [2019-03-20] การแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถานธนานุบาล (อ่าน 74)
  [2019-03-19] ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหร (อ่าน 113)
  [2019-03-19] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนาน (อ่าน 79)
  [2019-03-19] การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 58)
  [2019-03-19] กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (อ่าน 64)
  [2019-03-18] แนวทางการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำ (อ่าน 124)
  [2019-03-18] การบังคับใช้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ (อ่าน 103)
  [2019-03-18] ขอส่งรายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออก (อ่าน 93)
  [2019-03-15] ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลและพัฒนาระบบบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ (อ่าน 160)
  [2019-03-15] โครงการเฝ้่าระวังโรคเชิงรุก_1 (อ่าน 131)
  [2019-03-15] การกำหนดอัตราค่าอาหารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส (อ่าน 99)
  [2019-03-14] มติการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2/2562 (อ่าน 108)
  [2019-03-14] โครงการอบรมหลักสูตร การจัดสวัสดิการการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ รุ่นที่ 11-15 (อ่าน 126)
  [2019-03-14] โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น 4.0 รุ่นที่ 11 - 15 (อ่าน 127)
  [2019-03-14] การก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารแล้วถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 99)
  [2019-03-13] ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรร (อ่าน 118)
  [2019-03-13] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (อ่าน 115)
  [2019-03-12] การติดตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล (อ่าน 120)
  [2019-03-07] การเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 160)
  [2019-03-07] รายงานข้อมูลผลการดำเนินการจัดทำ ถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกครัวเรือน (อ่าน 138)
  [2019-03-07] โครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการบริหารจัดการชุมชนอย่างยั่งยืนฯ (อ่าน 113)
  [2019-03-04] การแยกประเภททรัพย์จำนำของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 86)
  [2019-03-04] ซักซ้อมแนวทางการทำสัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน และการถอนหลักทรัพย์ค้ำประกันของพนักงานสถานธนานุบาล (อ่าน 97)
  [2019-03-01] การส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง กรณีศึกษากองทุนธนาคารคัดแยกขยะ (อ่าน 137)
  [2019-02-28] แจ้งคำสั่งแต่งตั้งเชิญประชุมซักซ้อมแนวทางดำเนินงานคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู (อ่าน 108)
  [2019-02-26] การสำรวจข้อมูลการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ (อ่าน 123)
  [2019-02-26] การสำรวจข้อมูลการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ (อ่าน 135)
  [2019-02-22] การพัฒนาและขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 188)
  [2019-02-20] แนวทางการรายงานข้อมูลการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2 (อ่าน 132)
  [2019-02-20] ชิญร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการบริหารจัดการมูลฝอยอันตรายชุมชน (อ่าน 96)
  [2019-02-18] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ด้อยโอก (อ่าน 122)
  [2019-02-18] ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลข (อ่าน 81)
  [2019-02-18] โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผนที่แม่บท) ด้วยโปรแกรมประยุกต์ (อ่าน 123)
  [2019-02-18] รายงานผลการดำเนินการตามแผนรณรงค์ แยกก่อนทิ้ง (อ่าน 113)
  [2019-02-18] โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผนที่แม่บท) ฯ (อ่าน 112)
  [2019-02-15] ประสานความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครขอรับการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบ (อ่าน 118)
  [2019-02-14] เร่งรัดการบันทึกข้อมูลรายงานการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบข้อมูลกลาง (อ่าน 131)
  [2019-02-12] ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (อ่าน 127)
  [2019-02-11] โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโคร (อ่าน 164)
  [2019-02-08] ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และขอความอนุเคราะห์ประ (อ่าน 144)
  [2019-02-07] การแจ้งแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวั (อ่าน 167)
  [2019-02-07] การดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (อ่าน 173)
  [2019-02-07] ขอเชิญประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ (อ่าน 155)
  [2019-02-07] โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 2 (อ่าน 137)
  [2019-02-06] ข้อแนะนำการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น (อ่าน 140)
  [2019-02-05] โครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราตามนโยบายรัฐบาล (อ่าน 140)
  [2019-02-04] แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยอำเภอ (อ่าน 178)
  [2019-02-04] โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ  (อ่าน 132)
  [2019-01-31] การจัดตั้ง ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 154)
  [2019-01-31] ขอให้สำรวจค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ่าน 88)
  [2019-01-31] การเชื่องโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ (อ่าน 118)
  [2019-01-31] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ (อ่าน 159)
  [2019-01-30] ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ่าน 148)
  [2019-01-30] ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 8 (อ่าน 148)
  [2019-01-30] หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู้เงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา (อ่าน 160)
  [2019-01-25] ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม (อ่าน 159)
  [2019-01-25] ประชาสัมพันธ์ข้อปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพ 10 อ. (อ่าน 141)
  [2019-01-25] ข้อมูลเกี่ยวกับ ไขมันทรานส์หลังกฎหมายบังคับใช้ (อ่าน 137)
  [2019-01-22] โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น 4.0 (Chief Executives of Local Administration 4.0) เพิ่มเติม (อ่าน 159)
  [2019-01-21]  หอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน (อ่าน 146)
  [2019-01-21] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณา (อ่าน 123)
  [2019-01-21] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไ (อ่าน 141)
  [2019-01-21] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรั (อ่าน 155)
  [2019-01-21] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดกระบี่ (อ่าน 115)
  [2019-01-21] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปี (อ่าน 156)
  [2019-01-18] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ด้อยโอก (อ่าน 159)
  [2019-01-18] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 155)
  [2019-01-17] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอ (อ่าน 192)
  [2019-01-17] การสำรวจข้อมูลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (อ่าน 138)
  [2019-01-17] การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (อ่าน 99)
  [2019-01-17] ประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับเข็มเกียรติคุณและประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานสถานธนานุบาล ประจำปี 2561 (อ่าน 99)
  [2019-01-17] การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (อ่าน 139)
  [2019-01-16] แจ้งประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจการฝึกอบรมเกี่ยวกับการให้บริการที่พัก และการใช้งานแพลตฟอร์ม Aibnb (อ่าน 116)
  [2019-01-16] รายงานข้อมูลแหล่งน้ำในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 132)
  [2019-01-15] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อ่าน 157)
  [2019-01-15] แผน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ.2562 (อ่าน 128)
  [2019-01-15] แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ.256 (อ่าน 158)
  [2019-01-15] โครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างจิตสำนึกการคัดแยกขยะ ภายใต้แนวคิด ร่วมกันเปลี่ยนร่วมกันแยกขย (อ่าน 116)
  [2019-01-15] การรายงานผลการดำเนินการจัดทำ ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน (อ่าน 146)
  [2019-01-14] การตรวจติดตามเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (อ่าน 132)
  [2019-01-11] การลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (อ่าน 185)
  [2019-01-10] ดำเนินงานตามแผนรณรงค์ แยกก่อนทิ้ง เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ่าน 144)
  [2019-01-10] การถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 143)
  [2019-01-08] ขอความร่วมมือสำรวจการจัดตั้งชุมชนภายในเขตเทศบาล (อ่าน 122)
  [2019-01-07] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ (อ่าน 143)
  [2019-01-07] การประกาศงานประเพณีของท้องถิ่นในเขตจังหวัดกระบี่ (อ่าน 161)
  [2019-01-07] โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAs) ประจำปี 2562 (อ่าน 133)
  [2019-01-04] การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ดินถล่ม และคลื่นลมแรง พายุโซนร้อน ปาบึก (อ่าน 134)
  [2019-01-04] การสั่งใช้และการเฝ้าระวังอาการไม่พีงประสงค์ของยาฉีดแก้ปวด Diclofenac เข้ากล้ามเนื้อ (อ่าน 135)
  [2019-01-04] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริฯ (อ่าน 142)
  [2019-01-03] การประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง”เพื่อขับเคลื่อนการจัดการ  (อ่าน 137)
  [2019-01-02] ขอให้ประชาสัมพันธ์ข่าว กรณีมาตรการจำกัดส่งออกยางพารา (AETS) ในช่วงต้นปี 2562 (อ่าน 128)
  [2018-12-27] การคุ้มครองข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร (อ่าน 141)
  [2018-12-27] การเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2561/62 (อ่าน 157)
  [2018-12-27] ขอเชิญเจ้าหน้าที่ในส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ (อ่าน 142)
  [2018-12-26] นโยบายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ประจำปี 2562 (อ่าน 160)
  [2018-12-26] ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานทะเบียน สำนักทะเบียนท้องถิ่น (อ่าน 99)
  [2018-12-26] ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานทะเบียน สำนักทะเบียนท้องถิ่น (อ่าน 106)
  [2018-12-24] แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง เพื่อขับเคลื่อน (อ่าน 134)
  [2018-12-24] หารือการรับเบี้ยความพิการ (อ่าน 157)
  [2018-12-24] การสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ (อ่าน 134)
  [2018-12-19] ให้ข้อมูลประเพณีท้องถิ่น (อ่าน 156)
  [2018-12-19] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่นประจำปีงบป (อ่าน 192)
  [2018-12-18] แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง เพื่อขับเคลื่อน (อ่าน 158)
  [2018-12-18] หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 8 (อ่าน 139)
  [2018-12-18] ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย (อ่าน 171)
  [2018-12-18] ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำ (อ่าน 150)
  [2018-12-17] เร่งรัดและสร้างความเข้าใจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุ (อ่าน 173)
  [2018-12-14] การตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 205)
  [2018-12-13] การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน (อ่าน 252)
  [2018-12-12] การปรับปรุงการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย clusters ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 145)
  [2018-12-12] โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (อ่าน 158)
  [2018-12-12] การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (อ่าน 142)
  [2018-12-12] การปรับปรุงการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย clusters ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 92)
  [2018-12-12] รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท (อ่าน 133)
  [2018-12-12] โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จา (อ่าน 154)
  [2018-12-11] ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่องหลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจ (อ่าน 138)
  [2018-12-11] การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (อ่าน 137)
  [2018-12-11] การรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบีย (อ่าน 156)
  [2018-12-11] สรุปนโยบาย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในพิธีมอบรางวัลการจัการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด  (อ่าน 141)
  [2018-12-07] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยขององค์ก (อ่าน 158)
  [2018-12-06] แนวทางการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชนประจำปี พ.ศ. 2562 (อ่าน 210)
  [2018-12-04] หอกระจายข่าว (อ่าน 188)
  [2018-12-04] สำรวจงานประเพณีในพื้นที่ (อ่าน 215)
  [2018-12-03] เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลรายงานการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามร่ (อ่าน 193)
  [2018-11-28] ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคา ยางพาราตกต (อ่าน 193)
  [2018-11-28] ขอประชาสัมพันธ์คู่มือการรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุผ่านสถาบันการเงินของรั (อ่าน 148)
  [2018-11-28] ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำป (อ่าน 184)
  [2018-11-28] โครงการอบรมหลักสูตร การจัดสวัสดิการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ รุ่นที่ 9 และรุ่นที่ 10 (อ่าน 176)
  [2018-11-27] ประกาศผลคะแนนสอบตามโครงการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น (อ่าน 149)
  [2018-11-27] การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25 (อ่าน 188)
  [2018-11-26] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ เงิ (อ่าน 257)
  [2018-11-26] การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา และอำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ป (อ่าน 174)
  [2018-11-20] การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ( CCTV System  (อ่าน 212)
  [2018-11-16] การดำเนินงานขับเคลื่อนพัฒนาเมืองสีเขียว (อ่าน 185)
  [2018-11-15] ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าชเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 166)
  [2018-11-15] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด (อ่าน 166)
  [2018-11-14] ขอความร่วมมือดำเนินโครงการศึกษาวิเคราะห์การจัดทำรายงานข้อมูลถนนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 162)
  [2018-11-14] แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุน (อ่าน 120)
  [2018-11-14] แนวทางการสอบโครงการแข่งขันคนเก่งโรงเรียนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 139)
  [2018-11-14] โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข - แมว ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้แผนยุทธ (อ่าน 174)
  [2018-11-14] ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ไตรมาส 4/2561) (อ่าน 164)
  [2018-11-13] โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ  (อ่าน 155)
  [2018-11-13] การจัดทำแผนการจัดนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดกระบี่ เข้าชมการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Bie (อ่าน 138)
  [2018-11-12] โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ  (อ่าน 157)
  [2018-11-12] ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และแก้ไขหลักเกณฑ์การกู้เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นทุน (อ่าน 137)
  [2018-11-12] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการส่งเสริมสนันสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กร (อ่าน 149)
  [2018-11-12] การจัดทำคำของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมา (อ่าน 144)
  [2018-11-09] การจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการบริหารจัดการมูลฝอยอันตรายชุมชน (อ่าน 187)
  [2018-11-08] แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงานบูรณาการ ส่งเสริมก (อ่าน 183)
  [2018-11-08] โครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี การจัดทำรายงานการเงินประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินใน (อ่าน 152)
  [2018-11-08] โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง : ผู้นำที่มีสมรรถนะสูง (The Executuves High Performa (อ่าน 153)
  [2018-11-08] หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาวงเงินกู้ และการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถ (อ่าน 167)
  [2018-11-07] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ (อ่าน 217)
  [2018-11-02] โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ  (อ่าน 263)
  [2018-11-02] โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาส (อ่าน 210)
  [2018-11-02] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เง (อ่าน 317)
  [2018-11-01] สำรวจข้อมูลการจัดทำความร่วมมือบริการสาธารณะระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 194)
  [2018-11-01] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหร (อ่าน 272)
  [2018-10-30] แจ้งกำหนดการตรวจประเมินโรงเรียนพอเพียง (Locle sufficiency school: LSS ประจำปีการศึกษา 2560 กรณีเพิ่ม (อ่าน 148)
  [2018-10-30] แจ้งกำหนดการตรวจประเมินโรงเรียนพอเพียง (Locle sufficiency school: LSS ประจำปีการศึกษา 2560 กรณีเพิ่ม (อ่าน 124)
  [2018-10-30] การคัดเลือกผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจ ให้แก่ (อ่าน 127)
  [2018-10-30] การคัดเลือกผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจ ให้แก่ (อ่าน 131)
  [2018-10-30] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 โครงการเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ เงิ (อ่าน 281)
  [2018-10-30] ขอความร่วมมือแจ้งเวียนแบบสำรวจการใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) และโปรแกรมประยุ (อ่าน 148)
  [2018-10-26] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงิน (อ่าน 243)
  [2018-10-26] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำห (อ่าน 228)
  [2018-10-26] การกระจายรายได้สูท้องถิ่น ผ่านแพลตฟอร์มแอร์บีเอ็นบี(Airbnb)โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 151)
  [2018-10-26] มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนตามข้อ 18 วรรคสองของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดก (อ่าน 164)
  [2018-10-26] โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดทำราคากลางฯ (อ่าน 149)
  [2018-10-26] ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะด้วยวิถี ๕ ส (อ่าน 116)
  [2018-10-26] การตรวจสอบโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ่าน 177)
  [2018-10-26] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจาย (อ่าน 202)
  [2018-10-26] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อ่าน 243)
  [2018-10-26] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสท (อ่าน 171)
  [2018-10-26] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 162)
  [2018-10-26] โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น 4.0 (Chief Executuves of Local Administration 4.0) (อ่าน 206)
  [2018-10-25] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำ (อ่าน 183)
  [2018-10-25] ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการที่มีความประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล (อ่าน 167)
  [2018-10-25] การคัดเลือกผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกคร (อ่าน 144)
  [2018-10-22] แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ (อ่าน 303)
  [2018-10-19] แจ้งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประ (อ่าน 177)
  [2018-10-19] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประม (อ่าน 216)
  [2018-10-17] พิธีมอบรางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น ตามโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูน (อ่าน 159)
  [2018-10-16] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดงานประเพณีตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 223)
  [2018-10-16] แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 166)
  [2018-10-12] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และเสนอชื่อ ผู้หญิงเก่ง ปี 2562 และองค์กรท้องถิ่น ดีเด่น ปี 2562 (อ่าน 192)
  [2018-10-12] การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (อ่าน 218)
  [2018-10-12] การสำรวจข้อมูลภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานี้สูบนำ้ด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานี้สูบนำ้ด้วยไฟฟ้า (อ่าน 152)
  [2018-10-12] การยกระดับ และพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการพัฒนาตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ (อ่าน 185)
  [2018-10-12] การดำเนินงานหอกระจายข่าวหมู่บ้านชุมชน (อ่าน 170)
  [2018-10-11] ขอความร่วมมือจัดเก็บข้อมูลทางการศึกษา (อ่าน 195)
  [2018-10-10] แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษษด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำป (อ่าน 232)
  [2018-10-08] โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา (อ่าน 176)
  [2018-10-01] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 237)
  [2018-09-28] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 255)
  [2018-09-26] มาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น(การใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงทาง) (อ่าน 166)
  [2018-09-25] แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2561 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนาเศร (อ่าน 215)
  [2018-09-25] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ.2561 (อ่าน 201)
  [2018-09-24] โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมพร้อมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 187)
  [2018-09-24] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง (อ่าน 189)
  [2018-09-19] การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) และระบบสารสนเทศทางก (อ่าน 228)
  [2018-09-19] โครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี การจัดทำรายงานการเงินประจำปีฯ (อ่าน 187)
  [2018-09-19] โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผนที่แม่บท) ฯ (อ่าน 189)
  [2018-09-18] โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อ่าน 166)
  [2018-09-18] แจ้งแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการลงรายละเอียดในใบแจ้งและใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมนำ้มันเชื้อเพลิ (อ่าน 154)
  [2018-09-18] แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2562 (อ่าน 244)
  [2018-09-17] ประกาศรับสมัครการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (อ่าน 129)
  [2018-09-17] โครงการอบรม การจัดสวัสดิการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ รุ่นที่ 6 - รุ่นที่ 8 (อ่าน 205)
  [2018-09-17] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ (อ่าน 211)
  [2018-09-17] บัญชีนวัตกรรมไทย เพิ่มเติม เดือนมิถุนายน 2561 (อ่าน 168)
  [2018-09-06] โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ (อ่าน 213)
  [2018-08-30] ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชน (อ่าน 244)
  [2018-08-29] การจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 215)
  [2018-08-24] โครงการ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม (อ่าน 197)
  [2018-08-22] การขอความร่วมมือสนับสนุนดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปรด (อ่าน 242)
  [2018-08-22] แจ้งเตรียมความพร้อมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อดำเนินโครงการเงินอุดหนุนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มประจำปีงบ (อ่าน 323)
  [2018-08-21] แจ้งคำสั่งและขอเชิญประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด (อ่าน 174)
  [2018-08-20] โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ (อ่าน 209)
  [2018-08-17] ประชุมการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดสะอาด ประจำปี 2561 (อ่าน 171)
  [2018-08-17] การเปรียบเทียบ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 (อ่าน 178)
  [2018-08-15] โครงการวัด ประช่ รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม (อ่าน 196)
  [2018-08-15] ประชุมการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ.2561 (อ่าน 179)
  [2018-08-10] การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performacne Assessment : LPA) ประจำปี 2561 (อ่าน 347)
  [2018-08-09] โครงการรณรงค์ อาสาปราบยุงควบคุมโรคไข้เลือดออก (อ่าน 228)
  [2018-08-08] การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ.2561 (อ่าน 203)
  [2018-08-08] การประชุมวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561 (อ่าน 173)
  [2018-08-07] แจ้งยืนยันการเข้าร่วมโครงการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยค้วยสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาโดยชุมชนท้องถิ่น (อ่าน 192)
  [2018-08-03] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษา (อ่าน 172)
  [2018-08-03] แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดให้มี ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน เพื่อนเป็นการดำเน (อ่าน 194)
  [2018-08-03] การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำป (อ่าน 187)
  [2018-08-02] แก้ไขเกณฑ์การประกวด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย (อ่าน 204)
  [2018-08-02] โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 2/2561 (อ่าน 207)
  [2018-08-01] จัดส่งระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ (อ่าน 170)
  [2018-08-01] จัดส่งสื่อความรู้ เรื่องโรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัส (อ่าน 172)
  [2018-08-01] โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อส่งมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 191)
  [2018-08-01] การรับรองสิทธิของผู้ลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ (อ่าน 200)
  [2018-08-01] โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง ๕ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม (อ่าน 182)
  [2018-07-31] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภ (อ่าน 198)
  [2018-07-26] การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาจังหวัดกระบี่ (อ่าน 136)
  [2018-07-26] การกำหนดนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะบนพื้นที่เกาะ (อ่าน 144)
  [2018-07-25] ขั้นตอนการจัดประกวดการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดสะอาด ระดับจังหวัด (อ่าน 204)
  [2018-07-25] การขับเคลื่อนโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ระดับจังหวัด พ.ศ.256 (อ่าน 258)
  [2018-07-25] การเร่งรัดดำเนินการตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเกี่ยวกับการดำเนินงานเพ (อ่าน 183)
  [2018-07-24] แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน กระบี่สะอาด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (อ่าน 282)
  [2018-07-20] การโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบอุดหนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่มีเหลือจ่าย (เพิ่ (อ่าน 197)
  [2018-07-20] ขอความอนุเคราะห์ผู้แทนเข้าร่วมการประชุมสนทนากลุ่ม ( Focus group) (อ่าน 177)
  [2018-07-19] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณ (อ่าน 196)
  [2018-07-19] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนาน (อ่าน 151)
  [2018-07-19] ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูระบาด (อ่าน 164)
  [2018-07-18] โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อส่งมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 237)
  [2018-07-18] การสรรหาครูผู้นำวิชาการ (Head Teacher) (อ่าน 166)
  [2018-07-18] การตรวจสอบความซำ้ซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่ ๑ (อ่าน 171)
  [2018-07-17] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 209)
  [2018-07-17] การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโ (อ่าน 236)
  [2018-07-16] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ป (อ่าน 197)
  [2018-07-16] ขยายเวลาโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 (อ่าน 195)
  [2018-07-16] ขอแจ้งผลการดำเนินงานและขอความอนุเคราะห์ขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 180)
  [2018-07-16] กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 (อ่าน 176)
  [2018-07-16] รายงานการปรับปรุงข้อมูลการบำรุงรักษาหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านหมู่บ้าน (อ่าน 185)
  [2018-07-16] ประกาศรับสมัครการคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส (อ่าน 149)
  [2018-07-16] การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที (อ่าน 143)
  [2018-07-16] ขอความร่วมมือเชิญและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวท (อ่าน 149)
  [2018-07-16] การจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาของสำนักงานงบประมาณตามแบบรายงานโครงการสนับสนุนการเสริมสวัสดิการทางสังค (อ่าน 161)
  [2018-07-13] ขอส่งแผนป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ(ฤดูฝน) พ.ศ. ๒๕๖๑ (อ่าน 194)
  [2018-07-13] การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะอนุกรรมวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (อ่าน 197)
  [2018-07-13] การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์น้ำ (อ่าน 206)
  [2018-07-09] การเร่งรัดการดำเนินการสำรวจจำนวนประชากรสัตว์ และการจัดทำข้อบัญญัติ (อ่าน 183)
  [2018-07-06] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ป (อ่าน 244)
  [2018-07-06] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังค (อ่าน 200)
  [2018-07-06] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ (อ่าน 226)
  [2018-07-06] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอ (อ่าน 225)
  [2018-07-05] การกำหนดค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (อ่าน 187)
  [2018-07-05] การส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (อ่าน 132)
  [2018-07-04] สรุปแนวทางการดำเนินโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ (อ่าน 209)
  [2018-07-03] การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี จากการประชุมคระรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1พฤษภาคม 2561 (อ่าน 189)
  [2018-07-03] แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5 (อ่าน 187)
  [2018-07-02] มาตรการเร่งรัดการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธ (อ่าน 260)
  [2018-07-02] ขอความร่วมมือเชิญและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวท (อ่าน 174)
  [2018-06-29] การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลครูดีเด่นตามกลุ่มสาระการกเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ. 2 (อ่าน 168)
  [2018-06-29] ติดตามผลการดำเนินโครงการศึกษาวิเคราะห์การจัดทำรายงานข้อมูลถนนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 178)
  [2018-06-27] กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน เพิ่มเติม (อ่าน 209)
  [2018-06-27] ประกาศรับสมัครการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (อ่าน 159)
  [2018-06-25] การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน (อ่าน 211)
  [2018-06-25] การรายงานผลการดำเนินโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ (อ่าน 189)
  [2018-06-22] ประสัมพันธ์เยาวสตรดีเด่น ๒๕๖๑ (อ่าน 203)
  [2018-06-22] การเลื่อนขั้นค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1/2561 (อ่าน 151)
  [2018-06-22] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการยื่นหนังสือลาออกของพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 166)
  [2018-06-21] การจัดทำแผนปฎิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 (อ่าน 193)
  [2018-06-21] ขอประชาสัมพันธ์คู่มือการรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ (อ่าน 183)
  [2018-06-21] การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 256 (อ่าน 206)
  [2018-06-20] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ. (อ่าน 189)
  [2018-06-19] การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน (อ่าน 202)
  [2018-06-19] ขอเน้นย้ำแนวทางการดำเนินการป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหนะนำโรค (อ่าน 197)
  [2018-06-19] โครงการฝึกอบรมการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25 (อ่าน 215)
  [2018-06-18] ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (อ่าน 185)
  [2018-06-18] การติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 186)
  [2018-06-12] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (อ่าน 220)
  [2018-06-12] การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อรองรับกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร (อ่าน 182)
  [2018-06-11] มาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน (อ่าน 239)
  [2018-06-11] การสำรวจข้อมูลการบริการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในศาสนสถาน (อ่าน 228)
  [2018-06-07] ขอความร่วมมือเชิญและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวท (อ่าน 210)
  [2018-06-07] โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่ม เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 292)
  [2018-06-06] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจร 2561 (อ่าน 186)
  [2018-06-06] หารือการทำบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนของการไฟฟ้าและการประปา (อ่าน 211)
  [2018-06-05] ขอความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย (อ่าน 181)
  [2018-06-05] บัญชีรายชื่อผูประกอบการผลิตภัณฑ์นาที่เข้าโครงการอาหารเสริม นม โรงเรียนที่ 1/2561 (อ่าน 177)
  [2018-06-05] โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักน้ำ (อ่าน 197)
  [2018-06-01] โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAs) ประจำปี 2561 (อ่าน 211)
  [2018-06-01] โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราช (อ่าน 215)
  [2018-05-31] แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมหลักสูตร การจัดสวัสดิการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ (อ่าน 210)
  [2018-05-31] ขอเชิญประชุมเชิงปฎิบัติการการประเมินสถานภาพสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและการจัดเก็บข้อมูลขยะมูลฝอยขององค์ก (อ่าน 291)
  [2018-05-31] โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามแนวประชารั (อ่าน 211)
  [2018-05-31] ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมแนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ในเข (อ่าน 196)
  [2018-05-28] เกณฑ์การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ประเภทถ้ำ (อ่าน 165)
  [2018-05-24] ปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมคำอธิบายในแบบประเมินประสิทธิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 261)
  [2018-05-22] ประชาสัมพันธืโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ (อ่าน 199)
  [2018-05-22] การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดด (อ่าน 182)
  [2018-05-22] การส่งเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในสการพัฒนาท้องถิ (อ่าน 184)
  [2018-05-22] ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (อ่าน 227)
  [2018-05-21] ขอความอนุเคราะห์รายชื่อสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก (อ่าน 216)
  [2018-05-18] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ร่วมสร้างสรรค์พื้นที่สุขภาวะ ด้วยจักรยาน (อ่าน 179)
  [2018-05-17] การปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมคำอธิบายในแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 260)
  [2018-05-17] การประชุมเชิงปฏิบัติ โครงการ อปท. ต้นแบบจัดการนำ้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารนำ้ใต้ดิน) (อ่าน 209)
  [2018-05-17] การจัดทำแผนที่แนวเขตปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดิน (อ่าน 194)
  [2018-05-16] ตอบข้อหารือกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำข้อตกลง (MOA) กับองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) (อ่าน 184)
  [2018-05-16] ขอความร่วมมือดำเนินโครงการศึกษาวิเคราะห์การจัดทำรายงานข้อมูลถนนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 238)
  [2018-05-15] ขอความอนุเคราะห์ส่งผลงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อ่าน 190)
  [2018-05-15] ซักซ้อมแนวทางการจัดการเรียนรุ้ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 174)
  [2018-05-11] โครงการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์การผลิตสื่อณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 182)
  [2018-05-11] การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินรายได้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 278)
  [2018-05-11] ขอทราบจำนวนขยะอันตรายจากครัวเรือนที่เก็บรวบรวมไว้ ณ จุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน (อ่าน 216)
  [2018-05-11] ขอความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม (อ่าน 191)
  [2018-05-11] การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ พร้อมทั้งส (อ่าน 184)
  [2018-05-09] แจ้งกำหนดจัดโครงการอบรมเทคนิดการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ป (อ่าน 208)
  [2018-05-09] ขอให้เร่งรัดการพิจารณาให้เห็นประกอบการพิจารณาอนุญาตโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงาานแสงอาทิตแบบติดตั้งบนพื้นด (อ่าน 185)
  [2018-05-09] การขับเคลื่อนโครงการแม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน (อ่าน 210)
  [2018-05-08] ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการจัดการและกิจกรรมด้านขยะฝอยของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามตัวชี้วัดการจัดการขยะ (อ่าน 228)
  [2018-05-04] สรุปสาระสำคัญประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ และตัวอย่างข้อบัญญัติท้องถิ่น/เทศ (อ่าน 287)
  [2018-05-04] การปรับปรุงประกาศสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานกำหนด (อ่าน 212)
  [2018-05-04] โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ (อ่าน 213)
  [2018-05-03] ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (อ่าน 214)
  [2018-05-03] การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS) และระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขอ (อ่าน 234)
  [2018-05-03] ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อน (อ่าน 203)
  [2018-05-03] ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (อ่าน 183)
  [2018-05-03] โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 (อ่าน 145)
  [2018-05-01] ข่อความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาลทั่วประเทศ (อ่าน 185)
  [2018-05-01] แจ้งผลการประเมินรับรองมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 (อ่าน 205)
  [2018-04-30] ขอเรียนนำคณะเฝ้ารับเสด็จฯในพิธีเปิด และร่วมงาน งานมาลิดกลางแห่งประเทศไทยประจำปีฮิจเราะห์ศักราชท๑๔๓๙ (อ่าน 225)
  [2018-04-30] เรื่องบัญชีนวัตกรรมไทย (อ่าน 154)
  [2018-04-27] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ  (อ่าน 209)
  [2018-04-27] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สุงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  (อ่าน 202)
  [2018-04-27] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 236)
  [2018-04-26] ให้ผู้ช่วยผู้จัดการไปปฏิบัติหน้าที่แทน (อ่าน 219)
  [2018-04-26] ให้ผู้ช่วยผู้จัดการไปปฏิบัติหน้าที่แทน (อ่าน 161)
  [2018-04-26] แนวทางการใช้จ่ายสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาร (อ่าน 196)
  [2018-04-26] ขอเชิญชวนร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2561 (อ่าน 196)
  [2018-04-25] โครงการอบรมหลักสูตร การจัดสวัสดิการการดูแลผู้อายุและพิการ (อ่าน 251)
  [2018-04-25] ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (อ่าน 192)
  [2018-04-25] ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรีย (อ่าน 212)
  [2018-04-24] การจัดสรรกำไรสุทธิของสถานธนานุบาล (อ่าน 189)
  [2018-04-23] การรายงานข้อมูลการจัดกิจกรรมตามแนวทางการดำเนินการป้องกันเพื่อป้องกันเด็กจมนำ้ในเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒน (อ่าน 229)
  [2018-04-23] แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูน (อ่าน 246)
  [2018-04-23] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภ (อ่าน 195)
  [2018-04-23] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกรัจายอ (อ่าน 215)
  [2018-04-23] การดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์ (อ่าน 216)
  [2018-04-23] ขอความร่วมมือเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เขต 11 (อ่าน 187)
  [2018-04-23] การปรับปรุงตลาดในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 185)
  [2018-04-23] การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2561 (อ่าน 203)
  [2018-04-17] แจ้งการสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนุนการสงเคราะเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ประจำปีงบป (อ่าน 229)
  [2018-04-17] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 244)
  [2018-04-17] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ  (อ่าน 264)
  [2018-04-11] การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการขอทำบัตรพนักงานเจ้า (อ่าน 244)
  [2018-04-05] การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติ (Code of Conduct) การท่องเที่ยวโดยชุมชน (อ่าน 241)
  [2018-04-05] ขอความร่วมมือบูรณาการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ชุมชนเป้าหมายตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโด (อ่าน 217)
  [2018-04-05] การตรวจสอบข้อมูลการทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต (อ่าน 254)
  [2018-04-04] หารือคุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (อ่าน 224)
  [2018-04-04] สำรวจการเปิดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 289)
  [2018-04-04] ประกาศผลการสอบแข่งขันโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ และแจ้งก (อ่าน 202)
  [2018-04-04] รายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างและรายงานผลการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 206)
  [2018-04-03] มาตรการเร่งรัดการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธ (อ่าน 283)
  [2018-04-03] การเตรียมการเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (อ่าน 227)
  [2018-03-30] ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เอกสาร คู่มือหลักเกณฑ์การอนุญาตและต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่ีมีอันตรายต่อสุขภ (อ่าน 217)
  [2018-03-30] การตรวจสอบโครงการฝึกอบรมพัฒนาศัยกภาพอาสาสมัครสาธารณสุข และการประชุมวิชาการเนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณ (อ่าน 203)
  [2018-03-29] แต่งตั้งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลปฏิบัติหน้าที่แทน (อ่าน 157)
  [2018-03-28] ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 231)
  [2018-03-26] การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี ๒๕๖๑ (อ่าน 213)
  [2018-03-23] ผลการประชุมขยะทะเลระดับอาเซียน เรื่อง การลดปริมาณขยะทะเลในกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN Conference on Re (อ่าน 224)
  [2018-03-23] จัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาของสำนักงานงบประมาณ ในการขอรับงบประมาณโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสัวสดิก (อ่าน 257)
  [2018-03-22] แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 4 (อ่าน 208)
  [2018-03-22] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ. (อ่าน 252)
  [2018-03-22] แจ้งข้อกำหนดพิเศษดินวีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (อ่าน 224)
  [2018-03-21] การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและติดตามการจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นจังหวัดกระบ (อ่าน 222)
  [2018-03-15] แจ้งให้สำรวจข้อมูลทางการศึกษาเกี่ยวกับบุคลากรครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจักทำข (อ่าน 249)
  [2018-03-15] ซักซ้อมการใช้จ่ายเงินสะสมจากกการประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกตำ (อ่าน 222)
  [2018-03-15] เงินอุดหนุทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ( ค่าเงินเดือน และค่าจ้างประจำ) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒ (อ่าน 263)
  [2018-03-14] เปลี่ยนแปลงกำหนดการรายงานและปรับปรุง แบบฟอร์มการรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่ว (อ่าน 275)
  [2018-03-13] การตรวจสอบโครงการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 278)
  [2018-03-13] แม่บ้านมหาดไทย รว่มใจลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน (อ่าน 280)
  [2018-03-12] ตรวจสอบการของงบประมาณการซ่อมแซมถนน ๕ สายในพื้นที่จังหวัดกระบี่ (อ่าน 229)
  [2018-03-09] ขอความอนุเคราะห์ส่งหนังสือเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการอบรม ครั้งที่ 4 และ 5 (อ่าน 262)
  [2018-03-08] ขอความร่วมือรณรงค์ประชาสัมพันะ์โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ (อ่าน 268)
  [2018-03-08] การประชุมทางวิชาการและการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 3/2561 (อ่าน 241)
  [2018-03-05] ขอความร่วมมือในการเร่งรัดดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากเชื้อไวรัส (อ่าน 271)
  [2018-02-28] แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT  (อ่าน 225)
  [2018-02-28] การสำรวจตลาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวงฯ (อ่าน 229)
  [2018-02-26] มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (อ่าน 271)
  [2018-02-22] ขอรับการสนับสนุนข้อมูลจัดทำสรุปผลการปฏิบัติงาน ศมบ. วงรอบ ๖ เดือน (อ่าน 223)
  [2018-02-22] การขอรับสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (อ่าน 235)
  [2018-02-22] การตรวจสอบสถานะการมีชีวิตของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ขององค (อ่าน 245)
  [2018-02-21] การจัดสรรอัตราผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (อ่าน 266)
  [2018-02-21] การจัดสรรอ้ตราบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (อ่าน 235)
  [2018-02-20] แจ้งเลื่อนวันสอบประมาณความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน (Reading Test : RT ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (อ่าน 212)
  [2018-02-20] แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3 (อ่าน 228)
  [2018-02-15] การจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อจัดทำระบบแผนที่ทางสังคม ( Social Map) (อ่าน 256)
  [2018-02-15] การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและติดตามการจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นจังหวัดกระบ (อ่าน 248)
  [2018-02-13] กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 280)
  [2018-02-12] โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2561ฯ (อ่าน 272)
  [2018-02-08] โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้บริหารท้องถิ่นประเทศไทย 4.0 (Chief Executives of Local Administration : T (อ่าน 238)
  [2018-02-08] ่โครงการฝึกอบรมหลักสูตร สัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง บัญชี พัสดุ และงบประมาณ รุ่นที่ 20 (อ่าน 256)
  [2018-02-08] โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้อ (อ่าน 285)
  [2018-02-08] การสำรวจข้อมูลพื้นที่ตั้งอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 211)
  [2018-02-08] แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน (Reading Test : RT  (อ่าน 261)
  [2018-02-08] ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราตามนโยบายรัฐบาล (อ่าน 324)
  [2018-02-05] ซักซ้อมการกำหนดระยะเวลาการเปิดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 307)
  [2018-02-05] แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน(Reading test : RT ) ร (อ่าน 227)
  [2018-02-05] แนวทางการพัฒนายกระดับตลาดให้มีมาตรฐาน สะอาด และปลอดภัย (อ่าน 188)
  [2018-02-05] การสำรวจข้อมูลศูนย์ OTOP ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 272)
  [2018-02-05] การสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 227)
  [2018-02-02] การแต่งตั้ง (ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาล การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานสถานธนานุบาลในต (อ่าน 175)
  [2018-01-30] แบบสำรวจข้อมูลการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ (อ่าน 243)
  [2018-01-30] แนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 247)
  [2018-01-30] การสร้างสนามฟุตซอลโดยใช้ยางธรรมชาติ โดยใช้เทคโนโลยีของกรมวิทยาศาสตร์บริการ (อ่าน 226)
  [2018-01-26] โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2561 (อ่าน 224)
  [2018-01-26] แนวทางการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขเพิ่มเติม (อ่าน 236)
  [2018-01-26] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปี (อ่าน 215)
  [2018-01-25] รายงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเ (อ่าน 241)
  [2018-01-23] ประกาศให้พนักงานสถานธนานุบาลผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ (อ่าน 209)
  [2018-01-23] ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถ (อ่าน 269)
  [2018-01-22] ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนตามโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  (อ่าน 214)
  [2018-01-22] โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและแนวทางกมารพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามแนวทางประ (อ่าน 269)
  [2018-01-22] การเตรียมการเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (อ่าน 255)
  [2018-01-22] แจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารตามโครงการบริจาดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ (อ่าน 216)
  [2018-01-22] การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1 (อ่าน 202)
  [2018-01-18] ประกาศรับสมัครการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (อ่าน 203)
  [2018-01-16] ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส (อ่าน 237)
  [2018-01-16] ซักซ้อมแนวทางดำเนินการในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 274)
  [2018-01-10] โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 342)
  [2017-12-29] การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อ่าน 232)
  [2017-12-29] ขอความร่วมมือรณรงค์รักษาความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วมสาธารณะ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (อ่าน 255)
  [2017-12-29] การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือประชาชน (อ่าน 249)
  [2017-12-28] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอ (อ่าน 314)
  [2017-12-28] แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พ (อ่าน 296)
  [2017-12-28] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) (อ่าน 322)
  [2017-12-28] โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 233)
  [2017-12-27] การบริหารจัดการขยะมูลฝอยพื้นที่ริมชายฝั่งทะเล (อ่าน 253)
  [2017-12-27] การฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก  (อ่าน 312)
  [2017-12-27] การมอบของขวัญปีใหม่หให้กับประชาชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (อ่าน 236)
  [2017-12-27] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ. (อ่าน 222)
  [2017-12-27] ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ เพื่อร่วมดำเนินการสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ต (อ่าน 222)
  [2017-12-26] แบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 244)
  [2017-12-26] ขอส่งระเบียบกรมการท่องเที่ยว ว่าด้วยการขอรับเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการท่องเที่ยวโดยชุมช (อ่าน 250)
  [2017-12-26] ขอส่งระเบียบกรมการท่องเที่ยว ว่าด้วยการขอรับเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการท่องเที่ยวโดยชุมช (อ่าน 231)
  [2017-12-25] ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่ส่วนผสมของยางพารราตามนโยบายรัฐบาล (อ่าน 265)
  [2017-12-25] แบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 245)
  [2017-12-25] ขอส่งวีดิทัศน์แนะนำ ภาษีไปไหน (อ่าน 274)
  [2017-12-25] แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ (อ่าน 247)
  [2017-12-21] แบบคำขอมีบัตรประจำตัวใหม่เจ้าพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงท้องถิ่น (อ่าน 254)
  [2017-12-12] การประชุมวิชาการและการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. (อ่าน 302)
  [2017-12-12] การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ (อ่าน 287)
  [2017-12-08] การพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาการบรรจุและแต่งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก (อ่าน 260)
  [2017-12-08] การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน (อ่าน 266)
  [2017-12-08] การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 255)
  [2017-12-04] แนวทางดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  (อ่าน 308)
  [2017-12-04] แนวทางการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้ผู้สูงอายุ และการส่งเงินบริจาคเข้ากองทุนผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้ (อ่าน 325)
  [2017-12-04] แจ้งประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย ศักยภ (อ่าน 278)
  [2017-12-01] การตรวจประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 285)
  [2017-12-01] ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ (อ่าน 282)
  [2017-11-29] การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการค (อ่าน 314)
  [2017-11-29] โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2561 (อ่าน 310)
  [2017-11-28] สรุปการมอบนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในพิธีมอบรางวัลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ระดับประเท (อ่าน 270)
  [2017-11-28] ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 308)
  [2017-11-27] การขับเคลื่อนการดำเนินการ ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน ตามแผ่นแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื (อ่าน 261)
  [2017-11-27] การอนุมัติไปราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่ (อ่าน 309)
  [2017-11-24] การสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้าร่วมดำเนินงานบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพร (อ่าน 218)
  [2017-11-24] การสำรวจและบันทึกข้อมูลตามแบบสำรวจสินค้า/บริการ/ที่พัก ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ 4.0 (อ่าน 310)
  [2017-11-23] ผลสำเร็จด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 329)
  [2017-11-23] แนวทางรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอา (อ่าน 296)
  [2017-11-23] การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 เรื่อง ร่างบัญชีราคามาตรฐานการออกแบบอาคารที่ทำ (อ่าน 266)
  [2017-11-23] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการฝึกอบรม (อ่าน 321)
  [2017-11-21] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปร (อ่าน 298)
  [2017-11-21] โครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ (อ่าน 285)
  [2017-11-21] โครงการคัดเลือกตลาดสดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจำปี พ.ศ. 2560 (อ่าน 250)
  [2017-11-21] ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุนของกรมส่งเสริมการปกครองท้อง (อ่าน 281)
  [2017-11-20] การติดตาม และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้เป็นไปตามม (อ่าน 282)
  [2017-11-17] การสำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมการดำเนินงานกองทุนต่าง ๆ ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพ (อ่าน 271)
  [2017-11-17] รายงานผลการปฏิบัติงานการดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ (อ่าน 330)
  [2017-11-14] กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของอ (อ่าน 319)
  [2017-11-10] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมา (อ่าน 380)
  [2017-11-09] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร (อ่าน 379)
  [2017-11-09] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญ (อ่าน 383)
  [2017-11-09] การประชุมคัดเลือกคณะกรรมการประสานงานวิชาการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น แทน (อ่าน 323)
  [2017-11-09] โครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ (อ่าน 378)
  [2017-11-07] การประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้อง (อ่าน 330)
  [2017-11-06] ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเร (อ่าน 277)
  [2017-11-03] ประชาสัมพันธ์การนำเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด (QR code) มาใช้ในการออกคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญ (อ่าน 304)
  [2017-11-02] ตลาดประชารัฐ (อ่าน 321)
  [2017-10-31] การสำรวจข้อมูลตลาดตามโครงการตลาดประชารัฐ (อ่าน 334)
  [2017-10-31] การประเมินภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สถานศึกษาปฐมวัย (อ่าน 282)
  [2017-10-30] การจัดสรรงบปะมาณรายจ่ายประจำปีงบประมณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียน (อ่าน 319)
  [2017-10-27] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการขออนุญาตลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริห (อ่าน 309)
  [2017-10-27] การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Child Developm (อ่าน 326)
  [2017-10-27] แจ้งจัดสรรงบประมณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พั (อ่าน 350)
  [2017-10-27] โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างฯ (อ่าน 331)
  [2017-10-24] โครงการฝึกอบรมการจัดทำรายงานการเงินประจำปี หมายเหตุประกอบการเงินฯ (อ่าน 306)
  [2017-10-24] ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบปร (อ่าน 291)
  [2017-10-24] ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบปร (อ่าน 350)
  [2017-10-24] การจัดสรรงบประมณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการภาคบังคับ (ค่าเงินเ (อ่าน 291)
  [2017-10-24] ขอประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานของศูนย์เด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 370)
  [2017-10-24] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอ (อ่าน 357)
  [2017-10-20] การรายงานยอดจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษี (อ่าน 241)
  [2017-10-20] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ  (อ่าน 321)
  [2017-10-20] การรายงานข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 241)
  [2017-10-19] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำห (อ่าน 369)
  [2017-10-18] การบริหารจัดการภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 270)
  [2017-10-18] ติดตามสถานการณ์อุทกภัย การให้ความช่วยเหลือ การฟื้นฟูพื้นที่ และสิ่งสาธารณประโยชน์ (อ่าน 241)
  [2017-10-18] แจ้งการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒ โครงการเงินอุดหนุนสำหรับแก้ไขปัญหากา (อ่าน 244)
  [2017-10-10] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำ (อ่าน 412)
  [2017-10-10] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ประจำปีงบประ (อ่าน 353)
  [2017-10-10] กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (อ่าน 299)
  [2017-10-10] การคัดเลือกรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (อ่าน 243)
  [2017-10-06] การนำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ สู่การปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงาน (อ่าน 301)
  [2017-10-04] จัดทำบัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเดือนกันยายน ๒๕๖๐ (อ่าน 243)
  [2017-10-04] การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 250)
  [2017-10-04] การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 203)
  [2017-09-29] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ (อ่าน 300)
  [2017-09-29] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ (อ่าน 284)
  [2017-09-29] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรื (อ่าน 270)
  [2017-09-29] ความเห็นคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (อ่าน 305)
  [2017-09-29] แจ้งอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคัลงว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ (อ่าน 287)
  [2017-09-27] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก (อ่าน 298)
  [2017-09-27] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) (อ่าน 306)
  [2017-09-27] การปรับข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ในระบบข้อมูลสารสนเทศทา (อ่าน 318)
  [2017-09-26] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท (อ่าน 354)
  [2017-09-25] ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2560 (อ่าน 373)
  [2017-09-25] ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (อ่าน 263)
  [2017-09-22] การใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ (อ่าน 276)
  [2017-09-22] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ (อ่าน 244)
  [2017-09-22] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่นฯ (อ่าน 252)
  [2017-09-21] ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ (อ่าน 301)
  [2017-09-21] ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดทำไว้แล้วก่อนวันที่พ (อ่าน 259)
  [2017-09-21] การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน (อ่าน 311)
  [2017-09-21] การสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบนำ้ด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบนำ้ด้วยไฟฟ้าประจำปีงบประ (อ่าน 221)
  [2017-09-21] แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. (อ่าน 311)
  [2017-09-21] มาตรการเพิ่มประสิทธภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบ พ.ศ ๒๕๖๐ และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประม (อ่าน 261)
  [2017-09-18] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ่าน 401)
  [2017-09-18] โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด ระดับตำบล และ อำเภอสะอาดระดับจังหวัด (อ่าน 263)
  [2017-09-18] เผยแพร่เอกสาร ประเด็นคำถาม-แนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์กร (อ่าน 280)
  [2017-09-18] ขอความร่วมมือขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า Thai Rabies Net (อ่าน 273)
  [2017-09-18] จัดทำมาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 252)
  [2017-09-13] ขอส่งรายละเอียดพระราชบัญญติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 299)
  [2017-09-11] การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ของประชาชน (อ่าน 298)
  [2017-09-07] ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลฯ (อ่าน 317)
  [2017-09-05] กิจการสตรีและสถาบันครอบครัวในฐานะนายทะเบียนกลางสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ (อ่าน 249)
  [2017-09-05] แจ้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้จัดการ (อ่าน 258)
  [2017-08-29] การกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 359)
  [2017-08-29] แผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากอุทกภัยด้านการเกษตร ปี 2560 (อ่าน 300)
  [2017-08-29] แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (อ่าน 354)
  [2017-08-21] การดำเนินงาน โครงการนวัตกรรมบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้่อรังและผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเขาพระงาม จังหว (อ่าน 312)
  [2017-08-17] การดำเนินการสมทบกองทุนสวัสดิกาสรชุมชน (อ่าน 302)
  [2017-08-15] ปฎิบัติราชการแทน (อ่าน 340)
  [2017-08-15] ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด (อ่าน 274)
  [2017-08-11] ขอให้รายงานผลการดำเนินงานโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (อ่าน 252)
  [2017-08-10] การแก้ไขและบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผิดพลาดใน (อ่าน 290)
  [2017-08-10] โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักสันทนาการ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐ (อ่าน 286)
  [2017-08-10] แจ้งสถานธนานุบาลขณะนี้ใก้ลสิ้นปีงบประมาณจึงขอให้สถานธนานุบาลทุกแห่งต้องดำเนินการปิดบัญชีเพื่อจัดทำงบ (อ่าน 215)
  [2017-08-10] โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด ระดับตำบล และ อำเภอสะอาดระดับจังหวัด (อ่าน 251)
  [2017-08-09] ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการช่วยเหลืออุทกภัย ปี ๒๕๖๐ (อ่าน 313)
  [2017-08-09] การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)  (อ่าน 269)
  [2017-08-08] ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลตลาดหมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 295)
  [2017-08-07] โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด ระดับตำบล และ อำเภอสะอาดระดับจังหวัด (อ่าน 234)
  [2017-08-02] ขอความร่วมมือในการปลูกต้นยางนาถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชและเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา (อ่าน 280)
  [2017-08-02] บัญชีนวัตกรรมไทย (อ่าน 238)
  [2017-08-02] การตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. (อ่าน 227)
  [2017-08-02] การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 2 (อ่าน 214)
  [2017-08-02] แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ (อ่าน 244)
  [2017-07-27] ขอความร่วมมือการคุ้มครองสิทธิของผู้ติดตามเชื้อเอชไอวี (HIV) เอดส์ (อ่าน 265)
  [2017-07-27] โครงการคัดเลือกตลาดสดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจำปี พ.ศ. 2560 (อ่าน 241)
  [2017-07-25] กำหนดการส่งผลงานทางวิชากรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๘ (ส่งผลงานหลังอบรม ๖ เดือน) (อ่าน 234)
  [2017-07-25] กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๘(ส่งผลงานหลังอบรม ๖ เดือน) (อ่าน 246)
  [2017-07-25] สำรวจข้อมูลข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิ (อ่าน 251)
  [2017-07-25] โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด ระดับตำบล และ อำเภอสะอาดระดับจังหวัด (อ่าน 253)
  [2017-07-21] โครงการคัดเลือกตลาดสดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจำปี พ.ศ. 2560 (อ่าน 245)
  [2017-07-21] การถ่ายโอนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๓ ช่วงระหว่าง กม. ๑๔+๐๒๐-กม.๑๕+๕๓๕ ระยะทาง ๑.๕๑๕ กิโลเมตร คืนให้กร (อ่าน 295)
  [2017-07-21] การสำรวจข้อมูลพื้นฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี (อ่าน 266)
  [2017-07-20] จัดส่งบัญชีข้อมูลการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 297)
  [2017-07-20] จัดส่งบัญชีข้อมูลการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 269)
  [2017-07-19] การแต่งตั้ง (ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาล การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้พนักงานสถานธนานุบาลในำหน่ง (อ่าน 212)
  [2017-07-19] การสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครอง (อ่าน 230)
  [2017-07-19] แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Suf (อ่าน 240)
  [2017-07-18] โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพฺสธฺ) (อ่าน 278)
  [2017-07-18] โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพฺสธฺ) (อ่าน 280)
  [2017-07-18] ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ปร (อ่าน 225)
  [2017-07-17] การน้อมนำพระราชกระแสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอด (อ่าน 267)
  [2017-07-14] ขอความร่วมมือในการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่มาจากผู้แทนนายกเทศมนตรีเลื (อ่าน 275)
  [2017-07-12] ซักซอมแนวทางการบำรุงรักษาระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน (อ่าน 273)
  [2017-07-12] การประชุมแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการดูแลของประชาชนในพื้นที่ โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้อง (อ่าน 256)
  [2017-07-11] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงิดอุดหนุนสำหรับส (อ่าน 363)
  [2017-07-11] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจ (อ่าน 305)
  [2017-07-11] ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพและเรียงความ (อ่าน 235)
  [2017-07-11] ข้อมูลบริษัทผู้จำหน่ายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในปัจจุบัน (อ่าน 232)
  [2017-07-11] โครงการฝึกอบรมผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2560 (อ่าน 235)
  [2017-07-11] ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบา (อ่าน 234)
  [2017-07-07] การดำเนินโครงการ น้ำคือชีวิต ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ (อ่าน 302)
  [2017-07-07] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 232)
  [2017-07-06] การบันทึกข้อมูลตามแบบการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 266)
  [2017-07-05] โครงการเยาวชนสตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ (อ่าน 218)
  [2017-07-05] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ (อ่าน 263)
  [2017-07-05] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ป (อ่าน 258)
  [2017-07-05] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 266)
  [2017-07-04] ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมนาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบ (อ่าน 294)
  [2017-07-04] ขอรับทราบแผนปฏิบัติงานและงบประมาณในการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจ (อ่าน 276)
  [2017-07-03] ขอทราบความต้องการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (อ่าน 271)
  [2017-06-29] ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งรัดการจัดทำสัญญาซื้อขายนมโรงเรียน (อ่าน 278)
  [2017-06-28] สำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการเรียนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและสถานศึกษาที่สนใจ/มีความประส (อ่าน 258)
  [2017-06-28] สำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการเรียนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและสถานศึกษาที่สนใจ/มีความประส (อ่าน 259)
  [2017-06-28] ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 266)
  [2017-06-28] ขอความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนมาตรการเพิ่มความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ( (อ่าน 252)
  [2017-06-28] ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหล (อ่าน 298)
  [2017-06-27] การคัดเลือกผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ประจำปี (อ่าน 263)
  [2017-06-27] การแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาติของเด็กนักเรียน นักศึกษาไร้สัญชาติ (อ่าน 242)
  [2017-06-26] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้ป่วยเอดส์ (อ่าน 280)
  [2017-06-23] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถ (อ่าน 343)
  [2017-06-23] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหร (อ่าน 348)
  [2017-06-23] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับ (อ่าน 431)
  [2017-06-23] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ป (อ่าน 332)
  [2017-06-23] การสำรวจข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 368)
  [2017-06-23] ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (อ่าน 257)
  [2017-06-16] การโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ที่มีเหลือจ่าย (อ่าน 309)
  [2017-06-16] ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ใช้วัสดุที่ปลอดแร่ใยหิน (อ่าน 287)
  [2017-06-16] หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาล (อ่าน 250)
  [2017-06-16] การติดตามรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (อ่าน 290)
  [2017-06-16] การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Child developme (อ่าน 328)
  [2017-06-16] การสำรวจข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ (อ่าน 367)
  [2017-06-16] การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.๒๕๕๙ (อ่าน 289)
  [2017-06-16] การแต่งตั้งเจ้าพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงท้องถิ่น (อ่าน 305)
  [2017-06-09] การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 (อ่าน 386)
  [2017-06-06] ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลตลาดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 317)
  [2017-06-05] การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี ๒๕๖๐ (อ่าน 242)
  [2017-06-05] ร่่างประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่องห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุกหรือน้ำหนักลงเพ (อ่าน 261)
  [2017-06-05] โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ (อ่าน 321)
  [2017-06-05] การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม ปี ๒๕๖๐ (อ่าน 275)
  [2017-06-02] ขอความร่วมมือคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม (อ่าน 339)
  [2017-05-30] ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองกระบี่ (อ่าน 246)
  [2017-05-29] การขออนุญาตให้ศึกษาวิจัย หรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า (อ่าน 315)
  [2017-05-29] ขอถอนหลักทรัพย์ค้ำประกัน (อ่าน 300)
  [2017-05-29] โครงการให้บริการวิชาการศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวและการสร้างยุวทูตกินรีประชาสัมพันธ์รางวัลอุต (อ่าน 272)
  [2017-05-24] การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควัน และการจุดบั้งไฟ (อ่าน 274)
  [2017-05-23] ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาล ตำบลคลองท่อมใต้ (อ่าน 279)
  [2017-05-23] การตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพที่ผิดพลาดในรายการเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเงินเบี (อ่าน 297)
  [2017-05-23] การเชื่อมโยงและบูรณาการในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (อ่าน 339)
  [2017-05-22] การกำหนดค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (อ่าน 282)
  [2017-05-22] การส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (อ่าน 259)
  [2017-05-19] การดำเนินงานโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๐ (อ่าน 281)
  [2017-05-19] การดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ (อ่าน 284)
  [2017-05-19] แจ้งประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริมศูนย์พัฒนาและฟื้นฟู (อ่าน 254)
  [2017-05-19] แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบรูณาการ ประจำปี ๒๕๖๒ (อ่าน 257)
  [2017-05-19] การจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบรูณาการ ประจำปี ๒๕๖๒ (อ่าน 236)
  [2017-05-18] แนวทางการดำเนินการปรับปรุงตลาดเพิ่มเติม จากมาตรฐานตลาด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ่าน 280)
  [2017-05-18] แนวทางการดำเนินการปรับปรุงตลาดเพิ่มเติม จากมาตรฐานตลาด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ่าน 223)
  [2017-05-18] แนวทางการดำเนินการปรับปรุงตลาดเพิ่มเติม จากมาตรฐานตลาด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ่าน 263)
  [2017-05-17] ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (อ่าน 274)
  [2017-05-15] ติดตามตัวชี้วัดตามแผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ  (อ่าน 288)
  [2017-05-11] ติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (อ่าน 289)
  [2017-05-09] ขอเชิญชวนการจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 (อ่าน 312)
  [2017-05-08] ประกาศให้พนักงานสถาธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งพนักงานสถานุบาลด้วยเหตุสูงอายุในสิ้นปีงบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. (อ่าน 261)
  [2017-05-05] การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Local Performance Assessment : LPA (อ่าน 360)
  [2017-05-05] ขอความเห็นชอบปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกคัวนภาคเหนือ ปี ๒๕๖๐ และขออนุมัติใช้งบกลาง รายการเงิน (อ่าน 268)
  [2017-05-05] ขยายเวลาโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560 (อ่าน 284)
  [2017-05-02] การแก้ไขปัญหาผักตบชวา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 327)
  [2017-05-01] กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่ม (อ่าน 268)
  [2017-05-01] กำหนดหยุดทำการสถานนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่ม (อ่าน 268)
  [2017-04-24] ขอความร่วมมืออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่นำสัตว์เข้าสฆ่าที่โรงฆ่าสัตว์ (อ่าน 273)
  [2017-04-24] การแต่งตั้ง (ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาล การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้พนักงานสถานธนานุบาลในำหน่ง (อ่าน 251)
  [2017-04-19] การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 317)
  [2017-04-19] ขอทราบความคืบหน้าในการให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ (อ่าน 305)
  [2017-04-19] การสำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ในระบบข้อมูลสารสนเทศท (อ่าน 304)
  [2017-04-19] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสันบสนุนการกระจายอ (อ่าน 320)
  [2017-04-18] การรายงานผลการสงเคราะห์ผู้ปว่ยที่ยากไร้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเคราะห์ผู้ป่วย (อ่าน 241)
  [2017-04-18] การคัดเลือกคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อรับรางวัล หม่อมงามจิตต์บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก (อ่าน 281)
  [2017-04-12] รายงานการติดตามผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 309)
  [2017-04-12] การส่งเงินฝากสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ่าน 238)
  [2017-04-11] การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัด (อ่าน 279)
  [2017-04-11] การจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2560 (อ่าน 268)
  [2017-04-11] การฝีกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (อ่าน 283)
  [2017-04-11] ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลศนย์เด็กเล็ก (อ่าน 294)
  [2017-04-11] โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้กับบุคลากรของอ (อ่าน 280)
  [2017-04-10] การรณรงค์ใช้ผ้าขาวม้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (อ่าน 254)
  [2017-04-10] โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษประจำปีงบประมาณ (อ่าน 255)
  [2017-04-10] การจัดทำข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติการควบคุมการเลี้งหรือปล่อยสัตว์ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓ (อ่าน 285)
  [2017-04-04] โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐ (อ่าน 279)
  [2017-04-04] การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 278)
  [2017-04-04] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปรพจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน (อ่าน 325)
  [2017-04-03] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ. (อ่าน 283)
  [2017-04-03] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ (อ่าน 288)
  [2017-04-03] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ป (อ่าน 265)
  [2017-04-03] หารือการจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 275)
  [2017-03-31] ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์ ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖ (อ่าน 263)
  [2017-03-31] เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท่องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องม (อ่าน 292)
  [2017-03-30] ซักซ้อมแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(งบลงทุน)และการกำกับดูแลใช้จ่ายงบประมาณ (อ่าน 324)
  [2017-03-30] ขอความร่ามมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (อ่าน 262)
  [2017-03-30] ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม (อ่าน 276)
  [2017-03-30] ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในภาคขนส่งสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (อ่าน 272)
  [2017-03-30] โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๐ (อ่าน 273)
  [2017-03-30] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี๒๕๖๐ (อ่าน 271)
  [2017-03-29] การให้สัมปทานโรงฆ่าสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก่ภาคเอกชน (อ่าน 272)
  [2017-03-28] การกำเนินการตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ (อ่าน 285)
  [2017-03-28] ขอความร่วมมือเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนค่าใช่จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุ (อ่าน 296)
  [2017-03-28] ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ. 2560 (อ่าน 242)
  [2017-03-23] การบัญทึกข้อมูลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (อ่าน 291)
  [2017-03-23] ประกาศคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ เรื่อง นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มี (อ่าน 284)
  [2017-03-23] การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการโดยไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ของรายการที่ได้รับจัดสรร (อ่าน 281)
  [2017-03-23] การปรับลดอัตรค่าดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 258)
  [2017-03-22] แจ้งผลสัมฤทธิ์การพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น (กรณีเยียวยาผู้ที่ไม่ผ่าน (อ่าน 273)
  [2017-03-22] การกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน (อ่าน 268)
  [2017-03-20] แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครุและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ (อ่าน 283)
  [2017-03-17] การขับเคลื่อนภารกิจแนวสำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (อ่าน 291)
  [2017-03-17] การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... (อ่าน 659)
  [2017-03-16] ขอความอนุเคราะห์เกี่ยวกับการเสวนาและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การปฏิรูปท้องถิ่นไทย : รูปแบบหน้าที่และ (อ่าน 263)
  [2017-03-15] เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (อ่าน 290)
  [2017-03-14] แจ้งผลการประเมินข้าราชการครุ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่นสู่วิทยฐานะ ระดับชำนาญ (อ่าน 278)
  [2017-03-14] กำหนดการส่้งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยะฐา (อ่าน 282)
  [2017-03-14] ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (อ่าน 252)
  [2017-03-13] การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา  (อ่าน 305)
  [2017-03-10] การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี ๒๕๖๐ (อ่าน 299)
  [2017-03-10] โครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Best Practices) (อ่าน 300)
  [2017-03-10] ขอส่งระเบียบกรมการท่องเที่ยยว ว่าด้วยการขอรับเงินงบประมาณ งนเงินอุดหนุนทั่วไปด้วนการท่องเที่ยงโดยชุม (อ่าน 281)
  [2017-03-10] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ (อ่าน 267)
  [2017-03-10] การรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถาะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่ (อ่าน 234)
  [2017-03-09] หนังสือรับรองใช้แทนบัตรประจำตัวคนพิการ (อ่าน 258)
  [2017-03-09] การดำเนินการกำหนดตัวชี่วัดตามกรอบการปฏิบัติราชการของหน่อยงาน รอบการประเมินที่๑ (อ่าน 241)
  [2017-03-08] โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ทิศทางการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ชาติในอนาคต (อ่าน 262)
  [2017-03-08] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการบริหารจัดการน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 246)
  [2017-03-07] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น ประเทศไทย 4.0 และหลักสูตรปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศ (อ่าน 307)
  [2017-03-07] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย (อ่าน 352)
  [2017-03-03] หารือคุณสมบัติผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (อ่าน 288)
  [2017-03-01] การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2556 และ 2557 (อ่าน 278)
  [2017-03-01] โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ (อ่าน 271)
  [2017-03-01] การให้บริหารเงินกู้แก่สถานธนานุบาลแบบเงินกู้ระยะสั้น(ชนิดฉุกเฉิน) (อ่าน 237)
  [2017-02-28] ประสานความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครขอรับการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบ (อ่าน 260)
  [2017-02-24] แจ้งรายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 273)
  [2017-02-23] การสอบประเมินผลสัมฤทธิืทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 226)
  [2017-02-22] แนวทางการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมว (อ่าน 290)
  [2017-02-22] มาตรการเร่งรัดการกำจัดโรงพิษสุนัขบ้าในสัตว์ (อ่าน 283)
  [2017-02-21] ประชุมชี้แจงการจัดทำทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 304)
  [2017-02-21] ปฎิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการสถานธนานุบาล (อ่าน 244)
  [2017-02-20] การดำเนินงานโครงการอ่านสร้างสุขในสถานศึกษาและชุมชน (อ่าน 383)
  [2017-02-17] ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ่าน 278)
  [2017-02-17] การสนับสนุนวิทยากรและคู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการขึ้นทะเบียบสุนัขและแมว (ระบบ Thai Rabies Ne (อ่าน 279)
  [2017-02-17] ขอเชิญส่งครูเข้ารับการอบรมหลักสูตร โตไปไม่โกง (อ่าน 238)
  [2017-02-17] การขอความร่วมมือคัดเลือกตัวแทนครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยง (อ่าน 289)
  [2017-02-17] การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบอ่านออกเขียนได้ปีการษึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 242)
  [2017-02-16] แนวทางการให้บริการน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค (อ่าน 246)
  [2017-02-14] หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสำหรับ อปท. ในการช่วยเหลือ อปท.อื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย ตาม พ.ร.บ.ป (อ่าน 295)
  [2017-02-14] การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อ่าน 277)
  [2017-02-14] มาตรการช่วยเหลือ ประชาชนผู้ใช้บริการโรงรับจำนำในวะระเกิดอุทกภัย (อ่าน 232)
  [2017-02-09] เร่งรัดการบันทึกข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2560 และโครงการเงินเหลือจ่าย 2560 (อ่าน 287)
  [2017-02-09] แนวทางการดำเนินงานเงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่าวเอดส์ ประจำปีงบประมาร พ. (อ่าน 292)
  [2017-02-08] โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ป (อ่าน 285)
  [2017-02-06] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเ (อ่าน 275)
  [2017-02-03] ระเบียบศูนย์อาสาสมัครป้องกันภับฝ่ายพลเรือนกลาง ว่าด้วยธงประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ (อ่าน 289)
  [2017-02-02] การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียระดับประถทศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางวิทยาศาสศตร์ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 253)
  [2017-02-01] ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกำลังคนภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (อ่าน 303)
  [2017-02-01] เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในระบบสารสนเทศเพื่อการวา (อ่าน 297)
  [2017-01-31] การกำกับดูแลการดำเนินงานของโรงฆ่าสัตว์ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคสามสะอาดให้ถูก (อ่าน 285)
  [2017-01-31] การช่วยเหลือประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ (อ่าน 296)
  [2017-01-30] แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีผู้สูงอายุต้องโทษจำคุก (อ่าน 329)
  [2017-01-30] ตอบข้อหารือการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ_1 (อ่าน 275)
  [2017-01-30] แนวทางดำเนินการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ (อ่าน 267)
  [2017-01-27] ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในระบบสารสนเทศ (อ่าน 315)
  [2017-01-27] ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาเพื่อวางแนวแผนการเสริมสร้างความแข่งเเข็งดูแลผู้สูงอายุ (อ่าน 279)
  [2017-01-27] แนวทางดำเนินการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test .NT)_1 (อ่าน 282)
  [2017-01-27] การส่งเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่ (อ่าน 261)
  [2017-01-27] การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 (อ่าน 274)
  [2017-01-26] การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารศูนย์บาท (อ่าน 329)
  [2017-01-26] ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร อนาคตท้องถิ่นไทยภายใต้บริบทรั (อ่าน 338)
  [2017-01-25] แนวทางการดำเนินงานเงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ. (อ่าน 321)
  [2017-01-25] ตอบข้อหารือการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ_1 (อ่าน 282)
  [2017-01-25] ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนเครื่องจักรเพื่อช่วยเหลืออุทกภัยภาคใต้ (อ่าน 285)
  [2017-01-25] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข้อมูลการบริหารจัดการที่ดีขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น_1 (อ่าน 279)
  [2017-01-25] เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช_1 (อ่าน 252)
  [2017-01-24] ขอเชิญประชุม (อ่าน 328)
  [2017-01-23] เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำรำโครงการการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่อ (อ่าน 275)
  [2017-01-18] การสัดสรรอัตราบุคลากรสนับสนุนการสอน(พนักงานจ้างตามภารกิจ)ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ (อ่าน 299)
  [2017-01-18] แนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 298)
  [2017-01-18] การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (อ่าน 657)
  [2017-01-17] การสำรวจข้อมูลถนนและประปาที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ (อ่าน 272)
  [2017-01-17] การสำรวจข้อมูลถนนและประปาได้รับความเสียหารจากสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ (อ่าน 256)
  [2017-01-12] ติดตามเรื่องการจัดการและส่งต่อผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ (อ่าน 294)
  [2017-01-12] ขอความร่วมมือขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (อ่าน 302)
  [2017-01-12] ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกำลังคนภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (อ่าน 297)
  [2017-01-11] การอนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู (อ่าน 314)
  [2017-01-11] การอนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจก่อสร้างและบำรุงถนน (อ่าน 293)
  [2017-01-11] ให้มีการสำรวจรายชื่อพนักงานสถานธนานุบาลที่อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ (อ่าน 271)
  [2017-01-11] โครงการฝึกอบรมพนักงานบัญชีสถานธนานุบาล (อ่าน 261)
  [2017-01-11] ขอถอนหลักทรัพย์ค้ำประกัน (อ่าน 250)
  [2017-01-11] การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)  (อ่าน 287)
  [2017-01-10] การเปิดดำเนินกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ (อ่าน 278)
  [2017-01-10] บรรจุและแต่งตั้งพนักงานสถานธนานุบาล (อ่าน 273)
  [2017-01-10] การรายงานสถานการณ์สาธารณภัยจังหวัดกระบี่ (อ่าน 320)
  [2017-01-10] รายงานการขยายการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 274)
  [2017-01-10] รายงานการจัดต้งสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 264)
  [2017-01-10] โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ (อ่าน 276)
  [2017-01-10] โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ (อ่าน 284)
  [2017-01-06] ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริการ รุ่นที่ 130) (อ่าน 315)
  [2017-01-05] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 336)
  [2017-01-05] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สุงอายุ ประจำปีงบประมาณ (อ่าน 318)
  [2017-01-05] คู่มือการบันทึกแบบสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (อ่าน 311)
  [2017-01-05] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ป (อ่าน 313)
  [2017-01-05] การจัดการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 307)
  [2017-01-05] ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 280)
  [2017-01-04] การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)เชิงรุก งบประมาณร (อ่าน 291)
  [2017-01-04] การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 301)
  [2017-01-04] บัญชีนวัตกรรมไทย (อ่าน 328)
  [2017-01-04] ตอบข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบั (อ่าน 283)
  [2016-12-28] ประกาศรายชื่อผู้สมครวได้เข็มเกียรติคุณและประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานสถานธนานุบาล ประจำปี ๒๕๕๙ (อ่าน 260)
  [2016-12-28] แนวทางการบริหารจัดการความเร็วในพื้ที่ชุมชน (อ่าน 297)
  [2016-12-27] รายงานประจำปี ๒๕๕๘ของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (อ่าน 280)
  [2016-12-27] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ (อ่าน 281)
  [2016-12-26] แจ้งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการศึกษาภาคบั (อ่าน 286)
  [2016-12-26] แจ้งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจ (อ่าน 295)
  [2016-12-26] แจ้งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ์๒๕๖๐ (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) (อ่าน 296)
  [2016-12-26] โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย (อ่าน 275)
  [2016-12-23] โครงการเฝ้าระวังไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (อ่าน 301)
  [2016-12-21] ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข็มแ (อ่าน 316)
  [2016-12-21] ภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.๒๕๓๕ (อ่าน 299)
  [2016-12-20] การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิ (อ่าน 309)
  [2016-12-19] ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการดำเนินงานอาหารปลอดภัยปลอดโรคในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กฯ ปี ๒๕๖๐ (อ่าน 304)
  [2016-12-16] แนวทางการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณราย (อ่าน 291)
  [2016-12-14] การแจกจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2556 และ 2557 (อ่าน 430)
  [2016-12-13] โครงการ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Locaj Sufficiency ScHool : LSS) (อ่าน 304)
  [2016-12-06] ขอเชิญประชุม (อ่าน 406)
  [2016-12-01] เร่งัรดการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLITประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 374)
  [2016-12-01] การดำเนินงาน โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี (อ่าน 321)
  [2016-11-30] โครงการจัดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT)ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 290)
  [2016-11-29] โครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่จังหวัดกระบี่ (อ่าน 289)
  [2016-11-28] แต่งตั้ง (ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาล (อ่าน 275)
  [2016-11-25] การจัดสรรอัตราผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 357)
  [2016-11-25] แนวทางการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี ๒๕๖๐ (อ่าน 307)
  [2016-11-24] การสนับสนุนการดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่ิขับเคลื่อนเศรษฐกกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประ (อ่าน 318)
  [2016-11-24] ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการยกร่างข้อกำหนดตามพระราชบัญญํติการสาธารณสุข (อ่าน 320)
  [2016-11-24] แจ้งหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และรายชื่อผู้ประกอบการอาหา (อ่าน 332)
  [2016-11-24] พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 284)
  [2016-11-24] การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (อ่าน 354)
  [2016-11-23] การสำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี (อ่าน 304)
  [2016-11-23] โครงการฝึกอบรมยุวทูตท้องถิ่น ต้านคอรัปชั่น (อ่าน 270)
  [2016-11-23] โครงการส่งเสริมสนับสนุนแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(หน (อ่าน 315)
  [2016-11-22] โครงการเพิ่มศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กร (อ่าน 305)
  [2016-11-22] โครงการ บ้านเวียงป่าเป้า....ปลอดจากอัคคีภัย (อ่าน 311)
  [2016-11-18] นโยบายให้มีการอ่านการเขียนได้ของนักเรียน (อ่าน 297)
  [2016-11-17] การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) และข้อมูลพื้อนฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ค)ปี ๒๕๖๐ (อ่าน 359)
  [2016-11-17] การสำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (อ่าน 311)
  [2016-11-17] โครงดารเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (อ่าน 313)
  [2016-11-15] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ประจำปีงบประ (อ่าน 386)
  [2016-11-15] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ (อ่าน 364)
  [2016-11-15] แต่งตั้งผู้มีความสามารถด้านวิศวกรรมตรวจสอบรายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้อ (อ่าน 311)
  [2016-11-15] การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 342)
  [2016-11-15] การแต่งตั้งคณะักรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นและระด (อ่าน 295)
  [2016-11-14] การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในระบบสานสนเทศการจัดกา (อ่าน 326)
  [2016-11-14] กรอกข้อมูลแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ (อ่าน 312)
  [2016-11-14] แจ้งประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รายชื่อสถานสงเคราะห์ของรัฐ (ฉบับที่ 8) พ (อ่าน 317)
  [2016-11-10] กำหนดหลักเกณฑ์และปฏิบัติในการลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อ่าน 333)
  [2016-11-10] การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ (อ่าน 283)
  [2016-11-07] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (อ่าน 435)
  [2016-11-07] การบรรจุแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 293)
  [2016-11-04] ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง รูปแบบรายการ และปรับลดวงเงินค่าจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านประจำปีง (อ่าน 339)
  [2016-11-04] ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง รูปแบบรายการ และปรับลดวงเงินค่าจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านประจำปีง (อ่าน 300)
  [2016-11-04] ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง และปรับลดวงเงินค่าจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านประจำปีงบประมาณ พ.ศ. (อ่าน 276)
  [2016-11-04] การอนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง และปรับลดวงเงินค่าจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านประจำปีงบประมาณ พศ.  (อ่าน 320)
  [2016-11-03] โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ปร (อ่าน 297)
  [2016-11-02] แจ้งมตืการประชุมคณะะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ (อ่าน 336)
  [2016-11-01] การสำรวจข้อมูลเด็ก ข้อมูลพนักงานครูและพนักงานจ้างในโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 371)
  [2016-10-31] การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านเกษตรและแหน่งนำ้) Local Sufficiency Eco (อ่าน 336)
  [2016-10-28] ประกาศผลการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 270)
  [2016-10-28] การดำเนินงาน โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี (อ่าน 321)
  [2016-10-27] การจัดสรรงบอุดหนุนเงินเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนและเงินอุด (อ่าน 328)
  [2016-10-25] ขอเชิญประชุม (อ่าน 388)
  [2016-10-25] แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานและความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปาและถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 359)
  [2016-10-20] การบรรจุแต่งตั้ง (ย้าย) พนักงานบัญชีสถานธนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 285)
  [2016-10-20] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปผลผลิต : จัดสรรเงิน (อ่าน 399)
  [2016-10-19] การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่นท้องถิ่น(LocaJ Competency Test : LC (อ่าน 297)
  [2016-10-19] โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๗๒) (อ่าน 273)
  [2016-10-14] รายงานการประเมินผลการชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นตำ่การจัดการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลและองค์การบริหารส่ (อ่าน 329)
  [2016-10-13] แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบอุดหนุนทั่วไป (อ่าน 391)
  [2016-10-13] แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือท (อ่าน 380)
  [2016-10-13] แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ประจ (อ่าน 319)
  [2016-10-13] แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สุงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ. (อ่าน 341)
  [2016-10-13] แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจำปี (อ่าน 266)
  [2016-10-13] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๐ งบอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค (อ่าน 352)
  [2016-10-12] แนวทางหลักและเกณฑืการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 350)
  [2016-10-12] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม (อ่าน 383)
  [2016-10-12] ประชุมโครงการ (อ่าน 347)
  [2016-10-11] ขอเชิญประชุม (อ่าน 365)
  [2016-10-06] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 295)
  [2016-10-06] รายงานข้อมูลการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปร (อ่าน 328)
  [2016-10-04] เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ (อ่าน 761)
  [2016-09-30] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 330)
  [2016-09-30] กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ (ส่งผลงานหลักอบรม ๓ เดือน (อ่าน 290)
  [2016-09-30] แจ้งผลการประมาณผลงานข้าราชการครู พนักงานครูบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยาฐานะให้สูงขึ้น  (อ่าน 285)
  [2016-09-29] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 399)
  [2016-09-29] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ (อ่าน 347)
  [2016-09-28] แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่เหลือจ่าย (อ่าน 355)
  [2016-09-27] แนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 339)
  [2016-09-26] การสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราว ประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าประจำปีงบปร (อ่าน 281)
  [2016-09-26] การพิจารณาเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำ (อ่าน 265)
  [2016-09-26] ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำป (อ่าน 297)
  [2016-09-26] เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาประเทศไทย (อ่าน 273)
  [2016-09-22] การจัดสรรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค (อ่าน 302)
  [2016-09-22] การจัการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือชาวบ้าน และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสม (อ่าน 278)
  [2016-09-22] แนวทางงปฎิบัติทั่วไป กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดทำความตกลงกับต่างประเทศ (อ่าน 289)
  [2016-09-22] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจ่า (อ่าน 343)
  [2016-09-21] เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (อ่าน 379)
  [2016-09-20] แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานและความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปาและถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 392)
  [2016-09-20] มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖o (อ่าน 360)
  [2016-09-19] การฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี และการจัดทำรายงานการเงินประจำปีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์ก (อ่าน 343)
  [2016-09-19] การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2559 (อ่าน 318)
  [2016-09-19] ตัวชี้วัด 1.4 และ 1.5 (อ่าน 327)
  [2016-09-15] การประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้พื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญช (อ่าน 315)
  [2016-09-13] การกรอกแบบสำรวจข้อสังเกตในการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเต (อ่าน 357)
  [2016-09-13] การเดินมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองตามแนวทางประชารัฐ (อ่าน 303)
  [2016-09-13] แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 415)
  [2016-09-12] การกรอกแบบสำรวจข้อสังเกตในการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 382)
  [2016-09-09] กิจกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในสถานศึกษา (อ่าน 266)
  [2016-09-09] การปรับปรุงข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อ่าน 301)
  [2016-09-07] การตรวจรับรองผลการจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุุน (อ่าน 416)
  [2016-09-07] การรายงานยอดจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษี (อ่าน 332)
  [2016-09-06] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส้วนท้องถิ่น (อ่าน 372)
  [2016-09-06] ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการให้แก่ส่วนท้องถิ่น (อ่าน 292)
  [2016-09-06] โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 (อ่าน 255)
  [2016-09-06] ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมรองรับการระบาดโรคไข้ซิกา Zika virus disease (อ่าน 290)
  [2016-09-06] การประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 มีมติเห็นชอบให้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือ (อ่าน 298)
  [2016-09-05] การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2559 (อ่าน 282)
  [2016-09-05] การสำรวจข้อมูลการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (อ่าน 377)
  [2016-09-05] ประชาสัมพันธ์การเลือกกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน (อ่าน 331)
  [2016-09-05] ปรับปรุงและจัดพิมพ์คู่มือมาตฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน (อ่าน 350)
  [2016-09-01] การดำเนินงานแก้ไขปัญหาและจัดการศึกษาให้แก่เด็กออกจากระบบโรงเรียนกลางคัน (อ่าน 359)
  [2016-09-01] การคัดเลือกโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี 2559 (อ่าน 310)
  [2016-09-01] โครงการพัฒนาครูผู้ตรวจข้าสอบอัตนัย เพื่อรองรับการจัดทำสอบระดับชาติทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้น (อ่าน 313)
  [2016-08-30] โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ป (อ่าน 274)
  [2016-08-26] การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ (อ่าน 324)
  [2016-08-25] อนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ (อ่าน 276)
  [2016-08-24] กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ (อ่าน 256)
  [2016-08-24] ขอความร่วมมือแจ้งเวียนหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท o๘o๘.๓/๖๑๒๙ ลงวันที่ 21 มิถุนายน 25 (อ่าน 289)
  [2016-08-24] แจ้งผลพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดั (อ่าน 289)
  [2016-08-23] การดำเนินการตามมาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (อ่าน 281)
  [2016-08-23] การแก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในนนนนระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์ก (อ่าน 305)
  [2016-08-22] ด้วยสำนักงาน จสท กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งง ขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งสถานธนานุ (อ่าน 256)
  [2016-08-19] ขอความอนุเคราะห์ประสานให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลบันทึกข้อมูลในระบบประมาวลผลข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดแ (อ่าน 321)
  [2016-08-19] การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาควิชาความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ค เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถาน (อ่าน 270)
  [2016-08-18] ประเภทและเงินบำรุงการศึกษาค่าเล่าเรียนบุตร (อ่าน 301)
  [2016-08-18] แนวทางการขอรับเงินอุดเหนุนของจังหวัดและอำเภอจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 314)
  [2016-08-17] แนวทางการปฎิบัติงานของสถานบริการสาธารณสุข ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ของสถานบริการส (อ่าน 318)
  [2016-08-17] คำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางควบคุมการประกอบกิจการ การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ พ.ศ. 2559 (อ่าน 313)
  [2016-08-11] แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุ (อ่าน 416)
  [2016-08-11] แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน ด้านการพัสดุและก (อ่าน 332)
  [2016-08-11] แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน ด้านการพัสดุและก (อ่าน 304)
  [2016-08-09] หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 363)
  [2016-08-09] รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสถานศึกษา (อ่าน 360)
  [2016-08-08] การซักซ้อมแนวทางตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลั (อ่าน 411)
  [2016-08-08] การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นและรับด (อ่าน 342)
  [2016-08-04] การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 (อ่าน 375)
  [2016-08-03] การบรรจุแต่งตั้ง ย้าย พนักงานสถาธนานุบาล (อ่าน 285)
  [2016-08-03] การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่อมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม (อ่าน 302)
  [2016-08-03] การดำเนินงาน โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี (อ่าน 353)
  [2016-08-03] การสำรวจข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแล ครูผู้ช่วย และครูที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชืพครูหรือหนังสืออนุญาต (อ่าน 342)
  [2016-08-02] ประกาศคณะกรรมการการกระจ่ายอำนาจให้แก่องการปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการการกระจายอ (อ่าน 352)
  [2016-08-01] แนวทางปฏิบัติกรณีเอกชนผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 272)
  [2016-07-29] การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET (อ่าน 331)
  [2016-07-29] รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดคำรับรองการปฎิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตัวชี้วัด 1.4 ร้อยละ ของเท (อ่าน 361)
  [2016-07-26] โครงการฝึกอบรมผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2559 (อ่าน 282)
  [2016-07-26] การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองกุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการ (อ่าน 284)
  [2016-07-22] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี (อ่าน 343)
  [2016-07-22] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ ฯ (อ่าน 369)
  [2016-07-15] โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ (อ่าน 332)
  [2016-07-15] การสำรวจรายชื่อพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ฯลฯ (อ่าน 380)
  [2016-07-15] เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (อ่าน 330)
  [2016-07-15] แบบรายงาน โครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน (อ่าน 417)
  [2016-07-14] โครงการแผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชา่มติ  (อ่าน 335)
  [2016-07-14] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ (ค่าเช่าบ้าน)  (อ่าน 360)
  [2016-07-14] การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ (อ่าน 276)
  [2016-07-13] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป ฯลฯ (อ่าน 445)
  [2016-07-13] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป ฯลฯ (อ่าน 443)
  [2016-07-13] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ฯ (อ่าน 359)
  [2016-07-13] ส่งโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(LTAX GI (อ่าน 315)
  [2016-07-12] การดำเนินงานโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิอดไท้องค์ราชัน  (อ่าน 371)
  [2016-07-11] การนำข้อมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (อ่าน 373)
  [2016-07-11] การกำกับ ดูแล ติดตามการดำเนินงานตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 382)
  [2016-07-07] การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ การกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ (อ่าน 364)
  [2016-07-07] ขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง (อ่าน 310)
  [2016-07-04] หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณ (อ่าน 377)
  [2016-07-04] ระเบียบกรทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ ๒๕๕๙ (อ่าน 397)
  [2016-07-01] การดำเนินงานรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ๔ ช่วงวัย อายุ ๙ ,๑๘ , ๓๐ และ๔๒ เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕ (อ่าน 341)
  [2016-06-30] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์ (อ่าน 377)
  [2016-06-30] แนวทางการจ่ายเงินเบี้ยความพิการตามกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ (อ่าน 393)
  [2016-06-30] การแก้ไขข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนที่ผิดพลาดในรายการเลขบัตรป (อ่าน 358)
  [2016-06-29] การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วนฤดูฝน (อ่าน 387)
  [2016-06-28] การส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (อ่าน 289)
  [2016-06-24] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป ฯลฯ (อ่าน 553)
  [2016-06-24] ขอความร่วมมือในการดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (อ่าน 345)
  [2016-06-24] การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควัน และการจุดบั้งไฟ (อ่าน 299)
  [2016-06-24] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปสำรับจัดการศึกษาภาคบังคับ ไตรมาสที (อ่าน 336)
  [2016-06-24] การจัดทำบัญชีถิอจ่ายเงินเดิอนของข้าราชการครูและพนักงานครู ฯลฯ (อ่าน 352)
  [2016-06-22] การดำเนินงานศูนย์การเรียรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ (อ่าน 333)
  [2016-06-22] มาตรการเตรียมพร้อมป้องกันและระงับการเกิดอัคคีภัย (อ่าน 296)
  [2016-06-22] การดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯลฯ (อ่าน 340)
  [2016-06-22] การกำหนดค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (อ่าน 319)
  [2016-06-22] โครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้การพัฒนาโครงการตามแนวพระราชดำริ (อ่าน 320)
  [2016-06-21] อนุมัติจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ฯลฯ (อ่าน 389)
  [2016-06-20] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ ฯ (อ่าน 434)
  [2016-06-20] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 (อ่าน 373)
  [2016-06-20] ขยายระยะเวลาเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม (อ่าน 382)
  [2016-06-20] การขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ฯลฯ (อ่าน 359)
  [2016-06-17] ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูกาลระบาด (อ่าน 402)
  [2016-06-17] การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (Thai Rabies Net) (อ่าน 376)
  [2016-06-16] การดำเนินการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 378)
  [2016-06-15] การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ (อ่าน 379)
  [2016-06-13] การรายงานผลการดำเนินการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำขนาดเล็ก (อ่าน 374)
  [2016-06-09] การแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการบรรจุแต่งตั้ง (เลื่ (อ่าน 380)
  [2016-06-09] โครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดินไทย (อ่าน 419)
  [2016-06-09] รายงานสรุป ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 436)
  [2016-06-08] การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการ การจัดการศึกษาท้องถิ่น (อ่าน 403)
  [2016-06-08] การจัดสรรคอัตราบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ประจำปี 2559 (อ่าน 467)
  [2016-06-07] การปรับลดอัตรดอกเบี้ยของสถานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 384)
  [2016-06-07] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ  (อ่าน 396)
  [2016-06-07] การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการขับเคลื่อนพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท (อ่าน 396)
  [2016-06-02] โครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดินไทย (อ่าน 620)
  [2016-06-02] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 464)
  [2016-06-02] การจัดโครงการฝึกอบรมการจัดทำเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2559 (อ่าน 376)
  [2016-06-01] การขอรับการประเมินความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 377)
  [2016-06-01] ตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน(Joint KPls) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ (อ่าน 390)
  [2016-06-01] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดของฝากประจำจังหวัดจากข้าวไรซ์เบอรี่ ประเภทอาหาร และเครื (อ่าน 372)
  [2016-05-31] โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศู้นย์พัฒนาเด็กเล็กองค (อ่าน 423)
  [2016-05-31] การคัดเลือกรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 (อ่าน 403)
  [2016-05-30] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธ์ุแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2559 (อ่าน 372)
  [2016-05-27] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แกผู้พิการ (อ่าน 397)
  [2016-05-27] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกัน ด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมา (อ่าน 413)
  [2016-05-27] แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 431)
  [2016-05-26] การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ่าน 375)
  [2016-05-25] การประกวดโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 329)
  [2016-05-25] แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 348)
  [2016-05-25] การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น(Local Sufficiency School : LSS) (อ่าน 317)
  [2016-05-25] สำรวจข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (lnternet) โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 385)
  [2016-05-24] การสำรวจความพร้อมหมู่บ้านที่ไม่มีประปา จำนวน 881 หมู่บ้าน ตามแนวทางโครงการ สายธารพระบารมี 7 รอบราชิน (อ่าน 364)
  [2016-05-19] การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2559 (อ่าน 537)
  [2016-05-19] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 414)
  [2016-05-19] การสำรวจข้อมูลกำลังคนภาครัฐ (อ่าน 329)
  [2016-05-18] การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ (อ่าน 337)
  [2016-05-18] การสร้างและพัฒนาทีมพ่นเคมีควบคุมโรค (อ่าน 360)
  [2016-05-18] ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม (อ่าน 387)
  [2016-05-17] วัฒนธรรมอาเซียนที่ควรรู้ (อ่าน 347)
  [2016-05-17] การจัดหาภาชนะเก็บกักน้ำสาธารณะสำหรับอุปโภคบริโภคประจำหมู่บ้าน (อ่าน 320)
  [2016-05-17] การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2559 (อ่าน 434)
  [2016-05-17] แต่งตั้งปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2559 (อ่าน 325)
  [2016-05-17] การประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัยชีประจำปี (อ่าน 300)
  [2016-05-16] โครงการเชิดชูเกียรติครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้รางวัลครูดีเด่น STEM Education (อ่าน 309)
  [2016-05-11] โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (อ่าน 347)
  [2016-05-11] แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 358)
  [2016-05-11] การพิจรณาคุณวุฒิการศึกษา สำหรับการบรรจุและแ่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก (อ่าน 365)
  [2016-05-11] การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อน (อ่าน 347)
  [2016-05-11] การสำรวจข้อมูลและของดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 374)
  [2016-05-11] ขอนำคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข (อ่าน 341)
  [2016-05-11] เงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับและดำเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์ (อ่าน 330)
  [2016-05-11] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ  (อ่าน 362)
  [2016-05-02] ขอความร่วมดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม (อ่าน 391)
  [2016-05-02] การเลื่อนการจำหน่วยทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาลทั่วไปซึ่งไม่สถานธนานุบาลภาคและเขต (ระดับลูกเขต) (อ่าน 342)
  [2016-05-02] โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 (อ่าน 310)
  [2016-05-02] ประกาศให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลด้วยเหตุสูงอายุ ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕ (อ่าน 313)
  [2016-05-02] สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 403)
  [2016-05-02] โครงการประกวดเจ้าบ้านน้อยที่ดี ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๙ (อ่าน 329)
  [2016-04-29] การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัด (อ่าน 373)
  [2016-04-29] การจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ระยะกลาง (อ่าน 372)
  [2016-04-29] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ครู/อาจารย์ เพื่อเข้ารับการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลก (อ่าน 332)
  [2016-04-29] การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (อ่าน 359)
  [2016-04-28] การประกวดโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 359)
  [2016-04-28] สำรวจความต้องการดำเนินโครงการก่อสร้างหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพารา (อ่าน 320)
  [2016-04-27] แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะร (อ่าน 354)
  [2016-04-27] ขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (อ่าน 345)
  [2016-04-27] โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (อ่าน 350)
  [2016-04-27] ขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ (อ่าน 322)
  [2016-04-26] โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของสถานศึกษาสังกัด (อ่าน 337)
  [2016-04-26] การจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษาปี ๒๕๕๘ (อ่าน 322)
  [2016-04-26] โครงการพัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยพื้นที่ภาค ๘ (ปี (อ่าน 347)
  [2016-04-22] ภารกิจ และอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕ (อ่าน 419)
  [2016-04-18] ขอความร่วมมือในการรณรงค์ ประชารัฐร่วมใจ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค (อ่าน 390)
  [2016-04-18] การประชุมชี้แจงการจัดทำเทศบัญญัติหรือข้อบัญญติ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (อ่าน 385)
  [2016-04-12] ประกาศใช้ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 319)
  [2016-04-12] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอ (อ่าน 389)
  [2016-04-12] แจ้งรายชื่อผู้ประสานงานเครือข่ายสวัสดิการชุมชนจังหวัด (อ่าน 308)
  [2016-04-12] ประกาศรับสมัครการสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลที่มีความประสงค์ขอเปลี่ยนตำแหน่ง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรง (อ่าน 335)
  [2016-04-12] แจ้งกำชับการดำเนินการตาม แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ (อ่าน 341)
  [2016-04-11] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการจัดงานครบรอบ 144 ปี การจัดตั้งเมืองกระบี่ (อ่าน 409)
  [2016-04-08] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานส่งเสริมการกระจ่ายอำนาจให (อ่าน 373)
  [2016-04-07] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๙ (อ่าน 389)
  [2016-04-07] การสำรวจความต้องการดำเนินโครงการก่อสร้างหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพารา (อ่าน 350)
  [2016-04-05] สำรวจระยะทางถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 391)
  [2016-04-01] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 438)
  [2016-04-01] แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมา (อ่าน 448)
  [2016-04-01] แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็น (อ่าน 372)
  [2016-04-01] สำรวจปัญหาในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดกระบี่ (อ่าน 369)
  [2016-04-01] สำรวจข้อมูลตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ (อ่าน 323)
  [2016-04-01] การสำรวจข้อมูลการดำเนินการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำขนาดเล็ก (อ่าน 347)
  [2016-04-01] การแข่งขัน ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทศ ครั้งที่ ๑๕ (อ่าน 349)
  [2016-04-01] ขอเชิญร่วมหลักสูตรและการถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมท่อง (อ่าน 345)
  [2016-03-31] ผลสรุปและข้อเสนอแนะในการประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2558 (อ่าน 322)
  [2016-03-31] การสำรวจการมีและใช้มาตรการกฎหมายด้านสาธารณสุข (อ่าน 325)
  [2016-03-29] ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัดครั้งที่ 1/2559 (อ่าน 347)
  [2016-03-29] แนวทางการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในระบบออนไลน์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต (อ่าน 368)
  [2016-03-29] การแก้ไขปรับปรุงรายการข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 372)
  [2016-03-29] แจ้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในรายงานสรุปผลการตรวจเยี่ยมงานตามนโยบายรัฐบาลของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำ (อ่าน 316)
  [2016-03-29] ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 356)
  [2016-03-29] ร่างประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุกหรือน้ำหนักลงเพ (อ่าน 552)
  [2016-03-29] รายงานผลการปฏิบัติงานการดำเนินงานพัฒนารและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก (อ่าน 324)
  [2016-03-29] รายงานประจำเดือนโครงการ มหาดไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ (อ่าน 338)
  [2016-03-29] แจ้งแนวทางการดำเนินโครงการ มหาดไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ และแบบรายงานประจำเดือน (อ่าน 488)
  [2016-03-25] แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ้นก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะร (อ่าน 352)
  [2016-03-25] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่ (อ่าน 361)
  [2016-03-25] การแจ้งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานส่งเสริม (อ่าน 359)
  [2016-03-24] การจัดทำโครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ (อ่าน 371)
  [2016-03-24] การเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental He (อ่าน 326)
  [2016-03-24] โครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข (อ่าน 354)
  [2016-03-23] ขอส่งคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข (อ่าน 335)
  [2016-03-21] ขอความเห็นชอบใช้เงินเหลือจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (อ่าน 559)
  [2016-03-17] การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (อ่าน 394)
  [2016-03-17] แจ้งคำสั่งแต่งตั้งและขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด (อ่าน 369)
  [2016-03-17] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนแลังบประมาณทางการศึกษาขององค์การปกครองส (อ่าน 411)
  [2016-03-17] การบรรจุแต่งตั้ง (ย้าย) พนักงานบัญชีสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 327)
  [2016-03-17] การบรรจุแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 304)
  [2016-03-17] หลักเกณฑ์การกู้เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล (อ่าน 308)
  [2016-03-16] รายงานแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (อ่าน 410)
  [2016-03-16] ขอความอนุเคราะห์ในการสำรวจข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 401)
  [2016-03-15] การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (อ่าน 388)
  [2016-03-15] แจ้งแนวทางแาละหลักเกณฑ์การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด, ฯลฯ (อ่าน 363)
  [2016-03-15] การรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัยหายาเสพติดในสถานศึกษาปี 2559 (อ่าน 368)
  [2016-03-15] สำรวจสถานศึกษาเข้าร่วมดำเนินการจัดการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพื่อเวลารู้ ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 353)
  [2016-03-15] ัึการนำหลักสูตร โตไปไม่โกง ไปจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัดองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 336)
  [2016-03-14] รับสมัครทุนการศึกษาครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น (อ่าน 330)
  [2016-03-14] การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุญยเกตุ (อ่าน 345)
  [2016-03-10] แจ้งผลการประเมินข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนสู่วิทยาฐานะให้สูงข (อ่าน 337)
  [2016-03-10] โครงการพัฒนาเทคนิดวิธีการเสริมสร้างผลสัมฤทธฺ์ทางการเรียน ( O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้ส (อ่าน 303)
  [2016-03-10] สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ (อ่าน 446)
  [2016-03-10] การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ (อ่าน 534)
  [2016-03-09] การดำเนินโครงการสร้างชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ สร้างวิธีไทยสามัคคี (อ่าน 409)
  [2016-03-08] รับสมัครสอบคัดเลือกคนพิการเข้าทำงานในโรงยาสูบ (อ่าน 314)
  [2016-03-07] ผลงานสอบคัดเลือกผผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์ (อ่าน 343)
  [2016-03-07] ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ยุ (อ่าน 425)
  [2016-03-03] โครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข (อ่าน 444)
  [2016-03-03] โครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข (อ่าน 384)
  [2016-03-03] แจ้งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน (อ่าน 401)
  [2016-03-03] แนวทางการดำเนินงานในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนการดำเนินงานสัวสดิการชุมชน ตามตัวชี้ (อ่าน 427)
  [2016-03-03] การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2559 (อ่าน 348)
  [2016-03-02] การแก้ไขรายการข้อผิดพลาดเคลื่อนในการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครร (อ่าน 382)
  [2016-03-02] การแก้ไขรายการข้อผิดพลาดเคลื่อนในการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครร (อ่าน 391)
  [2016-03-02] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ  (อ่าน 417)
  [2016-03-01] การสำรวจการจัดงานกิจกรรมประเพณีในปี พ.ศ.2559 (อ่าน 384)
  [2016-02-29] การส่งเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในสการพัฒนาท้องถิ (อ่าน 368)
  [2016-02-29] กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ (อ่าน 328)
  [2016-02-29] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการจัดงานครบรอบ ๑๔๔ ปีการจัดตั้งกระบี่ (อ่าน 438)
  [2016-02-24] การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตัวชี้วัด ๑.๔ ร้อยละของเทศบาลแล (อ่าน 419)
  [2016-02-24] การขอรับรองการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนำ้อุปโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและ (อ่าน 403)
  [2016-02-23] การปรับอัตราเงินค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาลตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ (อ่าน 327)
  [2016-02-19] แนวทางการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active case finding) ในการป้องกันควบคุมวัณโรค เอดส์ ซิฟิลิส โรคเรื้อน  (อ่าน 340)
  [2016-02-19] หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ่าน 334)
  [2016-02-19] แนวทางการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในการป้องกันควบคุมวัณโรค เอดส์ ฯ (อ่าน 389)
  [2016-02-19] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๙ (อ่าน 384)
  [2016-02-19] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๙ (อ่าน 436)
  [2016-02-16] แนวทางการกำหนดข้อบัญญัตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 424)
  [2016-02-16] แนวทางการกำหนดข้อบัญญัตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 397)
  [2016-02-15] ผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย)ผู้จัดการสถานธนานุบาลให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคแล (อ่าน 308)
  [2016-02-15] ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรับจำนำ (อ่าน 357)
  [2016-02-15] ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรับจำนำ (อ่าน 325)
  [2016-02-15] คำแนะนำประชาชน เรื่องโรคไข้ซิกา (Zika virus disease) (อ่าน 374)
  [2016-02-15] การจัดทำสิ่งอำนวยความสะควกให้แก่คนพิการและผู้สุงอายุ (อ่าน 371)
  [2016-02-15] ปรกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานบัญชี ประจ (อ่าน 371)
  [2016-02-12] แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 465)
  [2016-02-11] สำรวจข้อมูลเครื่องจักรสำหรับขุดบ่อบาดาล (อ่าน 359)
  [2016-02-10] ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจัดส่งภาพกิจกรรมการดำเนินการต่างๆ (อ่าน 348)
  [2016-02-09] ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Local Competency) (อ่าน 332)
  [2016-02-09] ขอความร่วมมือดำเนินการกวาดล้างโปลิโอตามนโยบายฉากสุดท้ายของการกวาดล้างโปลิโอระดับโลก (อ่าน 325)
  [2016-02-09] ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (อ่าน 571)
  [2016-02-08] สำรวจความต้องการดำเนินโครงการก่อสร้างหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมยางพารา (อ่าน 355)
  [2016-02-05] สำรวจความต้องการดำเนินโครงการก่อสร้างหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพพารา (อ่าน 546)
  [2016-02-04] การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (อ่าน 350)
  [2016-02-03] ประกาศใช้ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด้วยค่าใช้จ่ายในกา (อ่าน 349)
  [2016-02-01] คำแนะนำประชาชน เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุ ๒๐๑๒ (MERS-CoV) (อ่าน 373)
  [2016-01-28] การหารือแนวทางปฏิบัติในการขอใช้เงินเหลือจ่ายตามมาตรการเพิ่มประสิททธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ (อ่าน 433)
  [2016-01-27] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนทั่วไปรายการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึษ (อ่าน 420)
  [2016-01-27] การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อ่าน 378)
  [2016-01-25] การคัดเลือกครูประจำการเป็นครูอาสาสมัครโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมในต่างประเทศ (อ่าน 373)
  [2016-01-22] แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ส (อ่าน 374)
  [2016-01-22] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให (อ่าน 421)
  [2016-01-21] ซ้อมความเข้าใจมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม (อ่าน 417)
  [2016-01-19] การจัดทำโครงการมอบเป็นของขัวญให้แก่ประชาชน มหาดไทยหว่งใย ใส่ใจผู้สูงอายุ (อ่าน 518)
  [2016-01-19] โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (อ่าน 356)
  [2016-01-19] โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 (อ่าน 411)
  [2016-01-19] ขอความร่วมมือในการควบคุมสารเบต้าอะโกนิสท์ที่โรงฆ่าสุกรทั่วประเทศ (อ่าน 369)
  [2016-01-19] แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง (อ่าน 400)
  [2016-01-18] การสำรวจความต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผวมของยางพารา สำหรับจัดทำโครงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรยางพารา (ก (อ่าน 348)