Welcome to Krabilocal.go.th
     
 
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
อบต.ทรายขาว
อบต.คลองพน
อบจ. กระบี่
ทม. กระบี่
อบต. ไสไทย
ข่าวกลุ่มงาน/งาน [กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น]
  [2019-09-20] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่นประจำปีงบป (อ่าน 12)
  [2019-09-18] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ (อ่าน 34)
  [2019-09-18] โครงการฝึกอบรมการจัดทำรายงานการเงินประจำปี ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAs (อ่าน 28)
  [2019-09-18] การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 50)
  [2019-09-17] การสำรวจความเสียหาย/ผลกระทบ อันเกิดจากภัยพิบัติอุทกภัย (อ่าน 29)
  [2019-09-17] จัดส่งแผ่นพับ เรื่อง MBL (MIND BASED LEARNING) (อ่าน 21)
  [2019-09-17] การจัดส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 21)
  [2019-09-17] การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 24)
  [2019-09-17] โครงการยกระดับพัฒนาท้องถิ่นไทย 4.0 (อ่าน 38)
  [2019-09-17] การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) และระบบข้อมูลสารสนเ (อ่าน 37)
  [2019-09-17] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค (อ่าน 24)
  [2019-09-13] ขอความอนุเคราะห์รับรองผู้ประกอบการ/รา้นค้าเพื่อเข้าร่วมการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ชิมช้อปใช้ (อ่าน 46)
  [2019-09-13] ตอบแบบประเมินความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอ (อ่าน 34)
  [2019-09-10] ขอความอนุเคราะห์จัดส่งคู่มือการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท (อ่าน 44)
  [2019-09-09] ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 – 2564 (อ่าน 56)
  [2019-09-09] แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างส (อ่าน 72)
  [2019-09-06] การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถ (อ่าน 27)
  [2019-09-06] กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 27)
  [2019-09-06] โครงการมอบรางวัลสำหรับสถานศึกษา สำนักกองการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ท (อ่าน 23)
  [2019-09-06] การประเมินสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (อ่าน 40)
  [2019-09-06] โครงการเยาวชนเอเอฟเอส ประจำปี พ.ศ. 2562 - 2563 (อ่าน 24)
  [2019-09-06] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 25 - 33 (อ่าน 53)
  [2019-09-06] การมอบโล่และเกียรติบัตร ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบและโรงเ (อ่าน 18)
  [2019-09-06] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภ (อ่าน 32)
  [2019-09-06] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภ (อ่าน 30)
  [2019-09-06] แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ (อ่าน 53)
  [2019-09-06] โครงการฝึกอบรมหลักสูตร (อ่าน 41)
  [2019-09-06] โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำและการเล่นว่าวไทย เพื่อรักษาศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น ของสถาน (อ่าน 23)
  [2019-09-06] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรประเภทพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานฯ (อ่าน 34)
  [2019-09-05] การสำรวจข้อมูลการใช้น้ำประปาของหมู่บ้านชุมชน และสถานการณ์ภัยแล้งปี 2562 (อ่าน 51)
  [2019-09-04] รายงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงกา (อ่าน 53)
  [2019-09-03] โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด (อ่าน 37)
  [2019-09-02] แจ้งประมาณราคาค่าก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภ (อ่าน 49)
  [2019-09-02] การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที (อ่าน 26)
  [2019-08-30] การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศระดับภาค ใน (อ่าน 36)
  [2019-08-30] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ (อ่าน 49)
  [2019-08-30] ขอนำส่งชื่อผู้ใช้งานระบบและรหัสผ่านของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ (อ่าน 57)
  [2019-08-30] แผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ1หมู่บ้าน1กม ก่อสรา้งถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยธรรมชาติ สำห (อ่าน 39)
  [2019-08-30] แนวทางการดำเนินหอกระจายข่าวชุมชนในเขตเทศบาลที่ไม่มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (อ่าน 24)
  [2019-08-30] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2 (อ่าน 47)
  [2019-08-30] แนวทางการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารฯ (อ่าน 41)
  [2019-08-30] แนวทางการดำเนินหอกระจายข่าวชุมชนในเขตเทศบาลที่ไม่มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (อ่าน 26)
  [2019-08-30] แนวทางการดำเนินหอกระจายข่าวชุมชนในเขตเทศบาลที่ไม่มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (อ่าน 28)
  [2019-08-30] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษา (อ่าน 25)
  [2019-08-30] สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศเพื่อนบ้าน (อ่าน 30)
  [2019-08-29] ขอขยายเวลาการดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 31)
  [2019-08-29] ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพครู ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่ (อ่าน 27)
  [2019-08-28] การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563 เข้าเยี่ยม (อ่าน 28)
  [2019-08-22] การสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (อ่าน 110)
  [2019-08-20] โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม (อ่าน 82)
  [2019-08-19] ซักซ้อมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยและปลูกฝังวินัยการคัดแยกขยะให้แก่เด็กปฐมวัยในศูน (อ่าน 87)
  [2019-08-19] การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินถล่ม ปี 2562 (อ่าน 64)
  [2019-08-19] การจัดขนาดสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 32)
  [2019-08-19] ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 82)
  [2019-08-19] โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. (อ่าน 86)
  [2019-08-19] โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่การบูรณาการเรียนรู้ตามแนวทางของ ประเทศฟินแลน (อ่าน 32)
  [2019-08-19] ตอบแบบประเมินความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอ (อ่าน 65)
  [2019-08-16] โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดค่ายกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน (อ่าน 41)
  [2019-08-16] โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย (X-ray) ครั้งที่ 2/2562 (อ่าน 45)
  [2019-08-16] การอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ (อ่าน 56)
  [2019-08-16] โครงการฝึกอบรมผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562 (อ่าน 36)
  [2019-08-16] การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี 2562 (อ่าน 15)
  [2019-08-16] การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุน (อ่าน 50)
  [2019-08-16] รายงานการใช้งานอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) (อ่าน 27)
  [2019-08-14] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  (อ่าน 41)
  [2019-08-14] ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาระดับประเทศ ประจำปีงบประม (อ่าน 35)
  [2019-08-13] การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2562 (อ่าน 68)
  [2019-08-13] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานการศึกษา รุ่นที่ 26 (อ่าน 72)
  [2019-08-13] ขอจัดส่งหนังสือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) (อ่าน 35)
  [2019-08-09] การจัดทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. (ฌค.2) (อ่าน 54)
  [2019-08-08] มหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 3 : มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยในภูมิภาค (อ่าน 38)
  [2019-08-08] การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 47)
  [2019-08-07] เร่งรัดการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพและขุดลอกคูคลองทางระบายน้ำทั่วประเทศ (อ่าน 43)
  [2019-08-07] แนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 49)
  [2019-08-07] ขอความร่วมมือดำเนินการขับเคลื่อนข้อเสนอมติสมัชชาครอบครัวระดับชาติ 62 (อ่าน 34)
  [2019-08-07] การจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 (อ่าน 36)
  [2019-08-07] การดำเนินการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 (อ่าน 47)
  [2019-08-07] ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมส (อ่าน 51)
  [2019-08-07] โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด (อ่าน 42)
  [2019-08-07] การรายงานแบบสำรวจข้อมูลการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ (อ่าน 36)
  [2019-08-07] ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาระดับประเทศ ประจำปีงบประม (อ่าน 50)
  [2019-08-07] การคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562 (อ่าน 37)
  [2019-08-07] การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2562 จำนวน 3 รางวัล (อ่าน 43)
  [2019-08-07] โครงการประกวดนวัตกรรมทักษะทางการลูกเสือ (D.I.Y. By Scout) (อ่าน 26)
  [2019-08-06] ขอส่งหนังสือส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (อ่าน 28)
  [2019-08-06] ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงา (อ่าน 25)
  [2019-08-06] โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำในการสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาข (อ่าน 31)
  [2019-08-06] การพิจารณาเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสถานศึกษาต้นแบบ Best Practice (อ่าน 33)
  [2019-08-06] ขอแก้ไขเกณฑ์การประเมินการประกวด จังหวัดสะอาด ประจำปี 2562 (อ่าน 25)
  [2019-08-06] นวัตกรรมการจัดการศึกษาที่เป็น Best practice ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 34)
  [2019-08-02] การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุน (อ่าน 57)
  [2019-08-02] ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ่าน 27)
  [2019-08-01] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  (อ่าน 49)
  [2019-08-01] โครงการจัดแข่งขันตอบปัญหาคุณธรรม ชิงรางวัล พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่ว (อ่าน 36)
  [2019-08-01] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภ (อ่าน 56)
  [2019-08-01] แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ( (อ่าน 49)
  [2019-08-01] แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ (อ่าน 93)
  [2019-08-01] ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบและแจ้งขอบเขตเนื้อหาข้อสอบโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประ (อ่าน 30)
  [2019-08-01] แนวทางการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (อ่าน 72)
  [2019-07-30] ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ และเข้ารับโล่พร้อมเกียรติบัตรครูผู้ดูแลเด็กผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูน (อ่าน 39)
  [2019-07-30] การจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมา (อ่าน 45)
  [2019-07-30] เชิญประชุม Conference เรื่อง การใช้งานอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) (อ่าน 44)
  [2019-07-25] กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับประเท (อ่าน 53)
  [2019-07-24] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำห (อ่าน 121)
  [2019-07-24] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ (อ่าน 93)
  [2019-07-24] แจ้งเวียนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 (อ่าน 60)
  [2019-07-24] ขอประชาสัมพันธ์คู่มือผู้ควบคุมการผลิตน้ำประปา ระบบประปาแบบผิวดินและแบบบาดาล รูปแบบกรมทรัพยากรน้ำ (อ่าน 43)
  [2019-07-24] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล (อ่าน 60)
  [2019-07-24] แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุ (อ่าน 22)
  [2019-07-24] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะ (อ่าน 57)
  [2019-07-24] การฝึกอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานของรัฐที่กำหนดให้มีการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศของผู้ดำรงตำแหน่งทางกา (อ่าน 44)
  [2019-07-24] ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการก่อสร้าง โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉ (อ่าน 25)
  [2019-07-24] การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 45)
  [2019-07-23] เร่งรัดการดำเนินการจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแจ้งการปิดระบบบันทึกข้อมูลแผนพั (อ่าน 48)
  [2019-07-23] รายงานการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562 (อ่าน 64)
  [2019-07-23] การรายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกค (อ่าน 42)
  [2019-07-19] การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพิธีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก KicK off (อ่าน 111)
  [2019-07-15] ขอความร่วมมือดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย (อ่าน 44)
  [2019-07-11] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (อ่าน 104)
  [2019-07-11] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสุนนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ด้อยโอก (อ่าน 97)
  [2019-07-11] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ (อ่าน 95)
  [2019-07-11] การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ.2562 (อ่าน 85)
  [2019-07-11] ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจำหน่ายทรัพย์หลุดค้างจำหน่าย (อ่าน 32)
  [2019-07-10] ประกาศผลสอบแข่งขันนักเรียนตามโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2562 (ระดับจังหว (อ่าน 26)
  [2019-07-10] การดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 60)
  [2019-07-09] การคัดเลือกโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (อ่าน 52)
  [2019-07-09] ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนา “Success of Waste Separation – Change for g00d : ความสำเร็จ ในการคัดแยกขยะ  (อ่าน 29)
  [2019-07-08] ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะนักบริหารยุทธศาสตร์มืออาชีพ การประชุมเชิงปฏิบั (อ่าน 94)
  [2019-07-08] การยืนยันข้อมูลพื้นฐานของถังขยะเปียก (อ่าน 54)
  [2019-07-08] ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (อ่าน 25)
  [2019-07-08] แจ้งเวียนประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (อ่าน 56)
  [2019-07-08] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ (อ่าน 63)
  [2019-07-08] ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปก (อ่าน 23)
  [2019-07-04] ขอเชิญร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่่งแวดล้อม เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2562 (อ่าน 58)
  [2019-07-03] การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local S (อ่าน 47)
  [2019-07-02] โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 99)
  [2019-06-27] จัดสรรสื่อและประชาสัมพันธ์โครงการ 9 ย่างเพื่อสร้างลูก (อ่าน 66)
  [2019-06-27] การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพิธีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระยะที่2 (อ่าน 88)
  [2019-06-27] โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 2562 (อ่าน 46)
  [2019-06-27] ขอขยายเวลาการดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 70)
  [2019-06-27] ขอขยายเวลาการดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 43)
  [2019-06-27] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน รุ่นที่ 1 ปี  (อ่าน 87)
  [2019-06-26] ขอนำส่งประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (อ่าน 62)
  [2019-06-26] กำหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามข้อ 16 (2) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว (อ่าน 79)
  [2019-06-26] การประชุมสัมมนาการบริหารจัดการน้ำเสียกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2 และ 3 (อ่าน 38)
  [2019-06-26] การกำหนดหลักเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 25)
  [2019-06-25] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 49)
  [2019-06-21] แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุ (อ่าน 32)
  [2019-06-21] การสำรวจสถานภาพและการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 29)
  [2019-06-21] ติดตามการจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) ขอ (อ่าน 45)
  [2019-06-21] ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด (อ่าน 80)
  [2019-06-21] การสำรวจข้อมูลภารกิจถ่ายโอนที่ไม่ใช้ประโยชน์ (อ่าน 64)
  [2019-06-21] การจัดทำทะเบียนสัตว์และแบบรูปรายการก่อสร้างสถานสงเคราะห์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน (อ่าน 63)
  [2019-06-21] ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน (อ่าน 28)
  [2019-06-21] ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำป (อ่าน 67)
  [2019-06-17] ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโ (อ่าน 82)
  [2019-06-17] การจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) ขององค์ก (อ่าน 97)
  [2019-06-14] การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (อ่าน 86)
  [2019-06-13] แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน กระบี่สะอาด ประจำปี พ.ศ.2562 (อ่าน 105)
  [2019-06-13] การจ่ายเงินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โครงการเสริม (อ่าน 67)
  [2019-06-13] ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโ (อ่าน 37)
  [2019-06-13] การดำเนินการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (อ่าน 66)
  [2019-06-10] แนวทางการพัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจอย่างยั่นยืน (เพิ่มเติม) (อ่าน 101)
  [2019-06-10] การปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมแบบประเมิน (อ่าน 82)
  [2019-06-10] รายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับ (อ่าน 67)
  [2019-06-07] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 91)
  [2019-06-07] การจัดประชุมสัมมนาโครงการจัดทำยุทธศาสตร์การดำเนินความสัมพันธ์ (อ่าน 71)
  [2019-06-07] ขอความร่วมมือสำรวจสถานภาพผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ (อ่าน 67)
  [2019-06-07] ประชาสัมพันธ์ให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (อ่าน 46)
  [2019-06-07] การดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (อ่าน 82)
  [2019-06-06] การคัดเลือกเพื่อรับรางวัล พระพฤหัสบดี 5262 (อ่าน 64)
  [2019-06-05] การแจ้งผลการตรวจสอบการดำเนินงาน เรื่องการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 62)
  [2019-05-31] ขอความร่วมมือดำเนินการแจ้ง เรื่อง ปฏิเสธการรับการอุปถัมภ์หรือการสนับสนุนจากธุรกิจหรืออุตสาหกรรมยาสูบ (อ่าน 58)
  [2019-05-31] การบันทึกข้อมูลโครงการตามแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) ขององค์กรปกครองส่วท้องถิ่น (อ่าน 78)
  [2019-05-31] การดำเนินการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (อ่าน 82)
  [2019-05-31] ซักซ้อมแนวทางการตรวจสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 38)
  [2019-05-31] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กร (อ่าน 49)
  [2019-05-31] กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่ม (อ่าน 32)
  [2019-05-29] ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 88)
  [2019-05-29] ข้อมูลการถ่ายโอนภารกิจด้านแหล่งน้ำของกรมชลประทาน (อ่าน 75)
  [2019-05-29] แนวทางการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของถังขยะเปียก (อ่าน 75)
  [2019-05-29] การจัดทำคำขอรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ การบริหารจัดการน้ำใต้ดิน (อ่าน 51)
  [2019-05-24] ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 90)
  [2019-05-24] การดำเนินการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (อ่าน 82)
  [2019-05-23] การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 162)
  [2019-05-22] การซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรป (อ่าน 115)
  [2019-05-22] เร่งรัดการรายงานข้อมูลตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ่จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ (อ่าน 111)
  [2019-05-22] ขอหารือกรณีเทศบาลนครลำปางเรียกเก็บค่าเช่าช่องจำหน่ายตั๋วโดยสารในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร (อ่าน 52)
  [2019-05-22] การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก้นยายน 2561 (อ่าน 53)
  [2019-05-16] แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระดับจัง (อ่าน 72)
  [2019-05-16] หลักเกณฑ์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (อ่าน 91)
  [2019-05-15] ข้อแนะนำการก่อสร้างถนนดิยซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น (อ่าน 67)
  [2019-05-15] ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัย (อ่าน 81)
  [2019-05-15] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด (อ่าน 70)
  [2019-05-15] ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปล (อ่าน 181)
  [2019-05-14] ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่องหม (อ่าน 44)
  [2019-05-13] ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุน (อ่าน 72)
  [2019-05-13] รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ.2562 และผลการดำเนิ (อ่าน 105)
  [2019-05-13] การดำเนินโครงการ อปท ต้นแบบจัดการน้ำ (อ่าน 67)
  [2019-05-08] ขอเชิญอบรมหลักสูตรทักษะวิทยากรดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (อ่าน 65)
  [2019-05-08] การตรวจสอบข้อมูลถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 86)
  [2019-05-08] แก้ไขลิงค์ดาวน์โหลดคู่มือปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานวัสดุสำหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเ (อ่าน 51)
  [2019-05-07] ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพลง 3 อาร์สา (อ่าน 92)
  [2019-05-07] แนวทางการพัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจอย่างยั่นยืน (อ่าน 68)
  [2019-05-07] การจัดทำแผนพัฒนาถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี 2562-2567 (อ่าน 117)
  [2019-05-07] ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562 (อ่าน 91)
  [2019-05-07] การจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำและแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี 2563-2567 ขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อ่าน 127)
  [2019-05-03] ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งกรอกข้อมูลสนามเด็กเล่นและสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาตามแบบ (อ่าน 58)
  [2019-05-02] การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ (อ่าน 51)
  [2019-05-02] ประกาศให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลด้วยเหตุสูงอายุในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 256 (อ่าน 48)
  [2019-05-02] โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 (อ่าน 33)
  [2019-05-02] ขอปรับปรุงเรื่องงบประมาณตามแบบรายงานข้อมูลแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีควา (อ่าน 69)
  [2019-05-02] การสำรวจข้อมูลแหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนที่มีสภาพชำรุดท (อ่าน 96)
  [2019-05-02] ขอส่งมูลและขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงข้อมูลให้ปัจจุบัน (อ่าน 42)
  [2019-05-02] ประชาสัมพันธ์เรื่องการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซีัยน 2562 (อ่าน 43)
  [2019-04-30] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฯ (อ่าน 85)
  [2019-04-30] การเตรียมความพร้อมและการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (อ่าน 71)
  [2019-04-29] ขอแจ้งหลักเกณฑ์การจัดการมูลฝอยอันตรายชุมชน ณ อาคารรวบรวมขยะอันตราย หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จั (อ่าน 79)
  [2019-04-29] สำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็น (อ่าน 47)
  [2019-04-25] แจ้งรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น (อ่าน 90)
  [2019-04-25] การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) (อ่าน 74)
  [2019-04-25] การสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร (อ่าน 72)
  [2019-04-25] ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติและคู่มือที่เกี่ยวข้องฯ (อ่าน 71)
  [2019-04-25] การใช้อำนาจหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการปัญหาสุนัขและแมวจรจัด (อ่าน 77)
  [2019-04-24] การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพิธีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (อ่าน 77)
  [2019-04-24] การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพิธีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (อ่าน 77)
  [2019-04-24] แนวทางการขอรับใบอนุญาติเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาติใช้น้ำบาดาล (อ่าน 82)
  [2019-04-24] การบันทึกข้อมูลหอกระจายข่าวชุมชนในเขตเทศบาลที่ไม่มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (อ่าน 45)
  [2019-04-23] การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที (อ่าน 48)
  [2019-04-22] ขอความร่วมมือจัดกิจกรรม ห้องน้ำท้องถิ่นสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย ต้อนรับปีใหม่ไทย (อ่าน 56)
  [2019-04-19] ขอแจ้งหลักเกณฑ์การจัดการมูลฝอยอันตรายชุมชน ณ อาคารรวบรวมขยะอันตราย หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จั (อ่าน 44)
  [2019-04-19] แนวทางการขับเคลื่อนและเกณฑ์มาตรฐานโครงการ่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี (Go Green Pl (อ่าน 66)
  [2019-04-19] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง (อท.ก.) รุ่นที่ 3-4 (อ่าน 74)
  [2019-04-19] ซักซ้อมการประกาศรายชื่อผู้ป่วยเอดส์เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 63)
  [2019-04-19] การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด (อ่าน 53)
  [2019-04-19] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระ (อ่าน 114)
  [2019-04-19] การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) และระบบสารสนเทศทางก (อ่าน 94)
  [2019-04-18] แจ้งแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ (อ่าน 72)
  [2019-04-18] การประชุมส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันครั้งที่ 7 ประเทศไทย และกิจกรรมรณรงค์วันจักรย (อ่าน 74)
  [2019-04-18] โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราช (อ่าน 53)
  [2019-04-18] การซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรป (อ่าน 84)
  [2019-04-18] แจ้งสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยมูลนิธิช่วยครูอาวุโสในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ประกาศให้ สมาชิกคุรุสภาที่ม (อ่าน 60)
  [2019-04-18] กำหนดรูปแบบฎีกาเบิกจ่ายเงินสดของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 104)
  [2019-04-18] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึษาภาค (อ่าน 82)
  [2019-04-18] แนวทางการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาหรือค่าเรียนนอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและค่าใช้จ่า (อ่าน 71)
  [2019-04-18] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการเรียนก (อ่าน 65)
  [2019-04-17] แนวทางการดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 98)
  [2019-04-17] คู่มือปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานวัสดุสำหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด (อ่าน 84)
  [2019-04-17] ขอรับการจัดสรรงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) (อ่าน 49)
  [2019-04-17] การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 91)
  [2019-04-17] แจ้งการการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ด้อยโอกา (อ่าน 92)
  [2019-04-17] การตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะในพื้นที่ (อ่าน 92)
  [2019-04-17] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการห (อ่าน 76)
  [2019-04-17] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบั (อ่าน 88)
  [2019-04-17] หลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนด้านแหล่งน้ำ (อ่าน 80)
  [2019-04-17] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 22 - 24 (อ่าน 95)
  [2019-04-17] ซักซ้อมการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 77)
  [2019-04-17] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที่ 19 (อ่าน 88)
  [2019-04-17] แจ้งการการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สุงอายุประจำปีงบประม (อ่าน 74)
  [2019-04-17] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง (นบท.ส.) รุ่นที่ 2 ่หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นร (อ่าน 86)
  [2019-04-17] เชิญประชุมพิจารณาข้อสรุปการเลือกใช้แนวทางหรือวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยภายในกลุ่ม Clusters (อ่าน 67)
  [2019-04-11] การอบรมการดำเนินงานเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (อ่าน 67)
  [2019-04-10] การรายงานผลการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ (การทำถนนผสมยางพารา) (อ่าน 53)
  [2019-04-04] ขออนุมัติแก้ไขรายการโครงการซ่อมแซมอาคารอนุรักษ์ทางประวัติศาสตร์ (ที่ว่าการอำเภอเก่า) หมู่ที่ 2 เทศบา (อ่าน 94)
  [2019-04-04] การเตรียมความพร้อมและการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (อ่าน 108)
  [2019-04-03] การสำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสด (อ่าน 105)
  [2019-04-03] ขอส่งเอกสารการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่มสำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ (อ่าน 109)
  [2019-04-03] การขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ (อ่าน 92)
  [2019-04-02] แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับส (อ่าน 161)
  [2019-04-01] ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีน (อ่าน 107)
  [2019-04-01] ขอดวามร่วมมือในการเตรียมความพร้อมฯ (อ่าน 99)
  [2019-04-01] การซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรป (อ่าน 149)
  [2019-03-28] ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการสำรวจประชากรสุนัขและแมวเพื่อจัดทำฐานข้อมูลฯ (อ่าน 151)
  [2019-03-28] อนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับ (อ่าน 85)
  [2019-03-28] การรายงานผลโครงการ 1 อปท 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อ (อ่าน 88)
  [2019-03-28] ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตลาดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 64)
  [2019-03-28] ขอความร่วมมือในการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เ (อ่าน 95)
  [2019-03-28] การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (อ่าน 56)
  [2019-03-28] หารือผลกระทบกรณีงานก่อสร้างต้องผ่านการรับรองจากวิศวกร (อ่าน 70)
  [2019-03-28] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กรณีการย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป (อ่าน 64)
  [2019-03-28] ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหร (อ่าน 85)
  [2019-03-25] การเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2561 (อ่าน 53)
  [2019-03-25] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบบริหารจัดการสารสนยุค 4.0 (อ่าน 82)
  [2019-03-25] โครงการฝึกอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การวางผังชุมชนฯ (อ่าน 101)
  [2019-03-25] ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2562ฯ (อ่าน 67)
  [2019-03-22] เชิญประชุมพิจารณาข้อสรุปการเลือกใช้แนวทางหรือวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยภายในกลุ่ม Clusters (อ่าน 73)
  [2019-03-22] อนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับ (อ่าน 106)
  [2019-03-22] โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาและออกแบบก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็กฯ (อ่าน 88)
  [2019-03-22] โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึุกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยะฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ  (อ่าน 77)
  [2019-03-22] มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (อ่าน 93)
  [2019-03-21] การสำรวจและรายงานข้อมูลการจัดทำธนาคารคัดแยกขยะ (อ่าน 84)
  [2019-03-21] ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย งบกลาง รานการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน ประจำปีงบประ (อ่าน 70)
  [2019-03-20] ขอความร่วมมือเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เขต 11 (อ่าน 73)
  [2019-03-20] การแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถานธนานุบาล (อ่าน 39)
  [2019-03-19] ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหร (อ่าน 83)
  [2019-03-19] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนาน (อ่าน 51)
  [2019-03-19] การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 37)
  [2019-03-19] กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (อ่าน 38)
  [2019-03-18] แนวทางการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำ (อ่าน 94)
  [2019-03-18] การบังคับใช้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ (อ่าน 76)
  [2019-03-18] ขอส่งรายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออก (อ่าน 69)
  [2019-03-15] ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลและพัฒนาระบบบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ (อ่าน 132)
  [2019-03-15] โครงการเฝ้่าระวังโรคเชิงรุก_1 (อ่าน 95)
  [2019-03-15] การกำหนดอัตราค่าอาหารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส (อ่าน 75)
  [2019-03-14] มติการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2/2562 (อ่าน 82)
  [2019-03-14] โครงการอบรมหลักสูตร การจัดสวัสดิการการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ รุ่นที่ 11-15 (อ่าน 99)
  [2019-03-14] โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น 4.0 รุ่นที่ 11 - 15 (อ่าน 95)
  [2019-03-14] การก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารแล้วถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 71)
  [2019-03-13] ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรร (อ่าน 89)
  [2019-03-13] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (อ่าน 82)
  [2019-03-12] การติดตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล (อ่าน 91)
  [2019-03-07] การเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 131)
  [2019-03-07] รายงานข้อมูลผลการดำเนินการจัดทำ ถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกครัวเรือน (อ่าน 113)
  [2019-03-07] โครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการบริหารจัดการชุมชนอย่างยั่งยืนฯ (อ่าน 90)
  [2019-03-04] การแยกประเภททรัพย์จำนำของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 56)
  [2019-03-04] ซักซ้อมแนวทางการทำสัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน และการถอนหลักทรัพย์ค้ำประกันของพนักงานสถานธนานุบาล (อ่าน 70)
  [2019-03-01] การส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง กรณีศึกษากองทุนธนาคารคัดแยกขยะ (อ่าน 105)
  [2019-02-28] แจ้งคำสั่งแต่งตั้งเชิญประชุมซักซ้อมแนวทางดำเนินงานคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู (อ่าน 79)
  [2019-02-26] การสำรวจข้อมูลการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ (อ่าน 96)
  [2019-02-26] การสำรวจข้อมูลการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ (อ่าน 105)
  [2019-02-22] การพัฒนาและขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 144)
  [2019-02-20] แนวทางการรายงานข้อมูลการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2 (อ่าน 103)
  [2019-02-20] ชิญร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการบริหารจัดการมูลฝอยอันตรายชุมชน (อ่าน 70)
  [2019-02-18] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ด้อยโอก (อ่าน 92)
  [2019-02-18] ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลข (อ่าน 53)
  [2019-02-18] โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผนที่แม่บท) ด้วยโปรแกรมประยุกต์ (อ่าน 92)
  [2019-02-18] รายงานผลการดำเนินการตามแผนรณรงค์ แยกก่อนทิ้ง (อ่าน 85)
  [2019-02-18] โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผนที่แม่บท) ฯ (อ่าน 85)
  [2019-02-15] ประสานความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครขอรับการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบ (อ่าน 82)
  [2019-02-14] เร่งรัดการบันทึกข้อมูลรายงานการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบข้อมูลกลาง (อ่าน 92)
  [2019-02-12] ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (อ่าน 84)
  [2019-02-11] โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโคร (อ่าน 128)
  [2019-02-08] ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และขอความอนุเคราะห์ประ (อ่าน 111)
  [2019-02-07] การแจ้งแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวั (อ่าน 133)
  [2019-02-07] การดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (อ่าน 134)
  [2019-02-07] ขอเชิญประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ (อ่าน 109)
  [2019-02-07] โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 2 (อ่าน 105)
  [2019-02-06] ข้อแนะนำการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น (อ่าน 106)
  [2019-02-05] โครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราตามนโยบายรัฐบาล (อ่าน 103)
  [2019-02-04] แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยอำเภอ (อ่าน 138)
  [2019-02-04] โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ  (อ่าน 92)
  [2019-01-31] การจัดตั้ง ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 118)
  [2019-01-31] ขอให้สำรวจค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ่าน 52)
  [2019-01-31] การเชื่องโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ (อ่าน 87)
  [2019-01-31] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ (อ่าน 112)
  [2019-01-30] ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ่าน 110)
  [2019-01-30] ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 8 (อ่าน 111)
  [2019-01-30] หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู้เงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา (อ่าน 114)
  [2019-01-25] ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม (อ่าน 122)
  [2019-01-25] ประชาสัมพันธ์ข้อปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพ 10 อ. (อ่าน 99)
  [2019-01-25] ข้อมูลเกี่ยวกับ ไขมันทรานส์หลังกฎหมายบังคับใช้ (อ่าน 99)
  [2019-01-22] โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น 4.0 (Chief Executives of Local Administration 4.0) เพิ่มเติม (อ่าน 117)
  [2019-01-21]  หอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน (อ่าน 103)
  [2019-01-21] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณา (อ่าน 86)
  [2019-01-21] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไ (อ่าน 99)
  [2019-01-21] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรั (อ่าน 111)
  [2019-01-21] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดกระบี่ (อ่าน 80)
  [2019-01-21] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปี (อ่าน 106)
  [2019-01-18] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ด้อยโอก (อ่าน 116)
  [2019-01-18] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 114)
  [2019-01-17] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอ (อ่าน 152)
  [2019-01-17] การสำรวจข้อมูลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (อ่าน 99)
  [2019-01-17] การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (อ่าน 63)
  [2019-01-17] ประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับเข็มเกียรติคุณและประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานสถานธนานุบาล ประจำปี 2561 (อ่าน 65)
  [2019-01-17] การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (อ่าน 95)
  [2019-01-16] แจ้งประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจการฝึกอบรมเกี่ยวกับการให้บริการที่พัก และการใช้งานแพลตฟอร์ม Aibnb (อ่าน 78)
  [2019-01-16] รายงานข้อมูลแหล่งน้ำในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 92)
  [2019-01-15] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อ่าน 114)
  [2019-01-15] แผน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ.2562 (อ่าน 87)
  [2019-01-15] แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ.256 (อ่าน 119)
  [2019-01-15] โครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างจิตสำนึกการคัดแยกขยะ ภายใต้แนวคิด ร่วมกันเปลี่ยนร่วมกันแยกขย (อ่าน 82)
  [2019-01-15] การรายงานผลการดำเนินการจัดทำ ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน (อ่าน 103)
  [2019-01-14] การตรวจติดตามเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (อ่าน 99)
  [2019-01-11] การลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (อ่าน 145)
  [2019-01-10] ดำเนินงานตามแผนรณรงค์ แยกก่อนทิ้ง เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ่าน 104)
  [2019-01-10] การถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 108)
  [2019-01-08] ขอความร่วมมือสำรวจการจัดตั้งชุมชนภายในเขตเทศบาล (อ่าน 83)
  [2019-01-07] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ (อ่าน 104)
  [2019-01-07] การประกาศงานประเพณีของท้องถิ่นในเขตจังหวัดกระบี่ (อ่าน 116)
  [2019-01-07] โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAs) ประจำปี 2562 (อ่าน 97)
  [2019-01-04] การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ดินถล่ม และคลื่นลมแรง พายุโซนร้อน ปาบึก (อ่าน 96)
  [2019-01-04] การสั่งใช้และการเฝ้าระวังอาการไม่พีงประสงค์ของยาฉีดแก้ปวด Diclofenac เข้ากล้ามเนื้อ (อ่าน 94)
  [2019-01-04] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริฯ (อ่าน 105)
  [2019-01-03] การประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง”เพื่อขับเคลื่อนการจัดการ  (อ่าน 101)
  [2019-01-02] ขอให้ประชาสัมพันธ์ข่าว กรณีมาตรการจำกัดส่งออกยางพารา (AETS) ในช่วงต้นปี 2562 (อ่าน 88)
  [2018-12-27] การคุ้มครองข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร (อ่าน 105)
  [2018-12-27] การเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2561/62 (อ่าน 120)
  [2018-12-27] ขอเชิญเจ้าหน้าที่ในส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ (อ่าน 111)
  [2018-12-26] นโยบายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ประจำปี 2562 (อ่าน 122)
  [2018-12-26] ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานทะเบียน สำนักทะเบียนท้องถิ่น (อ่าน 70)
  [2018-12-26] ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานทะเบียน สำนักทะเบียนท้องถิ่น (อ่าน 69)
  [2018-12-24] แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง เพื่อขับเคลื่อน (อ่าน 100)
  [2018-12-24] หารือการรับเบี้ยความพิการ (อ่าน 124)
  [2018-12-24] การสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ (อ่าน 102)
  [2018-12-19] ให้ข้อมูลประเพณีท้องถิ่น (อ่าน 126)
  [2018-12-19] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่นประจำปีงบป (อ่าน 156)
  [2018-12-18] แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง เพื่อขับเคลื่อน (อ่าน 118)
  [2018-12-18] หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 8 (อ่าน 105)
  [2018-12-18] ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย (อ่าน 128)
  [2018-12-18] ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำ (อ่าน 111)
  [2018-12-17] เร่งรัดและสร้างความเข้าใจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุ (อ่าน 135)
  [2018-12-14] การตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 162)
  [2018-12-13] การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน (อ่าน 203)
  [2018-12-12] การปรับปรุงการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย clusters ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 107)
  [2018-12-12] โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (อ่าน 118)
  [2018-12-12] การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (อ่าน 108)
  [2018-12-12] การปรับปรุงการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย clusters ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 63)
  [2018-12-12] รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท (อ่าน 96)
  [2018-12-12] โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จา (อ่าน 113)
  [2018-12-11] ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่องหลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจ (อ่าน 107)
  [2018-12-11] การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (อ่าน 99)
  [2018-12-11] การรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบีย (อ่าน 117)
  [2018-12-11] สรุปนโยบาย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในพิธีมอบรางวัลการจัการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด  (อ่าน 109)
  [2018-12-07] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยขององค์ก (อ่าน 120)
  [2018-12-06] แนวทางการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชนประจำปี พ.ศ. 2562 (อ่าน 164)
  [2018-12-04] หอกระจายข่าว (อ่าน 145)
  [2018-12-04] สำรวจงานประเพณีในพื้นที่ (อ่าน 173)
  [2018-12-03] เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลรายงานการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามร่ (อ่าน 149)
  [2018-11-28] ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคา ยางพาราตกต (อ่าน 152)
  [2018-11-28] ขอประชาสัมพันธ์คู่มือการรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุผ่านสถาบันการเงินของรั (อ่าน 112)
  [2018-11-28] ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำป (อ่าน 146)
  [2018-11-28] โครงการอบรมหลักสูตร การจัดสวัสดิการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ รุ่นที่ 9 และรุ่นที่ 10 (อ่าน 128)
  [2018-11-27] ประกาศผลคะแนนสอบตามโครงการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น (อ่าน 111)
  [2018-11-27] การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25 (อ่าน 145)
  [2018-11-26] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ เงิ (อ่าน 214)
  [2018-11-26] การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา และอำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ป (อ่าน 127)
  [2018-11-20] การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ( CCTV System  (อ่าน 168)
  [2018-11-16] การดำเนินงานขับเคลื่อนพัฒนาเมืองสีเขียว (อ่าน 148)
  [2018-11-15] ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าชเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 134)
  [2018-11-15] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด (อ่าน 135)
  [2018-11-14] ขอความร่วมมือดำเนินโครงการศึกษาวิเคราะห์การจัดทำรายงานข้อมูลถนนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 126)
  [2018-11-14] แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุน (อ่าน 91)
  [2018-11-14] แนวทางการสอบโครงการแข่งขันคนเก่งโรงเรียนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 112)
  [2018-11-14] โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข - แมว ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้แผนยุทธ (อ่าน 137)
  [2018-11-14] ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ไตรมาส 4/2561) (อ่าน 126)
  [2018-11-13] โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ  (อ่าน 120)
  [2018-11-13] การจัดทำแผนการจัดนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดกระบี่ เข้าชมการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Bie (อ่าน 110)
  [2018-11-12] โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ  (อ่าน 130)
  [2018-11-12] ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และแก้ไขหลักเกณฑ์การกู้เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นทุน (อ่าน 101)
  [2018-11-12] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการส่งเสริมสนันสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กร (อ่าน 119)
  [2018-11-12] การจัดทำคำของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมา (อ่าน 103)
  [2018-11-09] การจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการบริหารจัดการมูลฝอยอันตรายชุมชน (อ่าน 154)
  [2018-11-08] แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงานบูรณาการ ส่งเสริมก (อ่าน 150)
  [2018-11-08] โครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี การจัดทำรายงานการเงินประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินใน (อ่าน 121)
  [2018-11-08] โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง : ผู้นำที่มีสมรรถนะสูง (The Executuves High Performa (อ่าน 115)
  [2018-11-08] หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาวงเงินกู้ และการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถ (อ่าน 129)
  [2018-11-07] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ (อ่าน 176)
  [2018-11-02] โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ  (อ่าน 218)
  [2018-11-02] โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาส (อ่าน 180)
  [2018-11-02] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เง (อ่าน 273)
  [2018-11-01] สำรวจข้อมูลการจัดทำความร่วมมือบริการสาธารณะระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 154)
  [2018-11-01] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหร (อ่าน 227)
  [2018-10-30] แจ้งกำหนดการตรวจประเมินโรงเรียนพอเพียง (Locle sufficiency school: LSS ประจำปีการศึกษา 2560 กรณีเพิ่ม (อ่าน 114)
  [2018-10-30] แจ้งกำหนดการตรวจประเมินโรงเรียนพอเพียง (Locle sufficiency school: LSS ประจำปีการศึกษา 2560 กรณีเพิ่ม (อ่าน 92)
  [2018-10-30] การคัดเลือกผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจ ให้แก่ (อ่าน 97)
  [2018-10-30] การคัดเลือกผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจ ให้แก่ (อ่าน 92)
  [2018-10-30] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 โครงการเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ เงิ (อ่าน 247)
  [2018-10-30] ขอความร่วมมือแจ้งเวียนแบบสำรวจการใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) และโปรแกรมประยุ (อ่าน 118)
  [2018-10-26] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงิน (อ่าน 213)
  [2018-10-26] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำห (อ่าน 198)
  [2018-10-26] การกระจายรายได้สูท้องถิ่น ผ่านแพลตฟอร์มแอร์บีเอ็นบี(Airbnb)โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 118)
  [2018-10-26] มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนตามข้อ 18 วรรคสองของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดก (อ่าน 132)
  [2018-10-26] โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดทำราคากลางฯ (อ่าน 116)
  [2018-10-26] ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะด้วยวิถี ๕ ส (อ่าน 85)
  [2018-10-26] การตรวจสอบโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ่าน 145)
  [2018-10-26] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจาย (อ่าน 169)
  [2018-10-26] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อ่าน 201)
  [2018-10-26] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสท (อ่าน 131)
  [2018-10-26] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 125)
  [2018-10-26] โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น 4.0 (Chief Executuves of Local Administration 4.0) (อ่าน 167)
  [2018-10-25] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำ (อ่าน 152)
  [2018-10-25] ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการที่มีความประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล (อ่าน 128)
  [2018-10-25] การคัดเลือกผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกคร (อ่าน 109)
  [2018-10-22] แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ (อ่าน 263)
  [2018-10-19] แจ้งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประ (อ่าน 137)
  [2018-10-19] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประม (อ่าน 172)
  [2018-10-17] พิธีมอบรางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น ตามโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูน (อ่าน 125)
  [2018-10-16] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดงานประเพณีตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 184)
  [2018-10-16] แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 137)
  [2018-10-12] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และเสนอชื่อ ผู้หญิงเก่ง ปี 2562 และองค์กรท้องถิ่น ดีเด่น ปี 2562 (อ่าน 156)
  [2018-10-12] การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (อ่าน 169)
  [2018-10-12] การสำรวจข้อมูลภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานี้สูบนำ้ด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานี้สูบนำ้ด้วยไฟฟ้า (อ่าน 116)
  [2018-10-12] การยกระดับ และพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการพัฒนาตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ (อ่าน 144)
  [2018-10-12] การดำเนินงานหอกระจายข่าวหมู่บ้านชุมชน (อ่าน 138)
  [2018-10-11] ขอความร่วมมือจัดเก็บข้อมูลทางการศึกษา (อ่าน 154)
  [2018-10-10] แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษษด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำป (อ่าน 192)
  [2018-10-08] โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา (อ่าน 143)
  [2018-10-01] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 200)
  [2018-09-28] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 216)
  [2018-09-26] มาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น(การใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงทาง) (อ่าน 133)
  [2018-09-25] แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2561 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนาเศร (อ่าน 172)
  [2018-09-25] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ.2561 (อ่าน 160)
  [2018-09-24] โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมพร้อมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 150)
  [2018-09-24] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง (อ่าน 156)
  [2018-09-19] การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) และระบบสารสนเทศทางก (อ่าน 195)
  [2018-09-19] โครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี การจัดทำรายงานการเงินประจำปีฯ (อ่าน 146)
  [2018-09-19] โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผนที่แม่บท) ฯ (อ่าน 152)
  [2018-09-18] โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อ่าน 125)
  [2018-09-18] แจ้งแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการลงรายละเอียดในใบแจ้งและใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมนำ้มันเชื้อเพลิ (อ่าน 115)
  [2018-09-18] แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2562 (อ่าน 209)
  [2018-09-17] ประกาศรับสมัครการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (อ่าน 100)
  [2018-09-17] โครงการอบรม การจัดสวัสดิการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ รุ่นที่ 6 - รุ่นที่ 8 (อ่าน 166)
  [2018-09-17] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ (อ่าน 173)
  [2018-09-17] บัญชีนวัตกรรมไทย เพิ่มเติม เดือนมิถุนายน 2561 (อ่าน 135)
  [2018-09-06] โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ (อ่าน 175)
  [2018-08-30] ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชน (อ่าน 208)
  [2018-08-29] การจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 174)
  [2018-08-24] โครงการ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม (อ่าน 162)
  [2018-08-22] การขอความร่วมมือสนับสนุนดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปรด (อ่าน 201)
  [2018-08-22] แจ้งเตรียมความพร้อมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อดำเนินโครงการเงินอุดหนุนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มประจำปีงบ (อ่าน 281)
  [2018-08-21] แจ้งคำสั่งและขอเชิญประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด (อ่าน 140)
  [2018-08-20] โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ (อ่าน 174)
  [2018-08-17] ประชุมการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดสะอาด ประจำปี 2561 (อ่าน 138)
  [2018-08-17] การเปรียบเทียบ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 (อ่าน 140)
  [2018-08-15] โครงการวัด ประช่ รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม (อ่าน 162)
  [2018-08-15] ประชุมการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ.2561 (อ่าน 145)
  [2018-08-10] การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performacne Assessment : LPA) ประจำปี 2561 (อ่าน 301)
  [2018-08-09] โครงการรณรงค์ อาสาปราบยุงควบคุมโรคไข้เลือดออก (อ่าน 188)
  [2018-08-08] การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ.2561 (อ่าน 162)
  [2018-08-08] การประชุมวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561 (อ่าน 130)
  [2018-08-07] แจ้งยืนยันการเข้าร่วมโครงการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยค้วยสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาโดยชุมชนท้องถิ่น (อ่าน 156)
  [2018-08-03] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษา (อ่าน 140)
  [2018-08-03] แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดให้มี ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน เพื่อนเป็นการดำเน (อ่าน 160)
  [2018-08-03] การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำป (อ่าน 148)
  [2018-08-02] แก้ไขเกณฑ์การประกวด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย (อ่าน 164)
  [2018-08-02] โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 2/2561 (อ่าน 167)
  [2018-08-01] จัดส่งระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ (อ่าน 136)
  [2018-08-01] จัดส่งสื่อความรู้ เรื่องโรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัส (อ่าน 138)
  [2018-08-01] โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อส่งมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 154)
  [2018-08-01] การรับรองสิทธิของผู้ลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ (อ่าน 159)
  [2018-08-01] โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง ๕ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม (อ่าน 146)
  [2018-07-31] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภ (อ่าน 162)
  [2018-07-26] การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาจังหวัดกระบี่ (อ่าน 112)
  [2018-07-26] การกำหนดนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะบนพื้นที่เกาะ (อ่าน 109)
  [2018-07-25] ขั้นตอนการจัดประกวดการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดสะอาด ระดับจังหวัด (อ่าน 166)
  [2018-07-25] การขับเคลื่อนโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ระดับจังหวัด พ.ศ.256 (อ่าน 196)
  [2018-07-25] การเร่งรัดดำเนินการตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเกี่ยวกับการดำเนินงานเพ (อ่าน 146)
  [2018-07-24] แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน กระบี่สะอาด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (อ่าน 242)
  [2018-07-20] การโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบอุดหนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่มีเหลือจ่าย (เพิ่ (อ่าน 167)
  [2018-07-20] ขอความอนุเคราะห์ผู้แทนเข้าร่วมการประชุมสนทนากลุ่ม ( Focus group) (อ่าน 146)
  [2018-07-19] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณ (อ่าน 154)
  [2018-07-19] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนาน (อ่าน 118)
  [2018-07-19] ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูระบาด (อ่าน 134)
  [2018-07-18] โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อส่งมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 200)
  [2018-07-18] การสรรหาครูผู้นำวิชาการ (Head Teacher) (อ่าน 133)
  [2018-07-18] การตรวจสอบความซำ้ซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่ ๑ (อ่าน 139)
  [2018-07-17] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 168)
  [2018-07-17] การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโ (อ่าน 199)
  [2018-07-16] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ป (อ่าน 160)
  [2018-07-16] ขยายเวลาโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 (อ่าน 155)
  [2018-07-16] ขอแจ้งผลการดำเนินงานและขอความอนุเคราะห์ขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 144)
  [2018-07-16] กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 (อ่าน 142)
  [2018-07-16] รายงานการปรับปรุงข้อมูลการบำรุงรักษาหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านหมู่บ้าน (อ่าน 151)
  [2018-07-16] ประกาศรับสมัครการคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส (อ่าน 112)
  [2018-07-16] การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที (อ่าน 102)
  [2018-07-16] ขอความร่วมมือเชิญและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวท (อ่าน 117)
  [2018-07-16] การจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาของสำนักงานงบประมาณตามแบบรายงานโครงการสนับสนุนการเสริมสวัสดิการทางสังค (อ่าน 127)
  [2018-07-13] ขอส่งแผนป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ(ฤดูฝน) พ.ศ. ๒๕๖๑ (อ่าน 162)
  [2018-07-13] การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะอนุกรรมวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (อ่าน 165)
  [2018-07-13] การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์น้ำ (อ่าน 176)
  [2018-07-09] การเร่งรัดการดำเนินการสำรวจจำนวนประชากรสัตว์ และการจัดทำข้อบัญญัติ (อ่าน 148)
  [2018-07-06] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ป (อ่าน 200)
  [2018-07-06] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังค (อ่าน 171)
  [2018-07-06] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ (อ่าน 183)
  [2018-07-06] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอ (อ่าน 185)
  [2018-07-05] การกำหนดค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (อ่าน 151)
  [2018-07-05] การส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (อ่าน 103)
  [2018-07-04] สรุปแนวทางการดำเนินโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ (อ่าน 166)
  [2018-07-03] การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี จากการประชุมคระรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1พฤษภาคม 2561 (อ่าน 160)
  [2018-07-03] แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5 (อ่าน 149)
  [2018-07-02] มาตรการเร่งรัดการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธ (อ่าน 221)
  [2018-07-02] ขอความร่วมมือเชิญและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวท (อ่าน 138)
  [2018-06-29] การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลครูดีเด่นตามกลุ่มสาระการกเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ. 2 (อ่าน 131)
  [2018-06-29] ติดตามผลการดำเนินโครงการศึกษาวิเคราะห์การจัดทำรายงานข้อมูลถนนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 142)
  [2018-06-27] กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน เพิ่มเติม (อ่าน 178)
  [2018-06-27] ประกาศรับสมัครการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (อ่าน 126)
  [2018-06-25] การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน (อ่าน 175)
  [2018-06-25] การรายงานผลการดำเนินโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ (อ่าน 158)
  [2018-06-22] ประสัมพันธ์เยาวสตรดีเด่น ๒๕๖๑ (อ่าน 163)
  [2018-06-22] การเลื่อนขั้นค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1/2561 (อ่าน 118)
  [2018-06-22] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการยื่นหนังสือลาออกของพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 131)
  [2018-06-21] การจัดทำแผนปฎิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 (อ่าน 161)
  [2018-06-21] ขอประชาสัมพันธ์คู่มือการรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ (อ่าน 153)
  [2018-06-21] การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 256 (อ่าน 177)
  [2018-06-20] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ. (อ่าน 154)
  [2018-06-19] การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน (อ่าน 160)
  [2018-06-19] ขอเน้นย้ำแนวทางการดำเนินการป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหนะนำโรค (อ่าน 161)
  [2018-06-19] โครงการฝึกอบรมการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25 (อ่าน 181)
  [2018-06-18] ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (อ่าน 152)
  [2018-06-18] การติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 154)
  [2018-06-12] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (อ่าน 179)
  [2018-06-12] การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อรองรับกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร (อ่าน 153)
  [2018-06-11] มาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน (อ่าน 207)
  [2018-06-11] การสำรวจข้อมูลการบริการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในศาสนสถาน (อ่าน 192)
  [2018-06-07] ขอความร่วมมือเชิญและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวท (อ่าน 164)
  [2018-06-07] โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่ม เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 243)
  [2018-06-06] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจร 2561 (อ่าน 154)
  [2018-06-06] หารือการทำบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนของการไฟฟ้าและการประปา (อ่าน 178)
  [2018-06-05] ขอความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย (อ่าน 147)
  [2018-06-05] บัญชีรายชื่อผูประกอบการผลิตภัณฑ์นาที่เข้าโครงการอาหารเสริม นม โรงเรียนที่ 1/2561 (อ่าน 140)
  [2018-06-05] โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักน้ำ (อ่าน 161)
  [2018-06-01] โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAs) ประจำปี 2561 (อ่าน 179)
  [2018-06-01] โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราช (อ่าน 181)
  [2018-05-31] แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมหลักสูตร การจัดสวัสดิการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ (อ่าน 172)
  [2018-05-31] ขอเชิญประชุมเชิงปฎิบัติการการประเมินสถานภาพสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและการจัดเก็บข้อมูลขยะมูลฝอยขององค์ก (อ่าน 253)
  [2018-05-31] โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามแนวประชารั (อ่าน 178)
  [2018-05-31] ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมแนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ในเข (อ่าน 163)
  [2018-05-28] เกณฑ์การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ประเภทถ้ำ (อ่าน 133)
  [2018-05-24] ปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมคำอธิบายในแบบประเมินประสิทธิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 229)
  [2018-05-22] ประชาสัมพันธืโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ (อ่าน 154)
  [2018-05-22] การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดด (อ่าน 147)
  [2018-05-22] การส่งเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในสการพัฒนาท้องถิ (อ่าน 146)
  [2018-05-22] ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (อ่าน 183)
  [2018-05-21] ขอความอนุเคราะห์รายชื่อสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก (อ่าน 181)
  [2018-05-18] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ร่วมสร้างสรรค์พื้นที่สุขภาวะ ด้วยจักรยาน (อ่าน 147)
  [2018-05-17] การปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมคำอธิบายในแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 225)
  [2018-05-17] การประชุมเชิงปฏิบัติ โครงการ อปท. ต้นแบบจัดการนำ้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารนำ้ใต้ดิน) (อ่าน 179)
  [2018-05-17] การจัดทำแผนที่แนวเขตปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดิน (อ่าน 164)
  [2018-05-16] ตอบข้อหารือกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำข้อตกลง (MOA) กับองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) (อ่าน 151)
  [2018-05-16] ขอความร่วมมือดำเนินโครงการศึกษาวิเคราะห์การจัดทำรายงานข้อมูลถนนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 199)
  [2018-05-15] ขอความอนุเคราะห์ส่งผลงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อ่าน 164)
  [2018-05-15] ซักซ้อมแนวทางการจัดการเรียนรุ้ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 141)
  [2018-05-11] โครงการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์การผลิตสื่อณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 155)
  [2018-05-11] การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินรายได้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 240)
  [2018-05-11] ขอทราบจำนวนขยะอันตรายจากครัวเรือนที่เก็บรวบรวมไว้ ณ จุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน (อ่าน 180)
  [2018-05-11] ขอความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม (อ่าน 150)
  [2018-05-11] การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ พร้อมทั้งส (อ่าน 153)
  [2018-05-09] แจ้งกำหนดจัดโครงการอบรมเทคนิดการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ป (อ่าน 172)
  [2018-05-09] ขอให้เร่งรัดการพิจารณาให้เห็นประกอบการพิจารณาอนุญาตโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงาานแสงอาทิตแบบติดตั้งบนพื้นด (อ่าน 152)
  [2018-05-09] การขับเคลื่อนโครงการแม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน (อ่าน 175)
  [2018-05-08] ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการจัดการและกิจกรรมด้านขยะฝอยของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามตัวชี้วัดการจัดการขยะ (อ่าน 191)
  [2018-05-04] สรุปสาระสำคัญประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ และตัวอย่างข้อบัญญัติท้องถิ่น/เทศ (อ่าน 253)
  [2018-05-04] การปรับปรุงประกาศสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานกำหนด (อ่าน 169)
  [2018-05-04] โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ (อ่าน 177)
  [2018-05-03] ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (อ่าน 173)
  [2018-05-03] การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS) และระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขอ (อ่าน 198)
  [2018-05-03] ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อน (อ่าน 173)
  [2018-05-03] ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (อ่าน 151)
  [2018-05-03] โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 (อ่าน 109)
  [2018-05-01] ข่อความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาลทั่วประเทศ (อ่าน 149)
  [2018-05-01] แจ้งผลการประเมินรับรองมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 (อ่าน 159)
  [2018-04-30] ขอเรียนนำคณะเฝ้ารับเสด็จฯในพิธีเปิด และร่วมงาน งานมาลิดกลางแห่งประเทศไทยประจำปีฮิจเราะห์ศักราชท๑๔๓๙ (อ่าน 188)
  [2018-04-30] เรื่องบัญชีนวัตกรรมไทย (อ่าน 125)
  [2018-04-27] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ  (อ่าน 178)
  [2018-04-27] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สุงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  (อ่าน 165)
  [2018-04-27] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 194)
  [2018-04-26] ให้ผู้ช่วยผู้จัดการไปปฏิบัติหน้าที่แทน (อ่าน 180)
  [2018-04-26] ให้ผู้ช่วยผู้จัดการไปปฏิบัติหน้าที่แทน (อ่าน 127)
  [2018-04-26] แนวทางการใช้จ่ายสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาร (อ่าน 163)
  [2018-04-26] ขอเชิญชวนร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2561 (อ่าน 164)
  [2018-04-25] โครงการอบรมหลักสูตร การจัดสวัสดิการการดูแลผู้อายุและพิการ (อ่าน 216)
  [2018-04-25] ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (อ่าน 165)
  [2018-04-25] ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรีย (อ่าน 181)
  [2018-04-24] การจัดสรรกำไรสุทธิของสถานธนานุบาล (อ่าน 155)
  [2018-04-23] การรายงานข้อมูลการจัดกิจกรรมตามแนวทางการดำเนินการป้องกันเพื่อป้องกันเด็กจมนำ้ในเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒน (อ่าน 185)
  [2018-04-23] แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูน (อ่าน 209)
  [2018-04-23] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภ (อ่าน 166)
  [2018-04-23] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกรัจายอ (อ่าน 185)
  [2018-04-23] การดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์ (อ่าน 185)
  [2018-04-23] ขอความร่วมมือเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เขต 11 (อ่าน 155)
  [2018-04-23] การปรับปรุงตลาดในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 155)
  [2018-04-23] การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2561 (อ่าน 169)
  [2018-04-17] แจ้งการสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนุนการสงเคราะเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ประจำปีงบป (อ่าน 201)
  [2018-04-17] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 212)
  [2018-04-17] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ  (อ่าน 230)
  [2018-04-11] การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการขอทำบัตรพนักงานเจ้า (อ่าน 208)
  [2018-04-05] การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติ (Code of Conduct) การท่องเที่ยวโดยชุมชน (อ่าน 205)
  [2018-04-05] ขอความร่วมมือบูรณาการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ชุมชนเป้าหมายตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโด (อ่าน 184)
  [2018-04-05] การตรวจสอบข้อมูลการทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต (อ่าน 214)
  [2018-04-04] หารือคุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (อ่าน 193)
  [2018-04-04] สำรวจการเปิดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 248)
  [2018-04-04] ประกาศผลการสอบแข่งขันโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ และแจ้งก (อ่าน 166)
  [2018-04-04] รายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างและรายงานผลการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 178)
  [2018-04-03] มาตรการเร่งรัดการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธ (อ่าน 246)
  [2018-04-03] การเตรียมการเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (อ่าน 193)
  [2018-03-30] ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เอกสาร คู่มือหลักเกณฑ์การอนุญาตและต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่ีมีอันตรายต่อสุขภ (อ่าน 188)
  [2018-03-30] การตรวจสอบโครงการฝึกอบรมพัฒนาศัยกภาพอาสาสมัครสาธารณสุข และการประชุมวิชาการเนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณ (อ่าน 165)
  [2018-03-29] แต่งตั้งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลปฏิบัติหน้าที่แทน (อ่าน 129)
  [2018-03-28] ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 200)
  [2018-03-26] การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี ๒๕๖๑ (อ่าน 179)
  [2018-03-23] ผลการประชุมขยะทะเลระดับอาเซียน เรื่อง การลดปริมาณขยะทะเลในกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN Conference on Re (อ่าน 192)
  [2018-03-23] จัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาของสำนักงานงบประมาณ ในการขอรับงบประมาณโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสัวสดิก (อ่าน 216)
  [2018-03-22] แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 4 (อ่าน 177)
  [2018-03-22] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ. (อ่าน 223)
  [2018-03-22] แจ้งข้อกำหนดพิเศษดินวีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (อ่าน 186)
  [2018-03-21] การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและติดตามการจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นจังหวัดกระบ (อ่าน 192)
  [2018-03-15] แจ้งให้สำรวจข้อมูลทางการศึกษาเกี่ยวกับบุคลากรครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจักทำข (อ่าน 216)
  [2018-03-15] ซักซ้อมการใช้จ่ายเงินสะสมจากกการประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกตำ (อ่าน 194)
  [2018-03-15] เงินอุดหนุทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ( ค่าเงินเดือน และค่าจ้างประจำ) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒ (อ่าน 223)
  [2018-03-14] เปลี่ยนแปลงกำหนดการรายงานและปรับปรุง แบบฟอร์มการรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่ว (อ่าน 246)
  [2018-03-13] การตรวจสอบโครงการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 241)
  [2018-03-13] แม่บ้านมหาดไทย รว่มใจลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน (อ่าน 246)
  [2018-03-12] ตรวจสอบการของงบประมาณการซ่อมแซมถนน ๕ สายในพื้นที่จังหวัดกระบี่ (อ่าน 193)
  [2018-03-09] ขอความอนุเคราะห์ส่งหนังสือเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการอบรม ครั้งที่ 4 และ 5 (อ่าน 232)
  [2018-03-08] ขอความร่วมือรณรงค์ประชาสัมพันะ์โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ (อ่าน 235)
  [2018-03-08] การประชุมทางวิชาการและการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 3/2561 (อ่าน 201)
  [2018-03-05] ขอความร่วมมือในการเร่งรัดดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากเชื้อไวรัส (อ่าน 238)
  [2018-02-28] แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT  (อ่าน 192)
  [2018-02-28] การสำรวจตลาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวงฯ (อ่าน 190)
  [2018-02-26] มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (อ่าน 239)
  [2018-02-22] ขอรับการสนับสนุนข้อมูลจัดทำสรุปผลการปฏิบัติงาน ศมบ. วงรอบ ๖ เดือน (อ่าน 188)
  [2018-02-22] การขอรับสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (อ่าน 202)
  [2018-02-22] การตรวจสอบสถานะการมีชีวิตของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ขององค (อ่าน 211)
  [2018-02-21] การจัดสรรอัตราผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (อ่าน 231)
  [2018-02-21] การจัดสรรอ้ตราบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (อ่าน 205)
  [2018-02-20] แจ้งเลื่อนวันสอบประมาณความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน (Reading Test : RT ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (อ่าน 180)
  [2018-02-20] แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3 (อ่าน 197)
  [2018-02-15] การจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อจัดทำระบบแผนที่ทางสังคม ( Social Map) (อ่าน 221)
  [2018-02-15] การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและติดตามการจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นจังหวัดกระบ (อ่าน 213)
  [2018-02-13] กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 249)
  [2018-02-12] โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2561ฯ (อ่าน 236)
  [2018-02-08] โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้บริหารท้องถิ่นประเทศไทย 4.0 (Chief Executives of Local Administration : T (อ่าน 210)
  [2018-02-08] ่โครงการฝึกอบรมหลักสูตร สัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง บัญชี พัสดุ และงบประมาณ รุ่นที่ 20 (อ่าน 224)
  [2018-02-08] โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้อ (อ่าน 252)
  [2018-02-08] การสำรวจข้อมูลพื้นที่ตั้งอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 183)
  [2018-02-08] แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน (Reading Test : RT  (อ่าน 222)
  [2018-02-08] ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราตามนโยบายรัฐบาล (อ่าน 294)
  [2018-02-05] ซักซ้อมการกำหนดระยะเวลาการเปิดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 275)
  [2018-02-05] แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน(Reading test : RT ) ร (อ่าน 192)
  [2018-02-05] แนวทางการพัฒนายกระดับตลาดให้มีมาตรฐาน สะอาด และปลอดภัย (อ่าน 157)
  [2018-02-05] การสำรวจข้อมูลศูนย์ OTOP ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 231)
  [2018-02-05] การสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 192)
  [2018-02-02] การแต่งตั้ง (ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาล การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานสถานธนานุบาลในต (อ่าน 147)
  [2018-01-30] แบบสำรวจข้อมูลการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ (อ่าน 214)
  [2018-01-30] แนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 213)
  [2018-01-30] การสร้างสนามฟุตซอลโดยใช้ยางธรรมชาติ โดยใช้เทคโนโลยีของกรมวิทยาศาสตร์บริการ (อ่าน 193)
  [2018-01-26] โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2561 (อ่าน 195)
  [2018-01-26] แนวทางการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขเพิ่มเติม (อ่าน 202)
  [2018-01-26] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปี (อ่าน 185)
  [2018-01-25] รายงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเ (อ่าน 218)
  [2018-01-23] ประกาศให้พนักงานสถานธนานุบาลผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ (อ่าน 169)
  [2018-01-23] ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถ (อ่าน 230)
  [2018-01-22] ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนตามโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  (อ่าน 180)
  [2018-01-22] โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและแนวทางกมารพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามแนวทางประ (อ่าน 239)
  [2018-01-22] การเตรียมการเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (อ่าน 225)
  [2018-01-22] แจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารตามโครงการบริจาดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ (อ่าน 182)
  [2018-01-22] การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1 (อ่าน 165)
  [2018-01-18] ประกาศรับสมัครการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (อ่าน 172)
  [2018-01-16] ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส (อ่าน 204)
  [2018-01-16] ซักซ้อมแนวทางดำเนินการในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 245)
  [2018-01-10] โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 307)
  [2017-12-29] การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อ่าน 196)
  [2017-12-29] ขอความร่วมมือรณรงค์รักษาความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วมสาธารณะ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (อ่าน 221)
  [2017-12-29] การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือประชาชน (อ่าน 221)
  [2017-12-28] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอ (อ่าน 276)
  [2017-12-28] แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พ (อ่าน 268)
  [2017-12-28] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) (อ่าน 289)
  [2017-12-28] โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 196)
  [2017-12-27] การบริหารจัดการขยะมูลฝอยพื้นที่ริมชายฝั่งทะเล (อ่าน 215)
  [2017-12-27] การฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก  (อ่าน 276)
  [2017-12-27] การมอบของขวัญปีใหม่หให้กับประชาชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (อ่าน 209)
  [2017-12-27] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ. (อ่าน 196)
  [2017-12-27] ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ เพื่อร่วมดำเนินการสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ต (อ่าน 183)
  [2017-12-26] แบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 209)
  [2017-12-26] ขอส่งระเบียบกรมการท่องเที่ยว ว่าด้วยการขอรับเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการท่องเที่ยวโดยชุมช (อ่าน 212)
  [2017-12-26] ขอส่งระเบียบกรมการท่องเที่ยว ว่าด้วยการขอรับเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการท่องเที่ยวโดยชุมช (อ่าน 202)
  [2017-12-25] ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่ส่วนผสมของยางพารราตามนโยบายรัฐบาล (อ่าน 236)
  [2017-12-25] แบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 207)
  [2017-12-25] ขอส่งวีดิทัศน์แนะนำ ภาษีไปไหน (อ่าน 248)
  [2017-12-25] แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ (อ่าน 218)
  [2017-12-21] แบบคำขอมีบัตรประจำตัวใหม่เจ้าพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงท้องถิ่น (อ่าน 216)
  [2017-12-12] การประชุมวิชาการและการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. (อ่าน 268)
  [2017-12-12] การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ (อ่าน 251)
  [2017-12-08] การพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาการบรรจุและแต่งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก (อ่าน 221)
  [2017-12-08] การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน (อ่าน 229)
  [2017-12-08] การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 211)
  [2017-12-04] แนวทางดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  (อ่าน 268)
  [2017-12-04] แนวทางการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้ผู้สูงอายุ และการส่งเงินบริจาคเข้ากองทุนผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้ (อ่าน 291)
  [2017-12-04] แจ้งประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย ศักยภ (อ่าน 248)
  [2017-12-01] การตรวจประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 252)
  [2017-12-01] ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ (อ่าน 243)
  [2017-11-29] การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการค (อ่าน 279)
  [2017-11-29] โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2561 (อ่าน 272)
  [2017-11-28] สรุปการมอบนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในพิธีมอบรางวัลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ระดับประเท (อ่าน 234)
  [2017-11-28] ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 266)
  [2017-11-27] การขับเคลื่อนการดำเนินการ ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน ตามแผ่นแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื (อ่าน 227)
  [2017-11-27] การอนุมัติไปราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่ (อ่าน 276)
  [2017-11-24] การสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้าร่วมดำเนินงานบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพร (อ่าน 182)
  [2017-11-24] การสำรวจและบันทึกข้อมูลตามแบบสำรวจสินค้า/บริการ/ที่พัก ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ 4.0 (อ่าน 273)
  [2017-11-23] ผลสำเร็จด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 291)
  [2017-11-23] แนวทางรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอา (อ่าน 262)
  [2017-11-23] การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 เรื่อง ร่างบัญชีราคามาตรฐานการออกแบบอาคารที่ทำ (อ่าน 230)
  [2017-11-23] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการฝึกอบรม (อ่าน 283)
  [2017-11-21] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปร (อ่าน 260)
  [2017-11-21] โครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ (อ่าน 261)
  [2017-11-21] โครงการคัดเลือกตลาดสดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจำปี พ.ศ. 2560 (อ่าน 215)
  [2017-11-21] ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุนของกรมส่งเสริมการปกครองท้อง (อ่าน 250)
  [2017-11-20] การติดตาม และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้เป็นไปตามม (อ่าน 253)
  [2017-11-17] การสำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมการดำเนินงานกองทุนต่าง ๆ ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพ (อ่าน 236)
  [2017-11-17] รายงานผลการปฏิบัติงานการดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ (อ่าน 290)
  [2017-11-14] กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของอ (อ่าน 280)
  [2017-11-10] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมา (อ่าน 339)
  [2017-11-09] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร (อ่าน 352)
  [2017-11-09] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญ (อ่าน 338)
  [2017-11-09] การประชุมคัดเลือกคณะกรรมการประสานงานวิชาการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น แทน (อ่าน 291)
  [2017-11-09] โครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ (อ่าน 344)
  [2017-11-07] การประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้อง (อ่าน 303)
  [2017-11-06] ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเร (อ่าน 250)
  [2017-11-03] ประชาสัมพันธ์การนำเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด (QR code) มาใช้ในการออกคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญ (อ่าน 280)
  [2017-11-02] ตลาดประชารัฐ (อ่าน 284)
  [2017-10-31] การสำรวจข้อมูลตลาดตามโครงการตลาดประชารัฐ (อ่าน 297)
  [2017-10-31] การประเมินภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สถานศึกษาปฐมวัย (อ่าน 246)
  [2017-10-30] การจัดสรรงบปะมาณรายจ่ายประจำปีงบประมณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียน (อ่าน 287)
  [2017-10-27] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการขออนุญาตลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริห (อ่าน 280)
  [2017-10-27] การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Child Developm (อ่าน 297)
  [2017-10-27] แจ้งจัดสรรงบประมณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พั (อ่าน 316)
  [2017-10-27] โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างฯ (อ่าน 293)
  [2017-10-24] โครงการฝึกอบรมการจัดทำรายงานการเงินประจำปี หมายเหตุประกอบการเงินฯ (อ่าน 275)
  [2017-10-24] ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบปร (อ่าน 255)
  [2017-10-24] ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบปร (อ่าน 314)
  [2017-10-24] การจัดสรรงบประมณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการภาคบังคับ (ค่าเงินเ (อ่าน 261)
  [2017-10-24] ขอประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานของศูนย์เด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 333)
  [2017-10-24] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอ (อ่าน 326)
  [2017-10-20] การรายงานยอดจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษี (อ่าน 204)
  [2017-10-20] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ  (อ่าน 286)
  [2017-10-20] การรายงานข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 203)
  [2017-10-19] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำห (อ่าน 331)
  [2017-10-18] การบริหารจัดการภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 239)
  [2017-10-18] ติดตามสถานการณ์อุทกภัย การให้ความช่วยเหลือ การฟื้นฟูพื้นที่ และสิ่งสาธารณประโยชน์ (อ่าน 206)
  [2017-10-18] แจ้งการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒ โครงการเงินอุดหนุนสำหรับแก้ไขปัญหากา (อ่าน 217)
  [2017-10-10] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำ (อ่าน 369)
  [2017-10-10] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ประจำปีงบประ (อ่าน 320)
  [2017-10-10] กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (อ่าน 265)
  [2017-10-10] การคัดเลือกรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (อ่าน 212)
  [2017-10-06] การนำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ สู่การปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงาน (อ่าน 273)
  [2017-10-04] จัดทำบัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเดือนกันยายน ๒๕๖๐ (อ่าน 213)
  [2017-10-04] การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 221)
  [2017-10-04] การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 162)
  [2017-09-29] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ (อ่าน 264)
  [2017-09-29] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ (อ่าน 247)
  [2017-09-29] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรื (อ่าน 237)
  [2017-09-29] ความเห็นคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (อ่าน 268)
  [2017-09-29] แจ้งอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคัลงว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ (อ่าน 256)
  [2017-09-27] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก (อ่าน 258)
  [2017-09-27] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) (อ่าน 271)
  [2017-09-27] การปรับข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ในระบบข้อมูลสารสนเทศทา (อ่าน 288)
  [2017-09-26] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท (อ่าน 322)
  [2017-09-25] ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2560 (อ่าน 334)
  [2017-09-25] ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (อ่าน 234)
  [2017-09-22] การใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ (อ่าน 241)
  [2017-09-22] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ (อ่าน 215)
  [2017-09-22] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่นฯ (อ่าน 217)
  [2017-09-21] ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ (อ่าน 266)
  [2017-09-21] ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดทำไว้แล้วก่อนวันที่พ (อ่าน 224)
  [2017-09-21] การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน (อ่าน 270)
  [2017-09-21] การสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบนำ้ด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบนำ้ด้วยไฟฟ้าประจำปีงบประ (อ่าน 193)
  [2017-09-21] แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. (อ่าน 249)
  [2017-09-21] มาตรการเพิ่มประสิทธภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบ พ.ศ ๒๕๖๐ และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประม (อ่าน 232)
  [2017-09-18] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ่าน 356)
  [2017-09-18] โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด ระดับตำบล และ อำเภอสะอาดระดับจังหวัด (อ่าน 228)
  [2017-09-18] เผยแพร่เอกสาร ประเด็นคำถาม-แนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์กร (อ่าน 239)
  [2017-09-18] ขอความร่วมมือขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า Thai Rabies Net (อ่าน 246)
  [2017-09-18] จัดทำมาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 209)
  [2017-09-13] ขอส่งรายละเอียดพระราชบัญญติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 267)
  [2017-09-11] การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ของประชาชน (อ่าน 272)
  [2017-09-07] ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลฯ (อ่าน 283)
  [2017-09-05] กิจการสตรีและสถาบันครอบครัวในฐานะนายทะเบียนกลางสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ (อ่าน 214)
  [2017-09-05] แจ้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้จัดการ (อ่าน 220)
  [2017-08-29] การกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 321)
  [2017-08-29] แผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากอุทกภัยด้านการเกษตร ปี 2560 (อ่าน 261)
  [2017-08-29] แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (อ่าน 318)
  [2017-08-21] การดำเนินงาน โครงการนวัตกรรมบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้่อรังและผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเขาพระงาม จังหว (อ่าน 277)
  [2017-08-17] การดำเนินการสมทบกองทุนสวัสดิกาสรชุมชน (อ่าน 268)
  [2017-08-15] ปฎิบัติราชการแทน (อ่าน 299)
  [2017-08-15] ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด (อ่าน 245)
  [2017-08-11] ขอให้รายงานผลการดำเนินงานโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (อ่าน 215)
  [2017-08-10] การแก้ไขและบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผิดพลาดใน (อ่าน 255)
  [2017-08-10] โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักสันทนาการ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐ (อ่าน 251)
  [2017-08-10] แจ้งสถานธนานุบาลขณะนี้ใก้ลสิ้นปีงบประมาณจึงขอให้สถานธนานุบาลทุกแห่งต้องดำเนินการปิดบัญชีเพื่อจัดทำงบ (อ่าน 175)
  [2017-08-10] โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด ระดับตำบล และ อำเภอสะอาดระดับจังหวัด (อ่าน 211)
  [2017-08-09] ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการช่วยเหลืออุทกภัย ปี ๒๕๖๐ (อ่าน 269)
  [2017-08-09] การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)  (อ่าน 231)
  [2017-08-08] ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลตลาดหมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 257)
  [2017-08-07] โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด ระดับตำบล และ อำเภอสะอาดระดับจังหวัด (อ่าน 196)
  [2017-08-02] ขอความร่วมมือในการปลูกต้นยางนาถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชและเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา (อ่าน 247)
  [2017-08-02] บัญชีนวัตกรรมไทย (อ่าน 197)
  [2017-08-02] การตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. (อ่าน 188)
  [2017-08-02] การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 2 (อ่าน 172)
  [2017-08-02] แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ (อ่าน 204)
  [2017-07-27] ขอความร่วมมือการคุ้มครองสิทธิของผู้ติดตามเชื้อเอชไอวี (HIV) เอดส์ (อ่าน 223)
  [2017-07-27] โครงการคัดเลือกตลาดสดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจำปี พ.ศ. 2560 (อ่าน 200)
  [2017-07-25] กำหนดการส่งผลงานทางวิชากรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๘ (ส่งผลงานหลังอบรม ๖ เดือน) (อ่าน 197)
  [2017-07-25] กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๘(ส่งผลงานหลังอบรม ๖ เดือน) (อ่าน 197)
  [2017-07-25] สำรวจข้อมูลข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิ (อ่าน 209)
  [2017-07-25] โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด ระดับตำบล และ อำเภอสะอาดระดับจังหวัด (อ่าน 216)
  [2017-07-21] โครงการคัดเลือกตลาดสดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจำปี พ.ศ. 2560 (อ่าน 217)
  [2017-07-21] การถ่ายโอนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๓ ช่วงระหว่าง กม. ๑๔+๐๒๐-กม.๑๕+๕๓๕ ระยะทาง ๑.๕๑๕ กิโลเมตร คืนให้กร (อ่าน 254)
  [2017-07-21] การสำรวจข้อมูลพื้นฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี (อ่าน 232)
  [2017-07-20] จัดส่งบัญชีข้อมูลการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 263)
  [2017-07-20] จัดส่งบัญชีข้อมูลการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 223)
  [2017-07-19] การแต่งตั้ง (ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาล การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้พนักงานสถานธนานุบาลในำหน่ง (อ่าน 187)
  [2017-07-19] การสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครอง (อ่าน 197)
  [2017-07-19] แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Suf (อ่าน 203)
  [2017-07-18] โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพฺสธฺ) (อ่าน 223)
  [2017-07-18] โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพฺสธฺ) (อ่าน 235)
  [2017-07-18] ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ปร (อ่าน 189)
  [2017-07-17] การน้อมนำพระราชกระแสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอด (อ่าน 223)
  [2017-07-14] ขอความร่วมมือในการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่มาจากผู้แทนนายกเทศมนตรีเลื (อ่าน 236)
  [2017-07-12] ซักซอมแนวทางการบำรุงรักษาระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน (อ่าน 233)
  [2017-07-12] การประชุมแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการดูแลของประชาชนในพื้นที่ โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้อง (อ่าน 210)
  [2017-07-11] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงิดอุดหนุนสำหรับส (อ่าน 320)
  [2017-07-11] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจ (อ่าน 274)
  [2017-07-11] ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพและเรียงความ (อ่าน 205)
  [2017-07-11] ข้อมูลบริษัทผู้จำหน่ายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในปัจจุบัน (อ่าน 205)
  [2017-07-11] โครงการฝึกอบรมผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2560 (อ่าน 192)
  [2017-07-11] ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบา (อ่าน 188)
  [2017-07-07] การดำเนินโครงการ น้ำคือชีวิต ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ (อ่าน 261)
  [2017-07-07] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 199)
  [2017-07-06] การบันทึกข้อมูลตามแบบการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 228)
  [2017-07-05] โครงการเยาวชนสตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ (อ่าน 187)
  [2017-07-05] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ (อ่าน 233)
  [2017-07-05] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ป (อ่าน 222)
  [2017-07-05] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 223)
  [2017-07-04] ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมนาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบ (อ่าน 264)
  [2017-07-04] ขอรับทราบแผนปฏิบัติงานและงบประมาณในการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจ (อ่าน 236)
  [2017-07-03] ขอทราบความต้องการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (อ่าน 239)
  [2017-06-29] ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งรัดการจัดทำสัญญาซื้อขายนมโรงเรียน (อ่าน 246)
  [2017-06-28] สำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการเรียนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและสถานศึกษาที่สนใจ/มีความประส (อ่าน 223)
  [2017-06-28] สำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการเรียนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและสถานศึกษาที่สนใจ/มีความประส (อ่าน 217)
  [2017-06-28] ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 231)
  [2017-06-28] ขอความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนมาตรการเพิ่มความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ( (อ่าน 227)
  [2017-06-28] ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหล (อ่าน 258)
  [2017-06-27] การคัดเลือกผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ประจำปี (อ่าน 220)
  [2017-06-27] การแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาติของเด็กนักเรียน นักศึกษาไร้สัญชาติ (อ่าน 206)
  [2017-06-26] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้ป่วยเอดส์ (อ่าน 247)
  [2017-06-23] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถ (อ่าน 314)
  [2017-06-23] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหร (อ่าน 312)
  [2017-06-23] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับ (อ่าน 402)
  [2017-06-23] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ป (อ่าน 299)
  [2017-06-23] การสำรวจข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 336)
  [2017-06-23] ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (อ่าน 219)
  [2017-06-16] การโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ที่มีเหลือจ่าย (อ่าน 265)
  [2017-06-16] ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ใช้วัสดุที่ปลอดแร่ใยหิน (อ่าน 252)
  [2017-06-16] หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาล (อ่าน 203)
  [2017-06-16] การติดตามรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (อ่าน 253)
  [2017-06-16] การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Child developme (อ่าน 294)
  [2017-06-16] การสำรวจข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ (อ่าน 339)
  [2017-06-16] การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.๒๕๕๙ (อ่าน 259)
  [2017-06-16] การแต่งตั้งเจ้าพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงท้องถิ่น (อ่าน 269)
  [2017-06-09] การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 (อ่าน 347)
  [2017-06-06] ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลตลาดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 279)
  [2017-06-05] การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี ๒๕๖๐ (อ่าน 202)
  [2017-06-05] ร่่างประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่องห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุกหรือน้ำหนักลงเพ (อ่าน 225)
  [2017-06-05] โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ (อ่าน 284)
  [2017-06-05] การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม ปี ๒๕๖๐ (อ่าน 239)
  [2017-06-02] ขอความร่วมมือคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม (อ่าน 298)
  [2017-05-30] ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองกระบี่ (อ่าน 206)
  [2017-05-29] การขออนุญาตให้ศึกษาวิจัย หรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า (อ่าน 284)
  [2017-05-29] ขอถอนหลักทรัพย์ค้ำประกัน (อ่าน 264)
  [2017-05-29] โครงการให้บริการวิชาการศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวและการสร้างยุวทูตกินรีประชาสัมพันธ์รางวัลอุต (อ่าน 235)
  [2017-05-24] การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควัน และการจุดบั้งไฟ (อ่าน 240)
  [2017-05-23] ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาล ตำบลคลองท่อมใต้ (อ่าน 234)
  [2017-05-23] การตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพที่ผิดพลาดในรายการเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเงินเบี (อ่าน 264)
  [2017-05-23] การเชื่อมโยงและบูรณาการในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (อ่าน 295)
  [2017-05-22] การกำหนดค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (อ่าน 234)
  [2017-05-22] การส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (อ่าน 209)
  [2017-05-19] การดำเนินงานโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๐ (อ่าน 244)
  [2017-05-19] การดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ (อ่าน 250)
  [2017-05-19] แจ้งประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริมศูนย์พัฒนาและฟื้นฟู (อ่าน 220)
  [2017-05-19] แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบรูณาการ ประจำปี ๒๕๖๒ (อ่าน 216)
  [2017-05-19] การจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบรูณาการ ประจำปี ๒๕๖๒ (อ่าน 199)
  [2017-05-18] แนวทางการดำเนินการปรับปรุงตลาดเพิ่มเติม จากมาตรฐานตลาด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ่าน 245)
  [2017-05-18] แนวทางการดำเนินการปรับปรุงตลาดเพิ่มเติม จากมาตรฐานตลาด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ่าน 188)
  [2017-05-18] แนวทางการดำเนินการปรับปรุงตลาดเพิ่มเติม จากมาตรฐานตลาด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ่าน 225)
  [2017-05-17] ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (อ่าน 242)
  [2017-05-15] ติดตามตัวชี้วัดตามแผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ  (อ่าน 246)
  [2017-05-11] ติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (อ่าน 254)
  [2017-05-09] ขอเชิญชวนการจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 (อ่าน 276)
  [2017-05-08] ประกาศให้พนักงานสถาธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งพนักงานสถานุบาลด้วยเหตุสูงอายุในสิ้นปีงบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. (อ่าน 219)
  [2017-05-05] การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Local Performance Assessment : LPA (อ่าน 327)
  [2017-05-05] ขอความเห็นชอบปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกคัวนภาคเหนือ ปี ๒๕๖๐ และขออนุมัติใช้งบกลาง รายการเงิน (อ่าน 237)
  [2017-05-05] ขยายเวลาโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560 (อ่าน 249)
  [2017-05-02] การแก้ไขปัญหาผักตบชวา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 292)
  [2017-05-01] กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่ม (อ่าน 235)
  [2017-05-01] กำหนดหยุดทำการสถานนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่ม (อ่าน 230)
  [2017-04-24] ขอความร่วมมืออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่นำสัตว์เข้าสฆ่าที่โรงฆ่าสัตว์ (อ่าน 242)
  [2017-04-24] การแต่งตั้ง (ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาล การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้พนักงานสถานธนานุบาลในำหน่ง (อ่าน 222)
  [2017-04-19] การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 276)
  [2017-04-19] ขอทราบความคืบหน้าในการให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ (อ่าน 264)
  [2017-04-19] การสำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ในระบบข้อมูลสารสนเทศท (อ่าน 274)
  [2017-04-19] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสันบสนุนการกระจายอ (อ่าน 278)
  [2017-04-18] การรายงานผลการสงเคราะห์ผู้ปว่ยที่ยากไร้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเคราะห์ผู้ป่วย (อ่าน 211)
  [2017-04-18] การคัดเลือกคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อรับรางวัล หม่อมงามจิตต์บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก (อ่าน 242)
  [2017-04-12] รายงานการติดตามผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 283)
  [2017-04-12] การส่งเงินฝากสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ่าน 207)
  [2017-04-11] การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัด (อ่าน 244)
  [2017-04-11] การจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2560 (อ่าน 233)
  [2017-04-11] การฝีกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (อ่าน 248)
  [2017-04-11] ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลศนย์เด็กเล็ก (อ่าน 262)
  [2017-04-11] โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้กับบุคลากรของอ (อ่าน 245)
  [2017-04-10] การรณรงค์ใช้ผ้าขาวม้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (อ่าน 218)
  [2017-04-10] โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษประจำปีงบประมาณ (อ่าน 226)
  [2017-04-10] การจัดทำข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติการควบคุมการเลี้งหรือปล่อยสัตว์ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓ (อ่าน 258)
  [2017-04-04] โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐ (อ่าน 249)
  [2017-04-04] การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 247)
  [2017-04-04] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปรพจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน (อ่าน 292)
  [2017-04-03] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ. (อ่าน 249)
  [2017-04-03] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ (อ่าน 255)
  [2017-04-03] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ป (อ่าน 231)
  [2017-04-03] หารือการจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 243)
  [2017-03-31] ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์ ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖ (อ่าน 234)
  [2017-03-31] เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท่องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องม (อ่าน 249)
  [2017-03-30] ซักซ้อมแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(งบลงทุน)และการกำกับดูแลใช้จ่ายงบประมาณ (อ่าน 288)
  [2017-03-30] ขอความร่ามมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (อ่าน 234)
  [2017-03-30] ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม (อ่าน 240)
  [2017-03-30] ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในภาคขนส่งสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (อ่าน 234)
  [2017-03-30] โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๐ (อ่าน 248)
  [2017-03-30] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี๒๕๖๐ (อ่าน 241)
  [2017-03-29] การให้สัมปทานโรงฆ่าสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก่ภาคเอกชน (อ่าน 238)
  [2017-03-28] การกำเนินการตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ (อ่าน 255)
  [2017-03-28] ขอความร่วมมือเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนค่าใช่จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุ (อ่าน 243)
  [2017-03-28] ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ. 2560 (อ่าน 215)
  [2017-03-23] การบัญทึกข้อมูลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (อ่าน 262)
  [2017-03-23] ประกาศคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ เรื่อง นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มี (อ่าน 254)
  [2017-03-23] การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการโดยไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ของรายการที่ได้รับจัดสรร (อ่าน 245)
  [2017-03-23] การปรับลดอัตรค่าดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 218)
  [2017-03-22] แจ้งผลสัมฤทธิ์การพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น (กรณีเยียวยาผู้ที่ไม่ผ่าน (อ่าน 238)
  [2017-03-22] การกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน (อ่าน 236)
  [2017-03-20] แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครุและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ (อ่าน 249)
  [2017-03-17] การขับเคลื่อนภารกิจแนวสำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (อ่าน 259)
  [2017-03-17] การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... (อ่าน 628)
  [2017-03-16] ขอความอนุเคราะห์เกี่ยวกับการเสวนาและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การปฏิรูปท้องถิ่นไทย : รูปแบบหน้าที่และ (อ่าน 230)
  [2017-03-15] เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (อ่าน 257)
  [2017-03-14] แจ้งผลการประเมินข้าราชการครุ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่นสู่วิทยฐานะ ระดับชำนาญ (อ่าน 242)
  [2017-03-14] กำหนดการส่้งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยะฐา (อ่าน 250)
  [2017-03-14] ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (อ่าน 222)
  [2017-03-13] การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา  (อ่าน 277)
  [2017-03-10] การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี ๒๕๖๐ (อ่าน 261)
  [2017-03-10] โครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Best Practices) (อ่าน 275)
  [2017-03-10] ขอส่งระเบียบกรมการท่องเที่ยยว ว่าด้วยการขอรับเงินงบประมาณ งนเงินอุดหนุนทั่วไปด้วนการท่องเที่ยงโดยชุม (อ่าน 250)
  [2017-03-10] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ (อ่าน 227)
  [2017-03-10] การรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถาะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่ (อ่าน 204)
  [2017-03-09] หนังสือรับรองใช้แทนบัตรประจำตัวคนพิการ (อ่าน 218)
  [2017-03-09] การดำเนินการกำหนดตัวชี่วัดตามกรอบการปฏิบัติราชการของหน่อยงาน รอบการประเมินที่๑ (อ่าน 209)
  [2017-03-08] โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ทิศทางการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ชาติในอนาคต (อ่าน 231)
  [2017-03-08] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการบริหารจัดการน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 213)
  [2017-03-07] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น ประเทศไทย 4.0 และหลักสูตรปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศ (อ่าน 282)
  [2017-03-07] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย (อ่าน 320)
  [2017-03-03] หารือคุณสมบัติผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (อ่าน 252)
  [2017-03-01] การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2556 และ 2557 (อ่าน 253)
  [2017-03-01] โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ (อ่าน 245)
  [2017-03-01] การให้บริหารเงินกู้แก่สถานธนานุบาลแบบเงินกู้ระยะสั้น(ชนิดฉุกเฉิน) (อ่าน 205)
  [2017-02-28] ประสานความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครขอรับการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบ (อ่าน 229)
  [2017-02-24] แจ้งรายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 232)
  [2017-02-23] การสอบประเมินผลสัมฤทธิืทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 202)
  [2017-02-22] แนวทางการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมว (อ่าน 264)
  [2017-02-22] มาตรการเร่งรัดการกำจัดโรงพิษสุนัขบ้าในสัตว์ (อ่าน 252)
  [2017-02-21] ประชุมชี้แจงการจัดทำทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 273)
  [2017-02-21] ปฎิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการสถานธนานุบาล (อ่าน 215)
  [2017-02-20] การดำเนินงานโครงการอ่านสร้างสุขในสถานศึกษาและชุมชน (อ่าน 342)
  [2017-02-17] ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ่าน 233)
  [2017-02-17] การสนับสนุนวิทยากรและคู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการขึ้นทะเบียบสุนัขและแมว (ระบบ Thai Rabies Ne (อ่าน 244)
  [2017-02-17] ขอเชิญส่งครูเข้ารับการอบรมหลักสูตร โตไปไม่โกง (อ่าน 217)
  [2017-02-17] การขอความร่วมมือคัดเลือกตัวแทนครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยง (อ่าน 247)
  [2017-02-17] การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบอ่านออกเขียนได้ปีการษึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 206)
  [2017-02-16] แนวทางการให้บริการน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค (อ่าน 220)
  [2017-02-14] หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสำหรับ อปท. ในการช่วยเหลือ อปท.อื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย ตาม พ.ร.บ.ป (อ่าน 262)
  [2017-02-14] การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อ่าน 238)
  [2017-02-14] มาตรการช่วยเหลือ ประชาชนผู้ใช้บริการโรงรับจำนำในวะระเกิดอุทกภัย (อ่าน 207)
  [2017-02-09] เร่งรัดการบันทึกข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2560 และโครงการเงินเหลือจ่าย 2560 (อ่าน 255)
  [2017-02-09] แนวทางการดำเนินงานเงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่าวเอดส์ ประจำปีงบประมาร พ. (อ่าน 259)
  [2017-02-08] โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ป (อ่าน 251)
  [2017-02-06] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเ (อ่าน 242)
  [2017-02-03] ระเบียบศูนย์อาสาสมัครป้องกันภับฝ่ายพลเรือนกลาง ว่าด้วยธงประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ (อ่าน 260)
  [2017-02-02] การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียระดับประถทศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางวิทยาศาสศตร์ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 223)
  [2017-02-01] ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกำลังคนภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (อ่าน 265)
  [2017-02-01] เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในระบบสารสนเทศเพื่อการวา (อ่าน 259)
  [2017-01-31] การกำกับดูแลการดำเนินงานของโรงฆ่าสัตว์ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคสามสะอาดให้ถูก (อ่าน 253)
  [2017-01-31] การช่วยเหลือประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ (อ่าน 264)
  [2017-01-30] แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีผู้สูงอายุต้องโทษจำคุก (อ่าน 287)
  [2017-01-30] ตอบข้อหารือการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ_1 (อ่าน 242)
  [2017-01-30] แนวทางดำเนินการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ (อ่าน 230)
  [2017-01-27] ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในระบบสารสนเทศ (อ่าน 278)
  [2017-01-27] ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาเพื่อวางแนวแผนการเสริมสร้างความแข่งเเข็งดูแลผู้สูงอายุ (อ่าน 245)
  [2017-01-27] แนวทางดำเนินการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test .NT)_1 (อ่าน 241)
  [2017-01-27] การส่งเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่ (อ่าน 226)
  [2017-01-27] การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 (อ่าน 236)
  [2017-01-26] การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารศูนย์บาท (อ่าน 291)
  [2017-01-26] ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร อนาคตท้องถิ่นไทยภายใต้บริบทรั (อ่าน 299)
  [2017-01-25] แนวทางการดำเนินงานเงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ. (อ่าน 286)
  [2017-01-25] ตอบข้อหารือการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ_1 (อ่าน 248)
  [2017-01-25] ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนเครื่องจักรเพื่อช่วยเหลืออุทกภัยภาคใต้ (อ่าน 248)
  [2017-01-25] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข้อมูลการบริหารจัดการที่ดีขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น_1 (อ่าน 242)
  [2017-01-25] เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช_1 (อ่าน 221)
  [2017-01-24] ขอเชิญประชุม (อ่าน 298)
  [2017-01-23] เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำรำโครงการการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่อ (อ่าน 233)
  [2017-01-18] การสัดสรรอัตราบุคลากรสนับสนุนการสอน(พนักงานจ้างตามภารกิจ)ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ (อ่าน 270)
  [2017-01-18] แนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 259)
  [2017-01-18] การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (อ่าน 616)
  [2017-01-17] การสำรวจข้อมูลถนนและประปาที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ (อ่าน 239)
  [2017-01-17] การสำรวจข้อมูลถนนและประปาได้รับความเสียหารจากสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ (อ่าน 227)
  [2017-01-12] ติดตามเรื่องการจัดการและส่งต่อผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ (อ่าน 262)
  [2017-01-12] ขอความร่วมมือขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (อ่าน 268)
  [2017-01-12] ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกำลังคนภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (อ่าน 272)
  [2017-01-11] การอนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู (อ่าน 279)
  [2017-01-11] การอนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจก่อสร้างและบำรุงถนน (อ่าน 261)
  [2017-01-11] ให้มีการสำรวจรายชื่อพนักงานสถานธนานุบาลที่อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ (อ่าน 237)
  [2017-01-11] โครงการฝึกอบรมพนักงานบัญชีสถานธนานุบาล (อ่าน 224)
  [2017-01-11] ขอถอนหลักทรัพย์ค้ำประกัน (อ่าน 218)
  [2017-01-11] การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)  (อ่าน 251)
  [2017-01-10] การเปิดดำเนินกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ (อ่าน 245)
  [2017-01-10] บรรจุและแต่งตั้งพนักงานสถานธนานุบาล (อ่าน 239)
  [2017-01-10] การรายงานสถานการณ์สาธารณภัยจังหวัดกระบี่ (อ่าน 279)
  [2017-01-10] รายงานการขยายการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 243)
  [2017-01-10] รายงานการจัดต้งสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 233)
  [2017-01-10] โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ (อ่าน 248)
  [2017-01-10] โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ (อ่าน 250)
  [2017-01-06] ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริการ รุ่นที่ 130) (อ่าน 280)
  [2017-01-05] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 303)
  [2017-01-05] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สุงอายุ ประจำปีงบประมาณ (อ่าน 284)
  [2017-01-05] คู่มือการบันทึกแบบสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (อ่าน 283)
  [2017-01-05] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ป (อ่าน 282)
  [2017-01-05] การจัดการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 280)
  [2017-01-05] ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 247)
  [2017-01-04] การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)เชิงรุก งบประมาณร (อ่าน 267)
  [2017-01-04] การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 270)
  [2017-01-04] บัญชีนวัตกรรมไทย (อ่าน 298)
  [2017-01-04] ตอบข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบั (อ่าน 252)
  [2016-12-28] ประกาศรายชื่อผู้สมครวได้เข็มเกียรติคุณและประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานสถานธนานุบาล ประจำปี ๒๕๕๙ (อ่าน 227)
  [2016-12-28] แนวทางการบริหารจัดการความเร็วในพื้ที่ชุมชน (อ่าน 266)
  [2016-12-27] รายงานประจำปี ๒๕๕๘ของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (อ่าน 248)
  [2016-12-27] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ (อ่าน 252)
  [2016-12-26] แจ้งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการศึกษาภาคบั (อ่าน 255)
  [2016-12-26] แจ้งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจ (อ่าน 258)
  [2016-12-26] แจ้งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ์๒๕๖๐ (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) (อ่าน 265)
  [2016-12-26] โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย (อ่าน 247)
  [2016-12-23] โครงการเฝ้าระวังไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (อ่าน 270)
  [2016-12-21] ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข็มแ (อ่าน 285)
  [2016-12-21] ภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.๒๕๓๕ (อ่าน 264)
  [2016-12-20] การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิ (อ่าน 276)
  [2016-12-19] ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการดำเนินงานอาหารปลอดภัยปลอดโรคในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กฯ ปี ๒๕๖๐ (อ่าน 273)
  [2016-12-16] แนวทางการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณราย (อ่าน 256)
  [2016-12-14] การแจกจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2556 และ 2557 (อ่าน 400)
  [2016-12-13] โครงการ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Locaj Sufficiency ScHool : LSS) (อ่าน 265)
  [2016-12-06] ขอเชิญประชุม (อ่าน 367)
  [2016-12-01] เร่งัรดการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLITประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 339)
  [2016-12-01] การดำเนินงาน โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี (อ่าน 281)
  [2016-11-30] โครงการจัดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT)ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 260)
  [2016-11-29] โครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่จังหวัดกระบี่ (อ่าน 259)
  [2016-11-28] แต่งตั้ง (ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาล (อ่าน 239)
  [2016-11-25] การจัดสรรอัตราผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 322)
  [2016-11-25] แนวทางการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี ๒๕๖๐ (อ่าน 278)
  [2016-11-24] การสนับสนุนการดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่ิขับเคลื่อนเศรษฐกกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประ (อ่าน 285)
  [2016-11-24] ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการยกร่างข้อกำหนดตามพระราชบัญญํติการสาธารณสุข (อ่าน 283)
  [2016-11-24] แจ้งหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และรายชื่อผู้ประกอบการอาหา (อ่าน 296)
  [2016-11-24] พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 248)
  [2016-11-24] การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (อ่าน 315)
  [2016-11-23] การสำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี (อ่าน 271)
  [2016-11-23] โครงการฝึกอบรมยุวทูตท้องถิ่น ต้านคอรัปชั่น (อ่าน 242)
  [2016-11-23] โครงการส่งเสริมสนับสนุนแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(หน (อ่าน 284)
  [2016-11-22] โครงการเพิ่มศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กร (อ่าน 271)
  [2016-11-22] โครงการ บ้านเวียงป่าเป้า....ปลอดจากอัคคีภัย (อ่าน 280)
  [2016-11-18] นโยบายให้มีการอ่านการเขียนได้ของนักเรียน (อ่าน 261)
  [2016-11-17] การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) และข้อมูลพื้อนฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ค)ปี ๒๕๖๐ (อ่าน 321)
  [2016-11-17] การสำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (อ่าน 277)
  [2016-11-17] โครงดารเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (อ่าน 278)
  [2016-11-15] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ประจำปีงบประ (อ่าน 356)
  [2016-11-15] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ (อ่าน 334)
  [2016-11-15] แต่งตั้งผู้มีความสามารถด้านวิศวกรรมตรวจสอบรายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้อ (อ่าน 278)
  [2016-11-15] การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 309)
  [2016-11-15] การแต่งตั้งคณะักรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นและระด (อ่าน 268)
  [2016-11-14] การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในระบบสานสนเทศการจัดกา (อ่าน 291)
  [2016-11-14] กรอกข้อมูลแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ (อ่าน 278)
  [2016-11-14] แจ้งประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รายชื่อสถานสงเคราะห์ของรัฐ (ฉบับที่ 8) พ (อ่าน 283)
  [2016-11-10] กำหนดหลักเกณฑ์และปฏิบัติในการลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อ่าน 306)
  [2016-11-10] การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ (อ่าน 260)
  [2016-11-07] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (อ่าน 386)
  [2016-11-07] การบรรจุแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 257)
  [2016-11-04] ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง รูปแบบรายการ และปรับลดวงเงินค่าจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านประจำปีง (อ่าน 304)
  [2016-11-04] ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง รูปแบบรายการ และปรับลดวงเงินค่าจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านประจำปีง (อ่าน 260)
  [2016-11-04] ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง และปรับลดวงเงินค่าจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านประจำปีงบประมาณ พ.ศ. (อ่าน 245)
  [2016-11-04] การอนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง และปรับลดวงเงินค่าจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านประจำปีงบประมาณ พศ.  (อ่าน 287)
  [2016-11-03] โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ปร (อ่าน 264)
  [2016-11-02] แจ้งมตืการประชุมคณะะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ (อ่าน 304)
  [2016-11-01] การสำรวจข้อมูลเด็ก ข้อมูลพนักงานครูและพนักงานจ้างในโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 340)
  [2016-10-31] การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านเกษตรและแหน่งนำ้) Local Sufficiency Eco (อ่าน 297)
  [2016-10-28] ประกาศผลการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 234)
  [2016-10-28] การดำเนินงาน โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี (อ่าน 292)
  [2016-10-27] การจัดสรรงบอุดหนุนเงินเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนและเงินอุด (อ่าน 298)
  [2016-10-25] ขอเชิญประชุม (อ่าน 354)
  [2016-10-25] แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานและความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปาและถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 327)
  [2016-10-20] การบรรจุแต่งตั้ง (ย้าย) พนักงานบัญชีสถานธนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 257)
  [2016-10-20] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปผลผลิต : จัดสรรเงิน (อ่าน 372)
  [2016-10-19] การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่นท้องถิ่น(LocaJ Competency Test : LC (อ่าน 269)
  [2016-10-19] โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๗๒) (อ่าน 245)
  [2016-10-14] รายงานการประเมินผลการชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นตำ่การจัดการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลและองค์การบริหารส่ (อ่าน 301)
  [2016-10-13] แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบอุดหนุนทั่วไป (อ่าน 365)
  [2016-10-13] แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือท (อ่าน 343)
  [2016-10-13] แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ประจ (อ่าน 293)
  [2016-10-13] แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สุงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ. (อ่าน 312)
  [2016-10-13] แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจำปี (อ่าน 242)
  [2016-10-13] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๐ งบอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค (อ่าน 327)
  [2016-10-12] แนวทางหลักและเกณฑืการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 318)
  [2016-10-12] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม (อ่าน 353)
  [2016-10-12] ประชุมโครงการ (อ่าน 318)
  [2016-10-11] ขอเชิญประชุม (อ่าน 333)
  [2016-10-06] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 267)
  [2016-10-06] รายงานข้อมูลการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปร (อ่าน 293)
  [2016-10-04] เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ (อ่าน 734)
  [2016-09-30] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 300)
  [2016-09-30] กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ (ส่งผลงานหลักอบรม ๓ เดือน (อ่าน 261)
  [2016-09-30] แจ้งผลการประมาณผลงานข้าราชการครู พนักงานครูบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยาฐานะให้สูงขึ้น  (อ่าน 258)
  [2016-09-29] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 367)
  [2016-09-29] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ (อ่าน 316)
  [2016-09-28] แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่เหลือจ่าย (อ่าน 324)
  [2016-09-27] แนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 305)
  [2016-09-26] การสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราว ประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าประจำปีงบปร (อ่าน 248)
  [2016-09-26] การพิจารณาเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำ (อ่าน 234)
  [2016-09-26] ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำป (อ่าน 265)
  [2016-09-26] เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาประเทศไทย (อ่าน 239)
  [2016-09-22] การจัดสรรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค (อ่าน 270)
  [2016-09-22] การจัการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือชาวบ้าน และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสม (อ่าน 246)
  [2016-09-22] แนวทางงปฎิบัติทั่วไป กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดทำความตกลงกับต่างประเทศ (อ่าน 255)
  [2016-09-22] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจ่า (อ่าน 311)
  [2016-09-21] เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (อ่าน 347)
  [2016-09-20] แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานและความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปาและถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 369)
  [2016-09-20] มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖o (อ่าน 337)
  [2016-09-19] การฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี และการจัดทำรายงานการเงินประจำปีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์ก (อ่าน 312)
  [2016-09-19] การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2559 (อ่าน 290)
  [2016-09-19] ตัวชี้วัด 1.4 และ 1.5 (อ่าน 296)
  [2016-09-15] การประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้พื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญช (อ่าน 270)
  [2016-09-13] การกรอกแบบสำรวจข้อสังเกตในการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเต (อ่าน 316)
  [2016-09-13] การเดินมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองตามแนวทางประชารัฐ (อ่าน 271)
  [2016-09-13] แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 385)
  [2016-09-12] การกรอกแบบสำรวจข้อสังเกตในการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 354)
  [2016-09-09] กิจกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในสถานศึกษา (อ่าน 236)
  [2016-09-09] การปรับปรุงข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อ่าน 268)
  [2016-09-07] การตรวจรับรองผลการจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุุน (อ่าน 385)
  [2016-09-07] การรายงานยอดจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษี (อ่าน 295)
  [2016-09-06] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส้วนท้องถิ่น (อ่าน 331)
  [2016-09-06] ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการให้แก่ส่วนท้องถิ่น (อ่าน 266)
  [2016-09-06] โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 (อ่าน 232)
  [2016-09-06] ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมรองรับการระบาดโรคไข้ซิกา Zika virus disease (อ่าน 260)
  [2016-09-06] การประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 มีมติเห็นชอบให้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือ (อ่าน 263)
  [2016-09-05] การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2559 (อ่าน 250)
  [2016-09-05] การสำรวจข้อมูลการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (อ่าน 339)
  [2016-09-05] ประชาสัมพันธ์การเลือกกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน (อ่าน 303)
  [2016-09-05] ปรับปรุงและจัดพิมพ์คู่มือมาตฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน (อ่าน 313)
  [2016-09-01] การดำเนินงานแก้ไขปัญหาและจัดการศึกษาให้แก่เด็กออกจากระบบโรงเรียนกลางคัน (อ่าน 327)
  [2016-09-01] การคัดเลือกโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี 2559 (อ่าน 283)
  [2016-09-01] โครงการพัฒนาครูผู้ตรวจข้าสอบอัตนัย เพื่อรองรับการจัดทำสอบระดับชาติทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้น (อ่าน 278)
  [2016-08-30] โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ป (อ่าน 245)
  [2016-08-26] การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ (อ่าน 296)
  [2016-08-25] อนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ (อ่าน 250)
  [2016-08-24] กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ (อ่าน 228)
  [2016-08-24] ขอความร่วมมือแจ้งเวียนหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท o๘o๘.๓/๖๑๒๙ ลงวันที่ 21 มิถุนายน 25 (อ่าน 262)
  [2016-08-24] แจ้งผลพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดั (อ่าน 260)
  [2016-08-23] การดำเนินการตามมาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (อ่าน 251)
  [2016-08-23] การแก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในนนนนระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์ก (อ่าน 277)
  [2016-08-22] ด้วยสำนักงาน จสท กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งง ขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งสถานธนานุ (อ่าน 231)
  [2016-08-19] ขอความอนุเคราะห์ประสานให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลบันทึกข้อมูลในระบบประมาวลผลข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดแ (อ่าน 288)
  [2016-08-19] การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาควิชาความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ค เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถาน (อ่าน 239)
  [2016-08-18] ประเภทและเงินบำรุงการศึกษาค่าเล่าเรียนบุตร (อ่าน 270)
  [2016-08-18] แนวทางการขอรับเงินอุดเหนุนของจังหวัดและอำเภอจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 283)
  [2016-08-17] แนวทางการปฎิบัติงานของสถานบริการสาธารณสุข ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ของสถานบริการส (อ่าน 283)
  [2016-08-17] คำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางควบคุมการประกอบกิจการ การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ พ.ศ. 2559 (อ่าน 285)
  [2016-08-11] แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุ (อ่าน 388)
  [2016-08-11] แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน ด้านการพัสดุและก (อ่าน 309)
  [2016-08-11] แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน ด้านการพัสดุและก (อ่าน 271)
  [2016-08-09] หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 329)
  [2016-08-09] รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสถานศึกษา (อ่าน 328)
  [2016-08-08] การซักซ้อมแนวทางตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลั (อ่าน 378)
  [2016-08-08] การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นและรับด (อ่าน 306)
  [2016-08-04] การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 (อ่าน 349)
  [2016-08-03] การบรรจุแต่งตั้ง ย้าย พนักงานสถาธนานุบาล (อ่าน 254)
  [2016-08-03] การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่อมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม (อ่าน 257)
  [2016-08-03] การดำเนินงาน โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี (อ่าน 313)
  [2016-08-03] การสำรวจข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแล ครูผู้ช่วย และครูที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชืพครูหรือหนังสืออนุญาต (อ่าน 304)
  [2016-08-02] ประกาศคณะกรรมการการกระจ่ายอำนาจให้แก่องการปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการการกระจายอ (อ่าน 313)
  [2016-08-01] แนวทางปฏิบัติกรณีเอกชนผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 247)
  [2016-07-29] การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET (อ่าน 300)
  [2016-07-29] รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดคำรับรองการปฎิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตัวชี้วัด 1.4 ร้อยละ ของเท (อ่าน 332)
  [2016-07-26] โครงการฝึกอบรมผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2559 (อ่าน 253)
  [2016-07-26] การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองกุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการ (อ่าน 250)
  [2016-07-22] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี (อ่าน 314)
  [2016-07-22] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ ฯ (อ่าน 337)
  [2016-07-15] โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ (อ่าน 295)
  [2016-07-15] การสำรวจรายชื่อพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ฯลฯ (อ่าน 352)
  [2016-07-15] เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (อ่าน 296)
  [2016-07-15] แบบรายงาน โครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน (อ่าน 384)
  [2016-07-14] โครงการแผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชา่มติ  (อ่าน 299)
  [2016-07-14] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ (ค่าเช่าบ้าน)  (อ่าน 326)
  [2016-07-14] การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ (อ่าน 242)
  [2016-07-13] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป ฯลฯ (อ่าน 407)
  [2016-07-13] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป ฯลฯ (อ่าน 407)
  [2016-07-13] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ฯ (อ่าน 325)
  [2016-07-13] ส่งโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(LTAX GI (อ่าน 292)
  [2016-07-12] การดำเนินงานโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิอดไท้องค์ราชัน  (อ่าน 343)
  [2016-07-11] การนำข้อมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (อ่าน 342)
  [2016-07-11] การกำกับ ดูแล ติดตามการดำเนินงานตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 350)
  [2016-07-07] การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ การกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ (อ่าน 344)
  [2016-07-07] ขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง (อ่าน 273)
  [2016-07-04] หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณ (อ่าน 347)
  [2016-07-04] ระเบียบกรทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ ๒๕๕๙ (อ่าน 360)
  [2016-07-01] การดำเนินงานรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ๔ ช่วงวัย อายุ ๙ ,๑๘ , ๓๐ และ๔๒ เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕ (อ่าน 312)
  [2016-06-30] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์ (อ่าน 350)
  [2016-06-30] แนวทางการจ่ายเงินเบี้ยความพิการตามกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ (อ่าน 357)
  [2016-06-30] การแก้ไขข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนที่ผิดพลาดในรายการเลขบัตรป (อ่าน 323)
  [2016-06-29] การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วนฤดูฝน (อ่าน 358)
  [2016-06-28] การส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (อ่าน 262)
  [2016-06-24] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป ฯลฯ (อ่าน 523)
  [2016-06-24] ขอความร่วมมือในการดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (อ่าน 317)
  [2016-06-24] การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควัน และการจุดบั้งไฟ (อ่าน 266)
  [2016-06-24] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปสำรับจัดการศึกษาภาคบังคับ ไตรมาสที (อ่าน 306)
  [2016-06-24] การจัดทำบัญชีถิอจ่ายเงินเดิอนของข้าราชการครูและพนักงานครู ฯลฯ (อ่าน 319)
  [2016-06-22] การดำเนินงานศูนย์การเรียรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ (อ่าน 306)
  [2016-06-22] มาตรการเตรียมพร้อมป้องกันและระงับการเกิดอัคคีภัย (อ่าน 268)
  [2016-06-22] การดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯลฯ (อ่าน 306)
  [2016-06-22] การกำหนดค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (อ่าน 287)
  [2016-06-22] โครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้การพัฒนาโครงการตามแนวพระราชดำริ (อ่าน 289)
  [2016-06-21] อนุมัติจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ฯลฯ (อ่าน 361)
  [2016-06-20] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ ฯ (อ่าน 401)
  [2016-06-20] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 (อ่าน 340)
  [2016-06-20] ขยายระยะเวลาเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม (อ่าน 342)
  [2016-06-20] การขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ฯลฯ (อ่าน 332)
  [2016-06-17] ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูกาลระบาด (อ่าน 363)
  [2016-06-17] การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (Thai Rabies Net) (อ่าน 340)
  [2016-06-16] การดำเนินการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 342)
  [2016-06-15] การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ (อ่าน 344)
  [2016-06-13] การรายงานผลการดำเนินการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำขนาดเล็ก (อ่าน 338)
  [2016-06-09] การแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการบรรจุแต่งตั้ง (เลื่ (อ่าน 350)
  [2016-06-09] โครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดินไทย (อ่าน 392)
  [2016-06-09] รายงานสรุป ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 401)
  [2016-06-08] การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการ การจัดการศึกษาท้องถิ่น (อ่าน 371)
  [2016-06-08] การจัดสรรคอัตราบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ประจำปี 2559 (อ่าน 433)
  [2016-06-07] การปรับลดอัตรดอกเบี้ยของสถานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 352)
  [2016-06-07] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ  (อ่าน 360)
  [2016-06-07] การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการขับเคลื่อนพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท (อ่าน 363)
  [2016-06-02] โครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดินไทย (อ่าน 584)
  [2016-06-02] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 425)
  [2016-06-02] การจัดโครงการฝึกอบรมการจัดทำเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2559 (อ่าน 345)
  [2016-06-01] การขอรับการประเมินความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 346)
  [2016-06-01] ตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน(Joint KPls) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ (อ่าน 362)
  [2016-06-01] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดของฝากประจำจังหวัดจากข้าวไรซ์เบอรี่ ประเภทอาหาร และเครื (อ่าน 326)
  [2016-05-31] โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศู้นย์พัฒนาเด็กเล็กองค (อ่าน 395)
  [2016-05-31] การคัดเลือกรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 (อ่าน 370)
  [2016-05-30] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธ์ุแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2559 (อ่าน 340)
  [2016-05-27] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แกผู้พิการ (อ่าน 370)
  [2016-05-27] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกัน ด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมา (อ่าน 382)
  [2016-05-27] แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 404)
  [2016-05-26] การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ่าน 349)
  [2016-05-25] การประกวดโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 296)
  [2016-05-25] แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 318)
  [2016-05-25] การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น(Local Sufficiency School : LSS) (อ่าน 276)
  [2016-05-25] สำรวจข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (lnternet) โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 353)
  [2016-05-24] การสำรวจความพร้อมหมู่บ้านที่ไม่มีประปา จำนวน 881 หมู่บ้าน ตามแนวทางโครงการ สายธารพระบารมี 7 รอบราชิน (อ่าน 332)
  [2016-05-19] การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2559 (อ่าน 500)
  [2016-05-19] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 378)
  [2016-05-19] การสำรวจข้อมูลกำลังคนภาครัฐ (อ่าน 296)
  [2016-05-18] การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ (อ่าน 307)
  [2016-05-18] การสร้างและพัฒนาทีมพ่นเคมีควบคุมโรค (อ่าน 324)
  [2016-05-18] ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม (อ่าน 354)
  [2016-05-17] วัฒนธรรมอาเซียนที่ควรรู้ (อ่าน 315)
  [2016-05-17] การจัดหาภาชนะเก็บกักน้ำสาธารณะสำหรับอุปโภคบริโภคประจำหมู่บ้าน (อ่าน 292)
  [2016-05-17] การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2559 (อ่าน 402)
  [2016-05-17] แต่งตั้งปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2559 (อ่าน 291)
  [2016-05-17] การประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัยชีประจำปี (อ่าน 266)
  [2016-05-16] โครงการเชิดชูเกียรติครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้รางวัลครูดีเด่น STEM Education (อ่าน 278)
  [2016-05-11] โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (อ่าน 316)
  [2016-05-11] แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 327)
  [2016-05-11] การพิจรณาคุณวุฒิการศึกษา สำหรับการบรรจุและแ่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก (อ่าน 332)
  [2016-05-11] การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อน (อ่าน 313)
  [2016-05-11] การสำรวจข้อมูลและของดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 328)
  [2016-05-11] ขอนำคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข (อ่าน 305)
  [2016-05-11] เงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับและดำเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์ (อ่าน 299)
  [2016-05-11] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ  (อ่าน 332)
  [2016-05-02] ขอความร่วมดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม (อ่าน 359)
  [2016-05-02] การเลื่อนการจำหน่วยทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาลทั่วไปซึ่งไม่สถานธนานุบาลภาคและเขต (ระดับลูกเขต) (อ่าน 307)
  [2016-05-02] โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 (อ่าน 279)
  [2016-05-02] ประกาศให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลด้วยเหตุสูงอายุ ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕ (อ่าน 285)
  [2016-05-02] สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 376)
  [2016-05-02] โครงการประกวดเจ้าบ้านน้อยที่ดี ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๙ (อ่าน 301)
  [2016-04-29] การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัด (อ่าน 344)
  [2016-04-29] การจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ระยะกลาง (อ่าน 337)
  [2016-04-29] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ครู/อาจารย์ เพื่อเข้ารับการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลก (อ่าน 302)
  [2016-04-29] การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (อ่าน 327)
  [2016-04-28] การประกวดโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 326)
  [2016-04-28] สำรวจความต้องการดำเนินโครงการก่อสร้างหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพารา (อ่าน 290)
  [2016-04-27] แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะร (อ่าน 323)
  [2016-04-27] ขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (อ่าน 322)
  [2016-04-27] โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (อ่าน 320)
  [2016-04-27] ขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ (อ่าน 291)
  [2016-04-26] โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของสถานศึกษาสังกัด (อ่าน 309)
  [2016-04-26] การจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษาปี ๒๕๕๘ (อ่าน 295)
  [2016-04-26] โครงการพัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยพื้นที่ภาค ๘ (ปี (อ่าน 310)
  [2016-04-22] ภารกิจ และอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕ (อ่าน 385)
  [2016-04-18] ขอความร่วมมือในการรณรงค์ ประชารัฐร่วมใจ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค (อ่าน 362)
  [2016-04-18] การประชุมชี้แจงการจัดทำเทศบัญญัติหรือข้อบัญญติ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (อ่าน 355)
  [2016-04-12] ประกาศใช้ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 291)
  [2016-04-12] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอ (อ่าน 359)
  [2016-04-12] แจ้งรายชื่อผู้ประสานงานเครือข่ายสวัสดิการชุมชนจังหวัด (อ่าน 281)
  [2016-04-12] ประกาศรับสมัครการสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลที่มีความประสงค์ขอเปลี่ยนตำแหน่ง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรง (อ่าน 302)
  [2016-04-12] แจ้งกำชับการดำเนินการตาม แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ (อ่าน 314)
  [2016-04-11] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการจัดงานครบรอบ 144 ปี การจัดตั้งเมืองกระบี่ (อ่าน 376)
  [2016-04-08] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานส่งเสริมการกระจ่ายอำนาจให (อ่าน 341)
  [2016-04-07] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๙ (อ่าน 356)
  [2016-04-07] การสำรวจความต้องการดำเนินโครงการก่อสร้างหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพารา (อ่าน 316)
  [2016-04-05] สำรวจระยะทางถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 354)
  [2016-04-01] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 398)
  [2016-04-01] แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมา (อ่าน 419)
  [2016-04-01] แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็น (อ่าน 332)
  [2016-04-01] สำรวจปัญหาในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดกระบี่ (อ่าน 333)
  [2016-04-01] สำรวจข้อมูลตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ (อ่าน 294)
  [2016-04-01] การสำรวจข้อมูลการดำเนินการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำขนาดเล็ก (อ่าน 309)
  [2016-04-01] การแข่งขัน ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทศ ครั้งที่ ๑๕ (อ่าน 322)
  [2016-04-01] ขอเชิญร่วมหลักสูตรและการถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมท่อง (อ่าน 310)
  [2016-03-31] ผลสรุปและข้อเสนอแนะในการประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2558 (อ่าน 298)
  [2016-03-31] การสำรวจการมีและใช้มาตรการกฎหมายด้านสาธารณสุข (อ่าน 296)
  [2016-03-29] ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัดครั้งที่ 1/2559 (อ่าน 314)
  [2016-03-29] แนวทางการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในระบบออนไลน์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต (อ่าน 336)
  [2016-03-29] การแก้ไขปรับปรุงรายการข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 337)
  [2016-03-29] แจ้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในรายงานสรุปผลการตรวจเยี่ยมงานตามนโยบายรัฐบาลของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำ (อ่าน 282)
  [2016-03-29] ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 324)
  [2016-03-29] ร่างประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุกหรือน้ำหนักลงเพ (อ่าน 509)
  [2016-03-29] รายงานผลการปฏิบัติงานการดำเนินงานพัฒนารและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก (อ่าน 292)
  [2016-03-29] รายงานประจำเดือนโครงการ มหาดไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ (อ่าน 304)
  [2016-03-29] แจ้งแนวทางการดำเนินโครงการ มหาดไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ และแบบรายงานประจำเดือน (อ่าน 450)
  [2016-03-25] แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ้นก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะร (อ่าน 315)
  [2016-03-25] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่ (อ่าน 333)
  [2016-03-25] การแจ้งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานส่งเสริม (อ่าน 330)
  [2016-03-24] การจัดทำโครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ (อ่าน 339)
  [2016-03-24] การเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental He (อ่าน 293)
  [2016-03-24] โครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข (อ่าน 322)
  [2016-03-23] ขอส่งคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข (อ่าน 308)
  [2016-03-21] ขอความเห็นชอบใช้เงินเหลือจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (อ่าน 528)
  [2016-03-17] การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (อ่าน 362)
  [2016-03-17] แจ้งคำสั่งแต่งตั้งและขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด (อ่าน 331)
  [2016-03-17] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนแลังบประมาณทางการศึกษาขององค์การปกครองส (อ่าน 381)
  [2016-03-17] การบรรจุแต่งตั้ง (ย้าย) พนักงานบัญชีสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 298)
  [2016-03-17] การบรรจุแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 274)
  [2016-03-17] หลักเกณฑ์การกู้เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล (อ่าน 278)
  [2016-03-16] รายงานแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (อ่าน 374)
  [2016-03-16] ขอความอนุเคราะห์ในการสำรวจข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 364)
  [2016-03-15] การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (อ่าน 348)
  [2016-03-15] แจ้งแนวทางแาละหลักเกณฑ์การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด, ฯลฯ (อ่าน 330)
  [2016-03-15] การรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัยหายาเสพติดในสถานศึกษาปี 2559 (อ่าน 334)
  [2016-03-15] สำรวจสถานศึกษาเข้าร่วมดำเนินการจัดการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพื่อเวลารู้ ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 325)
  [2016-03-15] ัึการนำหลักสูตร โตไปไม่โกง ไปจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัดองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 304)
  [2016-03-14] รับสมัครทุนการศึกษาครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น (อ่าน 294)
  [2016-03-14] การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุญยเกตุ (อ่าน 307)
  [2016-03-10] แจ้งผลการประเมินข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนสู่วิทยาฐานะให้สูงข (อ่าน 303)
  [2016-03-10] โครงการพัฒนาเทคนิดวิธีการเสริมสร้างผลสัมฤทธฺ์ทางการเรียน ( O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้ส (อ่าน 268)
  [2016-03-10] สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ (อ่าน 407)
  [2016-03-10] การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ (อ่าน 493)
  [2016-03-09] การดำเนินโครงการสร้างชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ สร้างวิธีไทยสามัคคี (อ่าน 374)
  [2016-03-08] รับสมัครสอบคัดเลือกคนพิการเข้าทำงานในโรงยาสูบ (อ่าน 279)
  [2016-03-07] ผลงานสอบคัดเลือกผผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์ (อ่าน 314)
  [2016-03-07] ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ยุ (อ่าน 392)
  [2016-03-03] โครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข (อ่าน 410)
  [2016-03-03] โครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข (อ่าน 355)
  [2016-03-03] แจ้งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน (อ่าน 365)
  [2016-03-03] แนวทางการดำเนินงานในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนการดำเนินงานสัวสดิการชุมชน ตามตัวชี้ (อ่าน 388)
  [2016-03-03] การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2559 (อ่าน 311)
  [2016-03-02] การแก้ไขรายการข้อผิดพลาดเคลื่อนในการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครร (อ่าน 352)
  [2016-03-02] การแก้ไขรายการข้อผิดพลาดเคลื่อนในการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครร (อ่าน 353)
  [2016-03-02] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ  (อ่าน 379)
  [2016-03-01] การสำรวจการจัดงานกิจกรรมประเพณีในปี พ.ศ.2559 (อ่าน 346)
  [2016-02-29] การส่งเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในสการพัฒนาท้องถิ (อ่าน 331)
  [2016-02-29] กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ (อ่าน 297)
  [2016-02-29] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการจัดงานครบรอบ ๑๔๔ ปีการจัดตั้งกระบี่ (อ่าน 405)
  [2016-02-24] การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตัวชี้วัด ๑.๔ ร้อยละของเทศบาลแล (อ่าน 392)
  [2016-02-24] การขอรับรองการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนำ้อุปโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและ (อ่าน 368)
  [2016-02-23] การปรับอัตราเงินค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาลตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ (อ่าน 289)
  [2016-02-19] แนวทางการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active case finding) ในการป้องกันควบคุมวัณโรค เอดส์ ซิฟิลิส โรคเรื้อน  (อ่าน 309)
  [2016-02-19] หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ่าน 300)
  [2016-02-19] แนวทางการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในการป้องกันควบคุมวัณโรค เอดส์ ฯ (อ่าน 357)
  [2016-02-19] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๙ (อ่าน 350)
  [2016-02-19] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๙ (อ่าน 402)
  [2016-02-16] แนวทางการกำหนดข้อบัญญัตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 393)
  [2016-02-16] แนวทางการกำหนดข้อบัญญัตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 366)
  [2016-02-15] ผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย)ผู้จัดการสถานธนานุบาลให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคแล (อ่าน 278)
  [2016-02-15] ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรับจำนำ (อ่าน 326)
  [2016-02-15] ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรับจำนำ (อ่าน 297)
  [2016-02-15] คำแนะนำประชาชน เรื่องโรคไข้ซิกา (Zika virus disease) (อ่าน 336)
  [2016-02-15] การจัดทำสิ่งอำนวยความสะควกให้แก่คนพิการและผู้สุงอายุ (อ่าน 346)
  [2016-02-15] ปรกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานบัญชี ประจ (อ่าน 339)
  [2016-02-12] แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 433)
  [2016-02-11] สำรวจข้อมูลเครื่องจักรสำหรับขุดบ่อบาดาล (อ่าน 325)
  [2016-02-10] ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจัดส่งภาพกิจกรรมการดำเนินการต่างๆ (อ่าน 326)
  [2016-02-09] ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Local Competency) (อ่าน 297)
  [2016-02-09] ขอความร่วมมือดำเนินการกวาดล้างโปลิโอตามนโยบายฉากสุดท้ายของการกวาดล้างโปลิโอระดับโลก (อ่าน 293)
  [2016-02-09] ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (อ่าน 545)
  [2016-02-08] สำรวจความต้องการดำเนินโครงการก่อสร้างหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมยางพารา (อ่าน 322)
  [2016-02-05] สำรวจความต้องการดำเนินโครงการก่อสร้างหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพพารา (อ่าน 526)
  [2016-02-04] การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (อ่าน 317)
  [2016-02-03] ประกาศใช้ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด้วยค่าใช้จ่ายในกา (อ่าน 315)
  [2016-02-01] คำแนะนำประชาชน เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุ ๒๐๑๒ (MERS-CoV) (อ่าน 341)
  [2016-01-28] การหารือแนวทางปฏิบัติในการขอใช้เงินเหลือจ่ายตามมาตรการเพิ่มประสิททธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ (อ่าน 405)
  [2016-01-27] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนทั่วไปรายการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึษ (อ่าน 389)
  [2016-01-27] การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อ่าน 351)
  [2016-01-25] การคัดเลือกครูประจำการเป็นครูอาสาสมัครโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมในต่างประเทศ (อ่าน 339)
  [2016-01-22] แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ส (อ่าน 342)
  [2016-01-22] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให (อ่าน 387)
  [2016-01-21] ซ้อมความเข้าใจมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม (อ่าน 382)
  [2016-01-19] การจัดทำโครงการมอบเป็นของขัวญให้แก่ประชาชน มหาดไทยหว่งใย ใส่ใจผู้สูงอายุ (อ่าน 486)
  [2016-01-19] โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (อ่าน 324)
  [2016-01-19] โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 (อ่าน 383)
  [2016-01-19] ขอความร่วมมือในการควบคุมสารเบต้าอะโกนิสท์ที่โรงฆ่าสุกรทั่วประเทศ (อ่าน 337)
  [2016-01-19] แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง (อ่าน 369)
  [2016-01-18] การสำรวจความต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผวมของยางพารา สำหรับจัดทำโครงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรยางพารา (ก (อ่าน 319)
  [2016-01-15] การแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับศูน (อ่าน 313)
  [2016-01-15] การแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับศูน (อ่าน 320)
  [2016-01-13] การติดตามประเมิณผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นตำ่การจัดบริการสาธารณะของเทศบาลแ (อ่าน 365)
  [2016-01-13] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ  (อ่าน 386)
  [2016-01-13] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการทุ (อ่าน 377)
  [2016-01-13] การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 322)
  [2016-01-13] การปรับอัตรเงินค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาลตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ (อ่าน 280)
  [2016-01-13] การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 343)
  [2016-01-12] การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูหนาว (อ่าน 342)
  [2016-01-12] มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 500)
  [2016-01-11] การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 364)
  [2016-01-11] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริหารจัดการงานวัฒนธรรม ประ (อ่าน 314)
  [2016-01-11] การจัดประชุมชี้แจงการถ่ายโอนภารกิจการดูแลโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 (อ่าน 471)
  [2016-01-11] การดำเนินการกรอกข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 334)
  [2016-01-08] ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2559 (อ่าน 302)
  [2016-01-08] การสำรวจข้อมูลเงินสัวสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 384)
  [2016-01-07] การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่  (อ่าน 347)
  [2016-01-06] ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๕๙ (อ่าน 378)
  [2016-01-04] ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อ่าน 325)
  [2016-01-04] ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (อ่าน 600)
  [2016-01-04] การสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครอง (อ่าน 298)
  [2015-12-30] ขยายอายุการใช้สิทธิพิเศษในการจำหน่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน แก่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไ (อ่าน 374)
  [2015-12-28] กระทรวงมหาดไทยมอบของขัวญปีใหม่ ๒๕๕๙ เสริมสร้างชีวิตใหม่ ให้คนไทยมีความสุข (อ่าน 385)
  [2015-12-28] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่อง (อ่าน 438)
  [2015-12-28] ซํกซ้อมการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น (อ่าน 280)
  [2015-12-28] การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่  (อ่าน 335)
  [2015-12-25] การโอนจัดสรรงบประมาณรายการค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้าง ตำแห (อ่าน 655)
  [2015-12-25] รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย)ผู้จัดการสถานธนานุบาลให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาล (อ่าน 320)
  [2015-12-23] เร่งรัดการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนำ้อุปโภคบริโภค แก่ประชาช (อ่าน 321)
  [2015-12-23] เร่งรัดการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนำ้อุปโภคบริโภค แก่ประชาช (อ่าน 343)
  [2015-12-23] การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการนักเรียนผ่าน (อ่าน 276)
  [2015-12-23] การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการนักเรียนผ่าน (อ่าน 322)
  [2015-12-23] การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS) (อ่าน 390)
  [2015-12-22] การฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย (อ่าน 330)
  [2015-12-09] การติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณ (อ่าน 377)
  [2015-12-03] โครงการประชุมชี้แจงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาโรงเรียนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่ (อ่าน 334)
  [2015-12-03] โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาตามแนวนโยบายการบริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (อ่าน 338)
  [2015-12-02] ชี้แจงประมาณราคาค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ (อ่าน 541)
  [2015-12-02] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 417)
  [2015-12-02] แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้าประจำปีงบประมาณ พ. (อ่าน 330)
  [2015-12-02] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบอุดหนุนทั่วไป สำหรับการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึก (อ่าน 351)
  [2015-12-02] การกำกับดูแลการดำเนินงานโรงฆ่าสัตว์และพนักงานตรวจสอบโรคสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 333)
  [2015-12-02] การดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ (อ่าน 347)
  [2015-12-01] การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ (อ่าน 321)
  [2015-12-01] ตรวจรับรองผลการจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเ (อ่าน 379)
  [2015-12-01] ให้ตรวจสอบพื้นที่ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 354)
  [2015-11-30] โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า (อ่าน 332)
  [2015-11-30] จัดส่งรายชื่อบุคคลที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ด้วยคุณวุฒิการศึกษาที่ไม่เป็ (อ่าน 363)
  [2015-11-30] การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการซ่อมสร้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซมหรือบำรุงถนน (อ่าน 377)
  [2015-11-30] การติดตามเร่งรัดก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายการลงทุน (อ่าน 353)
  [2015-11-27] ขอความอนุเคราะห์ในการดำเนินการตรวจสอบสถานะของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการจากฐ (อ่าน 321)
  [2015-11-27] การติดต่อสอบถามการปฎิบัติงานด้านทะเบียนพาณิชย์ (อ่าน 308)
  [2015-11-27] ขอความร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบายผักและผลไม้ปลอดภัยในตลาดท้องถิ่น (อ่าน 320)
  [2015-11-27] กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 271)
  [2015-11-27] กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 289)
  [2015-11-23] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญาหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคฯ (อ่าน 360)
  [2015-11-23] การจัดทำฐานข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานการบริหารจัดการดีเด่น (อ่าน 327)
  [2015-11-16] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ อุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่ (อ่าน 339)
  [2015-11-12] การรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทง (อ่าน 329)
  [2015-11-11] การติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล (อ่าน 443)
  [2015-11-10] แจ้งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเชิงทะเล มาปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการสถานุบาลเทศบาลเขาพนมเนื่อ (อ่าน 302)
  [2015-11-10] การสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อยที่ไม่มีที่อยู่อาศัยหรือมีที่อยู่อาศัยไม่ถูกสุขลักษณะ (อ่าน 332)
  [2015-11-10] สำรวจข้อมูลการปรับอัตราเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็กเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ (อ่าน 388)
  [2015-11-10] ขอความร่วมมือการตรวจคัดกรองและส่งเสริม/กระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัยช่วงอายุ ๙ ๑๘ ๓๐ และ ๔๒ เดือน (อ่าน 306)
  [2015-11-10] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนุเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสนับสนุนกา (อ่าน 463)
  [2015-11-09] การแก้ไขรายการข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการบันทึกข้อมูลฯ (อ่าน 334)
  [2015-11-09] การสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อยที่ไม่มีที่อยู่อาศัย หรือมีที่อยู่ไม่ถูกสุขลักษณะ (อ่าน 332)
  [2015-11-09] การเลื่อนและการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (อ่าน 303)
  [2015-11-09] การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (อ่าน 285)
  [2015-11-09] การดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อ่าน 300)
  [2015-11-05] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประ (อ่าน 431)
  [2015-11-05] สำรวจข้อมูลหมู่บ้านที่ไม่มีประปา ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ พ.ศ ๒๕๕๘-๒๕๕๙ (อ่าน 341)
  [2015-11-05] การจัดทำแผนความต้องการครูขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 388)
  [2015-11-04] การสำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปร (อ่าน 390)
  [2015-11-04] แจ้งจะทำการเปิดระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (อ่าน 411)
  [2015-11-04] ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเข้าข้อมูลผู้ขอรับสิทธิ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู (อ่าน 356)
  [2015-11-03] แจ้งการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพ (อ่าน 372)
  [2015-11-03] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ  (อ่าน 382)
  [2015-11-03] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอ (อ่าน 427)
  [2015-11-03] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหับสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขา (อ่าน 413)
  [2015-11-02] หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ (อ่าน 419)
  [2015-11-02] การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่  (อ่าน 362)
  [2015-10-30] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนการส่งเสริมการกระจายอำนาจให (อ่าน 376)
  [2015-10-29] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให (อ่าน 444)
  [2015-10-21] ขอเชิญประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานของเครือข่าย ศพด. และหัวหน้าศูนย์ ศพด.ฯ (อ่าน 389)
  [2015-10-20] กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของอ (อ่าน 399)
  [2015-10-20] การดำเนินการตรวจสอบปัญหาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เน่าบูด (อ่าน 357)
  [2015-10-20] การจัดสรรอัตราพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ (อ่าน 453)
  [2015-10-16] แจ้งกำชับเทสบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลได้เข้าใช้งานระบบและบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู (อ่าน 386)
  [2015-10-16] แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององ (อ่าน 369)
  [2015-10-15] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทสกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ (อ่าน 299)
  [2015-10-13] กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของอ (อ่าน 381)
  [2015-10-13] เน้นยำ้มาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก (อ่าน 313)
  [2015-10-13] การจัดงาน มหกรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๘ (ระดับประเทศ) (อ่าน 296)
  [2015-10-13] การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (LOCAL COMPETENCY TEST : LCT ประจำการศึกษา ๒๕๕๘ (อ่าน 333)
  [2015-10-08] การคัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นเหมาะสมที่จะเข้าโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรป (อ่าน 282)
  [2015-10-08] แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการสร้างเสริมส (อ่าน 408)
  [2015-10-08] การเลื่อนและการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (กรณีราคาทองคำผันผวน) (อ่าน 282)
  [2015-10-08] ขอความร่วมมือในการปฏิบัติงานจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 291)
  [2015-10-05] โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (อ่าน 333)
  [2015-10-05] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ (อ่าน 292)
  [2015-09-30] แจ้งแนวทางปฏิบัติกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งคืนงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์โครงการ (อ่าน 659)
  [2015-09-30] การส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์( เงินเดือนและสวัสดิการครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก) (อ่าน 612)
  [2015-09-28] แจ้งแนวทางปฏิบัติกรณีองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งคืนงบประมาณอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงกา (อ่าน 649)
  [2015-09-28] แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อ่าน 372)
  [2015-09-23] เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยนำ้ท่วมฉับพลัน นำ้ป่าไหลหลาก และดินถล่ม (อ่าน 311)
  [2015-09-21] การสนับสนุนโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจตำบลละ ๕ ล้านบาท (อ่าน 377)
  [2015-09-21] ส่งครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น เข้าร่วมพิธีโล่พร้อมเกรียรติบัตร ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ (อ่าน 372)
  [2015-09-18] การจัดสรรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๘ สำหรับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้อ (อ่าน 484)
  [2015-09-17] สำรวจข้อมูลหมู่บ้านที่ไม่มีประปา ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (อ่าน 406)
  [2015-09-17] โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ รุ่นที่ 2 (อ่าน 326)
  [2015-09-16] การรายงานยอดจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษี (อ่าน 346)
  [2015-09-15] การสำรวจข้อมูลคุณวุฒิการศึกษาของบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก (อ่าน 378)
  [2015-09-09] ขอความร่วมมือรวบรวมข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์ผู้ค้างาช้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 311)
  [2015-09-09] โครงการภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๘  (อ่าน 360)
  [2015-09-08] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน (อ่าน 305)
  [2015-09-07] การทำโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 408)
  [2015-09-02] สำรวจข้อมูลงานสาธารณสุขท้องถิ่น (อ่าน 371)
  [2015-09-01] มาตรการเฝ้าระวังป้องกันความปลอดภัยของสถานธนานุบาล (อ่าน 284)
  [2015-09-01] กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กรณีหน่วยงานของรัฐขอตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดิน ขอคัด ขอถ่ายสำเนาเอกสา (อ่าน 356)
  [2015-09-01] สำรวจผลจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (อ่าน 391)
  [2015-09-01] ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการประชุม (อ่าน 427)
  [2015-08-27] การนำหลักสูตร โตไปไม่โกง ไปจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (อ่าน 333)
  [2015-08-27] กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) (อ่าน 319)
  [2015-08-27] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (อ่าน 388)
  [2015-08-27] การขับเคลื่อนมติมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๗ (อ่าน 321)
  [2015-08-26] เร่งรัดและติดตามผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 294)
  [2015-08-25] กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น (อ่าน 319)
  [2015-08-25] การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 5 ป (อ่าน 338)
  [2015-08-20] ขอความสนับสนุนโครงการกีฬาเปตอง ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุน้อมรำลึกสมเด็จย่า (อ่าน 313)
  [2015-08-20] ขอเป็นหน่วยงานทางห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพมาตราฐานน้ำเพื่ออุปโภค (อ่าน 317)
  [2015-08-20] ขอแจ้งระงับแบบก่อสร้างระบบประปา  (อ่าน 362)
  [2015-08-20] แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 382)
  [2015-08-18] การตรวจสอบการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 318)
  [2015-08-17] การเตรียมตัวป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน นำป่าไหลหลาก (อ่าน 355)
  [2015-08-10] สำรวจอัตรากำลังผู้บริหารและครูสังกัดสถานศึกษา (อ่าน 399)
  [2015-08-07] แจ้งผลการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจ่ายอำนาจให้แค่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 403)
  [2015-08-06] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) (อ่าน 375)
  [2015-08-05] แนวทางการปฏิบัติการขออนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า (อ่าน 304)
  [2015-08-05] ซักซ้อมแนวทางการตรวจสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 316)
  [2015-08-05] การเลื่อนและการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (อ่าน 277)
  [2015-08-05] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารเพื่อการรับเงินเบี้ยยังชีพ (อ่าน 310)
  [2015-08-05] การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 289)
  [2015-08-04] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ (อ่าน 423)
  [2015-08-04] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ (อ่าน 362)
  [2015-08-04] การพิจารณาเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจ (อ่าน 304)
  [2015-08-03] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุนทั่วไป (อ่าน 386)
  [2015-07-29] แจ้งผลการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการและสมทบค่าก่อสร้างอาคาร ศพด. ประจำปีงบประมาณ 2558 (อ่าน 326)
  [2015-07-29] การจัดการขยะในสถานศึกษา (อ่าน 377)
  [2015-07-29] เร่งรัดและติดตามผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 341)
  [2015-07-29] การประชาสัมพันธ์คัดเลือก ผู้หญิงเก่ง ปี 2559 และ องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น ปี 2559 (อ่าน 319)
  [2015-07-28] ขยายเวลาในการลงข้อมูล ccis (อ่าน 541)
  [2015-07-27] ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 340)
  [2015-07-27] การกำหนดงานตามตัวชี้วัดรับรองการปฏิบัติราชการ (อ่าน 388)
  [2015-07-27] ขอเชิญร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดกระบี่ (อ่าน 316)
  [2015-07-27] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (อ่าน 391)
  [2015-07-27] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (อ่าน 364)
  [2015-07-27] การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค (อ่าน 301)
  [2015-07-27] การขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างประจำซึ้งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำผิดวินัยอย่า (อ่าน 313)
  [2015-07-27] ขออนุมัติใช้เงินสมทบค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ืพัฒานเด็กเล็ก(เกินร้อยละสิบ)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประ (อ่าน 305)
  [2015-07-27] การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนสำหรับสนันสนุนการบริหารสา (อ่าน 368)
  [2015-07-27] โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ (อ่าน 332)
  [2015-07-24] การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก (อ่าน 341)
  [2015-07-22] โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ (อ่าน 319)
  [2015-07-22] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนันสนุนการกระจาย (อ่าน 371)
  [2015-07-22] การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค (อ่าน 326)
  [2015-07-22] ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาขนจังหวัดกระบี่ (อ่าน 317)
  [2015-07-21] เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)อาหารกลางวันและส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (อ่าน 537)
  [2015-07-20] การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 (อ่าน 464)
  [2015-07-15] เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 467)
  [2015-07-15] ปฎิบัติหน้าที่แทนสถานธนานุบาล (อ่าน 304)
  [2015-07-15] การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 (อ่าน 302)
  [2015-07-14] แจ้งซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (อ่าน 497)
  [2015-07-14] การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ (อ่าน 289)
  [2015-07-14] แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2558 เงินอุดหนุนทั่วไป (อ่าน 408)
  [2015-07-13] สำรวจข้อมูลประปา (อ่าน 335)
  [2015-07-10] การเลื่อนและการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล กรณีราคาทองผันผวน (อ่าน 307)
  [2015-07-10] การสนับสนุนการใช้วัตถุดิบยางธรรมชาติเพื่อนำไปสร้างพื้นลู่ลานกรีฑา และพื้นลานอเนกประสงค์ (อ่าน 344)
  [2015-07-10] ขอส่งคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข (อ่าน 299)
  [2015-07-08] การเร่งรัดก่อหนี้ผูกพันโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2558 (อ่าน 377)
  [2015-07-08] ขอส่งข้อมูลประชาชนที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 (อ่าน 342)
  [2015-07-08] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการให้แก่คนพิการหรือทุพพลภา (อ่าน 379)
  [2015-07-08] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสรา้งหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สู (อ่าน 370)
  [2015-07-06] ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณประจำปี 2559 รายการอุดหนุนเงินทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 501)
  [2015-07-02] ซักซ้อมแนวทางการจัดการทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 473)
  [2015-07-02] แจ้งแนวทางเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (อ่าน 396)
  [2015-06-30] หารือการตั้งงบประมาณเพื่อเบิกจ่ายเบี้ยความพิการ (อ่าน 386)
  [2015-06-29] เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุม ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ (อ่าน 454)
  [2015-06-26] ขอเชิญประชุม (อ่าน 409)
  [2015-06-25] ขอทราบความต้องการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปีงาบประมาณ 2559 (อ่าน 307)
  [2015-06-24] การดำเนินการตามมติ ก.ก.ถ. เรื่อง (ร่าง) แผนการกระจายอำนาจฯ ฉบับที่ 3 (อ่าน 401)
  [2015-06-24] คำแนะนำประชาชน เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2012 (MERS-CoV) (อ่าน 294)
  [2015-06-24] การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 340)
  [2015-06-24] การประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ (อ่าน 351)
  [2015-06-23] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 งบเงินอุดหนุนทั่วไป (เพิ่มเติม) (อ่าน 408)
  [2015-06-23] ซักซ้อมการจัดทำงบประมาณประจำปี 2558 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนการศึกษาภาคบังคับ (อ่าน 378)
  [2015-06-18] ขอความร่วมมือในการดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูกาลระบาด (อ่าน 316)
  [2015-06-18] ขอความร่วมมือในการดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูกาลระบาด (อ่าน 292)
  [2015-06-18] การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ (อ่าน 376)
  [2015-06-17] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (อ่าน 416)
  [2015-06-17] รายงานการจัดสรรงบประมาณส่วนที่ขาด (อ่าน 347)
  [2015-06-15] การจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 4 ปี 2558 (อ่าน 295)
  [2015-06-15] การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา IQ เพื่อยกระดับสติปัญญา (อ่าน 364)
  [2015-06-15] ขอเชิญประชุม (อ่าน 372)
  [2015-06-12] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทาง (อ่าน 399)
  [2015-06-12] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสร้างหลักประกัน ด้านรายได้แก่ผู้ส (อ่าน 368)
  [2015-06-11] การจัดสรรอัตราผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ช่วย และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง ประจำปี 2558 (อ่าน 470)
  [2015-06-10] การตรวจสอบคุณภาพอาหารเสริม(นม) โรงเรียน (อ่าน 365)
  [2015-06-10] แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘  (อ่าน 387)
  [2015-06-09] การบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน (อ่าน 362)
  [2015-06-05] สำรวจรายชื่อข้าราชการและพนักงานครูของโรงเรียนสังกัด อปท.ที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น ณ  (อ่าน 351)
  [2015-06-05] สำรวจรายชื่อข้าราชการและพนักงานครูของโรงเรียนสังกัด อปท.ที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น ณ  (อ่าน 361)
  [2015-06-05] การจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 326)
  [2015-06-04] การจัดส่งหนังสือคู่มือโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเท (อ่าน 339)
  [2015-06-04] การบันทึกข้อมูลการส่งซ่อมคอมพิวเตอร์พกพาในระบบออนไลน์ (อ่าน 335)
  [2015-06-04] การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (ccis) (อ่าน 486)
  [2015-06-03] กำหนดให้มีรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 366)
  [2015-06-02] กำหนดให้มีรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 361)
  [2015-05-27] การเร่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (อ่าน 332)
  [2015-05-27] รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกและขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก (อ่าน 312)
  [2015-05-26] (ร่าง) แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 25558-2564 (อ่าน 337)
  [2015-05-26] (ร่าง) แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 25558-2564 (อ่าน 341)
  [2015-05-25] ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนการดำเนินงานสวัสดิการชุมชน  (อ่าน 322)
  [2015-05-25] มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2557 (อ่าน 295)
  [2015-05-25] ขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนร่วมดำเนินงานรัฐบาลภายใต้โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล (อ่าน 302)
  [2015-05-22] ขออนุมัติใช้เงินสมทบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2558 (อ่าน 356)
  [2015-05-21] การเร่่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (อ่าน 366)
  [2015-05-21] จัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2558 (อ่าน 381)
  [2015-05-19] การบรรจุแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 314)
  [2015-05-18] การพักสภาพการเป็นนักศึกษาตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิท (อ่าน 337)
  [2015-05-18] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการขอยกเว้นเดินทางไปราชการต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 312)
  [2015-05-18] โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย (อ่าน 333)
  [2015-05-15] การเลื่อนและจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (กรณีราคาทองคำผันผวน) (อ่าน 264)
  [2015-05-14] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอาย (อ่าน 345)
  [2015-05-14] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทาง (อ่าน 329)
  [2015-05-14] การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหาร (อ่าน 315)
  [2015-05-14] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอ (อ่าน 341)
  [2015-05-12] การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (อ่าน 355)
  [2015-05-12] โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการ (อ่าน 317)
  [2015-05-11] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอาย (อ่าน 335)
  [2015-05-11] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทาง (อ่าน 327)
  [2015-05-11] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้อายุ ป (อ่าน 342)
  [2015-05-11] การมอบอำนาจให้นายอำเภอปฏิบัติราชการแทน (อ่าน 316)
  [2015-05-07] การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหาร (อ่าน 333)
  [2015-05-07] การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 353)
  [2015-05-07] การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหาร (อ่าน 284)
  [2015-05-07] ขอรับบริจาดเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล (อ่าน 287)
  [2015-05-07] การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการซ่อมสร้าง หรือปรับปรุงถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ (อ่าน 295)
  [2015-05-06] สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (อ่าน 579)
  [2015-05-06] ขอให้เฝ้าระวังเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (อ่าน 350)
  [2015-05-06] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทาง (อ่าน 334)
  [2015-05-06] การป้องกันอันตรายและความเสียหาย กรณีพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน (อ่าน 306)
  [2015-05-01] การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 (อ่าน 352)
  [2015-05-01] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทาง (อ่าน 310)
  [2015-05-01] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทาง (อ่าน 310)
  [2015-05-01] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทาง (อ่าน 379)
  [2015-05-01] แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง (อ่าน 329)
  [2015-04-29] วักว้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ป (อ่าน 341)
  [2015-04-24] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่ (อ่าน 349)
  [2015-04-24] ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ (อ่าน 313)
  [2015-04-24] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๘ งบประมาณอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให (อ่าน 406)
  [2015-04-24] การแก้ไขระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล พ (อ่าน 274)
  [2015-04-24] การแก้ไขระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล พ (อ่าน 375)
  [2015-04-24] คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ (อ่าน 309)
  [2015-04-23] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เง (อ่าน 288)
  [2015-04-23] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เง (อ่าน 371)
  [2015-04-23] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเงินอุดหน (อ่าน 409)
  [2015-04-23] การส่งเงินสมทบเงินสัวสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 306)
  [2015-04-23] การส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (อ่าน 260)
  [2015-04-23] ยกเลิกหลักเกณ์การกู้เงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล กรณีวาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น (อ่าน 278)
  [2015-04-23] หารือการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่คณะกรรมการประจำมัสยิด (อ่าน 308)
  [2015-04-23] การกำหนดค่าใช้จ่ายผ่ายอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 295)
  [2015-04-21] การเลื่อนและจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (กรณีราคาทองคำผันผวน) (อ่าน 288)
  [2015-04-21] การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน (อ่าน 292)
  [2015-04-20] การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 3 ป (อ่าน 322)
  [2015-04-20] การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ (วันจันทร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘) (อ่าน 360)
  [2015-04-20] ขอความร่วมมือในการห้ามฆ่าโคและกระบือเพศเมีย (อ่าน 288)
  [2015-04-20] การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนาบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 299)
  [2015-04-20] การแข่งขัน ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๔ (อ่าน 301)
  [2015-04-20] การแข่งขัน ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๔ (อ่าน 356)
  [2015-04-17] การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบวงเงินค่าครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง (อ่าน 294)
  [2015-04-17] การป้องกันอันตรายและความเสียหายแก่ประชาชนกรณีพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน (อ่าน 295)
  [2015-04-17] การกำกับดูแลการดำเนินงานของโรงฆ่าสัตว์ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความสะอาดและถูก (อ่าน 321)
  [2015-04-17] การแก้ไขแบบรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 297)
  [2015-04-16] การพักสภาพการเป็นนักศึกษาตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิท (อ่าน 313)
  [2015-04-16] การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ (อ่าน 309)
  [2015-04-10] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมใหแก่คนพิการหรือ (อ่าน 404)
  [2015-04-01] การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 (อ่าน 512)
  [2015-04-01] การสำรวจกระบวนงานในการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 355)
  [2015-03-31] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๘ (อ่าน 380)
  [2015-03-27] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจ (อ่าน 421)
  [2015-03-27] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้อ (อ่าน 308)
  [2015-03-26] การโอนจัดสรรงบประมาณที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ตกเบิกครูผู้ดูแลเด็ก)ฯ (อ่าน 577)
  [2015-03-25] การแก้ไขระเบียบสำนักงาน จ.ส.ทง ว่าด้วยพนักงานสถานธนุบาลของค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ (อ่าน 300)
  [2015-03-24] การจัดสรรรายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่ยมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ (อ่าน 350)
  [2015-03-24] การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2558 (อ่าน 338)
  [2015-03-24] การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (อ่าน 382)
  [2015-03-24] การสำรวจกระบวนงานในการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 369)
  [2015-03-23] เร่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (อ่าน 339)
  [2015-03-23] การเตรียมพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟฟ้าป่าและหมอกครัน ประจำปี ๒๕๕๘ (อ่าน 311)
  [2015-03-23] ขอความร่วมมือให้สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการอำนวยการเขตสุภาพที่ ๑ - ๑๒ (อ่าน 323)
  [2015-03-16] การอบรมสัมมนาชี้แจงคณะทำงาน (Core Team) ตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้ (อ่าน 429)
  [2015-03-12] การมอบอำนาจด้านการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ (อ่าน 395)
  [2015-03-12] การพักสภาพการเป็นนักศึกษาตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิท (อ่าน 360)
  [2015-03-12] การสำรวจข้อมูลการใช้ประปา (อ่าน 341)
  [2015-03-12] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้ายรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ  (อ่าน 377)
  [2015-03-12] การประชุมศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบรูณาการ (ศมบ.) และประเด็นความมั่นคงทีเกียวข้องกับกระทรวงมหาดไท (อ่าน 342)
  [2015-03-10] แจ้งการจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนพนักงานจ้างผู้ดูแลเด็กเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ๒๕๕๘ (อ่าน 396)
  [2015-03-06] ขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมรับสถานณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก (อ่าน 322)
  [2015-03-06] การสำรวจกระบวนงานในการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 371)
  [2015-03-05] แจ้งซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาของครูผู้ดูแลเด็ก (อ่าน 299)
  [2015-03-03] การดำเนินภารกิจถ่ายโอนสถานีขนส่งผู้โดยสารและการจัดการบริหารห้องสุขาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 336)
  [2015-02-27] เงินอุดหนุนสำหรับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (อ่าน 338)
  [2015-02-27] การดำเนินโครงการอนรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  (อ่าน 352)
  [2015-02-27] โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (อ่าน 389)
  [2015-02-27] ทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้ำทีมีความสำคัญระดับนานาชาติของประเทศไทย และมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ (อ่าน 295)
  [2015-02-27] ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (อ่าน 328)
  [2015-02-27] การสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (อ่าน 311)
  [2015-02-25] เงินอุดหนุนสำหรับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (อ่าน 345)
  [2015-02-25] โครงการสร้างวิทยากรการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 331)
  [2015-02-25] เปลี่ยนแปลง อปท.เป้าหมายการประชุมในหัวข้อพลังชุมชนท้องถิ่นปฏิรูปสังคม (อ่าน 322)
  [2015-02-25] การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ฯ (อ่าน 301)
  [2015-02-25] ประกาศผลการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (อ่าน 295)
  [2015-02-25] โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ฯ (อ่าน 325)
  [2015-02-25] การรายงานสภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษรขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (อ่าน 326)
  [2015-02-24] การใช่จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนุนการบริการสาธารณสุข (อ่าน 333)
  [2015-02-24] แนวทางการดำเนินงานเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมา (อ่าน 321)
  [2015-02-24] การสำรวจกระบวนงานในการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 377)
  [2015-02-24] การสำรวจข้อมูล อปท.ประจำปี 2557 และข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (อ่าน 370)
  [2015-02-23] แจ้งบัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น) (อ่าน 353)
  [2015-02-23] แจ้งแก้ไขรายการเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษา (อ่าน 347)
  [2015-02-23] ให้ อปท. จัดส่งไฟล์ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุและผู้พิการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ่าน 339)
  [2015-02-19] กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ (อ่าน 301)
  [2015-02-18] สำข้อมูลความต้องการใช้ยางปูพื้นสนามฟุตซอลประจำเทศบาล (อ่าน 328)
  [2015-02-16] สำรวจข้อมูลความต้องการดูเเลบำรุงรักษาเเละซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน รวมทั้งบ่อบาดาลสาธารณะ (อ่าน 321)
  [2015-02-13] การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๘ (อ่าน 298)
  [2015-02-12] เเต่งตั้ง (ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาล (อ่าน 328)
  [2015-02-12] โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (อ่าน 331)
  [2015-02-12] เร่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบรายจ่ายลงทุน (อ่าน 403)
  [2015-02-12] แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีของ อปท. (อ่าน 327)
  [2015-02-11] การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (อ่าน 345)
  [2015-02-10] การเลื่อนและการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (อ่าน 324)
  [2015-02-04] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ค่ารักษาพยาบาล) (อ่าน 409)
  [2015-02-04] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (อ่าน 364)
  [2015-02-04] การจัดระเบียบทางเท้าเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้สัญจร (อ่าน 329)
  [2015-02-04] สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนว (อ่าน 354)
  [2015-02-04] การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการซ่อมสร้าง หรือปรับปรุงถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ (อ่าน 362)
  [2015-02-03] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 397)
  [2015-01-30] การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2 ป (อ่าน 374)
  [2015-01-29] การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี (อ่าน 372)
  [2015-01-28] ขอเชิญประชุม (อ่าน 405)
  [2015-01-27] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) (อ่าน 438)
  [2015-01-27] รายละเอียดโครงการ/รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทีมีลักษณะเป็นรายจ่ายลงทุนตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (อ่าน 358)
  [2015-01-27] การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว (อ่าน 287)
  [2015-01-27] โครงการเฝ้าระวังโรคไขหวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2558 (อ่าน 284)
  [2015-01-27] การเร่งรัดการดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนันสนุนการบริหารจัดการขององค์กรป (อ่าน 346)
  [2015-01-27] การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน (อ่าน 343)
  [2015-01-22] เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนก่อสร้างอาตารเรียนและอาคารประกอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (อ่าน 387)
  [2015-01-21] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุนทั่วไปฯ (ด้านการศึกษา งวดที่ ๒) (อ่าน 773)
  [2015-01-19] การใช้จ่ายเงินอุหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพั (อ่าน 381)
  [2015-01-19] เร่งรัดรายงานยอดจำนวนคนพิการตามโครงการสบับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภา (อ่าน 365)
  [2015-01-14] แจ้งคำสั่งแต่งตั้งผู้สังเกตการสอบประจำสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ฯ (อ่าน 310)
  [2015-01-14] เร่งรัดรายงานจำนวนผู้สูงอายุ และตรวจสอบการคำนวณช่วงอายุกับอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโค (อ่าน 388)
  [2015-01-14] แจ้งคำสั่งการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ฯ (อ่าน 308)
  [2015-01-14] การดำเนินการพัฒนางานวิชาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดฯ (อ่าน 333)
  [2015-01-13] การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (อ่าน 286)
  [2015-01-12] ขอให้ส่งสำเนาคำสั่งแต่งแต่งพร้อมทะเบียนประวัติพนักงานครูผู้ดูแลเด็กบรรจุใหม่ (อ่าน 345)
  [2015-01-12] แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเพิ่มรายวิชาหน้าที่พลเมืองฯ (อ่าน 324)
  [2015-01-12] กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียบรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2557 (อ่าน 309)
  [2015-01-08] แนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง (อ่าน 311)
  [2015-01-07] ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับปรุงข้อมูลในระบบ SIS (อ่าน 375)
  [2015-01-06] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ ๒ (อ่าน 303)
  [2015-01-06] การจัดสรรงบประมาณการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ (อ่าน 356)
  [2015-01-06] การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษ (อ่าน 335)
  [2015-01-05] แจ้งย้ำเตือนปฏิทินการปฏิบัติงานการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) (อ่าน 278)
  [2015-01-05] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้ายรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ  (อ่าน 354)
  [2015-01-05] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 365)
  [2014-12-30] การจัดทำแผนบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม (อ่าน 327)
  [2014-12-29] การให้ความเห็นชอบโครงการเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.ฯ (อ่าน 391)
  [2014-12-29] ขอเชิญประชุม (อ่าน 335)
  [2014-12-29] การปรับเพิ่มราคาน้ำนมดิบและราคากลางนมโรงเรียน (อ่าน 356)
  [2014-12-29] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ค่าช่วยเหลือบุตร ครั้งที่ ๒ (อ่าน 307)
  [2014-12-29] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ ไตรมาสที่ ๒ (อ่าน 367)
  [2014-12-25] ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายผลเรือน (อ่าน 329)
  [2014-12-25] ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขและบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลสารสนเทศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ccis (อ่าน 350)
  [2014-12-25] แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม (อ่าน 294)
  [2014-12-23] มติสมัชชาสุขภาพเเห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2555 (อ่าน 313)
  [2014-12-23] การเลื่อนจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (อ่าน 363)
  [2014-12-23] แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ (อ่าน 292)
  [2014-12-23] การรายงานการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุนฯ (อ่าน 362)
  [2014-12-19] แบบรายงานการจัดระเบียบการค้าในที่สาธารณะ (อ่าน 354)
  [2014-12-17] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ ๑ (อ่าน 348)
  [2014-12-17] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค่าเงินช่วยเหลือบุตร) ครั้งที่ ๑ (อ่าน 326)
  [2014-12-16] การแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) (อ่าน 311)
  [2014-12-16] การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๕๖ (อ่าน 309)
  [2014-12-15] โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญฯ (อ่าน 286)
  [2014-12-15] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการปีใหม่ ๒๕๕๗ (อ่าน 354)
  [2014-12-08] โครงการพัฒนาและประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานโฉนดชุมชน (อ่าน 368)
  [2014-12-03] แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง (อ่าน 322)
  [2014-12-03] โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 338)
  [2014-11-27] แจ้งประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก (อ่าน 322)
  [2014-11-26] การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนในการรับลงทะเบียนผู (อ่าน 370)
  [2014-11-25] โครงการสัมนาเชิงปฎิบัติการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาตามนโยบายการบริหารโดยใช (อ่าน 383)
  [2014-11-25] ให้ อปท. รายงานกรณีที่เงินงบประมาณไม่เพียงพอ โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สุงอายุ และโครงการ (อ่าน 340)
  [2014-11-25] สำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หรือพื้นที่อื่นๆ (อ่าน 313)
  [2014-11-25] การจดสิทธิบัตรสินค้า ๑ ตำบล ๑ ผลิตภัณฑ์ (OTOP) (อ่าน 361)
  [2014-11-24] ขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบปะปา (อ่าน 349)
  [2014-11-24] ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม (อ่าน 350)
  [2014-11-24] สำรวจข้อมูลจำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่มีอยู่ในพื้นที่ (อ่าน 364)
  [2014-11-24] โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (อ่าน 326)
  [2014-11-21] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค (อ่าน 368)
  [2014-11-21] การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (อ่าน 332)
  [2014-11-18] ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (อ่าน 385)
  [2014-11-18] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคาร ศพด.ของ อปท. งบประมาณปี ๕๘ (อ่าน 449)
  [2014-11-17] แจ้งผู้เข้าฝึกอบรมตามโครงการปฐมนิเทศและเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิิ่นของ อปท. (อ่าน 415)
  [2014-11-17] การจัดการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังห (อ่าน 405)
  [2014-11-14] การตรวจติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท. ตามยุทธศาสตร์พ (อ่าน 356)
  [2014-11-13] การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕ (อ่าน 378)
  [2014-11-13] เร่งรัดการดำเนินงานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพือการวางแผนและประเมืนผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปก (อ่าน 348)
  [2014-11-13] แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการเสริมสร้างสวัสดิกา (อ่าน 418)
  [2014-11-12] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอ (อ่าน 854)
  [2014-11-12] การสำรวจข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่จะปรับปรุงซ่อมแซม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 323)
  [2014-11-11] การกำจัดวัชพืชและผักตบชวา (อ่าน 318)
  [2014-11-11] การสำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด้กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 389)
  [2014-11-11] แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำรายละเอียดบัญชีราบชื่อ เพื่อเตรียมการจ่ายเงินเบี้ยยีงชีพผู้สูงอายุแ (อ่าน 375)
  [2014-11-11] สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับปะปาหมู่บ้าน (อ่าน 298)
  [2014-11-11] ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน (อ่าน 348)
  [2014-11-10] ข้อเสนอจากมติที่ประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ (อ่าน 308)
  [2014-11-07] ขอให้รายงานการจัดกิจกรรมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ (อ่าน 367)
  [2014-11-07] โครงการปฐมนิเทศและเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่  (อ่าน 356)
  [2014-11-07] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (อ่าน 463)
  [2014-11-07] กำหนดการส่งผลงานทางวิขาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๕ (ส่งผลงานหลังอบรม ๑ ปี) (อ่าน 330)
  [2014-11-06] ขอข้อมูลเกี่ยวกับระบบปะปาหมู่บ้าน (อ่าน 310)
  [2014-11-06] การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ (อ่าน 291)
  [2014-11-06] มาตราการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอลทิ้งและบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย (อ่าน 285)
  [2014-11-06] การเจาะและใช้น้ำบาดาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 306)
  [2014-11-06] รายงานผลการดำเนินงานระบบบัญชี E-LAAS ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ (อ่าน 321)
  [2014-11-06] ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาโรงเรียนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำ (อ่าน 306)
  [2014-11-05] การเตรียมความพร้อมเพื่อเชิงฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ (อ่าน 303)
  [2014-11-04] ซักซ้อมแนวทางการใช่จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (อ่าน 484)
  [2014-11-03] การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผยพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (อ่าน 324)
  [2014-11-03] มาตราการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว (อ่าน 307)
  [2014-10-31] การรณรงค์สร้างจิตสำนึกประชาชนในการทิ้งขยะมูลฝอย (อ่าน 350)
  [2014-10-31] การสร้างภาพลักษณ์และการกระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศ การกำหนดในวันศุกร์ที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นวันหยุด (อ่าน 336)
  [2014-10-31] โครงการปฐมนิเทศและเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่  (อ่าน 374)
  [2014-10-29] แจ้ง อปท. กรอกข้อมูลจำนวนนักเรียนและข้อมูลอิ่นๆโดยใช้โปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS)  (อ่าน 500)
  [2014-10-29] หลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม นม โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ (อ่าน 356)
  [2014-10-29] งบประมาณเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัด ไม (อ่าน 373)
  [2014-10-29] โครงการปฐมนิเทศและเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่  (อ่าน 338)
  [2014-10-29] การดำเนินงาน โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ๘๐ พรรษา (อ่าน 320)
  [2014-10-29] แจ้งบัญชีรายละเอียดประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำป (อ่าน 462)
  [2014-10-29] กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ (อ่าน 389)
  [2014-10-28] การแจ้งบัญชีการจัดสรรงบประมาณสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบปร (อ่าน 496)
  [2014-10-27] โครงการปฐมนิเทศและเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่  (อ่าน 412)
  [2014-10-27] โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข (อ่าน 433)
  [2014-10-27] กำหนดส่งเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘ (อ่าน 350)
  [2014-10-27] โครงการปฐิมนิเทศและเพิ่มประสิมธิภาพข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ ประ (อ่าน 341)
  [2014-10-27] การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕ (อ่าน 418)
  [2014-10-27] แจ้งการโอนเงินจัดสรรและแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท. (อ่าน 469)
  [2014-10-21] รออนุมัติงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับการศึกษา งบประมาณปี ๕๘ (อ่าน 800)
  [2014-10-20] แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อควบคุมสารเป็นยาเสพติดให้โรค (อ่าน 331)
  [2014-10-16] การคัดเลือกผู้แทนนายกเทศมนตรีเป็นอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. แทนตำแหน่งที่ว่าง (อ่าน 314)
  [2014-10-16] โครงการปฐมนิเทศและเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่  (อ่าน 492)
  [2014-10-16] สำรวจข้อมูลเงินเดือน และค่าจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 332)
  [2014-10-16] การเร่งรัดต่อใบอนุญาติประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (อ่าน 335)
  [2014-10-16] ขอเชิญประชุมชี้แจงการจัดทำโครงการเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้ (อ่าน 467)
  [2014-10-14] แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณตามโครงสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (อ่าน 448)
  [2014-10-10] ขอให้ตรวจสอบและยืนยันฐานข้อมูลนักเรียนในระบบ SIS (อ่าน 362)
  [2014-10-10] สรุปผลการมอบนโบายการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (อ่าน 310)
  [2014-10-10] การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ในระบบสารสนเทศ (อ่าน 378)
  [2014-10-10] รับสมัครผู้แทนสมาชิก ช.พ.ค. (อ่าน 338)
  [2014-10-10] แจ้งศูนย์พัฒนาเด็กเล้กในสังกัด อปท. เรื่อง ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ (อ่าน 354)
  [2014-10-10] การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (อ่าน 343)
  [2014-10-10] การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ ๕๗ (อ่าน 381)
  [2014-10-10] แจ้งแนวทางการกำหนดผลประโยชน์ตอบแทน (อ่าน 342)
  [2014-10-09] การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของ อปท. (อ่าน 340)
  [2014-10-09] ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ (อ่าน 305)
  [2014-10-08] แนวทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และปีงบประมาณ ๒๕ (อ่าน 426)
  [2014-10-08] แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (อ่าน 414)
  [2014-10-07] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนา อปท. กรณีเร่งด่วน (อ่าน 440)
  [2014-10-07] การคัดเลือกผู้แทนนายกเทศมนตรีเป็นอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (อ่าน 317)
  [2014-10-07] การเตรียมการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (อ่าน 406)
  [2014-10-06] การกำกับดูแล ตรวจสอบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 289)
  [2014-10-06] ขอแจ้งประกาศกระทรวงสาธารณะสุข และมาตรการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (อ่าน 306)
  [2014-10-06] มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว (อ่าน 307)
  [2014-10-06] การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (อ่าน 290)
  [2014-10-06] สำรวจครูผู้ดูแลเด็กที่บรรจุแต่งตั้งและยังไม่เข้ารับการอบรมในปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗ (อ่าน 355)
  [2014-10-03] ตรวจสอบข้อมูลคุณวุฒิการศึกษาของครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด.อปท. (อ่าน 377)
  [2014-10-02] ขอข้อมูลเกี่ยวกับระบบปะปาหมู่บ้าน (อ่าน 352)
  [2014-10-02] สำรวจข้อมูลความประสงค์เข้าร่วมประชุมชี้แจงมาตรการคู่มือและเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 312)
  [2014-10-02] เรงรัดและติดตามผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 331)
  [2014-10-01] ขอให้จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครู (อ่าน 418)
  [2014-10-01] การปรับปรุงสถานะข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ในระบบสารสนเ (อ่าน 335)
  [2014-09-30] การรวบรวมและเผยแพร่ผลการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 306)
  [2014-09-30] เร่งรัดการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (อ่าน 409)
  [2014-09-30] ภารกิจงานตรวจป้องกันโรคสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 303)
  [2014-09-30] หารือแนวทางอุดหนุนเงินโครงการแข่งขันกีฬาภาค ๕ ครั้งที่ ๓๑  (อ่าน 321)
  [2014-09-30] การบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ ปปช. กรณีถนนชำรุดเสียหายภายในหมู่บ้าน/ชุมชน (อ่าน 308)
  [2014-09-30] กรอกข้อมูลเงินสวัสดิการการศึกษาของบุตรและข้อมูลสวัสดิการค่าเช่าบ้านของครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 343)
  [2014-09-30] เสนอชื่อบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัล ๑๐๐ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร (อ่าน 279)
  [2014-09-30] ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศบาลออกพรรษาและลอยกระทง ปี ๒๕๕๗ (อ่าน 310)
  [2014-09-29] ขอเชิญประชุม (อ่าน 440)
  [2014-09-26] ประกาศรายชื่อผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม (สถานศึกษาพอเพียง) รอบที่ ๗ (อ่าน 313)
  [2014-09-26] ขอข้อมูลเกี่ยวกับระบบปะปาหมู่บ้าน (อ่าน 325)
  [2014-09-25] กำหนดหลักสูตรเสริมสำหรับพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น (อ่าน 364)
  [2014-09-25] อนุมัติให้ใช้เงินเหลือจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับ ศพด.ของ อปท. ประจำปีงบประมา (อ่าน 374)
  [2014-09-24] การขอขยายชั้นเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลเขาพนม (อ่าน 336)
  [2014-09-24] การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อ่าน 355)
  [2014-09-24] อนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายเฉพาะกิจค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับ ศพด. (อ่าน 344)
  [2014-09-24] แบบสำรวจข้อมูลนักเรียนเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องทางการเรียนรู้ (อ่าน 315)
  [2014-09-24] บันทึกข้อมูลซ่อมแท็บแล็ตแบบออนไลน์ (อ่าน 334)
  [2014-09-23] โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 313)
  [2014-09-23] อนุมัติให้ใช้เงินเหลือจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าจัดการเรียนการสอน ศพด ปี 57 (อ่าน 383)
  [2014-09-23] อนุมัติให้ใช้เงินเหลือจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าจัดการเรียนการสอน ศพด ปี 57 (อ่าน 332)
  [2014-09-18] กำหนดการยกเว้นไม่ใช้บังคับข้อกำหนดการขนและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ (อ่าน 281)
  [2014-09-18] เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนก่อสร้างอาตารเรียนและอาคารประกอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (อ่าน 366)
  [2014-09-17] คำแนะนำประชาชน เรื่อง การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูฝนของไทย (อ่าน 341)
  [2014-09-17] การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม (อ่าน 308)
  [2014-09-16] อนุมัติให้ใช้เงินเหลือจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับ ศพด.ของ อปท. ประจำปีงบประมา (อ่าน 414)
  [2014-09-16] การจัดสรรอัตราพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประ (อ่าน 502)
  [2014-09-16] โครงการฝึกอบรมข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ของ อปท.กระบี่ ประจำปีงบประมาณ ๕๘ (อ่าน 399)
  [2014-09-12] สำรวจค่ารักษาพยาบาลครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ก่อนสิ้นปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๖ (อ่าน 364)
  [2014-09-12] คำแนะนำประชาชน เรื่องการติดเชื้อไวรัสอีโบลา (อ่าน 330)
  [2014-09-12] ข้อมูลเกี่ยวกับระบบปะปาหมู่บ้าน (อ่าน 343)
  [2014-09-11] สำรวจบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 422)
  [2014-09-11] กำหนดส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ (ส่งผลงานหลังอบรม ๓ เดือน) (อ่าน 299)
  [2014-09-10] กำหนดส่งผลงานวิชาการครู พนักงานครูและบุคลากรท้องถิ่นเพื่อเลือ่นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รอบเดือนเมษายน  (อ่าน 317)
  [2014-09-10] การยืนยันข้อมูลคุณวุฒิครูผู้ดูแลเด็ก (อ่าน 442)
  [2014-09-09] การสำรวจข้อมุลปริมาณและวิธีการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. (อ่าน 341)
  [2014-09-09] ประชาสัมพันธ์การประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมา (อ่าน 406)
  [2014-09-09] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ (อ่าน 383)
  [2014-09-08] การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดำเนินโครงการปรับปรุง ซ่อมสร้าง/ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาถนนที่  (อ่าน 335)
  [2014-09-08] การขอรับสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค แก่ประชาชน (ก่อสร้างป (อ่าน 331)
  [2014-09-08] การโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี (อ่าน 471)
  [2014-09-08] แจ้งผลการประเมินข้อราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นฯ (อ่าน 334)
  [2014-09-04] เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) (อ่าน 329)
  [2014-09-01] การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๔/๒ (อ่าน 315)
  [2014-08-19] ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ร (อ่าน 379)
  [2014-08-19] การรายงานคะแนนผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 473)
  [2014-08-18] ขอพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธาณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการทางสายตา (อ่าน 370)
  [2014-08-18] ขอความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปากในพื้นที่รับผิดชอบ (อ่าน 304)
  [2014-08-18] ข้อเสนอแ