Welcome to Krabilocal.go.th
     
 
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
อบต.ทรายขาว
อบต.คลองพน
อบจ. กระบี่
ทม. กระบี่
อบต. ไสไทย
ข่าวกลุ่มงาน/งาน [กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ]
  [2023-02-02] รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” จังหวัดกระบี่ ประจำปี พ.ศ.2 (อ่าน 14)
  [2023-02-02] การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเป็นหน่วยรั (อ่าน 14)
  [2023-01-31] การเปลี่ยนแปลงประเภทรายจ่ายของเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่ว (อ่าน 36)
  [2023-01-25] ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปี 2 (อ่าน 39)
  [2023-01-24] เชิญชวนเข้าร่วมอบรม (E - learning) หลักสูตรโรคติดต่อและโรคโควิด 19 (อ่าน 42)
  [2023-01-24] ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการสัตว์ปรอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (อ่าน 32)
  [2023-01-23] การจัดกิจกรรมรณรงค์ ล้างตลาดทั่วไทย ป้องกันโรค ต้อนรับปีใหม่ (อ่าน 23)
  [2023-01-20] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (อ่าน 83)
  [2023-01-18] การรายงานข้อมูลครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนกรณีครัวเรือนในชุมชนเมืองหรือไม่มีพื้นที่ดำเนินก (อ่าน 69)
  [2023-01-17] แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบป (อ่าน 35)
  [2023-01-17] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทัวไป สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ (อ่าน 31)
  [2023-01-16] รายงานผลการดำเนินการโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธั (อ่าน 44)
  [2023-01-16] นโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ (อ่าน 32)
  [2023-01-16] แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรป (อ่าน 29)
  [2023-01-12] การสำรวจสิ่งกัดขวางทางน้ำในพื้นที่ภาคใต้ (อ่าน 32)
  [2023-01-10] การจัดซื้อวัสดุในกิจกรรมสาธารณะเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอย (อ่าน 21)
  [2023-01-10] แจ้งการรายงานข้อมูลถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 37)
  [2023-01-10] การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์คัด (อ่าน 35)
  [2022-12-28] มาตรการรักษาความสะอาดและจัดการขยะช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 (อ่าน 58)
  [2022-12-26] ขอความร่วมมือดำเนินการส่งเสริมความรู้ในการป้องกันโรคไข้หูดับและเมลิออยด์ (อ่าน 65)
  [2022-12-21] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 (อ่าน 54)
  [2022-12-21] ส่งประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโ (อ่าน 33)
  [2022-12-19] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 (อ่าน 59)
Home
 
Top!
Top!