Welcome to Krabilocal.go.th
     
 
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
อบต.ทรายขาว
อบต.คลองพน
อบจ. กระบี่
ทม. กระบี่
อบต. ไสไทย
ข่าวกลุ่มงาน/งาน [กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ]
  [2023-11-30] แจ้งหนังสือประชาสัมพันธ์ฯ เรื่อง ต่าง ๆ (อ่าน 15)
  [2023-11-29] แจ้งหนังสือประชาสัมพันธ์ฯ เรื่อง ต่าง ๆ (อ่าน 27)
  [2023-11-29] ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเรื่องการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย พ.ศ.  (อ่าน 13)
  [2023-11-29] การเพิ่มประสิทธิภาพและความครอบคลุมในการจัดซื้อวัคซันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ (อ่าน 15)
  [2023-11-28] ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินรับรองมาตรฐานเพื่อยกระดับงานสุขาภิบาลอาหารภายใต้วิถีใหม่ สะอ (อ่าน 21)
  [2023-11-23] ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และแนวทางในการเข้าร่วมระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเมืองและชุมชน (Green Are (อ่าน 29)
  [2023-11-23] การดำเนินโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย (อ่าน 22)
  [2023-11-23] แจ้งหนังสือประชาสัมพันธ์ฯ (อ่าน 26)
  [2023-11-23] ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับชมการถ่ายทอดสดพิ๊ะมอบรางวัลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ระดั (อ่าน 18)
  [2023-11-22] ขอความร่วมมือการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Ho (อ่าน 30)
  [2023-11-22] ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรั (อ่าน 19)
  [2023-11-22] แจ้งช่องทางการใช้งานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม (อ่าน 17)
  [2023-11-22] ประชาสัมพันธ์การปรับแผนการจัดสรรวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) ของกรมควบคุมโรค (อ่าน 17)
  [2023-11-22] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2567 (อ่าน 17)
  [2023-11-21] เร่งรัดการบันทึกจำนวนประชากรสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อ่าน 24)
  [2023-11-21] การเตรียมการป้องกันอุบัติถัยในช่วงวันลอยกระทง ปี 2566 (อ่าน 21)
  [2023-11-21] การดำเนินการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 19)
  [2023-11-17] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ (อ่าน 35)
  [2023-11-17] การรักษาความสะอาดในช่วงเทศกาลลอยกระะทง ประจำปี พ.ศ. 2566 (อ่าน 22)
  [2023-11-17] ประชาสัมพันธ์เชิญชวนดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำป (อ่าน 24)
  [2023-11-17] หนังสือประชาสัมพันธ์ (อ่าน 28)
  [2023-11-16] การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะ (อ่าน 28)
  [2023-11-16] ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก (อ่าน 25)
  [2023-11-15] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมโครงการเมืองสุขภาพดีและรับฟังการชี้แจงมาตรฐานและแนวทางการข (อ่าน 27)
  [2023-11-14] ขยายเวลาการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย (อ่าน 26)
  [2023-11-13] การป้องกันและสนับสนุนความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 35)
  [2023-11-10] ดำเนินการป้องกันโรคเลปโตสไปโรสิส และติดตามการดำเนินงานจัดกิจกรรมรณรงค์ ล้างตลาดทั่วไทย สร้างความมั่น (อ่าน 33)
  [2023-11-10] ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจข้อมูลการนำคำแนะนำกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กลุ่มที่ 3 กิจการที่เกี่ย (อ่าน 33)
  [2023-11-10] ประชาสัมพันธ์การออกอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (อ่าน 32)
  [2023-11-10] ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็นต่อแบบสำรวจสถานการณ์การจัดการเหตุรำคาญและกิจการท (อ่าน 31)
  [2023-11-09] การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อป้องกันและ แก้ไขปัญหาภัยแล้งอัน (อ่าน 35)
  [2023-11-07] การขอสิทธิ์เข้าใช้งานระบบสารสนเทศของสำนักงบประมาณในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 52)
  [2023-11-02] ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานด้านการควบคุมยาสูบเป็นตัวแทนประเทศไทยเพื (อ่าน 47)
  [2023-11-01] รณรงค์งดการเผาตอซังข้าวและฟางข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยว (อ่าน 41)
  [2023-10-31] แจ้งแนวทางการให้บริการวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอสพีวี (HPV) ตามนโยบายเร่งรัด 100 วัน ของกระทรวง (อ่าน 55)
  [2023-10-26] การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อเป (อ่าน 53)
  [2023-10-26] การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี (อ่าน 54)
  [2023-10-26] ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางในการเข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐ (อ่าน 47)
  [2023-10-26] ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (อ่าน 52)
  [2023-10-25] แนวทางการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน (อ่าน 58)
  [2023-10-24] การดำเนินการจัดกิจกรรม ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การผลิต การจำหน่าย และการต (อ่าน 55)
  [2023-10-24] การดำเนินการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 51)
  [2023-10-24] ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ COVID - 19 (อ่าน 52)
  [2023-10-19] การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก (อ่าน 49)
  [2023-10-16] การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเป็นหน่วยรั (อ่าน 59)
  [2023-10-16] แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน (อ่าน 56)
  [2023-10-16] ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ (อ่าน 46)
  [2023-10-16] ขอเชฺิญชวนจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 (อ่าน 62)
  [2023-10-10] บันทึกข้อมูลรายปี มฝ.1 ในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 45)
  [2023-10-04] ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2566/67 (อ่าน 73)
  [2023-10-04] รายงานข้อมูลสถานการณ์อุทกภัยและพื้นที่เสี่ยงภัยที่อาจเกิดภัยแล้งในพื้นที่ผ่านระบบ MOI WAR ROOM (อ่าน 65)
  [2023-10-02] การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราค่าตอบแทน และการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (เพิ (อ่าน 73)
  [2023-10-02] แจ้งขยายระยะเวลาการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (อ่าน 68)
  [2023-09-28] ขอส่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด องค์กา (อ่าน 75)
  [2023-09-27] ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2565 (อ่าน 59)
  [2023-09-26] รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2566 (อ่าน 71)
  [2023-09-26] รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนร (อ่าน 61)
  [2023-09-25] ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมตามผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (G (อ่าน 74)
  [2023-09-25] การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณและแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกคร (อ่าน 67)
  [2023-09-22] จัดส่งคู่มือการปฏิบัติตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด (อ่าน 55)
  [2023-09-22] รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2/2566 (อ่าน 76)
  [2023-09-19] ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้ (อ่าน 63)
  [2023-09-19] ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (อ่าน 62)
  [2023-09-19] ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับรางวัลตามโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงาน  (อ่าน 73)
  [2023-09-15] หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อนและวิธีปฏิบัติและเงื่อน (อ่าน 78)
  [2023-09-14] แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณประจำปีงบปร (อ่าน 96)
  [2023-09-12] การทบทวนการเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององ (อ่าน 89)
  [2023-09-11] การบริหารจัดการแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย (อ่าน 88)
  [2023-09-11] ขอส่งแผนป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน) พ.ศ. 2566 แผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝน ในเขตช (อ่าน 91)
  [2023-09-11] การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต (กรณีที่ยื่นข (อ่าน 73)
  [2023-09-11] การดำเนินการเพื่อลดอุบัติเหตุจราจรกับผู้ใช้ทางม้าลาย (อ่าน 67)
  [2023-09-11] การปรับปรุงรูปแบบการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและหลักสูตรการฝึกอบรมทบทว (อ่าน 68)
  [2023-09-11] การรายงานข้อมูลตามนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร  (อ่าน 59)
  [2023-09-08] ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 80)
  [2023-09-08] ผลการตรวจวัดมลพิษรถราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (อ่าน 64)
  [2023-09-06] แผนงานโครงการ/เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ปี 2567 (อ่าน 106)
  [2023-09-01] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนค่ากระแสไฟฟ้า ครั้งที่ 4 (อ่าน 97)
  [2023-08-30] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคไข้หวัดใหญ่ (อ่าน 95)
  [2023-08-25] การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการดำเนินการสนับสนุนการคัดแยกขยะรีไซเคิลในรูปแบบธนาคารขยะที่ (อ่าน 91)
  [2023-08-25] ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการเจ็บป่วยจากการกินเห็ดพิษให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 73)
  [2023-08-24] การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา) (อ่าน 71)
  [2023-08-24] แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน (อ่าน 75)
  [2023-08-23] แนวทางและปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (อ่าน 78)
  [2023-08-23] แนวทางการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ (อ่าน 82)
  [2023-08-23] แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมในโครงการปีงบประมาณ 2566 (อ่าน 68)
  [2023-08-22] ขอประชาสัมพันธ์การจัดทำบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ปีงบประมาณ  (อ่าน 76)
  [2023-08-22] การพิจารณาบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อนำไปใช้จ่ายในการ (อ่าน 70)
  [2023-08-21] การสำรวจข้อมูลการดำเนินการคัดแยกขยะรีไซเคิลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 55)
  [2023-08-21] ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (อ่าน 81)
  [2023-08-11] เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แ (อ่าน 84)
  [2023-08-11] การพิจารณาบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อนำไปใช้จ่ายในการ (อ่าน 93)
  [2023-08-10] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงาน (อ่าน 95)
  [2023-08-09] แจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมโครงการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคพิาสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ (อ่าน 66)
  [2023-08-09] การสำรวจการนำปูนซีเมนต์ลดโลกร้อน (ไฮดรอลิก) มาใช้ในการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 94)
  [2023-08-09] ขอรับทราบแผนปฏิบัติงานฯ งบประมาณในการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจา (อ่าน 77)
  [2023-08-07] ขอแจ้งมติคณะรัฐมนตรี (อ่าน 92)
  [2023-08-07] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาส (อ่าน 81)
  [2023-08-04] แจ้งรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ (อ่าน 85)
  [2023-07-28] การรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๒ สิงหาคม 2 (อ่าน 82)
  [2023-07-26] แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศของกรมการปกครอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ (อ่าน 75)
  [2023-07-26] เร่งรัดการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลอโลกร้อนขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย (อ่าน 70)
  [2023-07-26] ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอ (อ่าน 81)
  [2023-07-26] อนุญาตใช้หลักสูตรการฝึกอบรมเพิ่มเติมนักบริบาลท้องถิ่น จำนวน 50 ชั่วโมง (อ่าน 77)
  [2023-07-26] เผยแพร่องค์ความรู้และคู่มือการจัดการปัญหามลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 - 256 (อ่าน 66)
  [2023-07-26] ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้ (อ่าน 104)
  [2023-07-24] การพิจารณาบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อนำไปใช้จ่ายในการ (อ่าน 113)
  [2023-07-18] แจ้งเวียนประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบใบอนุญาต และแบบหนังสืออื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบ (อ่าน 81)
  [2023-07-17] แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2565 - 2570 (อ่าน 74)
  [2023-07-17] ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการดำเนินการภายใต้กฎหมายว่าด้วยควบคุมโ (อ่าน 78)
  [2023-07-17] การพิจารณาบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อนำไปใช้จ่ายในการ (อ่าน 78)
  [2023-07-17] การจัดทำข้อเสนอโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค พ.ศ. 2566-2570 เฉพาะโครงการที่จะดำเ (อ่าน 67)
  [2023-07-17] กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย เพ (อ่าน 64)
  [2023-07-14] การประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า (อ่าน 76)
  [2023-07-12] ขอซักซ้อมความเข้าใจต่อแนวทางการขออนุญาตถ่ายทำภาพยนต์ต่างประเทศในราชอาณาจักร (อ่าน 76)
  [2023-07-11] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดค่าเป้าหมายตามร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 2 (อ่าน 74)
  [2023-07-10] ขอความอนุเคราะห์จัดทำหนังสือแจ้งปิดโครงการและรายงานผลสำเร็จของโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรว (อ่าน 81)
  [2023-07-10] การเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2 (อ่าน 82)
  [2023-07-10] โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการให้บริการน้ำอย่างมีประสิท (อ่าน 70)
  [2023-07-10] แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง สรุปสาระสำคัญในพิธีเปิดการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7 (อ่าน 77)
  [2023-07-05] ประชาสัมพันธ์เครือข่ายทดลองใช้เครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการเกิดภาวะฉุกเฉินจากไฟไหม้บ่อขยะ (อ่าน 73)
  [2023-07-04] ขอความร่วมมือสำรวจอุปกรณ์เครื่องพ่นกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 105)
  [2023-07-04] ขอความร่วมมือสำรวจอุปกรณ์เครื่องพ่นกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 64)
  [2023-07-04] มาตรการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 71)
  [2023-06-27] ขอความร่วมมือดำเนินการรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย (อ่าน 100)
  [2023-06-27] ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม เรื่อง การออกแบบทางสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล เพ (อ่าน 92)
  [2023-06-23] การขออนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่ที่ิอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ (อ่าน 101)
  [2023-06-22] ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ที่เสี่ยงจะเกิดผลกระทบต่อการจัดเก็บขยะมูลฝอยและบ่อขยะ (อ่าน 83)
  [2023-06-22] การสำรวจพื้นที่หมู่บ้านที่ไม่สามารถพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการ เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที (อ่าน 90)
  [2023-06-15] การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 99)
  [2023-06-15] ร่วมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (อ่าน 91)
  [2023-06-15] สมัครเข้าร่วมอบรมการพัฒนาสมรรถนะสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติเพื่อสังคมสุขภาวะ (อ่าน 80)
  [2023-06-15] เข้าร่วมประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2566 (อ่าน 77)
  [2023-06-15] การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 90)
  [2023-06-15] แจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (อ่าน 90)
  [2023-06-14] ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ พ.ศ. 2566 (อ่าน 80)
  [2023-06-13] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับง (อ่าน 86)
  [2023-06-13] ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนการประเมินมาตรฐานสถานที่จำหน่ายอาหารผ่านระบลเทคโนโลยีดิจิทัล และเทคนิคการอบรมผ (อ่าน 90)
  [2023-06-08] การบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐษนขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ (อ่าน 89)
  [2023-06-07] เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่จัดสรรให้แก่องค์ก (อ่าน 83)
  [2023-06-06] ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อนโยบายการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงก (อ่าน 99)
  [2023-06-02] ขออนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงาน (อ่าน 95)
  [2023-06-02] รายงานผลการหารือเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเพื่อฟื้นฟูทรั (อ่าน 89)
  [2023-05-29] ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วง (อ่าน 94)
  [2023-05-27] การพิจารณาบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อนำไปใช้จ่ายในการ (อ่าน 102)
  [2023-05-22] การอนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงา (อ่าน 117)
  [2023-05-22] ขออนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงา (อ่าน 105)
  [2023-05-22] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 (อ่าน 72)
  [2023-05-18] ขอความร่วมมือเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (อ่าน 84)
  [2023-05-18] ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำช่วงฤดูฝน (อ่าน 78)
  [2023-05-16] เร่งรัดการส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉิ (อ่าน 79)
  [2023-05-15] ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 (อ่าน 76)
  [2023-05-12] ขอเชิญประชุมชี้แจงโครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด (อ่าน 94)
  [2023-05-12] ผลการสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ประจำเดือนมีนาคม 2566 (อ่าน 77)
  [2023-05-12] ขอความอนุเคราะห์แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา (อ่าน 76)
  [2023-05-12] รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลข้อมูลโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อ่าน 72)
  [2023-05-09] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตจากโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน (อ่าน 79)
  [2023-05-09] ขอความร่วมมือส่งบุคคลหรือจิตอาสาที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ สมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้ารั (อ่าน 78)
  [2023-05-01] เร่งรัดการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) (อ่าน 85)
  [2023-04-28] ประชาสัมพันธ์รายชื่อพื้นที่ที่แสดงเจตจำนงเพื่อประกาศเป็นอำเภอปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อ่าน 189)
  [2023-04-28] กำชับการดำเนินการตามมาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (อ่าน 115)
  [2023-04-28] การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สายพันธุ์ XBB.1.16 (อ่าน 80)
  [2023-04-24] การยกระดับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองในช่วงสถานการณ์วิกฤต (อ่าน 84)
  [2023-04-21] สำรวจทางม้าลาย (อ่าน 98)
  [2023-04-20] แจ้งแนวทางในการดำเนินงานในการผลักดันการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าของกรมปศุสัตว์ (อ่าน 92)
  [2023-04-19] ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและทักษะของผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ตามคู่มือ (อ่าน 115)
  [2023-04-19] การบันทึกข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านการบริหารจัดการน้ำ (อ่าน 93)
  [2023-04-19] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ (อ่าน 96)
  [2023-04-18] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเ (อ่าน 112)
  [2023-04-12] การบันทึกข้อมูลทะเบียนหญิงตั้งครรภ์ในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) (อ่าน 90)
  [2023-04-12] การเฝ้าระวังภัยและผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) (อ่าน 100)
  [2023-04-10] การรักษาสิ่งแวดล้อมช่วงประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2566 ภายใต้แนวคิด สงกรานต์วิถีไทย ท้องถิ่นร่วมใจ ร (อ่าน 99)
  [2023-04-10] แนวทางการจัดกิจกรรม สัปดาห์แห่งการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารรภัยหรือภัยพิบัติ (อ่าน 92)
  [2023-04-07] เผยแพร่เอกสารองค์ความรู้ การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย (อ่าน 91)
  [2023-04-07] แจ้งเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการนำเสียชุมชนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ (อ่าน 92)
  [2023-04-05] การเยี่ยมชมและศึดษาดูงานโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า (อ่าน 100)
  [2023-04-05] นโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ (อ่าน 82)
  [2023-03-30] ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านระบบเปิด กรมอนามัย (อ่าน 94)
  [2023-03-30] ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันสารกัมมันตรังสีซีเซียม - 137 (อ่าน 101)
  [2023-03-29] ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน MOU (อ่าน 94)
  [2023-03-29] รูปแบบและหลักเกณฑ์การประกวดอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 (อ่าน 96)
  [2023-03-28] โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลฝานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (อ่าน 99)
  [2023-03-24] ประชาสัมพันธ์กรมควบคุมโรคฯ (อ่าน 132)
  [2023-03-24] ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติ (อ่าน 98)
  [2023-03-24] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานณ์ พ.ศ. 2566 (อ่าน 99)
  [2023-03-24] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็นต่อแบบสำรวจสถานการณ์การบังคับใช้กฎห (อ่าน 129)
  [2023-03-24] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีใหม่ เครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ  (อ่าน 128)
  [2023-03-23] สรุปประเด็นการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (อ่าน 103)
  [2023-03-23] ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตราก (อ่าน 107)
  [2023-03-22] การดำเนินงานตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด จังหวั (อ่าน 140)
  [2023-03-22] ตรวจสอบข้อมูลจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 99)
  [2023-03-21] รวบรวมภาพการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 95)
  [2023-03-15] การเพิ่มประสิทธิภาพและความครอบคลุมในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ (อ่าน 132)
  [2023-03-10] ประชาสัมพันธ์อนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ. (อ่าน 112)
  [2023-03-10] ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 109)
  [2023-03-09] มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ปี 2566 (อ่าน 126)
  [2023-03-08] รายงานข้อมูลการตรวจวัดค่าควันดำและระดับเสียงจากท่อไอเสียรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 118)
  [2023-03-08] ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ (อ่าน 103)
  [2023-03-08] แจ้งเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้ในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (อ่าน 109)
  [2023-03-02] ขอความร่วมมือกรณีการขอทำไม้ในเขตทางหลวงและทางสาธารณประโยชน์ (อ่าน 96)
  [2023-02-28] โครงการฝึกอบรม เรื่อง การออกแบบทางสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอยชุมชนและสิ่งปฏิกูล เพื่อขอรับก (อ่าน 112)
  [2023-02-28] ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการพระราชดำริในจังหวั (อ่าน 111)
  [2023-02-28] เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้ง (อ่าน 107)
  [2023-02-28] การดำเนินการสำรวจข้อมูลและขอบเขตของพื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetlands) ระดับท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตพื้นที่อนุรัก (อ่าน 105)
  [2023-02-27] ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสวนา KM Online (อ่าน 110)
  [2023-02-22] ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าใช้งานระบบงานสุขาภิบาลอาหาร (Foodhandler) (อ่าน 101)
  [2023-02-22] แจ้งผลการสำรวจผู้ประกอบการจำหน่ายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (อ่าน 107)
  [2023-02-21] คู่มือการปฏิบัติตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด (อ่าน 97)
  [2023-02-21] ประชาสัมพันธ์การอบรมการใช้งานระบบสุขาภิบาล (Foodhandler) (อ่าน 101)
  [2023-02-21] ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี  (อ่าน 118)
  [2023-02-20] แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัล (อ่าน 140)
  [2023-02-15] การดำเนินงานตัวชี้วัด ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง (อ่าน 118)
  [2023-02-13] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า งวดที่ 1 (อ่าน 131)
  [2023-02-10] รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ และผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจา (อ่าน 143)
  [2023-02-09] การจัดทำองค์ความรู้และคู่มือการจัดการปัญหามลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 - 25 (อ่าน 99)
  [2023-02-08] สำรวจข้อมูลการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 177)
  [2023-02-08] แจ้งประชาสัมพันธ์และดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ่าน 121)
  [2023-02-08] โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้ (อ่าน 127)
  [2023-02-07] ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท (อ่าน 119)
  [2023-02-06] การปรับปรุงการรายงานข้อมูลถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส (อ่าน 141)
  [2023-02-06] การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) (อ่าน 119)
  [2023-02-02] รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” จังหวัดกระบี่ ประจำปี พ.ศ.2 (อ่าน 120)
  [2023-02-02] การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเป็นหน่วยรั (อ่าน 113)
  [2023-01-31] การเปลี่ยนแปลงประเภทรายจ่ายของเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่ว (อ่าน 154)
  [2023-01-25] ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปี 2 (อ่าน 228)
  [2023-01-24] เชิญชวนเข้าร่วมอบรม (E - learning) หลักสูตรโรคติดต่อและโรคโควิด 19 (อ่าน 168)
  [2023-01-24] ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการสัตว์ปรอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (อ่าน 121)
  [2023-01-23] การจัดกิจกรรมรณรงค์ ล้างตลาดทั่วไทย ป้องกันโรค ต้อนรับปีใหม่ (อ่าน 107)
  [2023-01-20] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (อ่าน 174)
  [2023-01-18] การรายงานข้อมูลครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนกรณีครัวเรือนในชุมชนเมืองหรือไม่มีพื้นที่ดำเนินก (อ่าน 152)
  [2023-01-17] แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบป (อ่าน 119)
  [2023-01-17] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทัวไป สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ (อ่าน 108)
  [2023-01-16] รายงานผลการดำเนินการโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธั (อ่าน 130)
  [2023-01-16] นโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ (อ่าน 125)
  [2023-01-16] แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรป (อ่าน 126)
  [2023-01-12] การสำรวจสิ่งกัดขวางทางน้ำในพื้นที่ภาคใต้ (อ่าน 127)
  [2023-01-10] การจัดซื้อวัสดุในกิจกรรมสาธารณะเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอย (อ่าน 112)
  [2023-01-10] แจ้งการรายงานข้อมูลถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 130)
  [2023-01-10] การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์คัด (อ่าน 126)
  [2022-12-28] มาตรการรักษาความสะอาดและจัดการขยะช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 (อ่าน 148)
  [2022-12-26] ขอความร่วมมือดำเนินการส่งเสริมความรู้ในการป้องกันโรคไข้หูดับและเมลิออยด์ (อ่าน 153)
  [2022-12-21] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 (อ่าน 165)
  [2022-12-21] ส่งประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโ (อ่าน 126)
  [2022-12-19] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 (อ่าน 169)
Home
 
Top!
Top!