Welcome to Krabilocal.go.th
     
 
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
อบต.ทรายขาว
อบต.คลองพน
อบจ. กระบี่
ทม. กระบี่
อบต. ไสไทย
ข่าวกลุ่มงาน/งาน [กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ]
  [2023-06-08] การบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐษนขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ (อ่าน 15)
  [2023-06-07] เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่จัดสรรให้แก่องค์ก (อ่าน 18)
  [2023-06-06] ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อนโยบายการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงก (อ่าน 18)
  [2023-06-02] ขออนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงาน (อ่าน 29)
  [2023-06-02] รายงานผลการหารือเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเพื่อฟื้นฟูทรั (อ่าน 29)
  [2023-05-29] ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วง (อ่าน 35)
  [2023-05-27] การพิจารณาบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อนำไปใช้จ่ายในการ (อ่าน 40)
  [2023-05-22] การอนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงา (อ่าน 48)
  [2023-05-22] ขออนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงา (อ่าน 48)
  [2023-05-22] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 (อ่าน 21)
  [2023-05-18] ขอความร่วมมือเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (อ่าน 24)
  [2023-05-18] ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำช่วงฤดูฝน (อ่าน 23)
  [2023-05-16] เร่งรัดการส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉิ (อ่าน 28)
  [2023-05-15] ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 (อ่าน 26)
  [2023-05-12] ขอเชิญประชุมชี้แจงโครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด (อ่าน 30)
  [2023-05-12] ผลการสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ประจำเดือนมีนาคม 2566 (อ่าน 23)
  [2023-05-12] ขอความอนุเคราะห์แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา (อ่าน 21)
  [2023-05-12] รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลข้อมูลโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อ่าน 23)
  [2023-05-09] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตจากโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน (อ่าน 33)
  [2023-05-09] ขอความร่วมมือส่งบุคคลหรือจิตอาสาที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ สมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้ารั (อ่าน 29)
  [2023-05-01] เร่งรัดการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) (อ่าน 33)
  [2023-04-28] ประชาสัมพันธ์รายชื่อพื้นที่ที่แสดงเจตจำนงเพื่อประกาศเป็นอำเภอปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อ่าน 140)
  [2023-04-28] กำชับการดำเนินการตามมาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (อ่าน 64)
  [2023-04-28] การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สายพันธุ์ XBB.1.16 (อ่าน 26)
  [2023-04-24] การยกระดับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองในช่วงสถานการณ์วิกฤต (อ่าน 30)
  [2023-04-21] สำรวจทางม้าลาย (อ่าน 44)
  [2023-04-20] แจ้งแนวทางในการดำเนินงานในการผลักดันการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าของกรมปศุสัตว์ (อ่าน 41)
  [2023-04-19] ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและทักษะของผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ตามคู่มือ (อ่าน 56)
  [2023-04-19] การบันทึกข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านการบริหารจัดการน้ำ (อ่าน 39)
  [2023-04-19] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ (อ่าน 41)
  [2023-04-18] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเ (อ่าน 61)
  [2023-04-12] การบันทึกข้อมูลทะเบียนหญิงตั้งครรภ์ในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) (อ่าน 37)
  [2023-04-12] การเฝ้าระวังภัยและผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) (อ่าน 47)
  [2023-04-10] การรักษาสิ่งแวดล้อมช่วงประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2566 ภายใต้แนวคิด สงกรานต์วิถีไทย ท้องถิ่นร่วมใจ ร (อ่าน 41)
  [2023-04-10] แนวทางการจัดกิจกรรม สัปดาห์แห่งการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารรภัยหรือภัยพิบัติ (อ่าน 37)
  [2023-04-07] เผยแพร่เอกสารองค์ความรู้ การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย (อ่าน 39)
  [2023-04-07] แจ้งเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการนำเสียชุมชนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ (อ่าน 37)
  [2023-04-05] การเยี่ยมชมและศึดษาดูงานโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า (อ่าน 46)
  [2023-04-05] นโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ (อ่าน 29)
  [2023-03-30] ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านระบบเปิด กรมอนามัย (อ่าน 41)
  [2023-03-30] ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันสารกัมมันตรังสีซีเซียม - 137 (อ่าน 46)
  [2023-03-29] ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน MOU (อ่าน 41)
  [2023-03-29] รูปแบบและหลักเกณฑ์การประกวดอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 (อ่าน 44)
  [2023-03-28] โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลฝานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (อ่าน 45)
  [2023-03-24] ประชาสัมพันธ์กรมควบคุมโรคฯ (อ่าน 80)
  [2023-03-24] ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติ (อ่าน 46)
  [2023-03-24] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานณ์ พ.ศ. 2566 (อ่าน 47)
  [2023-03-24] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็นต่อแบบสำรวจสถานการณ์การบังคับใช้กฎห (อ่าน 76)
  [2023-03-24] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีใหม่ เครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ  (อ่าน 76)
  [2023-03-23] สรุปประเด็นการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (อ่าน 49)
  [2023-03-23] ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตราก (อ่าน 55)
  [2023-03-22] การดำเนินงานตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด จังหวั (อ่าน 85)
  [2023-03-22] ตรวจสอบข้อมูลจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 47)
  [2023-03-21] รวบรวมภาพการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 37)
  [2023-03-15] การเพิ่มประสิทธิภาพและความครอบคลุมในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ (อ่าน 69)
  [2023-03-10] ประชาสัมพันธ์อนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ. (อ่าน 57)
  [2023-03-10] ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 54)
  [2023-03-09] มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ปี 2566 (อ่าน 65)
  [2023-03-08] รายงานข้อมูลการตรวจวัดค่าควันดำและระดับเสียงจากท่อไอเสียรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 65)
  [2023-03-08] ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ (อ่าน 48)
  [2023-03-08] แจ้งเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้ในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (อ่าน 55)
  [2023-03-02] ขอความร่วมมือกรณีการขอทำไม้ในเขตทางหลวงและทางสาธารณประโยชน์ (อ่าน 41)
  [2023-02-28] โครงการฝึกอบรม เรื่อง การออกแบบทางสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอยชุมชนและสิ่งปฏิกูล เพื่อขอรับก (อ่าน 58)
  [2023-02-28] ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการพระราชดำริในจังหวั (อ่าน 54)
  [2023-02-28] เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้ง (อ่าน 50)
  [2023-02-28] การดำเนินการสำรวจข้อมูลและขอบเขตของพื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetlands) ระดับท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตพื้นที่อนุรัก (อ่าน 57)
  [2023-02-27] ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสวนา KM Online (อ่าน 54)
  [2023-02-22] ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าใช้งานระบบงานสุขาภิบาลอาหาร (Foodhandler) (อ่าน 47)
  [2023-02-22] แจ้งผลการสำรวจผู้ประกอบการจำหน่ายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (อ่าน 51)
  [2023-02-21] คู่มือการปฏิบัติตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด (อ่าน 45)
  [2023-02-21] ประชาสัมพันธ์การอบรมการใช้งานระบบสุขาภิบาล (Foodhandler) (อ่าน 47)
  [2023-02-21] ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี  (อ่าน 62)
  [2023-02-20] แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัล (อ่าน 85)
  [2023-02-15] การดำเนินงานตัวชี้วัด ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง (อ่าน 62)
  [2023-02-13] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า งวดที่ 1 (อ่าน 78)
  [2023-02-10] รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ และผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจา (อ่าน 90)
  [2023-02-09] การจัดทำองค์ความรู้และคู่มือการจัดการปัญหามลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 - 25 (อ่าน 53)
  [2023-02-08] สำรวจข้อมูลการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 124)
  [2023-02-08] แจ้งประชาสัมพันธ์และดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ่าน 70)
  [2023-02-08] โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้ (อ่าน 74)
  [2023-02-07] ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท (อ่าน 67)
  [2023-02-06] การปรับปรุงการรายงานข้อมูลถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส (อ่าน 86)
  [2023-02-06] การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) (อ่าน 68)
  [2023-02-02] รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” จังหวัดกระบี่ ประจำปี พ.ศ.2 (อ่าน 68)
  [2023-02-02] การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเป็นหน่วยรั (อ่าน 64)
  [2023-01-31] การเปลี่ยนแปลงประเภทรายจ่ายของเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่ว (อ่าน 100)
  [2023-01-25] ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปี 2 (อ่าน 175)
  [2023-01-24] เชิญชวนเข้าร่วมอบรม (E - learning) หลักสูตรโรคติดต่อและโรคโควิด 19 (อ่าน 117)
  [2023-01-24] ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการสัตว์ปรอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (อ่าน 71)
  [2023-01-23] การจัดกิจกรรมรณรงค์ ล้างตลาดทั่วไทย ป้องกันโรค ต้อนรับปีใหม่ (อ่าน 57)
  [2023-01-20] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (อ่าน 118)
  [2023-01-18] การรายงานข้อมูลครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนกรณีครัวเรือนในชุมชนเมืองหรือไม่มีพื้นที่ดำเนินก (อ่าน 104)
  [2023-01-17] แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบป (อ่าน 72)
  [2023-01-17] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทัวไป สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ (อ่าน 62)
  [2023-01-16] รายงานผลการดำเนินการโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธั (อ่าน 80)
  [2023-01-16] นโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ (อ่าน 70)
  [2023-01-16] แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรป (อ่าน 74)
  [2023-01-12] การสำรวจสิ่งกัดขวางทางน้ำในพื้นที่ภาคใต้ (อ่าน 71)
  [2023-01-10] การจัดซื้อวัสดุในกิจกรรมสาธารณะเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอย (อ่าน 58)
  [2023-01-10] แจ้งการรายงานข้อมูลถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 73)
  [2023-01-10] การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์คัด (อ่าน 72)
  [2022-12-28] มาตรการรักษาความสะอาดและจัดการขยะช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 (อ่าน 95)
  [2022-12-26] ขอความร่วมมือดำเนินการส่งเสริมความรู้ในการป้องกันโรคไข้หูดับและเมลิออยด์ (อ่าน 102)
  [2022-12-21] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 (อ่าน 105)
  [2022-12-21] ส่งประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโ (อ่าน 74)
  [2022-12-19] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 (อ่าน 108)
Home
 
Top!
Top!