Welcome to Krabilocal.go.th
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 59
ระเบียบพัสดุฉบับใหม่ 2553
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
อบต.ทรายขาว
อบต.คลองพน
อบจ. กระบี่
ทม. กระบี่
อบต. ไสไทย
 
ภาพกิจกรรม
สถจ.กระบี่ จัดประชุมซักซ้อมการดำเนินการโครงการเงินอุดหนุนทั่วไป 57ประชุม หัวหน้ากลุ่มงาน ท้องถิ่นอำเภอ 22 ตุลาคม 2557ประชุมท้องถิ่นอำเภอและหัวหน้ากลุ่มงานฯประชุมซักซ้อมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี และ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 พ.ศ.2557งานเลี้ยง วันท้องถิ่นไทยการแข่งขันกีฬา วันท้องถิ่นไทยงานวันท้องถิ่นไทย จ.กระบี่
สถจ.กระบี่ ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2556ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาเมืองสถจ.กระบี่ จัดโครงการฝึกอบรมอบรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์กรปกครองสสถจ.กระบี่ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลฯ 12 สิงหาคม 2556
 
ประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงิน ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS)ของ อปท.
 
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่
 
ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 
 วาระการ/รายงานการประชุม
 รายงานการประชุมนายกฯและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2559 ลงว้นที่ 5 กรกฎาคม 2559 [2016-08-26] (อ่าน 815)
 ระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 [2016-06-23] (อ่าน 664)
 รายงานการประชุมนายกฯ และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2558 [2015-12-28] (อ่าน 969)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-10-21] (อ่าน 884)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-08-20] (อ่าน 812)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-06-18] (อ่าน 858)
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่  [2015-04-09] (อ่าน 864)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-01-13] (อ่าน 906)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-10-14] (อ่าน 1059)
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-08-26] (อ่าน 1069)
 
 กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
 การรายงานข้อมูลข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ยื่นขอรับการประเมินฯ ในรอบเดื [2018-02-23] (อ่าน 6)
 มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 1/๒๕๖1 [2018-02-12] (อ่าน 168)
 ประกาศ ก.อ.บ.ต.จังหวัดกระบี่ จำนวน ๓ ฉบับ (กบ ๐๐๒๓.๒ - ว ๖๗๙ ลง ๘ ก.พ ๖๑ ) [2018-02-09] (อ่าน 190)
 ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ จำนวน ๓ ฉบับ (กบ ๐๐๒๓.๒-ว๖๗๘ ลง ๘ ก.พ. ๖๑ ) [2018-02-09] (อ่าน 86)
 มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2561 [2018-01-29] (อ่าน 612)
 สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ [2018-01-16] (อ่าน 421)
 การจัดทำประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับบริหารบุคคลของ อบจ. เทศ และ อบต. [2018-01-16] (อ่าน 229)
 ซักซ้อมการปรับปรุงตำแหน่งปลัดเทศบาล จากระดับต้น ระดับกลาง ตามบทเฉพาะกาล [2018-01-16] (อ่าน 124)
 การประุชมคณะกรรมการพิจารณาการขอปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการกำหนดตำแหน่งของเทศบาล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ [2018-01-15] (อ่าน 140)
 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและการกำหนดตำแหน่งของเทศบาล ครั้งที่ ๑/ [2018-01-15] (อ่าน 111)
 
 กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
 การอนุมัติขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการที่ยังไม่สามารถ [2018-02-15] (อ่าน 73)
 การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [2018-02-08] (อ่าน 107)
 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2018-02-07] (อ่าน 87)
 แจ้งเวียนหนังสือ [2018-01-29] (อ่าน 173)
 แนวทางการลงทุนในแผนการลงทุนตามความประสงค์ของสมาชิก กบข. [2018-01-29] (อ่าน 87)
 หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง [2018-01-26] (อ่าน 126)
 การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ(ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน [2018-01-16] (อ่าน 152)
 การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน ครั้งที่ 2-2561 [2018-01-15] (อ่าน 183)
 โอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนฯงวดที่ 11-2560 [2018-01-15] (อ่าน 126)
 การโอนจัดสรรเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพความพิการไตรมาส2-2561 [2018-01-15] (อ่าน 124)
 
 กลุ่มงานระเบียบกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์
 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดวิธีการร่อนแร่ หลักเกณฑ์ และวิธีการ การแจ้งและรับแจ้งการร่อนแร่  [2018-02-22] (อ่าน 24)
 การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2018-02-21] (อ่าน 49)
 เร่ดรัดการเบิกจ่ายเงินตามแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรั [2018-02-13] (อ่าน 87)
 การกำหนดหลักเกณฑ์การเเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2018-02-08] (อ่าน 113)
 ขอให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสม [2018-02-07] (อ่าน 99)
 การเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ชุดที่ ๗ [2018-02-02] (อ่าน 101)
 การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ [2018-01-29] (อ่าน 105)
 การกำหนดแบบแจ้งผู้ทิ้งงาน [2018-01-26] (อ่าน 105)
 การจัดทำโครงการให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสอบคัดเลือกในตำแหน่งประเภทบริหาร [2018-01-16] (อ่าน 123)
 การประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๐ และแถลงแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๑ ของกองอำนวยการรักษาคว [2018-01-16] (อ่าน 109)
 
 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
 ขอรับการสนับสนุนข้อมูลจัดทำสรุปผลการปฏิบัติงาน ศมบ. วงรอบ ๖ เดือน [2018-02-22] (อ่าน 33)
 การขอรับสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว [2018-02-22] (อ่าน 35)
 การตรวจสอบสถานะการมีชีวิตของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ขององค [2018-02-22] (อ่าน 30)
 การจัดสรรอัตราผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [2018-02-21] (อ่าน 41)
 การจัดสรรอ้ตราบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [2018-02-21] (อ่าน 39)
 แจ้งเลื่อนวันสอบประมาณความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน (Reading Test : RT ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ [2018-02-20] (อ่าน 35)
 แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3 [2018-02-20] (อ่าน 48)
 การจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อจัดทำระบบแผนที่ทางสังคม ( Social Map) [2018-02-15] (อ่าน 82)
 การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและติดตามการจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นจังหวัดกระบ [2018-02-15] (อ่าน 70)
 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2018-02-13] (อ่าน 80)
 
 งานบริหารทั่วไป
 ขอความร่วมือประชาสัมพันธ์การจัดงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว [2018-02-22] (อ่าน 34)
 ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่ [2018-02-07] (อ่าน 88)
 ขอเชิญประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2561 [2018-02-01] (อ่าน 119)
 โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา [2018-01-31] (อ่าน 58)
 ประชาสัมพันธ์โครงการ e-Learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด [2018-01-30] (อ่าน 73)
 โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ขององค์กรปกครองส่วนท้ [2018-01-26] (อ่าน 116)
 ขอความร่วมมือให้จัดตั้ง และสมัครเป็นสมาชิก ชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยระดับจังหวัด [2018-01-22] (อ่าน 107)
 โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 [2018-01-19] (อ่าน 81)
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2561 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้ [2018-01-18] (อ่าน 110)
 เลื่อนเวลาประชุมผู้บริหาร และปลัด อปท. [2018-01-10] (อ่าน 183)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 อบต.เขาคราม เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 [2018-01-31] (อ่าน 521)
 เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและความคืบหน้าการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในระบบสาร [2017-12-13] (อ่าน 149)
 ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที ประจำปีงบประม [2017-11-16] (อ่าน 164)
 ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 3 [2017-11-16] (อ่าน 149)
 สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [2017-11-14] (อ่าน 335)
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขาคราม [2017-10-06] (อ่าน 251)
 ประกาศราคากลางค่าเช่าที่เก็บเอกสารทางราชการ ปี 2561 [2017-09-21] (อ่าน 202)
 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาฯ ปี 2561 [2017-09-21] (อ่าน 226)
 ราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (จนท.วถ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [2017-08-22] (อ่าน 257)
 ราคากลาง ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [2017-08-22] (อ่าน 243)
View All 
ประกาศ กทจ.
 ทดสอบ xxx [2015-12-01] (อ่าน 668)
View All 
ประกาศ ก.อบต.
 ทดสอบ 2  [2015-12-01] (อ่าน 742)
View All 
กระดานข่าว
  [2018-02-22] หาคนแทนค่ะ (อ่าน 1599)
  [2018-02-21] โอนย้าย (อ่าน 311)
  [2018-02-15] รับโอนนายช่างไฟฟ้า (อ่าน 943)
  [2018-02-12] กระบี่ที่ใหนรับโอน ผอ กองการศึกษาระดับต้น บ้าง (อ่าน 543)
  [2018-02-12] รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษา อบต.นาโพธิ์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ (อ่าน 40)
  [2018-02-07] อบต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีฯ (อ่าน 785)
  [2018-02-06] รับโอนย้าย จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (อ่าน 319)
  [2018-02-05] รับโอน(ย้าย)หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี (อ่าน 185)
  [2018-01-23] รับโอนย้าย ป้องกัน (อ่าน 1334)
  [2018-01-14] อบต.ชะอวด รับโอนย้ายจัดเก็บฯ (อ่าน 1114)
  [2018-01-10] รับโอน(ย้าย)จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (อ่าน 608)
  [2017-12-26] รับโอนย้าย จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (อ่าน 461)
  [2017-12-26] รับโอนย้าย จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (อ่าน 401)
  [2017-12-18] ทต.คลองท่อมใต้ รับโอนนักพัฒนาชุมชน (อ่าน 1645)
  [2017-12-13] หาตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (อ่าน 1526)
  [2017-12-13] หาตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (อ่าน 598)
  [2017-12-13] รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 636)
  [2017-12-04] หาตำแหน่งนักวิเคราะห์ (อ่าน 2327)
  [2017-11-19] จพง.การเงินและบัญชี ต้องการย้ายไปกระบี่ค่ะ (อ่าน 3814)
  [2017-11-17] หาคนแทนครับ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อ.รัษฎา จ.ตรัง มี 5 หมู่บ้านครับ (อ่าน 1359)
Post || View All
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
-  [2017-12-03] ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อ่าน 595)
-  [2017-07-24] รับโอน(ย้าย) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 ตำแหน่ง (อ่าน 853)
-  [2017-07-24] รับโอน(ย้าย) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 ตำแหน่ง (อ่าน 7757)
-  [2017-07-06] รับโอนย้ายนักพัฒนาชุมชน ด่วน (อ่าน 9661)
-  [2017-07-05] รับโอนย้าย จพง.จัดเก็บรายได้ (อ่าน 655)
-  [2017-07-05] รับโอนย้าย จพง.จัดเก็บรายได้ (อ่าน 739)
-  [2017-06-28] รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล (อ่าน 816)
-  [2017-05-30] รับโอนย้าย เจ้าพนักงานพัสดุ (อ่าน 1842)
-  [2017-05-08] รับโอน นักวิเคราะห์ฯ (อ่าน 906)
-  [2017-05-08] รับโอน นักวิเคราะห์ฯ (อ่าน 1034)
Post | View All  
 
นายสมปราชญ์  จงจิต ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
นายปราโมทย์ ศรีวิสุทธิ์
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 
 
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)
 
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)
 
 
Link หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวสด
คม ชัด ลึก
ฐานเศรฐกิจ
ไทยรัฐ
แนวหน้า
มติชน
สยามรัฐ
ประชาชาติธุรกิจ
ผู้จัดการ
บ้านเมือง
bangkokpost
 
Top!
Top!
Hit counter
25215
Users online
04
Page loadtime:
0_3957