Welcome to Krabilocal.go.th
   
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 59
ระเบียบพัสดุฉบับใหม่ 2553
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
อบต.ทรายขาว
อบต.คลองพน
อบจ. กระบี่
ทม. กระบี่
อบต. ไสไทย
 
ภาพกิจกรรม
สถจ.กระบี่ จัดประชุมซักซ้อมการดำเนินการโครงการเงินอุดหนุนทั่วไป 57ประชุม หัวหน้ากลุ่มงาน ท้องถิ่นอำเภอ 22 ตุลาคม 2557ประชุมท้องถิ่นอำเภอและหัวหน้ากลุ่มงานฯประชุมซักซ้อมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี และ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 พ.ศ.2557งานเลี้ยง วันท้องถิ่นไทยการแข่งขันกีฬา วันท้องถิ่นไทยงานวันท้องถิ่นไทย จ.กระบี่
สถจ.กระบี่ ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2556ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาเมืองสถจ.กระบี่ จัดโครงการฝึกอบรมอบรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์กรปกครองสสถจ.กระบี่ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลฯ 12 สิงหาคม 2556
 
ประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงิน ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS)ของ อปท.
 
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่
 
ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 แนวทางในการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2011-02-23] (อ่าน 4376)
 กฎหมาย อบต. [2009-09-30] (อ่าน 3909)
 หัวหน้า [2009-09-30] (อ่าน 2896)
 การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ [2009-09-30] (อ่าน 2886)
 ทำอย่างไรถึงไม่ต้องรับโทษทางวินัย [2009-09-30] (อ่าน 2959)
 การพัสดุท้องถิ่น [2009-09-30] (อ่าน 3291)
 แนวคิดการจัดการ [2009-09-30] (อ่าน 1621)
 การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย [2009-09-30] (อ่าน 1851)
 
 วาระการ/รายงานการประชุม
 รายงานการประชุมนายกฯและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2559 ลงว้นที่ 5 กรกฎาคม 2559 [2016-08-26] (อ่าน 385)
 ระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 [2016-06-23] (อ่าน 345)
 รายงานการประชุมนายกฯ และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2558 [2015-12-28] (อ่าน 634)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-10-21] (อ่าน 564)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-08-20] (อ่าน 548)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-06-18] (อ่าน 565)
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่  [2015-04-09] (อ่าน 610)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-01-13] (อ่าน 654)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-10-14] (อ่าน 803)
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-08-26] (อ่าน 813)
 
 กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. ๒๕๖๐ [2017-04-19] (อ่าน 114)
 เร่งรัดและติดตามผลดำเนินการบันทึกโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ ๑ [2017-04-05] (อ่าน 120)
 หารือการเทียบตำแหน่งข้าราชการองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น [2017-04-04] (อ่าน 130)
 มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 3/2560 [2017-03-30] (อ่าน 346)
 มติ ก.ท.จ. กระบี่ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ [2017-03-29] (อ่าน 251)
 การปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๘/๒๕๖๐ [2017-03-09] (อ่าน 179)
 มติ ก.ท.จ. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๒-๒๕๖๐ [2017-03-06] (อ่าน 262)
 ขอให้ตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถ [2017-03-02] (อ่าน 153)
 มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2/2560 [2017-03-01] (อ่าน 488)
 การสำรวจตำแหน่งว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2017-03-01] (อ่าน 207)
 
 กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
 แจ้งจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม  [2017-04-27] (อ่าน 23)
 แจ้งจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม  [2017-04-27] (อ่าน 16)
 แจ้งการโอนจัดสรรเงินสนับสนุนสนามกีฬา ประจำไตรมาส 3/2560 [2017-04-24] (อ่าน 46)
 แจ้งโอนจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ,คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำไตรมาส 3 (เ [2017-04-24] (อ่าน 43)
 การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 3/2560 [2017-04-24] (อ่าน 52)
 การแจ้งโอนเงินค่าภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ประจำเดือนมีนาค [2017-04-24] (อ่าน 16)
 แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 [2017-04-24] (อ่าน 18)
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษ [2017-04-21] (อ่าน 46)
 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภ [2017-04-21] (อ่าน 35)
 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อน [2017-04-21] (อ่าน 31)
 
 กลุ่มงานระเบียบกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [2017-04-27] (อ่าน 16)
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [2017-04-21] (อ่าน 37)
 ขอความร่วมมือดำเนินโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี ๒๕๖๐ [2017-04-18] (อ่าน 51)
 ขอทราบข้อเท็จจริงและขอเอกสารหลักฐาน [2017-04-11] (อ่าน 71)
 หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณ [2017-04-11] (อ่าน 51)
 การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดกระบี่ [2017-04-10] (อ่าน 60)
 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่ [2017-04-07] (อ่าน 59)
 แจ้งหารจัดสสรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพยาเสพติด ครั้งที่ [2017-03-23] (อ่าน 66)
 ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาปี ๒๕๖๐ [2017-03-16] (อ่าน 62)
 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา ๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทา [2017-03-16] (อ่าน 69)
 
 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
 ขอความร่วมมืออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่นำสัตว์เข้าสฆ่าที่โรงฆ่าสัตว์ [2017-04-24] (อ่าน 31)
 การแต่งตั้ง (ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาล การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้พนักงานสถานธนานุบาลในำหน่ง [2017-04-24] (อ่าน 26)
 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ [2017-04-19] (อ่าน 62)
 ขอทราบความคืบหน้าในการให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ [2017-04-19] (อ่าน 34)
 การสำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ในระบบข้อมูลสารสนเทศท [2017-04-19] (อ่าน 51)
 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสันบสนุนการกระจายอ [2017-04-19] (อ่าน 33)
 การรายงานผลการสงเคราะห์ผู้ปว่ยที่ยากไร้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเคราะห์ผู้ป่วย [2017-04-18] (อ่าน 34)
 การคัดเลือกคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อรับรางวัล หม่อมงามจิตต์บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก [2017-04-18] (อ่าน 38)
 รายงานการติดตามผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2017-04-12] (อ่าน 52)
 การส่งเงินฝากสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล [2017-04-12] (อ่าน 36)
 
 งานบริหารทั่วไป
 แนวทางการบันทึกข้อมูล และการรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ [2017-04-03] (อ่าน 95)
 การเตรียมการและสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเด [2017-03-31] (อ่าน 84)
 แนวทางการบันทึกข้อมูล และการรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ [2017-03-30] (อ่าน 52)
 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับรอบกา [2017-03-24] (อ่าน 71)
 การตรวจสอบข้อมูลหมู่บ้าน ชุมชน [2017-03-24] (อ่าน 73)
 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร [2017-03-22] (อ่าน 67)
 การสำรวจจัดการขยะมูลฝอยชุมชน [2017-03-21] (อ่าน 75)
 รายงานผลการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  [2017-03-20] (อ่าน 74)
 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ(มาตรา๔๔)ปร [2017-03-17] (อ่าน 94)
 การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)  [2017-03-14] (อ่าน 73)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคารถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง [2016-11-03] (อ่าน 164)
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การสอบราคารถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง [2016-11-03] (อ่าน 98)
 เปิดเผยราคากลางการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา [2016-10-19] (อ่าน 129)
 ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โทรสาร และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สแกนเนอร์ [2016-10-14] (อ่าน 150)
 ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องสอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) [2016-10-12] (อ่าน 127)
 ขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ(MOU) เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานและเส [2016-06-03] (อ่าน 508)
 ยกเลิกประกาศ การประกวดราคาซื้อสื่อการเรียนรู้ ฯลฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อว [2015-09-14] (อ่าน 348)
 ประกาศ TOR โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน อปท. ITA [2015-09-14] (อ่าน 418)
 การประกวดราคาซื้อสื่อการเรียนรู้ อุปกรณ์ของเล่นสำหรับเด็ก โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรแบบองค์รวม [2015-08-21] (อ่าน 333)
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [2015-05-07] (อ่าน 413)
View All 
ข่าว อบต.
 ประกาศยกเลิกการคัดเลือกพนักงานเทศบาลฯ [2017-03-01] (อ่าน 131)
 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ [2017-02-14] (อ่าน 119)
 ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่ 1/2560 [2017-02-10] (อ่าน 56)
 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 [2017-02-10] (อ่าน 58)
 หนังสือเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2560 [2017-01-31] (อ่าน 82)
 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ ที่1/2560 [2017-01-31] (อ่าน 66)
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล [2016-12-20] (อ่าน 162)
 ประกาศราคากลางจัดจ้างทำปฏิทินวารสารประชาสัมพันธ์ [2016-12-13] (อ่าน 76)
 ประกาศราคากลางจ้างเหมารถโดยสารประจำทาง [2016-12-13] (อ่าน 80)
 หนังสือเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2559 [2016-11-25] (อ่าน 89)
ประกาศ กทจ.
 ทดสอบ xxx [2015-12-01] (อ่าน 360)
View All 
ประกาศ ก.อบต.
 ทดสอบ 2  [2015-12-01] (อ่าน 405)
View All 
กระดานข่าว
  [2017-04-21] หาคนแทน (อ่าน 1897)
  [2017-04-13] No Perscription Low Cost Diflucan (อ่าน 1548)
  [2017-04-10] ประกาศ อบต.บ้านนา รับโอนย้าย พนักงานส่วนตำบล 2 ตำแหน่ง นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น (ปลัดอบต.) จำน (อ่าน 461)
  [2017-03-28] เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่รับโอนเจ้าพนักงานธุรการ (อ่าน 1918)
  [2017-03-27] ตำแหน่งนิติกร (อ่าน 580)
  [2017-03-21] ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกสายท่าเรือ หมู่ ๗ บ้านเขาแก้ว (อบต.เหนือคลอง (อ่าน 447)
  [2017-03-21] ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนานอก หมู่ ๔ บ้านท่านุ่น (อบต.เหนือคลอง) (อ่าน 42)
  [2017-03-14] รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล (อ่าน 348)
  [2017-03-12] รับโอน(ย้าย)นักทรัพยากรบุคคล (กระบี่) (อ่าน 183)
  [2017-03-10] ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปา ฯ (อบต.เหนือคลอง) (อ่าน 78)
  [2017-03-10] ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E1/2560 ประกวดราคาจัดซื้อรถเกลี่ยดิน ขนาด 150 แรง (อ่าน 44)
  [2017-03-09] นักจัดการงานทั่วไปที่ไหนว่างบ้างค่ะ (อ่าน 121)
  [2017-03-07] รับโอน(ย้าย)เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (อ่าน 126)
  [2017-02-17] รับโอน (ย้าย) เจ้าพนักงานพัสดุ (อ่าน 520)
  [2017-01-30] รับโอนย้าย จพง.จัดเก็บรายได้ (อ่าน 656)
  [2017-01-25] รับโอนย้ายตำแหน่งนักวิชากรพัสดุ จังหวัดนคนศรีธรรมราช (อ่าน 269)
  [2017-01-20] นักวิชาการศึกษา สนใจติดต่อ 089-5930517 ต้องการย้ายกลับบ้าน จ.กระบี่ ไปดูแลครอบครัว (อ่าน 430)
  [2017-01-18] น้องๆพัสดุใครสนใจย้ายมาจ.นครศรี ฯ บ้าง (อ่าน 90921)
  [2017-01-16] รับโอน(ย้าย)จพง.จัดเก็บ (อ่าน 461)
  [2017-01-11] รับโอนย้ายตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (อ่าน 202)
Post || View All
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
-  [2017-04-18] เจ้าพนักงานธุรการ ที่ใหนว่างบ้างค่ะ (อ่าน 35)
-  [2017-04-05] รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 68)
-  [2017-03-27] รับโอน (ย้าย) (อ่าน 85)
-  [2017-03-20] รับโอน (ย้าย) (อ่าน 94)
-  [2017-03-10] ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E1/2560 ประกวดราคาจัดซื้อรถเกลี่ยดิน ขนาด 150 แรง (อ่าน 35)
-  [2017-03-03] รับโอน (ย้าย) นักทรัพยากรบุคคล (อ่าน 130)
-  [2017-01-23] รับโอนย้าย (อ่าน 207)
-  [2016-11-17] อบต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ รับโอนย้าย ตำแหน่ง จพง.ธุรการฯ กองสวัสดิการฯ (อ่าน 121)
-  [2016-11-16] รับโอนย้าย เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 913)
-  [2016-11-15] รับโอน(ย้าย)ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ-ชำนาญการ (อ่าน 178)
Post | View All  
 
นายสมปราชญ์  จงจิต ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
นายปราโมทย์ ศรีวิสุทธิ์
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 
 
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)
 
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)
 
 
Link หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวสด
คม ชัด ลึก
ฐานเศรฐกิจ
ไทยรัฐ
แนวหน้า
มติชน
สยามรัฐ
ประชาชาติธุรกิจ
ผู้จัดการ
บ้านเมือง
bangkokpost
 
Top!
Top!
Hit counter
10322
Users online
03
Page loadtime:
0_7902