Welcome to Krabilocal.go.th
 

| การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณปี พ.ศ.2563 กำหนดส่งไม่เกิน 21 กันยายน 2563 | Hacked By 『TimeHacker™』

 
 
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
อบต.ทรายขาว
อบต.คลองพน
อบจ. กระบี่
ทม. กระบี่
อบต. ไสไทย
 
 
ประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงิน ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS)ของ อปท.
 
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่
 
ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 
 วาระการ/รายงานการประชุม
 รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท และปลัด อปท. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2 ปรจำปี 2562 [2019-07-03] (อ่าน 6797)
 รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท และปลัด อปท. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1 ปรจำปี 2562 [2019-03-07] (อ่าน 530)
 รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท และปลัด อปท. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2 ปรจำปี 2561 [2018-12-04] (อ่าน 479)
 รายงานการประชุมนายกฯและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2559 ลงว้นที่ 5 กรกฎาคม 2559 [2016-08-26] (อ่าน 1569)
 ระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 [2016-06-23] (อ่าน 1282)
 รายงานการประชุมนายกฯ และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2558 [2015-12-28] (อ่าน 1528)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-10-21] (อ่าน 1470)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-08-20] (อ่าน 1353)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-06-18] (อ่าน 1375)
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่  [2015-04-09] (อ่าน 1373)
  View All / ดูต่อทั้งหมด
 
 กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
 มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 8/2563 [2020-09-25] (อ่าน 152)
 การขยายระยะเวลาดำเนินการสรรหาสายงานตำแหน่งสายงานผู้บริหารส่วนตำบล ฯ [2020-09-23] (อ่าน 78)
 มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 8/2563 [2020-09-23] (อ่าน 446)
 แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะ ฯ [2020-09-21] (อ่าน 76)
 แจ้งผลสัมฤทธิ์การพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ฯ [2020-09-21] (อ่าน 47)
 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอปรัลปรุงโครงสร้างส่วนราชการ ฯ [2020-09-10] (อ่าน 194)
 สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [2020-09-08] (อ่าน 142)
 มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 7/2563 [2020-08-26] (อ่าน 599)
 แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูฯ [2020-08-25] (อ่าน 91)
 มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 7/2563 [2020-08-25] (อ่าน 643)
  View All / ดูต่อทั้งหมด
 
 กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป [2020-09-28] (อ่าน 6)
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ฯลฯ [2020-09-25] (อ่าน 15)
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคคลากรของ อปท [2020-09-24] (อ่าน 47)
 การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและพัสดุของ อปท. ประจำปี 2564 [2020-09-24] (อ่าน 40)
 แจ้งโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ งวดที่ 4 เดือนกันยายน 2563 [2020-09-18] (อ่าน 59)
 แจ้งโอนจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2563 แผนยุทธศาสตร์ฯ ครั้งที่ 2 [2020-09-17] (อ่าน 64)
 แจ้งโอนจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2563 แผนยุทธศาสตร์ฯ ครั้งที่ 1 [2020-09-17] (อ่าน 56)
 การขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณปี พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม) [2020-09-17] (อ่าน 58)
 การขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณปี พ.ศ.2563 [2020-09-03] (อ่าน 136)
 โอนเงินจัดสรรงบประมาณพ.ศ.2563 งบกลาง โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจ [2020-08-18] (อ่าน 173)
  View All / ดูต่อทั้งหมด
 
 กลุ่มงานระเบียบกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์
 ขอความอนุเคราะห์กำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงทะเบียนและลงข้อมูลในระบบ ODRS [2020-09-24] (อ่าน 41)
 ขอส่งกฎกระทรวงจำนวน ๓ ฉบับ ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ฯ [2020-09-24] (อ่าน 33)
 การสำรวจข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ฯ [2020-09-23] (อ่าน 39)
 กฎกระทรวงกำหนดค่าตอบแทนรายปีสำหรับผู้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ พ.ศ. ๒๕๖๓ [2020-08-18] (อ่าน 108)
 แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน [2020-08-18] (อ่าน 104)
 หารือเกี่ยวกับการขออนุมัติเพื่อแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการตำรวจที่ไม่มีค่าตอบแทน [2020-08-18] (อ่าน 61)
 แจ้งขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2020-08-18] (อ่าน 73)
 แนวทางการบังคับใช้พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ [2020-08-10] (อ่าน 73)
 ขอหารือการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [2020-08-07] (อ่าน 92)
 การเตรียมจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง [2020-08-03] (อ่าน 95)
  View All / ดูต่อทั้งหมด
 
 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
 รับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ [2020-09-25] (อ่าน 10)
 แนวปฏิบัติในการเปิดเผยและการให้ข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ [2020-09-25] (อ่าน 14)
 การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ [2020-09-24] (อ่าน 38)
 ปรับปรุงปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 1/2563 [2020-09-23] (อ่าน 24)
 การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพ ระดับประเทศ/ระดับภาค [2020-09-23] (อ่าน 37)
 เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม [2020-09-23] (อ่าน 37)
 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม [2020-09-22] (อ่าน 35)
 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน [2020-09-21] (อ่าน 40)
 กิจกรรมซ้อมความปลอดภัยในการรับ - ส่งเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2020-09-10] (อ่าน 53)
 ขอความร่วมมือให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา [2020-09-10] (อ่าน 57)
  View All / ดูต่อทั้งหมด
 
 งานบริหารทั่วไป
 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558 [2020-09-24] (อ่าน 18)
 เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2020-08-26] (อ่าน 104)
 การระบุพิกัดการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีพ.ศ.2563ในระบบ e-Plan [2020-08-18] (อ่าน 103)
 การเชื่อมโยงคู่มือสำหรับประชาชน ผ่านระบบ CITIZENinfo [2020-08-17] (อ่าน 79)
 การสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นภาษาอังกฤษในระบบ(INFO) ระบบใหม่ [2020-07-09] (อ่าน 132)
 การประเมินการใช้ประโยชน์และการสำรวจความพึงพอใจระบบข้อมูลกลาง อปท.ระบบใหม่ [2020-06-30] (อ่าน 110)
 ขอความร่วมมือออกหนังสือรับรองรายได้ [2020-06-30] (อ่าน 100)
 การบันทึกข้อมูลการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ info ใหม่ (เพิ่มเติม)) [2020-06-23] (อ่าน 122)
 การบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น info ใหม่ [2020-06-10] (อ่าน 168)
 การบันทึกข้อมูลการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ info ใหม่ [2020-06-10] (อ่าน 119)
  View All / ดูต่อทั้งหมด
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคาร อบต.หน้าเขา [2020-09-02] (อ่าน 35)
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562 [2020-06-29] (อ่าน 87)
 คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตฯ [2020-06-29] (อ่าน 69)
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี2563  [2020-06-26] (อ่าน 57)
 ข้อมูลสถิติการให้บริการ ปี 2563 [2020-06-26] (อ่าน 54)
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ [2020-06-26] (อ่าน 57)
 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [2020-06-02] (อ่าน 90)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็ค บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ [2020-04-30] (อ่าน 78)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2020-04-30] (อ่าน 61)
 taki belba [2019-08-15] (อ่าน 233)
View All 
ประกาศ กทจ.
 Covid [2020-08-12] (อ่าน 30)
View All 
ประกาศ ก.อบต.

  ไม่พบข้อมูล ประกาศ

View All 
กระดานข่าว
  [2020-09-25] รับโอน (ย้าย) (อ่าน 1966)
  [2020-09-15] ผอ.กองสวัสดิการสังคม ต้องการย้ายสลับ (อ่าน 12282)
  [2020-08-28] รับโอนย้าย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จ.นครศรีธรรมราช (อ่าน 8070)
  [2020-08-28] รับโอนย้าย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จ.นครศรีธรรมราช (อ่าน 41)
  [2020-08-24] รับโอน(ย้าย)นิติกร (อ่าน 1689)
  [2020-08-22] รับโอนย้าย ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (อ่าน 316)
  [2020-08-14] รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล (อ่าน 315)
  [2020-08-05] รับโอน(ย้าย) แทน นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ชำนาญการ อบต.อิปัน อ.พระแสง จ. สฎ (อ่าน 59)
  [2020-07-29] รับโอน(ย้าย) นักวิชาการจัดเก็บได้ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (อ่าน 6340)
  [2020-07-29] รับโอนนักทรัพยากรบุคคคล (อ่าน 137)
  [2020-07-23] รับโอน(ย้าย) นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (อ่าน 558)
  [2020-07-22] รับโอนย้ายเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (อ่าน 127)
  [2020-07-17] รับโอนหัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (อ่าน 461)
  [2020-07-17] รับโอนหัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (อ่าน 57)
  [2020-07-09] หาคนแทน (อ่าน 1255)
  [2020-07-08] รับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (อ่าน 360)
  [2020-07-04] รับโอนย้ายนิติกร1อัตราและนายช่างโยธา1อัตรา​ อบต.เกาะศรีบอยา​ จ.กระบี่ (อ่าน 486)
  [2020-06-17] รับโอนย้ายนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (อ่าน 2350)
  [2020-06-11] อบต.ในเตา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง รับโอนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 ตำแหน่ง (อ่าน 961)
  [2020-06-11] อบต.ในเตา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง รับโอนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 ตำแหน่ง (อ่าน 52)
Post || View All
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
-  [2020-06-08] รับโอนนิติกรปฏิบัติการหรือชำนาญการ (อ่าน 150)
-  [2019-12-16] ความระมัดระวัง (อ่าน 307)
-  [2019-12-16] หาคาแทน นายช่างโยธา (อ่าน 221)
-  [2019-11-25] รับโอน(ย้าย) หัวหน้าสำนักปลัด (อ่าน 296)
-  [2019-09-18] นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ที่ไหนว่างบ้างค่ะ จังหวัดกระบี่ ช่วยแจ้งเบอร์โทรให้ด้วยน่ะค่ะ ขอบคุณค (อ่าน 395)
-  [2019-09-02] รับโอน(ย้าย) ผอ.โรงเรียนอนุบาล สังกัด อบต. และครูชำนาญการ (อ่าน 278)
-  [2019-01-10] รับโอนย้ายตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีระดับชำนาญงาน (อ่าน 632)
-  [2018-11-30] ทต.ทอนหงส์ รับโอนย้าย ผอ.กองการศึกษา และ ผอ.โรงเรียนเทศบาล (อ่าน 479)
-  [2018-11-29] รับโอนย้ายนักทรัพยากรบุคคล (อ่าน 706)
-  [2018-11-27] เว็บไซต์อ่านยาก (อ่าน 357)
Post | View All  
 
นายสาโรจน์  ไชยมาตร ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
นายสาโรจน์ ไชยมาตร
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 
 
 
 
Link หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวสด
คม ชัด ลึก
ฐานเศรฐกิจ
ไทยรัฐ
แนวหน้า
มติชน
สยามรัฐ
ประชาชาติธุรกิจ
ผู้จัดการ
บ้านเมือง
bangkokpost
 
Top!
Top!