Welcome to Krabilocal.go.th
   
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 59
ระเบียบพัสดุฉบับใหม่ 2553
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
อบต.ทรายขาว
อบต.คลองพน
อบจ. กระบี่
ทม. กระบี่
อบต. ไสไทย
 
ภาพกิจกรรม
สถจ.กระบี่ จัดประชุมซักซ้อมการดำเนินการโครงการเงินอุดหนุนทั่วไป 57ประชุม หัวหน้ากลุ่มงาน ท้องถิ่นอำเภอ 22 ตุลาคม 2557ประชุมท้องถิ่นอำเภอและหัวหน้ากลุ่มงานฯประชุมซักซ้อมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี และ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 พ.ศ.2557งานเลี้ยง วันท้องถิ่นไทยการแข่งขันกีฬา วันท้องถิ่นไทยงานวันท้องถิ่นไทย จ.กระบี่
สถจ.กระบี่ ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2556ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาเมืองสถจ.กระบี่ จัดโครงการฝึกอบรมอบรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์กรปกครองสสถจ.กระบี่ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลฯ 12 สิงหาคม 2556
 
ประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงิน ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS)ของ อปท.
 
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่
 
ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 แนวทางในการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2011-02-23] (อ่าน 4161)
 กฎหมาย อบต. [2009-09-30] (อ่าน 3756)
 หัวหน้า [2009-09-30] (อ่าน 2760)
 การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ [2009-09-30] (อ่าน 2758)
 ทำอย่างไรถึงไม่ต้องรับโทษทางวินัย [2009-09-30] (อ่าน 2807)
 การพัสดุท้องถิ่น [2009-09-30] (อ่าน 3133)
 แนวคิดการจัดการ [2009-09-30] (อ่าน 1530)
 การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย [2009-09-30] (อ่าน 1744)
 
 วาระการ/รายงานการประชุม
 รายงานการประชุมนายกฯและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2559 ลงว้นที่ 5 กรกฎาคม 2559 [2016-08-26] (อ่าน 139)
 ระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 [2016-06-23] (อ่าน 197)
 รายงานการประชุมนายกฯ และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2558 [2015-12-28] (อ่าน 505)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-10-21] (อ่าน 449)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-08-20] (อ่าน 459)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-06-18] (อ่าน 473)
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่  [2015-04-09] (อ่าน 510)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-01-13] (อ่าน 563)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-10-14] (อ่าน 692)
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-08-26] (อ่าน 710)
 
 กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
 การคัดเลือกกรรมการผู้แทนปลัดเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และกรรมการผู้แทนปลัด อบต. ในคณะกรรมก [2016-09-26] (อ่าน 75)
 ยืนยันข้อมูลการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการสนุน [2016-09-19] (อ่าน 176)
 ดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้อนถิ่น [2016-09-14] (อ่าน 321)
 ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ จำนวน 1 ฉบับ [2016-09-08] (อ่าน 196)
 ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ จำนวน 3 ฉบับ [2016-09-08] (อ่าน 162)
 ประกาศ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ จำนวน ๓ ฉบับ [2016-09-08] (อ่าน 341)
 การกำหนดตัวชี้วัดในการประเมินการกำหนดระดับตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการ แล [2016-09-06] (อ่าน 97)
 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [2016-09-06] (อ่าน 75)
 การเทียบตำแหน่งนักบริหารงานช่างกับตำแหน่งนักบริหารงานช่างสุขาภิบาลเป็นสายงานที่มีลักษณะด้านเดีบว [2016-09-06] (อ่าน 50)
 แนวทางการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง [2016-09-06] (อ่าน 98)
 
 กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเช่าบ้ [2016-09-27] (อ่าน 34)
 จังหวัดกระบี่ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ [2016-09-21] (อ่าน 119)
 การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2016-09-21] (อ่าน 105)
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 [2016-09-14] (อ่าน 148)
 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ [2016-09-13] (อ่าน 130)
 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกระบี่ [2016-09-09] (อ่าน 215)
 การกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างขององค์กรปกครองท้อง [2016-09-08] (อ่าน 81)
 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  [2016-09-08] (อ่าน 87)
 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจ่ายอำนาจให้แก่องคืกรปกครองส่วนท้อง [2016-09-07] (อ่าน 94)
 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัญิจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก้ข้ [2016-09-07] (อ่าน 91)
 
 กลุ่มงานระเบียบกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์
 การจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖๐ แผนงานป้องกัน ปรามปราบ และ [2016-09-27] (อ่าน 29)
 ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ [2016-09-26] (อ่าน 40)
 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตรามาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่ก [2016-09-26] (อ่าน 21)
 เร่งรัดการจัดทำและประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ [2016-09-26] (อ่าน 30)
 กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๙ [2016-09-19] (อ่าน 43)
 แบบตรวจข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมสำหรับจังหวดและอำเภอ [2016-09-19] (อ่าน 57)
 กฎกระทรวง ฉบับที่ 66 (พ.ศ.2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม พ.ศ. 2522 [2016-09-09] (อ่าน 57)
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [2016-09-09] (อ่าน 64)
 ข้อสั่งการเพิ่มเติมของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรป [2016-09-01] (อ่าน 86)
 ขอให้ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่นวกับการปฎิรูปการปกครองท้องถิ่น [2016-08-30] (อ่าน 98)
 
 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
 แนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2016-09-27] (อ่าน 3)
 การสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราว ประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าประจำปีงบปร [2016-09-26] (อ่าน 29)
 การพิจารณาเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำ [2016-09-26] (อ่าน 28)
 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำป [2016-09-26] (อ่าน 29)
 เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาประเทศไทย [2016-09-26] (อ่าน 34)
 การจัดสรรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค [2016-09-22] (อ่าน 42)
 การจัการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือชาวบ้าน และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสม [2016-09-22] (อ่าน 33)
 แนวทางงปฎิบัติทั่วไป กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดทำความตกลงกับต่างประเทศ [2016-09-22] (อ่าน 30)
 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจ่า [2016-09-22] (อ่าน 57)
 เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [2016-09-21] (อ่าน 84)
 
 งานบริหารทั่วไป
 แนวทางปฎิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด [2016-09-12] (อ่าน 502)
 โครงการสร้างเครือข่ายเขตปลอดโฟม และการจัดการขยะที่เหมาะสมท้องถิ่น [2016-09-07] (อ่าน 62)
 โครงการการติดตามและประเมินผลการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นจากการสำรวจข้อมูลเพื่อจักแผนพัฒนาเศ [2016-09-02] (อ่าน 111)
 โครงการคัดเลือก ผู้หญิงเก่ง ปี ๒๕๖๐ และ องค์กรท้องถิ่นดีเด่น ปี ๒๕๖๐ [2016-08-25] (อ่าน 85)
 การประเมินผลการปฎิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำหรับรอบการ [2016-08-23] (อ่าน 75)
 แนวทางการปฎิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด [2016-08-23] (อ่าน 103)
 กิจกรรมประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2559 [2016-08-17] (อ่าน 86)
 การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายได้ขององค์ปกคลองส่วนท้องถิ [2016-08-09] (อ่าน 109)
 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นภาครัฐ [2016-08-03] (อ่าน 133)
 การจัดเวทีแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย [2016-08-01] (อ่าน 86)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 ขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ(MOU) เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานและเส [2016-06-03] (อ่าน 353)
 ยกเลิกประกาศ การประกวดราคาซื้อสื่อการเรียนรู้ ฯลฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อว [2015-09-14] (อ่าน 257)
 ประกาศ TOR โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน อปท. ITA [2015-09-14] (อ่าน 305)
 การประกวดราคาซื้อสื่อการเรียนรู้ อุปกรณ์ของเล่นสำหรับเด็ก โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรแบบองค์รวม [2015-08-21] (อ่าน 235)
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [2015-05-07] (อ่าน 327)
 ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล [2015-04-08] (อ่าน 348)
 ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล [2015-04-08] (อ่าน 293)
 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,40 [2015-03-26] (อ่าน 367)
 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ [2015-03-05] (อ่าน 314)
 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  [2015-02-10] (อ่าน 333)
View All 
ข่าว อบต.
 ขอเชิญร่วมฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2559 [2016-09-13] (อ่าน 18)
 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2559 [2016-09-13] (อ่าน 9)
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงานของเทศบาล [2016-09-05] (อ่าน 72)
 ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 [2016-09-02] (อ่าน 19)
 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2559 [2016-09-02] (อ่าน 21)
 รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 2 ครั้งที่1 [2016-09-01] (อ่าน 19)
 ขอเชิญร่วมฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 59 [2016-08-26] (อ่าน 27)
 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2559 [2016-08-26] (อ่าน 22)
 ประกาศ เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2559 [2016-08-26] (อ่าน 21)
 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ [2016-08-16] (อ่าน 79)
ประกาศ กทจ.
 ทดสอบ xxx [2015-12-01] (อ่าน 239)
View All 
ประกาศ ก.อบต.
 ทดสอบ 2  [2015-12-01] (อ่าน 265)
View All 
กระดานข่าว
  [2016-09-16] รับโอน(ย้าย)จพง.จัดเก็บ (อ่าน 54)
  [2016-09-12] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย เรืองประมูลราคาจ้างโครงการปรับปรุงชั้นพื้นทางถนนผิวหินคลุกสายทุ่งส (อ่าน 16)
  [2016-09-07] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บ้านควนม่วง หมู่ที่ 7 (อ่าน 18)
  [2016-09-06] อบต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ รับโอนพนักงานส่วนตำบล (อ่าน 104)
  [2016-09-02] รับโอนย้าย (อ่าน 112)
  [2016-09-02] รับโอน(ย้าย) (สตูล) (อ่าน 83)
  [2016-08-31] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หอถังแชมเปญ ม. (อ่าน 30)
  [2016-08-24] อบต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 140)
  [2016-08-22] ฝากแนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับ (อ่าน 46)
  [2016-08-22] ฝากแนวข้อสอบบุคลากร กรมสรรพากร ด้วยนะครับ9 (อ่าน 29)
  [2016-08-22] ฝากแนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลพุทธชินราชด้วยนะครับ8 (อ่าน 23)
  [2016-08-22] ฝากแนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)ด้วยครับ7 (อ่าน 37)
  [2016-08-22] ฝากแนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกธุรการ ด้วยนะครับ6 (อ่าน 31)
  [2016-08-22] ฝากแนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุโรงพยาบาลอินทร์บุรี ด้วยนะครับ5 (อ่าน 25)
  [2016-08-22] ฝากแนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ด้วยนะครับ4 (อ่าน 49)
  [2016-08-22] ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ศาลอุทธรณ์ภาค 8 (จ.ภูเก็ต)ด้วยนะครับ3 (อ่าน 23)
  [2016-08-22] ฝากแนวข้อสอบช่างไฟฟ้า (ปวส.) ป.ป.ช.ด้วยนะครับ2 (อ่าน 34)
  [2016-08-22] ฝากแนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)ด้วยนะครับ1 (อ่าน 40)
  [2016-08-21] /ฝากด้วยนะครับ 010 (อ่าน 52)
  [2016-08-21] /ฝากด้วยนะครับ09 (อ่าน 44)
Post || View All
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
-  [2016-09-02] รับโอนย้ายนายช่างโยธา (อ่าน 71)
-  [2016-09-01] รับโอน(ย้าย)จพง.จัดเก็บ (อ่าน 42)
-  [2016-08-24] รับโอน นายช่างโยธา ปก/ชก และ จพง.จัดเก็บฯ ปก/ชก (อ่าน 69)
-  [2016-08-23] อบต.ปกาสัยรับโอน(ย้าย)นิติกร (อ่าน 71)
-  [2016-08-22] รับโอน ย้าย (อ่าน 110)
-  [2016-08-22] ต้องการหาคนมาแทนตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี (อ่าน 39)
-  [2016-08-18] หาคนแทน นักวิชาการศึกษา อบต.เขาไพร (อ่าน 56)
-  [2016-08-11] ทต.รัษฎา จ.ภูเก็ต รับโอนเจ้าพนักงานธุรการ ด่วน (อ่าน 66)
-  [2016-08-03] รับโอน ย้าย เจ้าพนักงานพัสดุุ และเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี อบต.คลองเขม้า อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ (อ่าน 103)
-  [2016-07-25] รับโอนย้าย (อ่าน 198)
Post | View All  
 
นายสมปราชญ์  จงจิต ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
นายสมปราชญ์ จงจิต
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 
 
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)
 
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)
 
 
Link หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวสด
คม ชัด ลึก
ฐานเศรฐกิจ
ไทยรัฐ
แนวหน้า
มติชน
สยามรัฐ
ประชาชาติธุรกิจ
ผู้จัดการ
บ้านเมือง
bangkokpost
 
Top!
Top!
Hit counter
6233
Users online
03
Page loadtime:
0_1222