Welcome to Krabilocal.go.th
   
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 59
ระเบียบพัสดุฉบับใหม่ 2553
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
อบต.ทรายขาว
อบต.คลองพน
อบจ. กระบี่
ทม. กระบี่
อบต. ไสไทย
 
ภาพกิจกรรม
สถจ.กระบี่ จัดประชุมซักซ้อมการดำเนินการโครงการเงินอุดหนุนทั่วไป 57ประชุม หัวหน้ากลุ่มงาน ท้องถิ่นอำเภอ 22 ตุลาคม 2557ประชุมท้องถิ่นอำเภอและหัวหน้ากลุ่มงานฯประชุมซักซ้อมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี และ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 พ.ศ.2557งานเลี้ยง วันท้องถิ่นไทยการแข่งขันกีฬา วันท้องถิ่นไทยงานวันท้องถิ่นไทย จ.กระบี่
สถจ.กระบี่ ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2556ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาเมืองสถจ.กระบี่ จัดโครงการฝึกอบรมอบรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์กรปกครองสสถจ.กระบี่ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลฯ 12 สิงหาคม 2556
 
ประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงิน ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS)ของ อปท.
 
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่
 
ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 แนวทางในการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2011-02-23] (อ่าน 4317)
 กฎหมาย อบต. [2009-09-30] (อ่าน 3878)
 หัวหน้า [2009-09-30] (อ่าน 2849)
 การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ [2009-09-30] (อ่าน 2859)
 ทำอย่างไรถึงไม่ต้องรับโทษทางวินัย [2009-09-30] (อ่าน 2915)
 การพัสดุท้องถิ่น [2009-09-30] (อ่าน 3257)
 แนวคิดการจัดการ [2009-09-30] (อ่าน 1598)
 การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย [2009-09-30] (อ่าน 1822)
 
 วาระการ/รายงานการประชุม
 รายงานการประชุมนายกฯและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2559 ลงว้นที่ 5 กรกฎาคม 2559 [2016-08-26] (อ่าน 337)
 ระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 [2016-06-23] (อ่าน 296)
 รายงานการประชุมนายกฯ และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2558 [2015-12-28] (อ่าน 595)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-10-21] (อ่าน 541)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-08-20] (อ่าน 522)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-06-18] (อ่าน 546)
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่  [2015-04-09] (อ่าน 578)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-01-13] (อ่าน 631)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-10-14] (อ่าน 767)
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-08-26] (อ่าน 790)
 
 กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
 ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท.และก.อบต. [2017-02-20] (อ่าน 41)
 แบบประเมินการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง [2017-02-16] (อ่าน 63)
 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและการำกหนดตำแหน่งของเทศบาล ครั้งที่ ๑/ [2017-02-10] (อ่าน 115)
 แจ้งผลการประชุม ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.ครั้งที่๑๒-๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ ธค ๒๕๕๙ [2017-02-08] (อ่าน 166)
 รายงานผลการคัดเลือกหน่อยงานกลางในการดำเนินการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2017-02-08] (อ่าน 74)
 การเทียบตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ในการขอกลับเข้ารับราชการ [2017-02-07] (อ่าน 55)
 เชิญประชุมผ่านระบบ Wed Conference [2017-02-07] (อ่าน 75)
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานทะเบียน [2017-02-03] (อ่าน 99)
 การกำหนดตำแหน่งและสายงานไม่เป็นไปตาใโครงการสร้างส่วนราชการ [2017-02-02] (อ่าน 107)
 การกำเนินการสอบแข่งขันบุคคลดพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [2017-02-02] (อ่าน 127)
 
 กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ [2017-02-07] (อ่าน 65)
 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุระกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่ว [2017-02-07] (อ่าน 56)
 เร่งรัดติดตามการปฎิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2017-02-06] (อ่าน 78)
 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2017-02-03] (อ่าน 77)
 แจ้งการโอนค่าภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด [2017-02-03] (อ่าน 41)
 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด [2017-02-01] (อ่าน 44)
 ซักซ้อมความเข้าใจการเข้าใช้งานระบบกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ฯ [2017-01-31] (อ่าน 89)
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข้งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า [2017-01-25] (อ่าน 124)
 ขอควาทอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การปรับโครงสร้างหนี้ [2017-01-25] (อ่าน 101)
 ขอเเจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือนมกราคมส ๒๕๖๐ [2017-01-25] (อ่าน 117)
 
 กลุ่มงานระเบียบกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์
 การพิจารณาลงโทษผู้ทิ้งงาน [2017-02-20] (อ่าน 8)
 ขอหอรือการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมและเงินอื่นๆตามข้อกำหนดกระทรวงการคลัง กรณีปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให [2017-02-15] (อ่าน 52)
 การดำเนินงานตามแผนติดตามดูแลผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวตามพระราชกษฏีกาพระรารชทานอภัยโทษเนื่องในโอกาสแรกน [2017-02-06] (อ่าน 52)
 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง(ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๖๐ [2017-02-03] (อ่าน 53)
 แจ้งเวียนผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฏหมายของกระทรวงมหาดไทย คณะที่ ๑ [2017-02-03] (อ่าน 55)
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [2017-01-30] (อ่าน 59)
 การกำกับดูแลการประกอบกิจการหอพัก [2017-01-30] (อ่าน 56)
 การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ีจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2017-01-18] (อ่าน 75)
 การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจและส [2017-01-12] (อ่าน 98)
 การเปิดตรวจสอบการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด [2016-12-26] (อ่าน 158)
 
 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
 การดำเนินงานโครงการอ่านสร้างสุขในสถานศึกษาและชุมชน [2017-02-20] (อ่าน 16)
 ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล [2017-02-17] (อ่าน 17)
 การสนับสนุนวิทยากรและคู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการขึ้นทะเบียบสุนัขและแมว (ระบบ Thai Rabies Ne [2017-02-17] (อ่าน 27)
 ขอเชิญส่งครูเข้ารับการอบรมหลักสูตร โตไปไม่โกง [2017-02-17] (อ่าน 31)
 การขอความร่วมมือคัดเลือกตัวแทนครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยง [2017-02-17] (อ่าน 30)
 การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบอ่านออกเขียนได้ปีการษึกษา ๒๕๕๙ [2017-02-17] (อ่าน 19)
 แนวทางการให้บริการน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค [2017-02-16] (อ่าน 23)
 หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสำหรับ อปท. ในการช่วยเหลือ อปท.อื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย ตาม พ.ร.บ.ป [2017-02-14] (อ่าน 48)
 การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [2017-02-14] (อ่าน 29)
 มาตรการช่วยเหลือ ประชาชนผู้ใช้บริการโรงรับจำนำในวะระเกิดอุทกภัย [2017-02-14] (อ่าน 24)
 
 งานบริหารทั่วไป
 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประเทศไทยไร้ขยะ [2017-02-17] (อ่าน 40)
 ประการศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของหน่วยงาน [2017-02-06] (อ่าน 78)
 กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น [2017-02-03] (อ่าน 74)
 ขอเชิญประชุม [2017-02-01] (อ่าน 128)
 แนวทางการบันทึกข้อมูล และการรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. [2017-01-31] (อ่าน 85)
 การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลกลางและติดตามผลการดำเนินด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. [2017-01-25] (อ่าน 134)
 ขอเชิญประชุมซักซ้อมการดำเนินการกรอกข้อมูล [2017-01-24] (อ่าน 144)
 แนวทางการดำเนินงานในการรักษาความสะอาดและความสวยงามถนนต้นแบบสะอาดจังหวัดกระบี่_1 [2017-01-23] (อ่าน 77)
 แนวทางการดำเนินงานในการรักษาความสะอาดและความสวยงามถนนต้นแบบสะอาดจังหวัดกระบี่_1 [2017-01-23] (อ่าน 58)
 สำรวจข้อมูลบัญญัติ/เทศบัญญัติการกำหนดเขตควบคุมการเลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยสัตว์ [2017-01-20] (อ่าน 58)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคารถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง [2016-11-03] (อ่าน 117)
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การสอบราคารถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง [2016-11-03] (อ่าน 64)
 เปิดเผยราคากลางการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา [2016-10-19] (อ่าน 98)
 ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โทรสาร และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สแกนเนอร์ [2016-10-14] (อ่าน 116)
 ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องสอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) [2016-10-12] (อ่าน 93)
 ขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ(MOU) เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานและเส [2016-06-03] (อ่าน 470)
 ยกเลิกประกาศ การประกวดราคาซื้อสื่อการเรียนรู้ ฯลฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อว [2015-09-14] (อ่าน 323)
 ประกาศ TOR โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน อปท. ITA [2015-09-14] (อ่าน 384)
 การประกวดราคาซื้อสื่อการเรียนรู้ อุปกรณ์ของเล่นสำหรับเด็ก โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรแบบองค์รวม [2015-08-21] (อ่าน 305)
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [2015-05-07] (อ่าน 389)
View All 
ข่าว อบต.
 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ [2017-02-14] (อ่าน 30)
 ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่ 1/2560 [2017-02-10] (อ่าน 12)
 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 [2017-02-10] (อ่าน 10)
 หนังสือเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2560 [2017-01-31] (อ่าน 41)
 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ ที่1/2560 [2017-01-31] (อ่าน 24)
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล [2016-12-20] (อ่าน 115)
 ประกาศราคากลางจัดจ้างทำปฏิทินวารสารประชาสัมพันธ์ [2016-12-13] (อ่าน 43)
 ประกาศราคากลางจ้างเหมารถโดยสารประจำทาง [2016-12-13] (อ่าน 48)
 หนังสือเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2559 [2016-11-25] (อ่าน 55)
 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2559 [2016-11-25] (อ่าน 47)
ประกาศ กทจ.
 ทดสอบ xxx [2015-12-01] (อ่าน 329)
View All 
ประกาศ ก.อบต.
 ทดสอบ 2  [2015-12-01] (อ่าน 359)
View All 
กระดานข่าว
  [2017-02-17] รับโอน (ย้าย) เจ้าพนักงานพัสดุ (อ่าน 43)
  [2017-01-30] รับโอนย้าย จพง.จัดเก็บรายได้ (อ่าน 317)
  [2017-01-25] รับโอนย้ายตำแหน่งนักวิชากรพัสดุ จังหวัดนคนศรีธรรมราช (อ่าน 128)
  [2017-01-20] นักวิชาการศึกษา สนใจติดต่อ 089-5930517 ต้องการย้ายกลับบ้าน จ.กระบี่ ไปดูแลครอบครัว (อ่าน 215)
  [2017-01-18] น้องๆพัสดุใครสนใจย้ายมาจ.นครศรี ฯ บ้าง (อ่าน 31857)
  [2017-01-16] รับโอน(ย้าย)จพง.จัดเก็บ (อ่าน 263)
  [2017-01-11] รับโอนย้ายตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (อ่าน 111)
  [2017-01-11] รับโอนย้ายตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (อ่าน 77)
  [2017-01-06] หาคนแทนตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน (อ่าน 109)
  [2016-12-29] รับโอนนักวิชาการพัสดุไปนครศรีธรรมราช (อ่าน 73)
  [2016-12-28] ต้องการหาคนแทน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา อบต.โคกยาง จ.กระบี่ (อ่าน 109)
  [2016-12-26] อบต.ทุ่งไทรทอง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 168)
  [2016-12-26] รับโอนย้ายเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ด่วนมาก (อ่าน 71)
  [2016-12-22] ทต.ท่าพญา จ.ตรัง รับโอน (อ่าน 78)
  [2016-12-20] รับโอนย้ายเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (อ่าน 88)
  [2016-12-19] รับโอน(ย้าย) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (อ่าน 107)
  [2016-12-16] อบต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 147)
  [2016-12-12] ขออนุญาตินำเสนอ สินค้าสำหรับหน่วยงานราชการ ในแผนกซ่อมบำรุงครับ (อ่าน 60)
  [2016-12-01] รับโอน(ย้าย)นักทรัพยากรบุคคล (อ่าน 191)
  [2016-11-30] รับโอนย้ายตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (อ่าน 461)
Post || View All
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
-  [2017-01-23] รับโอนย้าย (อ่าน 85)
-  [2016-11-17] อบต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ รับโอนย้าย ตำแหน่ง จพง.ธุรการฯ กองสวัสดิการฯ (อ่าน 69)
-  [2016-11-16] รับโอนย้าย เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 120)
-  [2016-11-15] รับโอน(ย้าย)ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ-ชำนาญการ (อ่าน 103)
-  [2016-11-08] รับโอน ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลตำบลทอนหงส์ (อ่าน 112)
-  [2016-11-08] รับโอนย้ายนักวิเคราะห์ (อ่าน 151)
-  [2016-11-02] รับโอนเจ้าพนักงานพัสดุ และนักวิชาการเงินและบัญชี ทต.เหนือคลอง (อ่าน 104)
-  [2016-10-13] รับโอน (ย้าย) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (อ่าน 177)
-  [2016-09-02] รับโอนย้ายนายช่างโยธา (อ่าน 212)
-  [2016-09-01] รับโอน(ย้าย)จพง.จัดเก็บ (อ่าน 221)
Post | View All  
 
นายสมปราชญ์  จงจิต ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
นายปราโมทย์ ศรีวิสุทธิ์
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 
 
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)
 
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)
 
 
Link หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวสด
คม ชัด ลึก
ฐานเศรฐกิจ
ไทยรัฐ
แนวหน้า
มติชน
สยามรัฐ
ประชาชาติธุรกิจ
ผู้จัดการ
บ้านเมือง
bangkokpost
 
Top!
Top!
Hit counter
1155
Users online
01
Page loadtime:
0_7342