Welcome to Krabilocal.go.th
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 59
ระเบียบพัสดุฉบับใหม่ 2553
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
อบต.ทรายขาว
อบต.คลองพน
อบจ. กระบี่
ทม. กระบี่
อบต. ไสไทย
 
ภาพกิจกรรม
สถจ.กระบี่ จัดประชุมซักซ้อมการดำเนินการโครงการเงินอุดหนุนทั่วไป 57ประชุม หัวหน้ากลุ่มงาน ท้องถิ่นอำเภอ 22 ตุลาคม 2557ประชุมท้องถิ่นอำเภอและหัวหน้ากลุ่มงานฯประชุมซักซ้อมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี และ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 พ.ศ.2557งานเลี้ยง วันท้องถิ่นไทยการแข่งขันกีฬา วันท้องถิ่นไทยงานวันท้องถิ่นไทย จ.กระบี่
สถจ.กระบี่ ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2556ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาเมืองสถจ.กระบี่ จัดโครงการฝึกอบรมอบรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์กรปกครองสสถจ.กระบี่ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลฯ 12 สิงหาคม 2556
 
ประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงิน ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS)ของ อปท.
 
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่
 
ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 
 วาระการ/รายงานการประชุม
 รายงานการประชุมนายกฯและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2559 ลงว้นที่ 5 กรกฎาคม 2559 [2016-08-26] (อ่าน 1164)
 ระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 [2016-06-23] (อ่าน 905)
 รายงานการประชุมนายกฯ และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2558 [2015-12-28] (อ่าน 1206)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-10-21] (อ่าน 1113)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-08-20] (อ่าน 1013)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-06-18] (อ่าน 1078)
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่  [2015-04-09] (อ่าน 1064)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-01-13] (อ่าน 1110)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-10-14] (อ่าน 1273)
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-08-26] (อ่าน 1284)
 
 กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
 การประชุมอนุโครงสร้างของเทศบาล ครั้งที่ ๕- ๒๕๖๑ จำนวน ๒ ฉบับ [2018-10-18] (อ่าน 65)
 สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ [2018-10-16] (อ่าน 164)
 โครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [2018-10-12] (อ่าน 115)
 ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสมรรถนะความสามารถของบุคลากรท้องถิ่น ด้วยมาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล (Digtal [2018-10-11] (อ่าน 77)
 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ ๗๓ [2018-10-10] (อ่าน 94)
 ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ จำนวน 2 ฉบับ [2018-10-05] (อ่าน 149)
 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 ฉบับ [2018-10-05] (อ่าน 209)
 ขอความอนุเคราะห์บุคลากร [2018-10-05] (อ่าน 124)
 การให้ได้รับเงินเดือนกรณีการรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [2018-10-03] (อ่าน 111)
 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สายงานการสอน [2018-09-27] (อ่าน 167)
 
 กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือน กันยายน 2561 [2018-10-03] (อ่าน 132)
 แบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2018-10-01] (อ่าน 118)
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔ ) [2018-10-01] (อ่าน 109)
 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ [2018-10-01] (อ่าน 71)
 ขอความอนุเคราะห์แจ้งหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นส่งโครงการก่อสร้างเข้าร่วมโครงการ COST [2018-09-28] (อ่าน 86)
 แจ้งเวียนหนังสือ [2018-09-28] (อ่าน 80)
 การโอนเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือน ก.ย. [2018-09-21] (อ่าน 87)
 การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม เพิ่มเติม [2018-09-21] (อ่าน 148)
 การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาสที่ 4 [2018-09-21] (อ่าน 78)
 การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสนัขบ้า งวดที่ 3 [2018-09-21] (อ่าน 91)
 
 กลุ่มงานระเบียบกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์
 การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ [2018-09-28] (อ่าน 77)
 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุน [2018-09-28] (อ่าน 114)
 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมาย [2018-09-10] (อ่าน 110)
 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมาย [2018-09-10] (อ่าน 109)
 การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดำเนินงานคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง (แนวทางในการดำเนินคดีของร [2018-09-10] (อ่าน 85)
 การตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น [2018-09-10] (อ่าน 83)
 ขอความร่วมมือเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรอต ตามโครงการส่งเสริ [2018-09-04] (อ่าน 116)
 ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2018-08-17] (อ่าน 110)
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้ของพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช [2018-08-07] (อ่าน 108)
 การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น [2018-07-25] (อ่าน 168)
 
 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ [2018-10-22] (อ่าน 32)
 แจ้งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประ [2018-10-19] (อ่าน 24)
 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประม [2018-10-19] (อ่าน 26)
 พิธีมอบรางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น ตามโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูน [2018-10-17] (อ่าน 37)
 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดงานประเพณีตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2018-10-16] (อ่าน 44)
 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2018-10-16] (อ่าน 35)
 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และเสนอชื่อ ผู้หญิงเก่ง ปี 2562 และองค์กรท้องถิ่น ดีเด่น ปี 2562 [2018-10-12] (อ่าน 58)
 การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [2018-10-12] (อ่าน 57)
 การสำรวจข้อมูลภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานี้สูบนำ้ด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานี้สูบนำ้ด้วยไฟฟ้า [2018-10-12] (อ่าน 25)
 การยกระดับ และพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการพัฒนาตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ [2018-10-12] (อ่าน 36)
 
 งานบริหารทั่วไป
 แจ้งซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผน [2018-10-04] (อ่าน 96)
 ขอเชิญรับชมการประชุมชี้แจงผ่านระบบการถ่ายทอดสดออนไลน์ [2018-09-18] (อ่าน 102)
 การยกเลิกสำเนาเอกสาร [2018-09-18] (อ่าน 86)
 แจ้งบัญชาของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี [2018-09-12] (อ่าน 116)
 การติดตามการประเมินผู้บริหารองค์การ ผุ้บริหารท้องถิ่น [2018-09-11] (อ่าน 120)
 ชมรมเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพ กรมบัญชีกลางมินิมาราธอน ครั้งที่ 17 [2018-09-11] (อ่าน 60)
 เชิญประชุมเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 [2018-09-04] (อ่าน 181)
 แนวทางการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [2018-08-29] (อ่าน 118)
 ขอความอนุเคราะห์เกี่ยวกับการสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นฯ ของคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นสภานิติบัญญ [2018-08-29] (อ่าน 64)
 การติดตามการประเมินผู้บริหารองค์การ  [2018-08-22] (อ่าน 136)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [2018-10-04] (อ่าน 37)
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อบต.เขาคราม [2018-07-26] (อ่าน 86)
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาครุภัณฑ์อื่น อบต.เขาคราม [2018-07-26] (อ่าน 66)
 ประกาศชนะผู้เสนอราคาซื้อต้นไม้ (ต้นรวงผึ้ง) ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 จำนวน 10 ต้นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-07-24] (อ่าน 75)
 ประกาศประกวดราคาจักซื้อโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 12 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา [2018-07-23] (อ่าน 87)
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ อบต.เขาคราม [2018-07-20] (อ่าน 76)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตัดหญ้าสนามกีฬาบ้านหนองจิกและสนามกีฬาบ้านเขาค้อม [2018-07-17] (อ่าน 66)
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาถมดินและปลูกหญ้า อบต.เขาคราม [2018-07-16] (อ่าน 81)
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่ประจำทาง อบต.เขาคราม [2018-07-13] (อ่าน 66)
 ผลการพิจารณาผลการกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อโทรทัศน์กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง [2018-07-11] (อ่าน 86)
View All 
ประกาศ กทจ.
 ทดสอบ xxx [2015-12-01] (อ่าน 944)
View All 
ประกาศ ก.อบต.
 ทดสอบ 2  [2015-12-01] (อ่าน 1011)
View All 
กระดานข่าว
  [2018-10-16] รับโอนย้ายเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (อ่าน 31845)
  [2018-10-10] รับโอนย้าย (อ่าน 19178)
  [2018-09-25] รับโอนย้าย (อ่าน 68623)
  [2018-09-17] รับโอน(ย้าย) (อ่าน 30238)
  [2018-09-17] ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อ่าน 997)
  [2018-05-21] รับโอนย้ายเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต.เขาไพร อ.รัษฎา จ.ตรัง (อ่าน 82970)
  [2018-05-17] รับโอน ผอ.โรงเรียน (อ่าน 2231)
  [2018-05-07] อบต.เกาะศรีบอยา รับโอนย้ายเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (อ่าน 3841)
  [2018-05-04] รับโอนย้ายนักวิชาการจัดเก็บรายได้ อบต.ลำทับ (อ่าน 1369)
  [2018-04-30] ต้องการย้ายสับเปลี่ยน (อ่าน 1916)
  [2018-04-30] รับโอนย้ายเจ้าพนักงานสาธารณสุข (อ่าน 853)
  [2018-04-24] จัดเก็บรายได้ที่ไหนว่างบ้างอยากโอนย้าย (อ่าน 4056)
  [2018-04-24] รับโอน(ย้าย) เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1 ตำแหน่ง อบต.ห้วยน้ำขาว (อ่าน 786)
  [2018-04-17] แจ้งข่าวโอนย้าย ท้องถิ่นภาคใต้ (อ่าน 3047)
  [2018-04-02] อบต.ระวะ อ.ระโนด จ.สงขลา รับโอนย้ายเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (อ่าน 785)
  [2018-03-09] ทม.กระบี่ รับโอนเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (อ่าน 3139)
  [2018-02-28] หาคนแทน จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน (อ่าน 2938)
  [2018-02-21] โอนย้าย (อ่าน 4838)
  [2018-02-15] รับโอนนายช่างไฟฟ้า (อ่าน 5969)
  [2018-02-12] กระบี่ที่ใหนรับโอน ผอ กองการศึกษาระดับต้น บ้าง (อ่าน 2094)
Post || View All
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
-  [2018-08-24] อบต.คลองยาง รับโอน (ย้าย) เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.) (อ่าน 91)
-  [2018-08-23] รับโอนย้ายธุรการ ,พัสดุ (อ่าน 132)
-  [2018-08-20] ธุรการกระบี่ที่ไหนว่างบ้างคะ (อ่าน 132)
-  [2018-08-10] รับโอนนักวิชาการศึกษา (อ่าน 151)
-  [2018-08-08] รับโอน(ย้าย)จพง.พัสดุ (อ่าน 99)
-  [2018-07-25] รับโอน(ย้าย)จพง.จัดเก็บรายได้ (อ่าน 118)
-  [2018-07-04] รับโอนย้ายนิติกร (อ่าน 184)
-  [2018-07-03] เทศบาลตำบลเหนือคลอง (อ่าน 345)
-  [2018-06-18] รับโอนย้าย เจ้าพนักงานการคลัง อบจ.ภูเก็ต (อ่าน 136)
-  [2018-06-14] อบต.อ่าวลึกเหนือ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 278)
Post | View All  
 
นายสมปราชญ์  จงจิต ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
นายปราโมทย์ ศรีวิสุทธิ์
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 
 
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)
 
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)
 
 
Link หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวสด
คม ชัด ลึก
ฐานเศรฐกิจ
ไทยรัฐ
แนวหน้า
มติชน
สยามรัฐ
ประชาชาติธุรกิจ
ผู้จัดการ
บ้านเมือง
bangkokpost
 
Top!
Top!
Hit counter
16225
Users online
16
Page loadtime:
0_8116