Welcome to Krabilocal.go.th
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

 
 
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
อบต.ทรายขาว
อบต.คลองพน
อบจ. กระบี่
ทม. กระบี่
อบต. ไสไทย
 
 
ประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงิน ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS)ของ อปท.
 
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่
 
ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 
 วาระการ/รายงานการประชุม
 รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท และปลัด อปท. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2 ปรจำปี 2561 [2018-12-04] (อ่าน 143)
 รายงานการประชุมนายกฯและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2559 ลงว้นที่ 5 กรกฎาคม 2559 [2016-08-26] (อ่าน 1301)
 ระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 [2016-06-23] (อ่าน 992)
 รายงานการประชุมนายกฯ และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2558 [2015-12-28] (อ่าน 1294)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-10-21] (อ่าน 1205)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-08-20] (อ่าน 1094)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-06-18] (อ่าน 1150)
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่  [2015-04-09] (อ่าน 1152)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-01-13] (อ่าน 1186)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-10-14] (อ่าน 1345)
  View All / ดูต่อทั้งหมด
 
 กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
 โครงการฝึกอบรม ฯ [2019-01-15] (อ่าน 114)
 แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนสู่วิทยาฐาน [2019-01-15] (อ่าน 53)
 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ [2019-01-15] (อ่าน 85)
 แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นสำหรั [2019-01-10] (อ่าน 127)
 การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว [2019-01-10] (อ่าน 77)
 ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ จำนวน 1 ฉบับ [2019-01-03] (อ่าน 148)
 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 ฉบับ [2019-01-03] (อ่าน 197)
 การบรรจุและแต่งผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภทและระดับต่ำกว่าที่สอบได้ [2018-12-28] (อ่าน 151)
 แนวทางปฎิบัติในการขอใช้บัญชี [2018-12-28] (อ่าน 113)
 ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ จำนวน 1 ฉบับ [2018-12-28] (อ่าน 101)
  View All / ดูต่อทั้งหมด
 
 กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู [2019-01-16] (อ่าน 69)
 การจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจห [2019-01-16] (อ่าน 67)
 การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2019-01-15] (อ่าน 67)
 การโอนจัดสรร เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าการศึกษาบุต [2019-01-09] (อ่าน 101)
 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 และภาษีสรรพสามิต เดือน ธ.ค. 61 [2019-01-09] (อ่าน 80)
 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.งวดที่ 11/61 [2019-01-09] (อ่าน 77)
 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2019-01-08] (อ่าน 72)
 การตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนทดแทน [2019-01-02] (อ่าน 104)
 รายงานประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2018-12-25] (อ่าน 113)
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่ง [2018-11-26] (อ่าน 347)
  View All / ดูต่อทั้งหมด
 
 กลุ่มงานระเบียบกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์
 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการก่อ [2019-01-17] (อ่าน 23)
 แนวทางปฏิบัติว่าด้วยการออกใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาหารและกฎหมายว่าด้วยกา [2019-01-17] (อ่าน 19)
 ประชาสัมพันธ์เพจ กองการเลือกตั้งท้องถิ่น [2019-01-09] (อ่าน 79)
 ร่างพระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึ [2019-01-09] (อ่าน 49)
 ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษย์ชน [2018-12-25] (อ่าน 73)
 การรายงานผลการดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2018-12-25] (อ่าน 73)
 ประกาศคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้อง [2018-12-24] (อ่าน 65)
 ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให [2018-12-20] (อ่าน 69)
 เร่งรัดและสำรวจการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด [2018-12-14] (อ่าน 98)
 การทบทวนใบอนุญาตของทางราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2018-12-06] (อ่าน 122)
  View All / ดูต่อทั้งหมด
 
 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ด้อยโอก [2019-01-18] (อ่าน 18)
 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร [2019-01-18] (อ่าน 10)
 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอ [2019-01-17] (อ่าน 37)
 การสำรวจข้อมูลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ [2019-01-17] (อ่าน 27)
 การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [2019-01-17] (อ่าน 11)
 ประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับเข็มเกียรติคุณและประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานสถานธนานุบาล ประจำปี 2561 [2019-01-17] (อ่าน 12)
 การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ [2019-01-17] (อ่าน 20)
 แจ้งประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจการฝึกอบรมเกี่ยวกับการให้บริการที่พัก และการใช้งานแพลตฟอร์ม Aibnb [2019-01-16] (อ่าน 26)
 รายงานข้อมูลแหล่งน้ำในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2019-01-16] (อ่าน 34)
 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [2019-01-15] (อ่าน 37)
  View All / ดูต่อทั้งหมด
 
 งานบริหารทั่วไป
 จัดทำการเรียนรู้ผ่านระบบ e-Learning [2019-01-17] (อ่าน 37)
 การยกเลิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน) [2019-01-10] (อ่าน 75)
 การสำรวจข้อมุลต้นไม้เพื่อคัดเลอืกเป็น รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี [2019-01-03] (อ่าน 66)
 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของข้อมูลตามแนวทางการดำเนินงานยกเลิกการร้องขอสำเนาบัตรประจำต [2018-12-17] (อ่าน 106)
 กำหนดการเพิ่มเติมสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ [2018-12-14] (อ่าน 102)
 รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท และปลัด อปท. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2 ปรจำปี 2561 [2018-12-04] (อ่าน 109)
 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [2018-12-03] (อ่าน 78)
 สำรวจความต้องการฝึกอบรมระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ [2018-11-16] (อ่าน 118)
 การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางรา [2018-11-13] (อ่าน 139)
 เชิญประชุมเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 [2018-11-12] (อ่าน 122)
  View All / ดูต่อทั้งหมด
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีขนถ่ายขยะมุลฝอยตำบลศาลาด่าน [2018-12-25] (อ่าน 44)
 ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [2018-12-13] (อ่าน 49)
 ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอ [2018-12-04] (อ่าน 42)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin [2018-11-27] (อ่าน 48)
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือก กำหนดวัน เวลา วิธีการและสถานที่คัดเลือกจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ [2018-11-20] (อ่าน 70)
 ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding [2018-11-12] (อ่าน 66)
 ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปี 2562 [2018-11-08] (อ่าน 64)
 ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd [2018-11-08] (อ่าน 59)
 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์ [2018-11-06] (อ่าน 86)
 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [2018-11-06] (อ่าน 65)
View All 
ประกาศ กทจ.
 ทดสอบ xxx [2015-12-01] (อ่าน 1016)
View All 
ประกาศ ก.อบต.
 ทดสอบ 2  [2015-12-01] (อ่าน 1070)
View All 
กระดานข่าว
  [2019-01-19] non prescription cialis nsmcxcvossicleuil (อ่าน 486)
  [2019-01-19] cheapest cialis nsmcxcvossicleqrh (อ่าน 2196)
  [2019-01-18] tadalafil best price nsmcxcvossiclezhg (อ่าน 1526)
  [2019-01-18] tadalafil 20 mg nsmcxcvossiclefyc (อ่าน 358)
  [2019-01-11] รับโอน(ย้าย) ผอ.กองช่่าง และ ผอ.กองการศึกษา (อ่าน 10872)
  [2019-01-11] รับโอน(ย้าย) ผอ.กองช่าง และ ผอ.กองการศึกษา (อ่าน 19)
  [2019-01-09] รับโอนตำแหน่งจพง.ป้องกันฯ (อ่าน 276)
  [2019-01-09] โอนย้ายนักจัดการงานทั่วไป (อ่าน 42)
  [2019-01-08] นักจัดการงานทั่วไป (อ่าน 181)
  [2019-01-02] หาคนโอน (ย้ายมาแทน) (อ่าน 981)
  [2018-12-25] รับโอนย้ายนักวิชาการตรวจสอบภายในและเจ้าพนักงานพัสดุ (อ่าน 1277)
  [2018-12-24] รับโอนย้ายนักวิชาการเงินและบัญชี (อ่าน 2758)
  [2018-11-26] รับโอน ผอ.กองช่าง ระดับกลาง (อ่าน 22348)
  [2018-11-14] รับโอน ย้าย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (อ่าน 39048)
  [2018-11-14] รับโอน ย้าย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (อ่าน 104)
  [2018-11-12] รับโอน(ย้าย)จพง.จัดเก็บรายได้ (อ่าน 7781)
  [2018-11-12] รับโอน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ (อ่าน 1057)
  [2018-11-11] รับสอนขายของออนไลน์ 0819775530 เรียนหลักสูตรปฏิบัติตัวต่อตัวที่นครพนมเทรนนิ่ง 2 วัน เรียนจบประกอบธุร (อ่าน 2760)
  [2018-11-09] รับโอนย้าย จพง.จัดเก็บรายได้ และนายช่างไฟฟ้า (มี 4 หมู่บ้าน) (อ่าน 9549)
  [2018-11-09] ทต.แหลมสัก รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล (อ่าน 739)
Post || View All
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
-  [2019-01-10] รับโอนย้ายตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีระดับชำนาญงาน (อ่าน 10)
-  [2018-11-30] ทต.ทอนหงส์ รับโอนย้าย ผอ.กองการศึกษา และ ผอ.โรงเรียนเทศบาล (อ่าน 85)
-  [2018-11-29] รับโอนย้ายนักทรัพยากรบุคคล (อ่าน 136)
-  [2018-11-27] เว็บไซต์อ่านยาก (อ่าน 63)
-  [2018-11-03] นวก.ศึกษา หาคนแทน (อ่าน 145)
-  [2018-08-24] อบต.คลองยาง รับโอน (ย้าย) เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.) (อ่าน 180)
-  [2018-08-23] รับโอนย้ายธุรการ ,พัสดุ (อ่าน 262)
-  [2018-08-20] ธุรการกระบี่ที่ไหนว่างบ้างคะ (อ่าน 258)
-  [2018-08-10] รับโอนนักวิชาการศึกษา (อ่าน 249)
-  [2018-08-08] รับโอน(ย้าย)จพง.พัสดุ (อ่าน 180)
Post | View All  
 
นายอรรณพ  คณานุรักษ์ ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
นายอรรณพ คณานุรักษ์
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 
 
 
 
Link หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวสด
คม ชัด ลึก
ฐานเศรฐกิจ
ไทยรัฐ
แนวหน้า
มติชน
สยามรัฐ
ประชาชาติธุรกิจ
ผู้จัดการ
บ้านเมือง
bangkokpost
 
Top!
Top!
Hit counter
11017
Users online
14
Page loadtime:
0_3260