Welcome to Krabilocal.go.th
 

| Covid | เชิญชวน สมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ระหว่างวันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ที่ทำการ อบต. ทุกแห่ง

 
 
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
อบต.ทรายขาว
อบต.คลองพน
อบจ. กระบี่
ทม. กระบี่
อบต. ไสไทย
 
 
กองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ตอท.) กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.)
 
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่
 
ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 
 วาระการ/รายงานการประชุม
 รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท และปลัด อปท. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2 ปรจำปี 2562 [2019-07-03] (อ่าน 7541)
 รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท และปลัด อปท. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1 ปรจำปี 2562 [2019-03-07] (อ่าน 1057)
 รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท และปลัด อปท. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2 ปรจำปี 2561 [2018-12-04] (อ่าน 945)
 รายงานการประชุมนายกฯและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2559 ลงว้นที่ 5 กรกฎาคม 2559 [2016-08-26] (อ่าน 2024)
 ระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 [2016-06-23] (อ่าน 1776)
 รายงานการประชุมนายกฯ และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2558 [2015-12-28] (อ่าน 1993)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-10-21] (อ่าน 1924)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-08-20] (อ่าน 1845)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-06-18] (อ่าน 1794)
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่  [2015-04-09] (อ่าน 1866)
  View All / ดูต่อทั้งหมด
 
 กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
 แนวทางการเสนอพยานหลักฐานใหม่ของผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจฯ [2022-01-20] (อ่าน 26)
 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการ กรณีปรับปรุงรอบเดือนตุลาคม 2562 [2022-01-18] (อ่าน 34)
 คำอธิบายการดำเนินการประเมินผลงานครู [2022-01-11] (อ่าน 72)
 การแจ้งกำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ [2021-12-30] (อ่าน 138)
 รายงานผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล(ก.ท.)กรณีพ้นจากตำแหน่ง [2021-12-30] (อ่าน 70)
 การแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ในการสอบแข่งขัน [2021-12-29] (อ่าน 69)
 แจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ฯ [2021-12-23] (อ่าน 131)
 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2021-12-09] (อ่าน 157)
 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [2021-12-07] (อ่าน 142)
 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2565 [2021-11-24] (อ่าน 174)
  View All / ดูต่อทั้งหมด
 
 กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
 การโอนเงินกู้ฯ โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา สำหรับ ศพด. [2022-01-19] (อ่าน 47)
 การโอนเงินจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) [2022-01-14] (อ่าน 82)
 การโอนเงินจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 [2022-01-10] (อ่าน 79)
 การโอนเงินจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 2 [2022-01-10] (อ่าน 125)
 การโอนเงินจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 2 [2022-01-10] (อ่าน 53)
 โอนภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ประจำเดือนธันวาคม 2564 [2022-01-07] (อ่าน 52)
 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2021-12-30] (อ่าน 87)
 แจ้งการโอนขายบิลและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ [2021-12-30] (อ่าน 75)
 ขอแจ้งหนังสือเวียน [2021-12-30] (อ่าน 70)
 การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2021-12-29] (อ่าน 88)
  View All / ดูต่อทั้งหมด
 
 กลุ่มงานระเบียบกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์
 การรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมาย อปท. พ.ศ. .... [2022-01-21] (อ่าน 3)
 คู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ [2022-01-10] (อ่าน 40)
 การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565 [2021-12-24] (อ่าน 66)
 ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสัมมนา แนวทางการยกระดับผลการประเมิน ITA [2021-12-24] (อ่าน 63)
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี ๒๕๖๕ [2021-12-15] (อ่าน 75)
 ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติฯ [2021-12-08] (อ่าน 62)
 การแจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน [2021-11-29] (อ่าน 95)
 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ [2021-11-26] (อ่าน 68)
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ถ้อยคำที่เป็น Key Words สำคัญต่อการพัฒนาการเมือง [2021-11-26] (อ่าน 67)
 การดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรณีพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดฯ [2021-11-26] (อ่าน 58)
  View All / ดูต่อทั้งหมด
 
 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการ [2022-01-21] (อ่าน 5)
 แจ้งผลคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน [2022-01-21] (อ่าน 4)
 แนวทางปฏิบัติรองรับรตามระเบียบมท.ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล [2022-01-21] (อ่าน 6)
 การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2022-01-21] (อ่าน 8)
 ขอความร่วมมือโครงการ “การจัดการประชากรสุนัขจรจัดประเทศไทย” [2022-01-20] (อ่าน 12)
 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 [2022-01-20] (อ่าน 14)
 การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 [2022-01-18] (อ่าน 23)
 แจ้งกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองฯ [2022-01-18] (อ่าน 24)
 การกำกับ ติดตาม การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร [2022-01-18] (อ่าน 25)
 แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ [2022-01-13] (อ่าน 35)
  View All / ดูต่อทั้งหมด
 
 งานบริหารทั่วไป
 ขอความร่วมมือดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ [2022-01-21] (อ่าน 2)
 โครงการอบรมผู้บริหารท้องถิ่น ด้านการศึกษาในการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษาและจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก [2022-01-13] (อ่าน 65)
 อบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 14 [2022-01-12] (อ่าน 33)
 แจ้งเลื่อนการจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของอปท. ปีงบ 2564 [2022-01-12] (อ่าน 44)
 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมแนวดำเนินงานมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา [2022-01-07] (อ่าน 51)
 การปรับแผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น [2022-01-06] (อ่าน 52)
 เชิญประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี [2022-01-05] (อ่าน 42)
 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่าย ในการขับเคลื่อนพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าโดยผ่าน Zoom [2022-01-04] (อ่าน 44)
 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่กับการขับเคลื่อนงานบริการสาธารณะอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน [2022-01-04] (อ่าน 51)
 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพกิจการสภา การประชุมสภาและการจัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่น [2022-01-04] (อ่าน 58)
  View All / ดูต่อทั้งหมด
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 ทต.เหนือคลอง สรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [2021-12-08] (อ่าน 126)
 รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทต.คลองพนพัฒนา [2021-11-23] (อ่าน 110)
 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564 [2021-10-14] (อ่าน 125)
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ [2021-10-04] (อ่าน 193)
 ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะ อบต.หน้าเขา [2021-08-31] (อ่าน 115)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการฝึกอบรม [2021-03-16] (อ่าน 287)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทําเอกสารโครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศ [2021-03-16] (อ่าน 211)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบํารุงพร้อมเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลืองเครื่องถ่ายเอกสาร [2021-03-16] (อ่าน 202)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบํารุงเครื่องปริ้นเตอร์ [2021-03-16] (อ่าน 201)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการฝึกอบรม โครงการอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [2021-03-16] (อ่าน 232)
View All 
ประกาศ กทจ/มติ กทจ.
 มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 12/2564 [2021-12-23] (อ่าน 330)
 ประกาศ ก.ท.จ เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกฯ พ.ศ 2564 [2021-12-14] (อ่าน 142)
 มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 11/2564 [2021-12-01] (อ่าน 316)
 ประกาศ ก.ท.จ. กระบี่ จำนวน 2 ฉบับ [2021-11-11] (อ่าน 251)
 มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 10/2564 [2021-10-27] (อ่าน 476)
 ประกาศ ก.ท.จ. กระบี่ จำนวน 1 ฉบับ [2021-10-18] (อ่าน 200)
 ประกาศ ก.ท.จ. กระบี่ จำนวน 2 ฉบับ [2021-09-30] (อ่าน 222)
 ประกาศ ก.ท.จ. กระบี่ จำนวน 2 ฉบับ [2021-09-30] (อ่าน 208)
 มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 9/2564 [2021-09-29] (อ่าน 469)
 มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 8/2564 [2021-08-27] (อ่าน 538)
View All 
ประกาศ ก.อบต./มติ ก.อบต.
 ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างและระดับตำแหน่ง (ฉ4) พ.ศ.2564 [2022-01-06] (อ่าน 98)
 มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 12/2564 [2021-12-22] (อ่าน 372)
 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกฯ พ.ศ.2564 [2021-12-14] (อ่าน 108)
 มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 11/2564 [2021-11-24] (อ่าน 418)
 ประกาศ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ จำนวน 2 ฉบับ [2021-11-11] (อ่าน 207)
 มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 10/2564 [2021-10-21] (อ่าน 578)
 มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9/2564 [2021-10-20] (อ่าน 309)
 ประกาศ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ จำนวน 2 ฉบับ [2021-10-18] (อ่าน 139)
 ประกาศ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ จำนวน 2 ฉบับ [2021-09-30] (อ่าน 303)
 ประกาศ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ จำนวน 2 ฉบับ [2021-09-30] (อ่าน 231)
View All 
กระดานข่าว
  [2022-01-20] หาคนแทน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต.แหลมสัก (อ่าน 64)
  [2022-01-20] อบต.เกาะสรีบอยา รับโอนย้ายนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ/ชำนาญการ 1 อัตรา (อ่าน 6)
  [2022-01-18] รับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุ (อ่าน 47)
  [2022-01-14] หาคนแทน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้และรับโอนย้ายนวก.จัดเก็บ (อ่าน 106)
  [2022-01-05] รับโอนย้ายนักทรัพยากร นิติกร (อ่าน 100)
  [2022-01-04] อบต.พรุดินนา อ.คลองท่อม จ.กระบี่ รับโอนย้าย (อ่าน 89)
  [2021-12-21] รับโอนพนักงานส่วนตำบล (อ่าน 279)
  [2021-12-08] หาคนแทน ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันฯ (อ่าน 2944)
  [2021-12-07] รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล (อ่าน 578)
  [2021-11-28] ทต.แหลมสักรับโอนย้ายนักวิชาการคลัง​ (อ่าน 2557)
  [2021-11-16] อบต.แหลมสัก รับโอนพนักงานส่วนตำบล (อ่าน 1115)
  [2021-11-16] อบต.แหลมสัก รับโอนพนักงานส่วนตำบล (อ่าน 109)
  [2021-11-16] อบต.แหลมสัก รับโอนพนักงานส่วนตำบล (อ่าน 84)
  [2021-11-15] ทต.ทรายขาว อ.คลอง่ท่อม จ.กระบี่ รับโอนย้ายพนักงาน (อ่าน 385)
  [2021-11-04] รับโอนนักวิชาการศึกษา อบต.ลำทับ (อ่าน 2420)
  [2021-10-11] รับโอนพนักงานเทศลาล (อ่าน 1604)
  [2021-10-11] รับโอนพนักงานเทศลาล (อ่าน 211)
  [2021-10-05] อบต.เขาใหญ่ การรับโอนพนักงานส่วนตำบล (อ่าน 326)
  [2021-10-05] อบต.เขาใหญ่ การรับโอนพนักงานส่วนตำบล (อ่าน 127)
  [2021-09-28] ด่วนที่สุด เทศบาลรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวนมาก (อ่าน 783)
Post || View All
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
-  [2021-10-12] รับโอน(ย้าย) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) 1 อัตรา (อ่าน 244)
-  [2021-08-01] ร้องเรียน (อ่าน 377)
-  [2021-07-18] ร้องเรียนการสอบลูกจ้าง ทต.เกาะลันตาใหญ่ (อ่าน 440)
-  [2021-07-18] ร้องเรียนการสอบลูกจ้าง ทต.เกาะลันตาใหญ่ (อ่าน 241)
-  [2021-07-13] ทต.อ่าวขนอม ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล (อ่าน 233)
-  [2021-04-28] รับโอนย้ายนิติกร (อ่าน 274)
-  [2021-01-18] อบต.ราตาปันยัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี รับโอน(ย้าย) นักทรัพยากรบุคคล ชก/ปก (อ่าน 264)
-  [2020-10-14] อบต.ปกาสัย รับโอนย้าย นิติกร (อ่าน 375)
-  [2020-09-29] รับโอน(ย้าย) นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) (อ่าน 507)
-  [2020-06-08] รับโอนนิติกรปฏิบัติการหรือชำนาญการ (อ่าน 491)
Post | View All  
 
นายสาโรจน์  ไชยมาตร ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
นายสาโรจน์ ไชยมาตร
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 
 
 
 
Link หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวสด
คม ชัด ลึก
ฐานเศรฐกิจ
ไทยรัฐ
แนวหน้า
มติชน
สยามรัฐ
ประชาชาติธุรกิจ
ผู้จัดการ
บ้านเมือง
bangkokpost
 
Top!
Top!