Welcome to Krabilocal.go.th
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 59
ระเบียบพัสดุฉบับใหม่ 2553
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
อบต.ทรายขาว
อบต.คลองพน
อบจ. กระบี่
ทม. กระบี่
อบต. ไสไทย
 
ภาพกิจกรรม
สถจ.กระบี่ จัดประชุมซักซ้อมการดำเนินการโครงการเงินอุดหนุนทั่วไป 57ประชุม หัวหน้ากลุ่มงาน ท้องถิ่นอำเภอ 22 ตุลาคม 2557ประชุมท้องถิ่นอำเภอและหัวหน้ากลุ่มงานฯประชุมซักซ้อมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี และ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 พ.ศ.2557งานเลี้ยง วันท้องถิ่นไทยการแข่งขันกีฬา วันท้องถิ่นไทยงานวันท้องถิ่นไทย จ.กระบี่
สถจ.กระบี่ ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2556ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาเมืองสถจ.กระบี่ จัดโครงการฝึกอบรมอบรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์กรปกครองสสถจ.กระบี่ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลฯ 12 สิงหาคม 2556
 
ประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงิน ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS)ของ อปท.
 
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่
 
ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 
 วาระการ/รายงานการประชุม
 รายงานการประชุมนายกฯและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2559 ลงว้นที่ 5 กรกฎาคม 2559 [2016-08-26] (อ่าน 968)
 ระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 [2016-06-23] (อ่าน 795)
 รายงานการประชุมนายกฯ และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2558 [2015-12-28] (อ่าน 1108)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-10-21] (อ่าน 1015)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-08-20] (อ่าน 927)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-06-18] (อ่าน 980)
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่  [2015-04-09] (อ่าน 982)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-01-13] (อ่าน 1023)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-10-14] (อ่าน 1179)
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-08-26] (อ่าน 1189)
 
 กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ [2018-05-18] (อ่าน 124)
 การจัดสรรอัตราข้าราชการครู/พนีกงานครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่สังกัดพัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้อ [2018-05-17] (อ่าน 118)
 การตรวจสอบเลขที่ตำแหน่งใหม่ ๑๒ หลักของข้าราชการครูที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2018-05-16] (อ่าน 117)
 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนถ่ายโอนบุคลากรไตรมาส [2018-05-09] (อ่าน 73)
 ซักซ้อมแนวทางการคัดเลือกสายงานผู้ปฏิบัติ สายงานการสอน และสายงานนิเทศการศึกษา [2018-05-08] (อ่าน 93)
 แก้ไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นและประเภทอำนวยการท้อง [2018-05-08] (อ่าน 112)
 ซักซ้อมแนวทางการให้โอนและการรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น [2018-05-08] (อ่าน 112)
 มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 4/2561 [2018-05-04] (อ่าน 287)
 ซํกซ้อมแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการงานข้าราชการหรือพนักงานครู เพื่อให้มีวิทยฐานะ [2018-05-04] (อ่าน 103)
 ประกาศชื่อผู้สิทธิเข้ารับการสรรหาภาคเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารและกำหนดวันเวลา สถ [2018-05-04] (อ่าน 88)
 
 กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
 ซักซ้อมแนวทางการหักเงินรายได้รายเดือนของสหกรณ์ฯ จากหน่วยงานต้นสังกัดนำส่งสหกรณ์ฯ [2018-05-18] (อ่าน 45)
 ขอส่งหนังสือ [2018-05-18] (อ่าน 56)
 แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารสอบราคา [2018-05-17] (อ่าน 34)
 การมอบทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ [2018-05-11] (อ่าน 75)
 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2018-05-10] (อ่าน 62)
 ขอแจ้งเวียนหนังสือ [2018-05-09] (อ่าน 112)
 การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2018-05-09] (อ่าน 85)
 การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2018-05-09] (อ่าน 66)
 การลงทะเบียนขอรับใบแจ้งยอดเงินประจำปีอีเมล(e-Statement) [2018-05-09] (อ่าน 50)
 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2018-05-09] (อ่าน 68)
 
 กลุ่มงานระเบียบกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์
 การดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน [2018-05-21] (อ่าน 14)
 ขอความร่วมมือแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและรายงานผลการดำเนินการตา [2018-05-10] (อ่าน 94)
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [2018-05-07] (อ่าน 72)
 ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การแสดงเจตจำนงทุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงา [2018-04-11] (อ่าน 146)
 ตรวจสอบการทุจริตการจัดซื้อรถขยะ-รถดูดโคลน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2018-04-09] (อ่าน 141)
 แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณา [2018-04-09] (อ่าน 116)
 การสำรวจการออกข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ที่ไม่ใช่ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณ) [2018-04-03] (อ่าน 152)
 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงระเบียบสำนักนาย [2018-03-22] (อ่าน 172)
 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดข้อมูลห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการทำเหมืองแร่โด [2018-03-20] (อ่าน 145)
 ขอความร่วมมือเพื่อแจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ [2018-03-15] (อ่าน 184)
 
 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
 ขอความอนุเคราะห์รายชื่อสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก [2018-05-21] (อ่าน 30)
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ร่วมสร้างสรรค์พื้นที่สุขภาวะ ด้วยจักรยาน [2018-05-18] (อ่าน 38)
 การปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมคำอธิบายในแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2018-05-17] (อ่าน 71)
 การประชุมเชิงปฏิบัติ โครงการ อปท. ต้นแบบจัดการนำ้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารนำ้ใต้ดิน) [2018-05-17] (อ่าน 35)
 การจัดทำแผนที่แนวเขตปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดิน [2018-05-17] (อ่าน 31)
 ตอบข้อหารือกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำข้อตกลง (MOA) กับองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) [2018-05-16] (อ่าน 38)
 ขอความร่วมมือดำเนินโครงการศึกษาวิเคราะห์การจัดทำรายงานข้อมูลถนนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2018-05-16] (อ่าน 58)
 ขอความอนุเคราะห์ส่งผลงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ [2018-05-15] (อ่าน 40)
 ซักซ้อมแนวทางการจัดการเรียนรุ้ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2018-05-15] (อ่าน 37)
 โครงการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์การผลิตสื่อณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด [2018-05-11] (อ่าน 48)
 
 งานบริหารทั่วไป
 ขยายเวลาการปรับปรุงข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ [2018-05-09] (อ่าน 75)
 แนวทางการประเมินผุ้บริหารองค์การ ผุู้บริหารท้องถิ่น [2018-05-01] (อ่าน 141)
 โครงการปฐมนิเทศและเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่  [2018-04-26] (อ่าน 129)
 โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (สำหรับข้าราชการที่เกษี [2018-04-23] (อ่าน 90)
 โครงการปฐมนิเทศและเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการบรรจุใหม่ [2018-04-04] (อ่าน 293)
 การปรับปรุงข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Suffi [2018-03-26] (อ่าน 195)
 ประชุมซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล [2018-03-22] (อ่าน 168)
 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 [2018-03-21] (อ่าน 161)
 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับรอ [2018-03-19] (อ่าน 173)
 การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2561 [2018-03-15] (อ่าน 161)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาอาหารเสริม นม อบต.เขาคราม [2018-05-15] (อ่าน 19)
 ประการราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล อบต.เขาคราม [2018-05-15] (อ่าน 14)
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาแผนที่ภาษี อบต.เขาคราม [2018-05-10] (อ่าน 24)
 ประกาศราคากลางอาหารเสริม นม อบต.เขาคราม [2018-05-09] (อ่าน 27)
 ประกาศแผนการซืั้ออาหารเสริม นม อบต.เขาคราม [2018-05-09] (อ่าน 23)
 ประกาศผลจดซื้อจัดจ้าง อบต.แหลมสัก [2018-05-04] (อ่าน 37)
 ประกาศราคากลางจัดจ้างแผนที่ภาษี อบต.เขาคราม [2018-05-04] (อ่าน 34)
 ประกาศจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อบต.เขาคราม [2018-05-04] (อ่าน 33)
 ประกาศจัดซื้อรถบรรทุก อบต.เขาคราม [2018-05-04] (อ่าน 30)
 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีต ศพด. อบต.อ่าวลึกน้อย  [2018-04-19] (อ่าน 60)
View All 
ประกาศ กทจ.
 ทดสอบ xxx [2015-12-01] (อ่าน 787)
View All 
ประกาศ ก.อบต.
 ทดสอบ 2  [2015-12-01] (อ่าน 867)
View All 
กระดานข่าว
  [2018-05-21] รับโอนย้ายเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต.เขาไพร อ.รัษฎา จ.ตรัง (อ่าน 146)
  [2018-05-21] รับโอนย้ายเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต.เขาไพร อ.รัษฎา จ.ตรัง (อ่าน 2)
  [2018-05-17] รับโอน ผอ.โรงเรียน (อ่าน 631)
  [2018-05-07] อบต.เกาะศรีบอยา รับโอนย้ายเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (อ่าน 2843)
  [2018-05-04] รับโอนย้ายนักวิชาการจัดเก็บรายได้ อบต.ลำทับ (อ่าน 480)
  [2018-04-30] ต้องการย้ายสับเปลี่ยน (อ่าน 605)
  [2018-04-30] รับโอนย้ายเจ้าพนักงานสาธารณสุข (อ่าน 64)
  [2018-04-24] จัดเก็บรายได้ที่ไหนว่างบ้างอยากโอนย้าย (อ่าน 1957)
  [2018-04-24] รับโอน(ย้าย) เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1 ตำแหน่ง อบต.ห้วยน้ำขาว (อ่าน 111)
  [2018-04-17] แจ้งข่าวโอนย้าย ท้องถิ่นภาคใต้ (อ่าน 1361)
  [2018-04-02] อบต.ระวะ อ.ระโนด จ.สงขลา รับโอนย้ายเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (อ่าน 118)
  [2018-03-09] ทม.กระบี่ รับโอนเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (อ่าน 2102)
  [2018-02-28] หาคนแทน จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน (อ่าน 2095)
  [2018-02-22] หาคนแทนค่ะ (อ่าน 3357)
  [2018-02-21] โอนย้าย (อ่าน 1352)
  [2018-02-15] รับโอนนายช่างไฟฟ้า (อ่าน 2655)
  [2018-02-12] กระบี่ที่ใหนรับโอน ผอ กองการศึกษาระดับต้น บ้าง (อ่าน 1120)
  [2018-02-12] รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษา อบต.นาโพธิ์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ (อ่าน 208)
  [2018-02-07] อบต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีฯ (อ่าน 956)
  [2018-02-06] รับโอนย้าย จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (อ่าน 508)
Post || View All
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
-  [2018-05-01] หน่วยงานไหนรับโอนย้ายเจ้าพนักงานธุรการบ้างคะ (อ่าน 82)
-  [2018-04-24] จัดเก็บรายได้ที่ไหนว่างบ้างอยากโอนย้าย (อ่าน 96)
-  [2018-04-18] http://www.red11s.us.com (อ่าน 45)
-  [2018-04-17] http://www.curry4s.us (อ่าน 56)
-  [2018-03-26] รับโอนย้าย (อ่าน 181)
-  [2018-03-26] สอบถามตำแหน่งว่่าง (อ่าน 179)
-  [2018-03-13] การบริการ (อ่าน 177)
-  [2018-02-27] รับโอนย้าย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (อ่าน 174)
-  [2017-12-03] ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อ่าน 1003)
-  [2017-07-24] รับโอน(ย้าย) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 ตำแหน่ง (อ่าน 1370)
Post | View All  
 
นายสมปราชญ์  จงจิต ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
นายปราโมทย์ ศรีวิสุทธิ์
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 
 
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)
 
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)
 
 
Link หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวสด
คม ชัด ลึก
ฐานเศรฐกิจ
ไทยรัฐ
แนวหน้า
มติชน
สยามรัฐ
ประชาชาติธุรกิจ
ผู้จัดการ
บ้านเมือง
bangkokpost
 
Top!
Top!
Hit counter
68155
Users online
06
Page loadtime:
0_1285