Welcome to Krabilocal.go.th
 

| แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้่แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) ในส่วนที่ไม่เพียงพอ | การส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย | การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... | การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 | การสำรวจข้อมูลถนนและประปาที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ | การสำรวจข้อมูลถนนและประปาที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ | โครงการอบรมการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนา อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 | สำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำ บันทึกท้องถิ่นปี 2560 | เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐

 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 59
ระเบียบพัสดุฉบับใหม่ 2553
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
อบต.ทรายขาว
อบต.คลองพน
อบจ. กระบี่
ทม. กระบี่
อบต. ไสไทย
 
ภาพกิจกรรม
สถจ.กระบี่ จัดประชุมซักซ้อมการดำเนินการโครงการเงินอุดหนุนทั่วไป 57ประชุม หัวหน้ากลุ่มงาน ท้องถิ่นอำเภอ 22 ตุลาคม 2557ประชุมท้องถิ่นอำเภอและหัวหน้ากลุ่มงานฯประชุมซักซ้อมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี และ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 พ.ศ.2557งานเลี้ยง วันท้องถิ่นไทยการแข่งขันกีฬา วันท้องถิ่นไทยงานวันท้องถิ่นไทย จ.กระบี่
สถจ.กระบี่ ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2556ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาเมืองสถจ.กระบี่ จัดโครงการฝึกอบรมอบรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์กรปกครองสสถจ.กระบี่ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลฯ 12 สิงหาคม 2556
 
ประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงิน ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS)ของ อปท.
 
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่
 
ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 แนวทางในการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2011-02-23] (อ่าน 4629)
 กฎหมาย อบต. [2009-09-30] (อ่าน 4091)
 หัวหน้า [2009-09-30] (อ่าน 3037)
 การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ [2009-09-30] (อ่าน 3056)
 ทำอย่างไรถึงไม่ต้องรับโทษทางวินัย [2009-09-30] (อ่าน 3124)
 การพัสดุท้องถิ่น [2009-09-30] (อ่าน 3485)
 แนวคิดการจัดการ [2009-09-30] (อ่าน 1753)
 การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย [2009-09-30] (อ่าน 1998)
 
 วาระการ/รายงานการประชุม
 รายงานการประชุมนายกฯและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2559 ลงว้นที่ 5 กรกฎาคม 2559 [2016-08-26] (อ่าน 628)
 ระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 [2016-06-23] (อ่าน 512)
 รายงานการประชุมนายกฯ และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2558 [2015-12-28] (อ่าน 798)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-10-21] (อ่าน 714)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-08-20] (อ่าน 682)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-06-18] (อ่าน 717)
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่  [2015-04-09] (อ่าน 742)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-01-13] (อ่าน 771)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-10-14] (อ่าน 936)
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-08-26] (อ่าน 937)
 
 กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
 การคัดเลือกกรรมการผู้แทน อบจ และกรรมการผู้แทนเทศบาลใน ก.จ และ ก.ท. [2017-11-17] (อ่าน 13)
 แก้ไขเอกสารการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี 2561 [2017-11-14] (อ่าน 71)
 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [2017-11-14] (อ่าน 69)
 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่นฯ [2017-11-14] (อ่าน 39)
 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2561 [2017-11-08] (อ่าน 156)
 บันทึกข้อมูลเลขตำแหน่ง [2017-10-31] (อ่าน 224)
 สำรวจข้อมูลอัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินตอบแทนรายเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ [2017-10-31] (อ่าน 68)
 การบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตามมาตรา ๓๕ [2017-10-25] (อ่าน 163)
 แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนา [2017-10-20] (อ่าน 109)
 มติ ก.ท.จ กระบี่ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ [2017-10-20] (อ่าน 313)
 
 กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 ค่าก่อสร้างลานกีฬา สนามกีฬา ผ่านทางระบบ GFMIS [2017-11-16] (อ่าน 19)
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ผ่านทางระบบ GFMIS [2017-11-16] (อ่าน 11)
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผ่านทางระบบ GFMIS [2017-11-16] (อ่าน 13)
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 ก่อสรางและปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ผ่านทางระบบ  [2017-11-16] (อ่าน 13)
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน ผ่า [2017-11-16] (อ่าน 6)
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 เงินอุดหนุน สำหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเ [2017-11-16] (อ่าน 11)
 โครงการประกันชีวิตและอุบัติเหตุหมู่ ประจำปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ [2017-10-12] (อ่าน 136)
 การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้รับจัดส [2017-10-09] (อ่าน 212)
 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สิน ลูกจ้าง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวการซื้อหรือการจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหา [2017-10-09] (อ่าน 94)
 ขอส่งรายงานการนำรายได้ของ อปท. [2017-10-09] (อ่าน 135)
 
 กลุ่มงานระเบียบกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์
 ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสม [2017-11-16] (อ่าน 27)
 การรายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ และ สังคมภายในท้องถิ [2017-11-16] (อ่าน 25)
 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด ( CCTV ) [2017-11-09] (อ่าน 74)
 ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหล [2017-11-06] (อ่าน 84)
 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจก [2017-11-02] (อ่าน 100)
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [2017-11-01] (อ่าน 52)
 แผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [2017-10-27] (อ่าน 112)
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ [2017-10-27] (อ่าน 92)
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ [2017-10-18] (อ่าน 105)
 การดำเนินการตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๙ [2017-10-18] (อ่าน 83)
 
 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
 การสำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมการดำเนินงานกองทุนต่าง ๆ ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพ [2017-11-17] (อ่าน 4)
 รายงานผลการปฏิบัติงานการดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ [2017-11-17] (อ่าน 4)
 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของอ [2017-11-14] (อ่าน 38)
 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมา [2017-11-10] (อ่าน 71)
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร [2017-11-09] (อ่าน 94)
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญ [2017-11-09] (อ่าน 65)
 การประชุมคัดเลือกคณะกรรมการประสานงานวิชาการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น แทน [2017-11-09] (อ่าน 55)
 โครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ [2017-11-09] (อ่าน 86)
 การประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้อง [2017-11-07] (อ่าน 139)
 ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเร [2017-11-06] (อ่าน 49)
 
 งานบริหารทั่วไป
 การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ [2017-11-17] (อ่าน 21)
 หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอใช้ตราสัญลักษณ์และการบรรจุกิจกรรมในปฏิทินฯ [2017-11-09] (อ่าน 62)
 การรักษาความปลอดภัย การจัดระเบียบ และความสะอาดในวันลอยกระทง [2017-11-01] (อ่าน 67)
 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 [2017-10-25] (อ่าน 105)
 การจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุคมนาคม [2017-10-17] (อ่าน 85)
 สำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำ บันทึกท้องถิ่นปี 2561 [2017-10-17] (อ่าน 106)
 สำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำ บันทึกท้องถิ่นปี 2561 [2017-10-17] (อ่าน 69)
 แนวทางการดำเนินการพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ [2017-10-11] (อ่าน 125)
 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งคำขวัญฯ [2017-10-09] (อ่าน 78)
 แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม [2017-10-06] (อ่าน 123)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที ประจำปีงบประม [2017-11-16] (อ่าน 4)
 ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 3 [2017-11-16] (อ่าน 4)
 สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [2017-11-14] (อ่าน 47)
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขาคราม [2017-10-06] (อ่าน 92)
 ประกาศราคากลางค่าเช่าที่เก็บเอกสารทางราชการ ปี 2561 [2017-09-21] (อ่าน 68)
 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาฯ ปี 2561 [2017-09-21] (อ่าน 85)
 ราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (จนท.วถ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [2017-08-22] (อ่าน 121)
 ราคากลาง ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [2017-08-22] (อ่าน 109)
 โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีต เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา [2017-07-03] (อ่าน 131)
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคารถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง [2016-11-03] (อ่าน 332)
View All 
ข่าว อบต.
 ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง [2017-06-16] (อ่าน 118)
 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง [2017-06-08] (อ่าน 73)
 ขอเชิญร่วมฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 [2017-05-17] (อ่าน 64)
 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 [2017-05-17] (อ่าน 65)
 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยที่2 ประจำปี ๒๕๖๐ [2017-05-17] (อ่าน 59)
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [2017-05-16] (อ่าน 129)
 ประกาศยกเลิกการคัดเลือกพนักงานเทศบาลฯ [2017-03-01] (อ่าน 248)
 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ [2017-02-14] (อ่าน 222)
 ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่ 1/2560 [2017-02-10] (อ่าน 117)
 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 [2017-02-10] (อ่าน 115)
ประกาศ กทจ.
 ทดสอบ xxx [2015-12-01] (อ่าน 524)
View All 
ประกาศ ก.อบต.
 ทดสอบ 2  [2015-12-01] (อ่าน 585)
View All 
กระดานข่าว
  [2017-11-17] หาคนแทนครับ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อ.รัษฎา จ.ตรัง มี 5 หมู่บ้านครับ (อ่าน 185)
  [2017-11-17] หาคนแทนครับ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อ.รัษฎา จ.ตรัง มี 5 หมู่บ้านครับ (อ่าน 6)
  [2017-11-16] หาคนแทนตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน (อ่าน 330)
  [2017-11-09] สอบถามตำแหน่งว่าง (อ่าน 1584)
  [2017-11-07] รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา (อ่าน 956)
  [2017-11-07] รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา (อ่าน 50)
  [2017-10-16] รับโอน(ย้าย) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (อ่าน 5273)
  [2017-10-09] รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 3067)
  [2017-10-04] รับโอนย้าย จพง.พัฒนาชุมชน (อ่าน 2379)
  [2017-08-07] รับโอนย้าย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (อ่าน 10256)
  [2017-08-04] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด (อ่าน 11977)
  [2017-07-06] รับโอน (ย้าย) นักพัฒนาชุมชน ด่วน (อ่าน 10317)
  [2017-07-02] รับโอนย้าย จพง.จัดเก็บรายได้ (อ่าน 5221)
  [2017-07-02] รับโอนย้าย จพง.จัดเก็บรายได้ (อ่าน 5027)
  [2017-06-28] รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล (อ่าน 4761)
  [2017-06-19] ขอประชาสัมพันธ์รับโอนย้าย (อ่าน 14060)
  [2017-06-16] Fedex Isotretinoin 10mg Cash Delivery Amex Accepted (อ่าน 7943)
  [2017-06-13] Levitra Opiniones (อ่าน 6236)
  [2017-06-06] Thyroxine Online No Prescription (อ่าน 3840)
  [2017-06-02] รับโอน(ย้าย)เจ้าพนักงานธุรการ กองการศึกษาฯ (อ่าน 6654)
Post || View All
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
-  [2017-07-24] รับโอน(ย้าย) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 ตำแหน่ง (อ่าน 207)
-  [2017-07-24] รับโอน(ย้าย) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 ตำแหน่ง (อ่าน 531)
-  [2017-07-06] รับโอนย้ายนักพัฒนาชุมชน ด่วน (อ่าน 1959)
-  [2017-07-05] รับโอนย้าย จพง.จัดเก็บรายได้ (อ่าน 130)
-  [2017-07-05] รับโอนย้าย จพง.จัดเก็บรายได้ (อ่าน 143)
-  [2017-06-28] รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล (อ่าน 207)
-  [2017-05-30] รับโอนย้าย เจ้าพนักงานพัสดุ (อ่าน 431)
-  [2017-05-08] รับโอน นักวิเคราะห์ฯ (อ่าน 318)
-  [2017-05-08] รับโอน นักวิเคราะห์ฯ (อ่าน 377)
-  [2017-04-18] เจ้าพนักงานธุรการ ที่ใหนว่างบ้างค่ะ (อ่าน 321)
Post | View All  
 
นายสมปราชญ์  จงจิต ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
นายปราโมทย์ ศรีวิสุทธิ์
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 
 
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)
 
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)
 
 
Link หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวสด
คม ชัด ลึก
ฐานเศรฐกิจ
ไทยรัฐ
แนวหน้า
มติชน
สยามรัฐ
ประชาชาติธุรกิจ
ผู้จัดการ
บ้านเมือง
bangkokpost
 
Top!
Top!
Hit counter
26519
Users online
07
Page loadtime:
0_6677