Welcome to Krabilocal.go.th
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

 
 
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
อบต.ทรายขาว
อบต.คลองพน
อบจ. กระบี่
ทม. กระบี่
อบต. ไสไทย
 
 
ประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงิน ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS)ของ อปท.
 
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่
 
ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 
 วาระการ/รายงานการประชุม
 รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท และปลัด อปท. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2 ปรจำปี 2562 [2019-07-03] (อ่าน 6697)
 รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท และปลัด อปท. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1 ปรจำปี 2562 [2019-03-07] (อ่าน 483)
 รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท และปลัด อปท. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2 ปรจำปี 2561 [2018-12-04] (อ่าน 439)
 รายงานการประชุมนายกฯและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2559 ลงว้นที่ 5 กรกฎาคม 2559 [2016-08-26] (อ่าน 1522)
 ระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 [2016-06-23] (อ่าน 1233)
 รายงานการประชุมนายกฯ และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2558 [2015-12-28] (อ่าน 1487)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-10-21] (อ่าน 1426)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-08-20] (อ่าน 1311)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-06-18] (อ่าน 1336)
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่  [2015-04-09] (อ่าน 1328)
  View All / ดูต่อทั้งหมด
 
 กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
 แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครู เพื่อเลื่อนวิทยะฐานะให้สูงขึ้น ฯ [2020-08-05] (อ่าน 27)
 แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครู ฯ [2020-08-05] (อ่าน 19)
 มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 6/2563 [2020-07-29] (อ่าน 1156)
 มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 6/2563 [2020-07-29] (อ่าน 954)
 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ครั้งที่ 5 [2020-07-29] (อ่าน 282)
 การตรวจสอบคุณสมบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563 [2020-07-22] (อ่าน 148)
 การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) [2020-07-14] (อ่าน 198)
 การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [2020-07-14] (อ่าน 197)
 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563 สนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 [2020-07-10] (อ่าน 78)
 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดตัวชี้วัด ฯ [2020-07-09] (อ่าน 99)
  View All / ดูต่อทั้งหมด
 
 กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
 แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกระบี่ [2020-07-24] (อ่าน 135)
 การโอนเงินจัดสรรอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 4  [2020-07-21] (อ่าน 158)
 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม พ.ร.บ ฯ [2020-07-14] (อ่าน 144)
 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม ฯ [2020-07-14] (อ่าน 92)
 แจ้งการโอนขายบิลและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ  [2020-07-14] (อ่าน 81)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  [2020-07-01] (อ่าน 86)
 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2020-06-30] (อ่าน 98)
 การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2020-06-30] (อ่าน 101)
 แจ้งเวียนหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [2020-06-22] (อ่าน 270)
 แนวทางปฏิบัติงานในระบบ e-LAAS กรณีนำส่งเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการคืนกรมบัญชีกลาง [2020-06-22] (อ่าน 184)
  View All / ดูต่อทั้งหมด
 
 กลุ่มงานระเบียบกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์
 การเตรียมจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง [2020-08-03] (อ่าน 37)
 รายงานผลการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  [2020-08-03] (อ่าน 36)
 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองที่อุทธรณ์เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด [2020-07-22] (อ่าน 47)
 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2020-07-20] (อ่าน 78)
 ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม [2020-06-17] (อ่าน 147)
 หารือการดำเนินการสอบสวนตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง อปท. [2020-06-17] (อ่าน 103)
 แนวทางการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ [2020-06-10] (อ่าน 89)
 ผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA)  [2020-06-02] (อ่าน 77)
 การสำรวจข้อมูลการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง [2020-05-28] (อ่าน 86)
 ขอข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ [2020-05-21] (อ่าน 76)
  View All / ดูต่อทั้งหมด
 
 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
 ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมควบคุมมลพิษเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย [2020-08-05] (อ่าน 11)
 การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2563 ระดับจังหวัด [2020-08-04] (อ่าน 14)
 แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานและตารางการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 [2020-08-04] (อ่าน 12)
 กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2563 [2020-08-04] (อ่าน 14)
 การจัดสรรงบประมาณ 2563 ประจำไตรมาสที่ 4 เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น  [2020-08-04] (อ่าน 22)
 ประชาสัมพันธ์งานด้านกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืชและสำรวจข้อมูล [2020-07-31] (อ่าน 27)
 ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน คุ้มค่า [2020-07-31] (อ่าน 36)
 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา 2564 [2020-07-30] (อ่าน 54)
 การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีวันเกิดปีเกิดไม่ตรงกับกรมการปกครอง [2020-07-29] (อ่าน 42)
 ขอความอนุเคราะห์เร่งรัดดำเนินการปรับลดระยะห่างของช่องที่อยู่ติดกัน (channel spacing) [2020-07-29] (อ่าน 44)
  View All / ดูต่อทั้งหมด
 
 งานบริหารทั่วไป
 การสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นภาษาอังกฤษในระบบ(INFO) ระบบใหม่ [2020-07-09] (อ่าน 66)
 การประเมินการใช้ประโยชน์และการสำรวจความพึงพอใจระบบข้อมูลกลาง อปท.ระบบใหม่ [2020-06-30] (อ่าน 68)
 ขอความร่วมมือออกหนังสือรับรองรายได้ [2020-06-30] (อ่าน 59)
 การบันทึกข้อมูลการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ info ใหม่ (เพิ่มเติม)) [2020-06-23] (อ่าน 77)
 การบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น info ใหม่ [2020-06-10] (อ่าน 130)
 การบันทึกข้อมูลการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ info ใหม่ [2020-06-10] (อ่าน 84)
 การปรับแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [2020-05-13] (อ่าน 144)
 วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563 [2020-02-21] (อ่าน 178)
 ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2020-02-18] (อ่าน 151)
 ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2/2563 [2020-02-14] (อ่าน 146)
  View All / ดูต่อทั้งหมด
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562 [2020-06-29] (อ่าน 44)
 คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตฯ [2020-06-29] (อ่าน 28)
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี2563  [2020-06-26] (อ่าน 29)
 ข้อมูลสถิติการให้บริการ ปี 2563 [2020-06-26] (อ่าน 22)
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ [2020-06-26] (อ่าน 23)
 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [2020-06-02] (อ่าน 55)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็ค บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ [2020-04-30] (อ่าน 50)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2020-04-30] (อ่าน 37)
 taki belba [2019-08-15] (อ่าน 203)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยตำบลศาลาด่าน [2019-05-31] (อ่าน 140)
View All 
ประกาศ กทจ.

  ไม่พบข้อมูล ประกาศ

View All 
ประกาศ ก.อบต.

  ไม่พบข้อมูล ประกาศ

View All 
กระดานข่าว
  [2020-08-05] รับโอน(ย้าย) แทน นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ชำนาญการ อบต.อิปัน อ.พระแสง จ. สฎ (อ่าน 1)
  [2020-07-29] รับโอน(ย้าย) นักวิชาการจัดเก็บได้ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (อ่าน 6301)
  [2020-07-29] รับโอนนักทรัพยากรบุคคคล (อ่าน 72)
  [2020-07-23] รับโอน(ย้าย) นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (อ่าน 521)
  [2020-07-22] รับโอนย้ายเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (อ่าน 83)
  [2020-07-17] รับโอนหัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (อ่าน 421)
  [2020-07-17] รับโอนหัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (อ่าน 28)
  [2020-07-09] หาคนแทน (อ่าน 1194)
  [2020-07-08] รับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (อ่าน 311)
  [2020-07-04] รับโอนย้ายนิติกร1อัตราและนายช่างโยธา1อัตรา​ อบต.เกาะศรีบอยา​ จ.กระบี่ (อ่าน 461)
  [2020-06-17] รับโอนย้ายนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (อ่าน 2304)
  [2020-06-11] อบต.ในเตา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง รับโอนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 ตำแหน่ง (อ่าน 912)
  [2020-06-11] อบต.ในเตา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง รับโอนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 ตำแหน่ง (อ่าน 29)
  [2020-06-11] อบต.ในเตา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง รับโอนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 ตำแหน่ง (อ่าน 23)
  [2020-06-10] อปท.ไหนของ กระบี่เปิดกรอบ นวก.ตรวจสอบภายใน บ้างคะ (อ่าน 86)
  [2020-06-08] อบต.อ่าวนาง จ. กระบี่ รับโอนย้ายนักวิชาการจัดเก็บรายได้ (อ่าน 308)
  [2020-06-08] รับโอนย้ายนักวิชาการจัดเก็บรายได้ (อ่าน 55)
  [2020-06-05] หาคนแทน นักทรัพยฯ (อ่าน 445)
  [2020-05-26] รับโอนนายช่างโยธา (อ่าน 647)
  [2020-05-20] รับโอนย้ายนิติกร (อ่าน 421)
Post || View All
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
-  [2020-06-08] รับโอนนิติกรปฏิบัติการหรือชำนาญการ (อ่าน 93)
-  [2019-12-16] ความระมัดระวัง (อ่าน 272)
-  [2019-12-16] หาคาแทน นายช่างโยธา (อ่าน 184)
-  [2019-11-25] รับโอน(ย้าย) หัวหน้าสำนักปลัด (อ่าน 260)
-  [2019-09-18] นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ที่ไหนว่างบ้างค่ะ จังหวัดกระบี่ ช่วยแจ้งเบอร์โทรให้ด้วยน่ะค่ะ ขอบคุณค (อ่าน 359)
-  [2019-09-02] รับโอน(ย้าย) ผอ.โรงเรียนอนุบาล สังกัด อบต. และครูชำนาญการ (อ่าน 237)
-  [2019-01-10] รับโอนย้ายตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีระดับชำนาญงาน (อ่าน 601)
-  [2018-11-30] ทต.ทอนหงส์ รับโอนย้าย ผอ.กองการศึกษา และ ผอ.โรงเรียนเทศบาล (อ่าน 449)
-  [2018-11-29] รับโอนย้ายนักทรัพยากรบุคคล (อ่าน 661)
-  [2018-11-27] เว็บไซต์อ่านยาก (อ่าน 327)
Post | View All  
 
นายสาโรจน์  ไชยมาตร ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
นายสาโรจน์ ไชยมาตร
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 
 
 
 
Link หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวสด
คม ชัด ลึก
ฐานเศรฐกิจ
ไทยรัฐ
แนวหน้า
มติชน
สยามรัฐ
ประชาชาติธุรกิจ
ผู้จัดการ
บ้านเมือง
bangkokpost
 
Top!
Top!