Welcome to Krabilocal.go.th
   
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 59
ระเบียบพัสดุฉบับใหม่ 2553
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
อบต.ทรายขาว
อบต.คลองพน
อบจ. กระบี่
ทม. กระบี่
อบต. ไสไทย
 
ภาพกิจกรรม
สถจ.กระบี่ จัดประชุมซักซ้อมการดำเนินการโครงการเงินอุดหนุนทั่วไป 57ประชุม หัวหน้ากลุ่มงาน ท้องถิ่นอำเภอ 22 ตุลาคม 2557ประชุมท้องถิ่นอำเภอและหัวหน้ากลุ่มงานฯประชุมซักซ้อมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี และ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 พ.ศ.2557งานเลี้ยง วันท้องถิ่นไทยการแข่งขันกีฬา วันท้องถิ่นไทยงานวันท้องถิ่นไทย จ.กระบี่
สถจ.กระบี่ ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2556ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาเมืองสถจ.กระบี่ จัดโครงการฝึกอบรมอบรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์กรปกครองสสถจ.กระบี่ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลฯ 12 สิงหาคม 2556
 
ประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงิน ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS)ของ อปท.
 
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่
 
ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 แนวทางในการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2011-02-23] (อ่าน 4246)
 กฎหมาย อบต. [2009-09-30] (อ่าน 3826)
 หัวหน้า [2009-09-30] (อ่าน 2807)
 การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ [2009-09-30] (อ่าน 2818)
 ทำอย่างไรถึงไม่ต้องรับโทษทางวินัย [2009-09-30] (อ่าน 2869)
 การพัสดุท้องถิ่น [2009-09-30] (อ่าน 3207)
 แนวคิดการจัดการ [2009-09-30] (อ่าน 1563)
 การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย [2009-09-30] (อ่าน 1788)
 
 วาระการ/รายงานการประชุม
 รายงานการประชุมนายกฯและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2559 ลงว้นที่ 5 กรกฎาคม 2559 [2016-08-26] (อ่าน 254)
 ระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 [2016-06-23] (อ่าน 253)
 รายงานการประชุมนายกฯ และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2558 [2015-12-28] (อ่าน 550)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-10-21] (อ่าน 505)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-08-20] (อ่าน 490)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-06-18] (อ่าน 511)
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่  [2015-04-09] (อ่าน 544)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-01-13] (อ่าน 600)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-10-14] (อ่าน 726)
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-08-26] (อ่าน 753)
 
 กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
 การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ (ก.ท.จ) [2016-12-07] (อ่าน 7)
 การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประดภทอำนวยการท้องถิ่น [2016-12-06] (อ่าน 51)
 การนับระยะการดำรงตำแหน่งในสายงานกรณีมีคำสั่งให้กลับไปดำรงตำแหน่งเดิม [2016-12-06] (อ่าน 27)
 แนวทางการกำหนดค่าคะแนนการได้รับเงินเดือนกรณีการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น [2016-12-06] (อ่าน 26)
 กรณีรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมายงานให้รองปลัดองค์การ [2016-12-06] (อ่าน 24)
 มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 11/2559 [2016-11-28] (อ่าน 343)
 cมติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ [2016-11-28] (อ่าน 234)
 การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล ใในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ [2016-11-25] (อ่าน 71)
 การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล กรณีครบวาระ [2016-11-25] (อ่าน 66)
 การคัดเลือกกรรมการผู้แทน อบต. ใน ก.อบต.จังหวัดกระบี่ (ประธานสภา อบต.) [2016-11-24] (อ่าน 92)
 
 กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
 ซักซ้อมแนวทางเงินเหลือจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป ปี พ.ศ. ๒๕๕๘และ๒๕๕๙ [2016-12-06] (อ่าน 41)
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ [2016-11-23] (อ่าน 109)
 แบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2016-11-23] (อ่าน 86)
 การตรวจสอบหนังสือค้ำประกัน [2016-11-23] (อ่าน 58)
 แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พศ. ๒๕๖๐ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการศึกษาภาคบ [2016-11-17] (อ่าน 86)
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖๐ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการ [2016-11-17] (อ่าน 80)
 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนตามขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น  [2016-11-17] (อ่าน 98)
 รายงานราคากลางงานก่อสร้างโครงการที่มูลค่าตั้งแต่ห้าล้านขึ้นไป [2016-11-10] (อ่าน 94)
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในก [2016-11-09] (อ่าน 92)
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึก [2016-11-09] (อ่าน 72)
 
 กลุ่มงานระเบียบกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์
 การรายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ และ สังคมภายในท้องถิ [2016-12-01] (อ่าน 82)
 การรายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ และสังคมภายในท้องถิ่ [2016-12-01] (อ่าน 41)
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [2016-12-01] (อ่าน 33)
 การจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำกับดูแลและการใช้อำนาจหรือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของ [2016-11-23] (อ่าน 57)
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [2016-11-18] (อ่าน 72)
 แจ้งชื่อผู้ทิ้งงาน [2016-11-18] (อ่าน 65)
 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ.2561 [2016-11-16] (อ่าน 97)
 การกำหนดหลักเกณฑ์เงินสะสมขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น [2016-11-15] (อ่าน 126)
 ขอประชุมชี้แจงการกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2016-11-15] (อ่าน 93)
 การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2016-11-14] (อ่าน 82)
 
 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
 ขอเชิญประชุม [2016-12-06] (อ่าน 61)
 เร่งัรดการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLITประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ [2016-12-01] (อ่าน 51)
 การดำเนินงาน โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี [2016-12-01] (อ่าน 47)
 โครงการจัดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT)ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ [2016-11-30] (อ่าน 33)
 โครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่จังหวัดกระบี่ [2016-11-29] (อ่าน 45)
 แต่งตั้ง (ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาล [2016-11-28] (อ่าน 30)
 การจัดสรรอัตราผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ [2016-11-25] (อ่าน 76)
 แนวทางการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี ๒๕๖๐ [2016-11-25] (อ่าน 58)
 การสนับสนุนการดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่ิขับเคลื่อนเศรษฐกกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประ [2016-11-24] (อ่าน 57)
 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการยกร่างข้อกำหนดตามพระราชบัญญํติการสาธารณสุข [2016-11-24] (อ่าน 38)
 
 งานบริหารทั่วไป
 ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานการบริการสาธารณะ [2016-11-30] (อ่าน 80)
 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพสำหรับผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่นอำเภอ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [2016-11-23] (อ่าน 79)
 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้อง [2016-11-22] (อ่าน 72)
 สำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำ บันทึกท้องถิ่นปี 2560 [2016-11-16] (อ่าน 99)
 การจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์ หรือถวายเป็นพระราชกุศล [2016-11-09] (อ่าน 127)
 แจ้งแนดำเนินการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน [2016-11-09] (อ่าน 72)
 โครงการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)สำหรับบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครอ [2016-11-08] (อ่าน 79)
 การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้ามาแสดงความอาลัย [2016-11-07] (อ่าน 74)
 การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หร [2016-11-02] (อ่าน 83)
 แนวทางการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย หรือกิจกรรมเป็นพระราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศลแ [2016-10-25] (อ่าน 200)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคารถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง [2016-11-03] (อ่าน 55)
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การสอบราคารถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง [2016-11-03] (อ่าน 27)
 เปิดเผยราคากลางการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา [2016-10-19] (อ่าน 58)
 ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โทรสาร และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สแกนเนอร์ [2016-10-14] (อ่าน 74)
 ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องสอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) [2016-10-12] (อ่าน 57)
 ขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ(MOU) เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานและเส [2016-06-03] (อ่าน 426)
 ยกเลิกประกาศ การประกวดราคาซื้อสื่อการเรียนรู้ ฯลฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อว [2015-09-14] (อ่าน 291)
 ประกาศ TOR โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน อปท. ITA [2015-09-14] (อ่าน 347)
 การประกวดราคาซื้อสื่อการเรียนรู้ อุปกรณ์ของเล่นสำหรับเด็ก โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรแบบองค์รวม [2015-08-21] (อ่าน 274)
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [2015-05-07] (อ่าน 361)
View All 
ข่าว อบต.
 หนังสือเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2559 [2016-11-25] (อ่าน 15)
 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2559 [2016-11-25] (อ่าน 12)
 ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 [2016-11-25] (อ่าน 7)
 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [2016-11-07] (อ่าน 48)
 ขอเชิญร่วมฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2559 [2016-09-13] (อ่าน 69)
 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2559 [2016-09-13] (อ่าน 49)
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงานของเทศบาล [2016-09-05] (อ่าน 160)
 ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 [2016-09-02] (อ่าน 71)
 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2559 [2016-09-02] (อ่าน 69)
 รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 2 ครั้งที่1 [2016-09-01] (อ่าน 66)
ประกาศ กทจ.
 ทดสอบ xxx [2015-12-01] (อ่าน 289)
View All 
ประกาศ ก.อบต.
 ทดสอบ 2  [2015-12-01] (อ่าน 322)
View All 
กระดานข่าว
  [2016-12-01] รับโอน(ย้าย)นักทรัพยากรบุคคล (อ่าน 50)
  [2016-11-30] รับโอนย้ายตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (อ่าน 72)
  [2016-11-24] อบต.เกาะศรีบอยา รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 87)
  [2016-11-23] รับโอนย้านเจ้าพนักงานพัสดุ และ เจ้าพนักจัดเก็บรายได้ อบต.ทุ่งสง 085-4752669 (อ่าน 29)
  [2016-11-16] รับโอนย้ายตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (อ่าน 94)
  [2016-11-15] รับโอนย้าย ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ/ชำนาญการ (อ่าน 61)
  [2016-11-15] อบต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ รับโอนย้าย ตำแหน่ง จพง.ธุรการฯ กองสวัสดิการสังคม (ด่วนที่สุด) (อ่าน 29)
  [2016-11-10] (((((++แชร์ข้อสอบใหม่+พร้อมเฉลย++)))) แนวข้อสอบล่าสุด สถาปนิก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท (อ่าน 38)
  [2016-11-10] (((((++แชร์ข้อสอบใหม่+พร้อมเฉลย++)))) แนวข้อสอบล่าสุด สันทนาการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อ (อ่าน 33)
  [2016-10-26] แนวข้อสอบล่าสุด เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) (อ่าน 752)
  [2016-10-21] ทต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ (อ่าน 178)
  [2016-10-21] รับโอน(ย้าย) (สตูล) ด่วนมากๆๆ (อ่าน 114)
  [2016-10-13] ทต.ท่าชี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี รับโอน เจ้าพนักงานธรุการ (อ่าน 72)
  [2016-10-06] (++แชร์ข้อสอบใหม่+พร้อมเฉลย+)นักวิชาการขนส่ง กรมท่าอากาศยาน(อ่านแล้วผ่านชัวร์) (อ่าน 550)
  [2016-10-05] อบต.เขาน้อย อ.สิชล.จ.นครศรีธรรมราชรับโอน(ย้าย)นายช่างโยธา (อ่าน 78)
  [2016-09-29] ใครอยากกลับ จ.สตูล อ.หาดใหญ่ จ.ตรัง เชิญทางนี้เลยจ้า (อ่าน 149)
  [2016-09-29] ใครอยากกลับ จ.สตูล อ.หาดใหญ่ จ.ตรัง เชิญทางนี้เลยจ้า (อ่าน 94)
  [2016-09-16] รับโอน(ย้าย)จพง.จัดเก็บ (อ่าน 141)
  [2016-09-12] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย เรืองประมูลราคาจ้างโครงการปรับปรุงชั้นพื้นทางถนนผิวหินคลุกสายทุ่งส (อ่าน 78)
  [2016-09-07] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บ้านควนม่วง หมู่ที่ 7 (อ่าน 79)
Post || View All
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
-  [2016-11-17] อบต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ รับโอนย้าย ตำแหน่ง จพง.ธุรการฯ กองสวัสดิการฯ (อ่าน 22)
-  [2016-11-16] รับโอนย้าย เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 33)
-  [2016-11-15] รับโอน(ย้าย)ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ-ชำนาญการ (อ่าน 28)
-  [2016-11-08] รับโอน ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลตำบลทอนหงส์ (อ่าน 47)
-  [2016-11-08] รับโอนย้ายนักวิเคราะห์ (อ่าน 63)
-  [2016-11-02] รับโอนเจ้าพนักงานพัสดุ และนักวิชาการเงินและบัญชี ทต.เหนือคลอง (อ่าน 53)
-  [2016-10-13] รับโอน (ย้าย) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (อ่าน 116)
-  [2016-09-02] รับโอนย้ายนายช่างโยธา (อ่าน 158)
-  [2016-09-01] รับโอน(ย้าย)จพง.จัดเก็บ (อ่าน 134)
-  [2016-08-24] รับโอน นายช่างโยธา ปก/ชก และ จพง.จัดเก็บฯ ปก/ชก (อ่าน 157)
Post | View All  
 
 
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)
 
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)
 
 
Link หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวสด
คม ชัด ลึก
ฐานเศรฐกิจ
ไทยรัฐ
แนวหน้า
มติชน
สยามรัฐ
ประชาชาติธุรกิจ
ผู้จัดการ
บ้านเมือง
bangkokpost
 
Top!
Top!
Hit counter
192
Users online
02
Page loadtime:
0_8997