Welcome to Krabilocal.go.th
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 59
ระเบียบพัสดุฉบับใหม่ 2553
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
อบต.ทรายขาว
อบต.คลองพน
อบจ. กระบี่
ทม. กระบี่
อบต. ไสไทย
 
ภาพกิจกรรม
สถจ.กระบี่ จัดประชุมซักซ้อมการดำเนินการโครงการเงินอุดหนุนทั่วไป 57ประชุม หัวหน้ากลุ่มงาน ท้องถิ่นอำเภอ 22 ตุลาคม 2557ประชุมท้องถิ่นอำเภอและหัวหน้ากลุ่มงานฯประชุมซักซ้อมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี และ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 พ.ศ.2557งานเลี้ยง วันท้องถิ่นไทยการแข่งขันกีฬา วันท้องถิ่นไทยงานวันท้องถิ่นไทย จ.กระบี่
สถจ.กระบี่ ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2556ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาเมืองสถจ.กระบี่ จัดโครงการฝึกอบรมอบรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์กรปกครองสสถจ.กระบี่ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลฯ 12 สิงหาคม 2556
 
ประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงิน ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS)ของ อปท.
 
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่
 
ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 
 วาระการ/รายงานการประชุม
 รายงานการประชุมนายกฯและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2559 ลงว้นที่ 5 กรกฎาคม 2559 [2016-08-26] (อ่าน 1200)
 ระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 [2016-06-23] (อ่าน 923)
 รายงานการประชุมนายกฯ และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2558 [2015-12-28] (อ่าน 1224)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-10-21] (อ่าน 1132)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-08-20] (อ่าน 1027)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-06-18] (อ่าน 1093)
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่  [2015-04-09] (อ่าน 1080)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-01-13] (อ่าน 1127)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-10-14] (อ่าน 1286)
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-08-26] (อ่าน 1297)
 
 กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
 ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ [2018-11-16] (อ่าน 10)
 โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประม [2018-11-16] (อ่าน 15)
 โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชียวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ [2018-11-16] (อ่าน 9)
 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [2018-11-14] (อ่าน 37)
 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๙ (ส่งผลงานหลังอบรม ๑ ปี ) [2018-11-14] (อ่าน 23)
 แนวทางการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตาแหน่งสายงานผู้บริหาร [2018-11-14] (อ่าน 40)
 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเ [2018-11-13] (อ่าน 63)
 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ เพิ่มเติม [2018-11-13] (อ่าน 66)
 องค์การบริการส่วนจังหวัดกระบี่ได้หารือไปยังสำนักงาน ก.จ [2018-11-12] (อ่าน 72)
 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๒ [2018-11-08] (อ่าน 137)
 
 กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
 การยกเลิกการจัดทำบัญชีด้วยมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2018-11-12] (อ่าน 88)
 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 และภาษีสรรพสามิต ประจำเ [2018-11-08] (อ่าน 61)
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ [2018-11-08] (อ่าน 90)
 ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [2018-11-08] (อ่าน 57)
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ [2018-11-06] (อ่าน 60)
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กท [2018-11-06] (อ่าน 67)
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ DLTV ผ่า [2018-11-06] (อ่าน 94)
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทาง [2018-11-06] (อ่าน 76)
 การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1 [2018-11-05] (อ่าน 155)
 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด [2018-11-05] (อ่าน 46)
 
 กลุ่มงานระเบียบกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์
 ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อแก้ไขปัญหาการออกหนังสือสำคัญที่ห [2018-11-16] (อ่าน 10)
 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2018-11-16] (อ่าน 10)
 แนวทางการร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด [2018-11-16] (อ่าน 6)
 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจ [2018-11-07] (อ่าน 75)
 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วการเลือกมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ และแผนงานการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิ [2018-11-07] (อ่าน 64)
 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2018-11-07] (อ่าน 58)
 การดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา ๓๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะ [2018-11-01] (อ่าน 82)
 การตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารในเขตเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล [2018-10-29] (อ่าน 78)
 คู่มือการร่างข้อกำหนดของท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือ [2018-10-29] (อ่าน 75)
 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการหารือ การขอให้วินิจฉัยเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย [2018-10-29] (อ่าน 63)
 
 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
 การดำเนินงานขับเคลื่อนพัฒนาเมืองสีเขียว [2018-11-16] (อ่าน 7)
 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าชเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2018-11-15] (อ่าน 23)
 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด [2018-11-15] (อ่าน 38)
 ขอความร่วมมือดำเนินโครงการศึกษาวิเคราะห์การจัดทำรายงานข้อมูลถนนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2018-11-14] (อ่าน 18)
 แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุน [2018-11-14] (อ่าน 17)
 แนวทางการสอบโครงการแข่งขันคนเก่งโรงเรียนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ [2018-11-14] (อ่าน 24)
 โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข - แมว ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้แผนยุทธ [2018-11-14] (อ่าน 25)
 ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ไตรมาส 4/2561) [2018-11-14] (อ่าน 19)
 โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ  [2018-11-13] (อ่าน 34)
 การจัดทำแผนการจัดนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดกระบี่ เข้าชมการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Bie [2018-11-13] (อ่าน 36)
 
 งานบริหารทั่วไป
 สำรวจความต้องการฝึกอบรมระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ [2018-11-16] (อ่าน 9)
 การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางรา [2018-11-13] (อ่าน 42)
 เชิญประชุมเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 [2018-11-12] (อ่าน 63)
 แนวทางในการขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลเพื่อสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย [2018-11-02] (อ่าน 85)
 แจ้งซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผน [2018-10-04] (อ่าน 151)
 ขอเชิญรับชมการประชุมชี้แจงผ่านระบบการถ่ายทอดสดออนไลน์ [2018-09-18] (อ่าน 117)
 การยกเลิกสำเนาเอกสาร [2018-09-18] (อ่าน 107)
 แจ้งบัญชาของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี [2018-09-12] (อ่าน 132)
 การติดตามการประเมินผู้บริหารองค์การ ผุ้บริหารท้องถิ่น [2018-09-11] (อ่าน 142)
 ชมรมเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพ กรมบัญชีกลางมินิมาราธอน ครั้งที่ 17 [2018-09-11] (อ่าน 77)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding [2018-11-12] (อ่าน 20)
 ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปี 2562 [2018-11-08] (อ่าน 16)
 ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd [2018-11-08] (อ่าน 17)
 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์ [2018-11-06] (อ่าน 29)
 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [2018-11-06] (อ่าน 21)
 ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [2018-10-04] (อ่าน 67)
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อบต.เขาคราม [2018-07-26] (อ่าน 114)
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาครุภัณฑ์อื่น อบต.เขาคราม [2018-07-26] (อ่าน 85)
 ประกาศชนะผู้เสนอราคาซื้อต้นไม้ (ต้นรวงผึ้ง) ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 จำนวน 10 ต้นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-07-24] (อ่าน 93)
 ประกาศประกวดราคาจักซื้อโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 12 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา [2018-07-23] (อ่าน 105)
View All 
ประกาศ กทจ.
 ทดสอบ xxx [2015-12-01] (อ่าน 959)
View All 
ประกาศ ก.อบต.
 ทดสอบ 2  [2015-12-01] (อ่าน 1032)
View All 
กระดานข่าว
  [2018-11-14] รับโอน ย้าย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (อ่าน 11592)
  [2018-11-14] รับโอน ย้าย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (อ่าน 26)
  [2018-11-12] รับโอน(ย้าย)จพง.จัดเก็บรายได้ (อ่าน 7707)
  [2018-11-12] รับโอน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ (อ่าน 972)
  [2018-11-11] รับสอนขายของออนไลน์ 0819775530 เรียนหลักสูตรปฏิบัติตัวต่อตัวที่นครพนมเทรนนิ่ง 2 วัน เรียนจบประกอบธุร (อ่าน 2493)
  [2018-11-09] รับโอนย้าย จพง.จัดเก็บรายได้ และนายช่างไฟฟ้า (มี 4 หมู่บ้าน) (อ่าน 9066)
  [2018-11-09] ทต.แหลมสัก รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล (อ่าน 608)
  [2018-11-07] รับโอน นักทรัพยากรบุคคล (อ่าน 7664)
  [2018-11-06] หาคนแทน (อ่าน 5269)
  [2018-11-05] นวก.ศึกษา หาคนแทน (อ่าน 3419)
  [2018-10-29] เทศบาลตำบลลำทับ (รับโอนย้าย) (อ่าน 26933)
  [2018-10-27] นักพัฒฯ (อ่าน 9755)
  [2018-10-16] รับโอนย้ายเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (อ่าน 56146)
  [2018-10-10] รับโอนย้าย (อ่าน 19442)
  [2018-09-25] รับโอนย้าย (อ่าน 68753)
  [2018-09-17] รับโอน(ย้าย) (อ่าน 30680)
  [2018-09-17] ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อ่าน 1055)
  [2018-05-21] รับโอนย้ายเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต.เขาไพร อ.รัษฎา จ.ตรัง (อ่าน 83024)
  [2018-05-17] รับโอน ผอ.โรงเรียน (อ่าน 2357)
  [2018-05-07] อบต.เกาะศรีบอยา รับโอนย้ายเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (อ่าน 3885)
Post || View All
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
-  [2018-11-03] นวก.ศึกษา หาคนแทน (อ่าน 42)
-  [2018-08-24] อบต.คลองยาง รับโอน (ย้าย) เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.) (อ่าน 128)
-  [2018-08-23] รับโอนย้ายธุรการ ,พัสดุ (อ่าน 177)
-  [2018-08-20] ธุรการกระบี่ที่ไหนว่างบ้างคะ (อ่าน 173)
-  [2018-08-10] รับโอนนักวิชาการศึกษา (อ่าน 180)
-  [2018-08-08] รับโอน(ย้าย)จพง.พัสดุ (อ่าน 135)
-  [2018-07-25] รับโอน(ย้าย)จพง.จัดเก็บรายได้ (อ่าน 135)
-  [2018-07-04] รับโอนย้ายนิติกร (อ่าน 204)
-  [2018-07-03] เทศบาลตำบลเหนือคลอง (อ่าน 399)
-  [2018-06-18] รับโอนย้าย เจ้าพนักงานการคลัง อบจ.ภูเก็ต (อ่าน 151)
Post | View All  
 
นายอรรณพ  คณานุรักษ์ ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
นายอรรณพ คณานุรักษ์
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 
 
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)
 
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)
 
 
Link หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวสด
คม ชัด ลึก
ฐานเศรฐกิจ
ไทยรัฐ
แนวหน้า
มติชน
สยามรัฐ
ประชาชาติธุรกิจ
ผู้จัดการ
บ้านเมือง
bangkokpost
 
Top!
Top!
Hit counter
79467
Users online
09
Page loadtime:
0_6200