Welcome to Krabilocal.go.th
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 59
ระเบียบพัสดุฉบับใหม่ 2553
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
อบต.ทรายขาว
อบต.คลองพน
อบจ. กระบี่
ทม. กระบี่
อบต. ไสไทย
 
ภาพกิจกรรม
สถจ.กระบี่ จัดประชุมซักซ้อมการดำเนินการโครงการเงินอุดหนุนทั่วไป 57ประชุม หัวหน้ากลุ่มงาน ท้องถิ่นอำเภอ 22 ตุลาคม 2557ประชุมท้องถิ่นอำเภอและหัวหน้ากลุ่มงานฯประชุมซักซ้อมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี และ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 พ.ศ.2557งานเลี้ยง วันท้องถิ่นไทยการแข่งขันกีฬา วันท้องถิ่นไทยงานวันท้องถิ่นไทย จ.กระบี่
สถจ.กระบี่ ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2556ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาเมืองสถจ.กระบี่ จัดโครงการฝึกอบรมอบรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์กรปกครองสสถจ.กระบี่ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลฯ 12 สิงหาคม 2556
 
ประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงิน ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS)ของ อปท.
 
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่
 
ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 
 วาระการ/รายงานการประชุม
 รายงานการประชุมนายกฯและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2559 ลงว้นที่ 5 กรกฎาคม 2559 [2016-08-26] (อ่าน 1047)
 ระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 [2016-06-23] (อ่าน 843)
 รายงานการประชุมนายกฯ และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2558 [2015-12-28] (อ่าน 1144)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-10-21] (อ่าน 1058)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-08-20] (อ่าน 965)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-06-18] (อ่าน 1026)
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่  [2015-04-09] (อ่าน 1022)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-01-13] (อ่าน 1058)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-10-14] (อ่าน 1221)
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-08-26] (อ่าน 1236)
 
 กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
 การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 และการจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องร [2018-07-12] (อ่าน 117)
 แจ้งผลสัมฤทธิ์การพัฒนาครูข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น กรณีเยียวยาผู้ที่ไม่ผ [2018-07-09] (อ่าน 68)
 แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนา [2018-07-09] (อ่าน 72)
 โครงการอบรม หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ เพิ่มเติม [2018-07-04] (อ่าน 117)
 การดำเนินภารกิจการบริหารงานบุคคลเป็นภารกิจจำเป็นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2018-07-03] (อ่าน 157)
 มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 6/2561 [2018-06-28] (อ่าน 298)
 มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 6/2561 [2018-06-28] (อ่าน 199)
 การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 และการจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องร [2018-06-22] (อ่าน 183)
 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและการกำหนดตำแหน่งของเทสบาล ครั้งที่ 3/ [2018-06-13] (อ่าน 159)
 ประกาศ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ จำนวน ๑ ฉบับ [2018-06-08] (อ่าน 369)
 
 กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
 การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด [2018-07-05] (อ่าน 85)
 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 และภาษีสรรพสามิต มิ.ย.61 [2018-07-05] (อ่าน 62)
 ขอแจ้งเวียนหนังสือ [2018-06-20] (อ่าน 180)
 ขอแจ้งเวียนหนังสือ [2018-06-20] (อ่าน 99)
 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้อง [2018-06-06] (อ่าน 243)
 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 และภาษีสรรพสามิต เดือน พ.ค. 61 [2018-06-06] (อ่าน 109)
 แจ้งการโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2018-05-24] (อ่าน 149)
 ซักซ้อมแนวทางการหักเงินรายได้รายเดือนของสหกรณ์ฯ จากหน่วยงานต้นสังกัดนำส่งสหกรณ์ฯ [2018-05-18] (อ่าน 143)
 ขอส่งหนังสือ [2018-05-18] (อ่าน 160)
 แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารสอบราคา [2018-05-17] (อ่าน 99)
 
 กลุ่มงานระเบียบกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์
 ขอส่งหนังสือ แนวทาง ข้อหารือกฎหมายและระเบียบเี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี [2018-07-17] (อ่าน 12)
 ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กร [2018-07-17] (อ่าน 24)
 ขอรับการสนับสนุนการดำเนินการตาม โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ปัญหา [2018-07-17] (อ่าน 22)
 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการบันทึกข้อมูลช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2018-07-04] (อ่าน 81)
 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ...  [2018-06-26] (อ่าน 78)
 การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการนำเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น [2018-06-12] (อ่าน 100)
 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2018-06-12] (อ่าน 122)
 ขอความอนุเคราะห์แจ้งผลการเวียนวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินและคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข [2018-06-12] (อ่าน 72)
 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก ครั้งที่ 1/2561 [2018-06-06] (อ่าน 97)
 การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรกลไกการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับพื้นที่ [2018-06-06] (อ่าน 108)
 
 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร [2018-07-17] (อ่าน 17)
 การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโ [2018-07-17] (อ่าน 32)
 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ป [2018-07-16] (อ่าน 26)
 ขยายเวลาโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 [2018-07-16] (อ่าน 24)
 ขอแจ้งผลการดำเนินงานและขอความอนุเคราะห์ขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2018-07-16] (อ่าน 27)
 กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 [2018-07-16] (อ่าน 20)
 รายงานการปรับปรุงข้อมูลการบำรุงรักษาหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านหมู่บ้าน [2018-07-16] (อ่าน 25)
 ประกาศรับสมัครการคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส [2018-07-16] (อ่าน 12)
 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที [2018-07-16] (อ่าน 16)
 ขอความร่วมมือเชิญและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวท [2018-07-16] (อ่าน 26)
 
 งานบริหารทั่วไป
 โครงการอบรม ครบรอบ 1 ปี พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที [2018-07-04] (อ่าน 98)
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [2018-07-02] (อ่าน 92)
 ปรับปรุงแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) [2018-06-12] (อ่าน 124)
 การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดโครงการอบรม ครบรอบ 1 ปี พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ [2018-06-07] (อ่าน 146)
 แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ เพิ่มเติม เชิญประชุม [2018-05-22] (อ่าน 182)
 ขยายเวลาการปรับปรุงข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ [2018-05-09] (อ่าน 142)
 แนวทางการประเมินผุ้บริหารองค์การ ผุู้บริหารท้องถิ่น [2018-05-01] (อ่าน 254)
 โครงการปฐมนิเทศและเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่  [2018-04-26] (อ่าน 186)
 โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (สำหรับข้าราชการที่เกษี [2018-04-23] (อ่าน 138)
 โครงการปฐมนิเทศและเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการบรรจุใหม่ [2018-04-04] (อ่าน 349)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตัดหญ้าสนามกีฬาบ้านหนองจิกและสนามกีฬาบ้านเขาค้อม [2018-07-17] (อ่าน 2)
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาถมดินและปลูกหญ้า อบต.เขาคราม [2018-07-16] (อ่าน 7)
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่ประจำทาง อบต.เขาคราม [2018-07-13] (อ่าน 7)
 ผลการพิจารณาผลการกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อโทรทัศน์กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง [2018-07-11] (อ่าน 15)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์ อบต.เขาคราม [2018-07-10] (อ่าน 14)
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ อบต.เขาคราม [2018-07-09] (อ่าน 12)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างผู้ด้อยโอกาส อบต.เขาคราม [2018-07-06] (อ่าน 7)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดกีฬา อุปกรณ์กีฬา อบต.เขาคราม [2018-07-05] (อ่าน 11)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ [2018-06-22] (อ่าน 42)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม [2018-06-22] (อ่าน 41)
View All 
ประกาศ กทจ.
 ทดสอบ xxx [2015-12-01] (อ่าน 838)
View All 
ประกาศ ก.อบต.
 ทดสอบ 2  [2015-12-01] (อ่าน 924)
View All 
กระดานข่าว
  [2018-07-18] dffshhydayBrtCoelskbb (อ่าน 24)
  [2018-07-18] ffdafJuibeBrtCoelspir (อ่าน 19)
  [2018-07-18] nsfcxPluctBrtsmopepgj (อ่าน 52)
  [2018-07-18] fhihjViaspBtjDooftkasx (อ่าน 12)
  [2018-07-18] jgbSnorbBtjDoofte (อ่าน 11)
  [2018-07-18] dffshhydayBrtCoelsdle (อ่าน 7)
  [2018-07-18] ffdafJuibeBrtCoelsvzf (อ่าน 41)
  [2018-07-18] wfervbtysdInfughmhp (อ่าน 57)
  [2018-07-18] jgbSnorbBtjDoofth (อ่าน 61)
  [2018-07-18] wfervbtysdInfughzyx (อ่าน 2)
  [2018-07-18] nsfcxPluctBrtsmopegdf (อ่าน 6)
  [2018-07-18] ffdafJuibeBrtCoelsnwr (อ่าน 6)
  [2018-07-18] BrvfTrunsezkcr (อ่าน 55)
  [2018-07-18] BrvfTrunsepdof (อ่าน 37)
  [2018-07-18] fhihjViaspBtjDooftmzdn (อ่าน 9)
  [2018-07-18] nsfcxPluctBrtsmopeath (อ่าน 23)
  [2018-07-18] fhihjViaspBtjDooftxdsp (อ่าน 8)
  [2018-07-18] ffdafJuibeBrtCoelsoln (อ่าน 51)
  [2018-07-18] nsfcxPluctBrtsmopeawu (อ่าน 18)
  [2018-07-18] ffdafJuibeBrtCoelsode (อ่าน 105)
Post || View All
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
-  [2018-07-04] รับโอนย้ายนิติกร (อ่าน 51)
-  [2018-07-03] เทศบาลตำบลเหนือคลอง (อ่าน 82)
-  [2018-06-18] รับโอนย้าย เจ้าพนักงานการคลัง อบจ.ภูเก็ต (อ่าน 46)
-  [2018-06-14] อบต.อ่าวลึกเหนือ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 125)
-  [2018-06-06] รับโอน(ย้าย) ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น (อ่าน 119)
-  [2018-05-31] ธุรการกระบี่ (อ่าน 144)
-  [2018-05-01] หน่วยงานไหนรับโอนย้ายเจ้าพนักงานธุรการบ้างคะ (อ่าน 275)
-  [2018-04-24] จัดเก็บรายได้ที่ไหนว่างบ้างอยากโอนย้าย (อ่าน 262)
-  [2018-03-26] รับโอนย้าย (อ่าน 364)
-  [2018-03-26] สอบถามตำแหน่งว่่าง (อ่าน 412)
Post | View All  
 
นายสมปราชญ์  จงจิต ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
นายปราโมทย์ ศรีวิสุทธิ์
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 
 
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)
 
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)
 
 
Link หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวสด
คม ชัด ลึก
ฐานเศรฐกิจ
ไทยรัฐ
แนวหน้า
มติชน
สยามรัฐ
ประชาชาติธุรกิจ
ผู้จัดการ
บ้านเมือง
bangkokpost
 
Top!
Top!
Hit counter
9599
Users online
19
Page loadtime:
0_8787