Welcome to Krabilocal.go.th
   
 
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
อบต.ทรายขาว
อบต.คลองพน
อบจ. กระบี่
ทม. กระบี่
อบต. ไสไทย
 
 
ประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงิน ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS)ของ อปท.
 
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่
 
ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 
 วาระการ/รายงานการประชุม
 รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท และปลัด อปท. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2 ปรจำปี 2562 [2019-07-03] (อ่าน 6531)
 รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท และปลัด อปท. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1 ปรจำปี 2562 [2019-03-07] (อ่าน 418)
 รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท และปลัด อปท. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2 ปรจำปี 2561 [2018-12-04] (อ่าน 392)
 รายงานการประชุมนายกฯและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2559 ลงว้นที่ 5 กรกฎาคม 2559 [2016-08-26] (อ่าน 1472)
 ระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 [2016-06-23] (อ่าน 1179)
 รายงานการประชุมนายกฯ และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2558 [2015-12-28] (อ่าน 1442)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-10-21] (อ่าน 1378)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-08-20] (อ่าน 1262)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-06-18] (อ่าน 1304)
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่  [2015-04-09] (อ่าน 1288)
  View All / ดูต่อทั้งหมด
 
 กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
 มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 3/2563 [2020-05-05] (อ่าน 399)
 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ (ส่งผลงานหลังอบรม ๑ ปี) [2020-04-30] (อ่าน 66)
 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ กำหนดแผนขั้นตอนการกระจาย ฯ [2020-04-28] (อ่าน 90)
 จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมเรื่องหารือวุฒิการศึกษา [2020-04-23] (อ่าน 334)
 การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับภารกิจการลอกท่อระบายน้ำและการเก็บขนขยะ [2020-04-23] (อ่าน 121)
 งดการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ [2020-04-21] (อ่าน 214)
 รวบรวมรายชื่อข้าราชการครู พนักงานและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นขอรับการประเมิน ฯ [2020-02-28] (อ่าน 156)
 มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 2/2563 [2020-02-27] (อ่าน 361)
 มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2/2563 [2020-02-24] (อ่าน 644)
 อนุญาตให้พนักงานเทศบาลเดินทางไปต่างประเทศในระหว่างการลา ฯ [2020-02-24] (อ่าน 79)
  View All / ดูต่อทั้งหมด
 
 กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโควิค ฯ [2020-05-15] (อ่าน 83)
 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายการผู้ป่วยฉุกฉินโรคติดต่ออันตราย ฯ [2020-05-15] (อ่าน 37)
 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษี ฯ [2020-05-15] (อ่าน 45)
 การกำหนดตัวอย่างหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง [2020-05-12] (อ่าน 63)
 การจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้แก่ อบจ. [2020-05-12] (อ่าน 24)
 การจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้แก่ อบจ. [2020-05-12] (อ่าน 24)
 การโอนเงินจัดสรร เงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการสัตว์ปลอดโรค งวดที่ 1 [2020-05-08] (อ่าน 70)
 การโอนเงินจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 [2020-04-29] (อ่าน 54)
 การโอนเงินจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 [2020-04-29] (อ่าน 62)
 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [2020-04-29] (อ่าน 6192)
  View All / ดูต่อทั้งหมด
 
 กลุ่มงานระเบียบกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์
 ขอข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ [2020-05-21] (อ่าน 31)
 ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ กกต.ท้องถิ่น [2020-04-29] (อ่าน 91)
 การป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ [2020-04-29] (อ่าน 97)
 ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมฯ [2020-04-28] (อ่าน 56)
 ยกเว้นค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ [2020-04-17] (อ่าน 78)
 แนวทางการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้จุดไฟเผาตอซังข้าวหรือพืชไร่ต่างๆ และเผาป่า ทำให้เกิดเหตุรำคาญ [2020-02-21] (อ่าน 68)
 การเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น [2020-02-18] (อ่าน 95)
 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ [2020-02-18] (อ่าน 81)
 รายงานผลการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  [2020-02-03] (อ่าน 102)
 การเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น [2020-02-03] (อ่าน 89)
  View All / ดูต่อทั้งหมด
 
 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
 ขอความร่วมมมือในการประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ 2564 [2020-05-22] (อ่าน 21)
 ขอประชาสัมพันธ์คู่มือเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน [2020-05-22] (อ่าน 15)
 ขอให้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ [2020-05-22] (อ่าน 24)
 จัดส่งรายละเอียดเพิ่มเติมคำอธิบายแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2020-05-22] (อ่าน 34)
 การขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2020-05-21] (อ่าน 24)
 กิจกรรมการประกวดเล่าเรื่อง หัวข้อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ของกิน ของเล่น ของใช้” [2020-05-21] (อ่าน 20)
 การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2563 [2020-05-21] (อ่าน 23)
 ซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต [2020-05-20] (อ่าน 33)
 ประสานความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์แนวทางการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม [2020-05-20] (อ่าน 31)
 การประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง [2020-05-19] (อ่าน 39)
  View All / ดูต่อทั้งหมด
 
 งานบริหารทั่วไป
 การปรับแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [2020-05-13] (อ่าน 63)
 วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563 [2020-02-21] (อ่าน 139)
 ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2020-02-18] (อ่าน 110)
 ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2/2563 [2020-02-14] (อ่าน 108)
 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม [2019-11-28] (อ่าน 349)
 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุม [2019-11-28] (อ่าน 168)
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2019-11-20] (อ่าน 177)
 การเตรียมความพร้อมจัดตั้งจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2019-11-18] (อ่าน 223)
 ขอเชิญเข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้ายู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี [2019-11-12] (อ่าน 178)
 การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  [2019-11-11] (อ่าน 253)
  View All / ดูต่อทั้งหมด
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็ค บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ [2020-04-30] (อ่าน 15)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2020-04-30] (อ่าน 13)
 taki belba [2019-08-15] (อ่าน 184)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยตำบลศาลาด่าน [2019-05-31] (อ่าน 115)
 ประกาศแผนการซืั้ออาหารเสริม นม อบต.เขาคราม [2019-05-13] (อ่าน 163)
 ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2019-04-22] (อ่าน 154)
 ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2019-04-22] (อ่าน 119)
 ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยศาลาด่าน [2019-04-03] (อ่าน 144)
 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยตำบลศาลาด่าน [2019-03-25] (อ่าน 127)
 ประกาศราคากลาง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยตำบลศาลาด่าน [2019-03-20] (อ่าน 137)
View All 
ประกาศ กทจ.

  ไม่พบข้อมูล ประกาศ

View All 
ประกาศ ก.อบต.

  ไม่พบข้อมูล ประกาศ

View All 
กระดานข่าว
  [2020-05-20] รับโอนย้ายนิติกร (อ่าน 277)
  [2020-05-20] รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษา (อ่าน 37)
  [2020-05-18] เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้อถิ่นอื่น (อ่าน 172)
  [2020-05-14] อบต.อ่าวลึกน้อย รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหลายตำแหน่ง (อ่าน 248)
  [2020-05-14] อบต.อ่าวลึกน้อย รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหลายตำแหน่ง (อ่าน 39)
  [2020-05-13] ประชาสัมพันธ์ตำเเหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กำลังจะว่าง สนใจติดต่อ (อ่าน 103)
  [2020-05-01] นักจัดการงานทั่วไป (อ่าน 765)
  [2020-04-20] รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล (อ่าน 3395)
  [2020-04-16] รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 1273)
  [2020-02-27] รับโอนข้าราชการ/พนักงานครู (คณิตศาสตร์) (อ่าน 1623)
  [2020-02-20] หาคนแทน (อ่าน 3107)
  [2020-02-20] รับโอนพนักงานส่วนตำบล (อ่าน 192)
  [2020-02-19] รับโอนพนักงานส่วนตำบล (อ่าน 451)
  [2020-02-17] ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) (อ่าน 605)
  [2020-02-17] ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) (อ่าน 133)
  [2020-02-11] เทศบาลตำบลแหลมสัก รับโอน (ย้าย) วิศวกรโยธาและนายช่างโยธา (อ่าน 1264)
  [2020-02-05] รับโอน(ย้าย)นิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ (อ่าน 6251)
  [2020-01-29] หาคนแทน เจ้าพนักงานธุรการ (อ่าน 12824)
  [2020-01-27] โอนย้ายตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (อ่าน 3615)
  [2019-11-26] รับโอน (ย้าย) นวก.สาธารณสุข จพง.พัสดุ (อ่าน 49822)
Post || View All
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
-  [2019-12-16] ความระมัดระวัง (อ่าน 215)
-  [2019-12-16] หาคาแทน นายช่างโยธา (อ่าน 139)
-  [2019-11-25] รับโอน(ย้าย) หัวหน้าสำนักปลัด (อ่าน 187)
-  [2019-09-18] นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ที่ไหนว่างบ้างค่ะ จังหวัดกระบี่ ช่วยแจ้งเบอร์โทรให้ด้วยน่ะค่ะ ขอบคุณค (อ่าน 295)
-  [2019-09-02] รับโอน(ย้าย) ผอ.โรงเรียนอนุบาล สังกัด อบต. และครูชำนาญการ (อ่าน 189)
-  [2019-01-10] รับโอนย้ายตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีระดับชำนาญงาน (อ่าน 551)
-  [2018-11-30] ทต.ทอนหงส์ รับโอนย้าย ผอ.กองการศึกษา และ ผอ.โรงเรียนเทศบาล (อ่าน 407)
-  [2018-11-29] รับโอนย้ายนักทรัพยากรบุคคล (อ่าน 612)
-  [2018-11-27] เว็บไซต์อ่านยาก (อ่าน 289)
-  [2018-11-03] นวก.ศึกษา หาคนแทน (อ่าน 442)
Post | View All  
 
นายสาโรจน์  ไชยมาตร ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
นายสาโรจน์ ไชยมาตร
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 
 
 
 
Link หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวสด
คม ชัด ลึก
ฐานเศรฐกิจ
ไทยรัฐ
แนวหน้า
มติชน
สยามรัฐ
ประชาชาติธุรกิจ
ผู้จัดการ
บ้านเมือง
bangkokpost
 
Top!
Top!
Hit counter
48816
Users online
13
Page loadtime:
0_0756