Welcome to Krabilocal.go.th
   
 
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
อบต.ทรายขาว
อบต.คลองพน
อบจ. กระบี่
ทม. กระบี่
อบต. ไสไทย
 
 
กองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ตอท.) กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.)
 
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่
 
ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 
 วาระการ/รายงานการประชุม
 รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท และปลัด อปท. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2 ปรจำปี 2562 [2019-07-03] (อ่าน 7918)
 รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท และปลัด อปท. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1 ปรจำปี 2562 [2019-03-07] (อ่าน 1278)
 รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท และปลัด อปท. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2 ปรจำปี 2561 [2018-12-04] (อ่าน 1100)
 รายงานการประชุมนายกฯและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2559 ลงว้นที่ 5 กรกฎาคม 2559 [2016-08-26] (อ่าน 2179)
 ระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 [2016-06-23] (อ่าน 1951)
 รายงานการประชุมนายกฯ และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2558 [2015-12-28] (อ่าน 2147)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-10-21] (อ่าน 2109)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-08-20] (อ่าน 2013)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-06-18] (อ่าน 1954)
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่  [2015-04-09] (อ่าน 2120)
  View All
 
 กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ [2022-08-10] (อ่าน 289)
 ซักซ้อมเเนวนางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับจักสรรงบประมาณและอัตรากำลัง(โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) [2022-08-08] (อ่าน 120)
 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ [2022-07-26] (อ่าน 224)
 การแต่งตั้งผูผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [2022-07-18] (อ่าน 261)
 การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ [2022-07-18] (อ่าน 207)
 แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น [2022-07-12] (อ่าน 161)
 การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่(ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) [2022-07-12] (อ่าน 92)
 เลื่อนกำหนดการโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการฯ (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 [2022-07-11] (อ่าน 100)
 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ [2022-06-30] (อ่าน 251)
 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565 [2022-06-29] (อ่าน 143)
  View All
 
 กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
 การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุของ อปท.ประจำปี 2566 [2022-09-29] (อ่าน 23)
 โอนภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ประจำเดือนกันยายน 2565 [2022-09-29] (อ่าน 21)
 การจัดเก็บและนำส่งรายได้ อปท.เดือนสิงหาคม 2565 [2022-09-29] (อ่าน 26)
 การโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายปี 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้าง/ปรับปรุง [2022-09-28] (อ่าน 30)
 การโอนภาษีตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯงวดที่ 8/2565 [2022-09-27] (อ่าน 45)
 สำเนาหนังสือตอบข้อหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม [2022-09-27] (อ่าน 21)
 แจ้งโอนขายบิลและค่า ธน.ให้แก่ อปท.ประจำเดือนสิงหาคม 2565 [2022-09-27] (อ่าน 38)
 บัญชีนวัตกรรมไทย (เพิ่มเติม) เดือนสิงหาคม 2565 [2022-09-27] (อ่าน 14)
 บัญชีนวัตกรรมไทย เดือนสิงหาคม 2565 [2022-09-27] (อ่าน 16)
 กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดำเนินการในอุทยานฯ [2022-09-27] (อ่าน 17)
  View All
 
 กลุ่มงานระเบียบกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์
 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการขอความเห็นชอบเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ [2022-09-28] (อ่าน 20)
 แจ้งผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน [2022-09-27] (อ่าน 17)
 ขอให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ไปร่วมระวังชี้และรับรองแนวเขตที่ดิน [2022-09-27] (อ่าน 18)
 การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๔ ฯ [2022-07-22] (อ่าน 84)
 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2022-07-20] (อ่าน 86)
 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่...) พ.ศ. .... [2022-06-30] (อ่าน 119)
 เชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี ๒๕๖๔ [2022-06-30] (อ่าน 78)
 ขอข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำละเมิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2022-06-23] (อ่าน 104)
 ตัวอย่างร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น [2022-06-23] (อ่าน 84)
 หลักเกณฑ์การขอเปลี่ยนแปลงชื่อจังหวัด อำเภอ และตำบล หรือสถานที่ราชการอื่นๆ [2022-06-20] (อ่าน 97)
  View All
 
 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
 การสมัครเข้าร่วมโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย [2022-09-29] (อ่าน 12)
 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประ [2022-09-29] (อ่าน 14)
 การจัดสรรงบประมาณโดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3 ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนด ให้อำนาจ [2022-09-28] (อ่าน 28)
 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมฝึกอบรมการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน [2022-09-27] (อ่าน 27)
 การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการจัดการมูลฝอยขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.1) ประจำปี พ.ศ [2022-09-26] (อ่าน 30)
 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2022-09-26] (อ่าน 27)
 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก ประจำปี 2565 [2022-09-22] (อ่าน 37)
 ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้่ยงดูเด็กแรกเกิด [2022-09-22] (อ่าน 50)
 มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น [2022-09-22] (อ่าน 42)
 พิจารณาการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เงินเหลือจ่าย) ครั้งที่ 3 [2022-09-21] (อ่าน 33)
  View All
 
 งานบริหารทั่วไป
 กำหนดจัดโครงการ The Smart City Showcase Awards 2022 [2022-08-11] (อ่าน 50)
 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน [2022-08-11] (อ่าน 55)
 งานสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว [2022-08-11] (อ่าน 47)
 อบรมหลักสูตร การควบคุมงานก่อสร้างวางท่อประปา และการตรวจสอบควบคุมคุณภาพน้ำ [2022-08-04] (อ่าน 77)
 อบรม เรื่อง กฎหมายและ จรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน [2022-08-04] (อ่าน 78)
 แผนดำเนินการโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เดือนสิงหาคม - กันยายน 65 [2022-08-01] (อ่าน 95)
 ประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตร การพัฒนาผู้บริหารการศึกษาและครูคุณภาพศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียน และศพด. [2022-07-22] (อ่าน 74)
 ยกเลิกแผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบ 65 ระหว่างเดือนพค. - กค. 65 [2022-07-19] (อ่าน 82)
 ปรับกำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ [2022-07-19] (อ่าน 72)
 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [2022-07-12] (อ่าน 81)
  View All
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลกอบาตีน หมู่ที่ 1 [2022-08-05] (อ่าน 59)
 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. ท่าเทียบเรือบ้านเกาะฮั่ง หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก [2022-08-05] (อ่าน 43)
 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ [2022-08-04] (อ่าน 53)
 ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ [2022-08-02] (อ่าน 70)
 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล [2022-08-01] (อ่าน 47)
 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล [2022-08-01] (อ่าน 49)
 ประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ [2022-08-01] (อ่าน 49)
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง เทศบาลเมืองกระบี่ [2022-08-01] (อ่าน 52)
 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างเทศบาลตำบลเหนือคลอง [2022-08-01] (อ่าน 59)
 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร [2022-06-23] (อ่าน 225)
View All 
ประกาศ กทจ/มติ กทจ.
 มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 9/2565 [2022-09-28] (อ่าน 102)
 มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 9/2565 [2022-09-28] (อ่าน 64)
 ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล [2022-08-04] (อ่าน 198)
 มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 7/2565 [2022-07-27] (อ่าน 446)
 มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 6/2565 [2022-06-30] (อ่าน 523)
 ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง การกำหนดจำนวนตำแหน่งฯ พนักงานครูในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา พ.ศ. 2565 [2022-06-23] (อ่าน 146)
 มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 5/2565 [2022-05-27] (อ่าน 749)
 มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 4/2565 [2022-04-27] (อ่าน 780)
 ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขในการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 [2022-03-30] (อ่าน 183)
 มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 3/2565 [2022-03-24] (อ่าน 683)
View All 
ประกาศ ก.อบต./มติ ก.อบต.
 มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9/2565 [2022-09-23] (อ่าน 306)
 มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 8/2565 [2022-09-13] (อ่าน 351)
 มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 7/2565 [2022-07-26] (อ่าน 548)
 มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 6/2565 [2022-06-24] (อ่าน 971)
 ประกาศ ก.อบต. เรื่อง การกำหนดจำนวนตำแหน่งฯ พนักงานครูในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา พ.ศ. 2565 [2022-06-23] (อ่าน 121)
 มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 5/2565 [2022-05-24] (อ่าน 768)
 มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 4/2565 [2022-04-26] (อ่าน 804)
 ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 [2022-03-30] (อ่าน 180)
 มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 3/2565 [2022-03-23] (อ่าน 738)
 ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งครู พ.ศ.2565 [2022-03-10] (อ่าน 199)
View All 
กระดานข่าว
  [2022-08-12] ทต.ห้วยน้ำขาว รับโอนย้าย (อ่าน 226)
  [2022-08-03] เทศบาลตำบลแหลมสัก รับโอนพนักงานเทศบาล (อ่าน 211)
  [2022-08-03] ด่วน เทศบาลตำบลหนองไผ่แก้ว รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 90)
  [2022-08-03] เทศบาลตำบลเทพา จังหวัดสงขลา รับโอน(ย้าย) 2 ตำแหน่ง (อ่าน 95)
  [2022-07-26] รับโอน(ย้าย) (อ่าน 161)
  [2022-07-26] รับโอน(ย้าย) (อ่าน 132)
  [2022-07-25] อบต.เกาะศรีบอยา รับโอนพนักงานส่วนตำบล 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (อ่าน 139)
  [2022-07-20] รับโอน นักวิชาการตรวจสอบภายใน (อ่าน 100)
  [2022-06-19] รับโอนเจ้าพนักงานธุรการ (อ่าน 289)
  [2022-06-17] รับโอน(ย้าย) (อ่าน 236)
  [2022-06-17] โอน(ย้าย) (อ่าน 182)
  [2022-06-17] รับโอน (ย้าย) ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) (อ่าน 171)
  [2022-06-17] รับโอน (ย้าย) ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) (อ่าน 113)
  [2022-06-17] รับโอน (ย้าย) ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) (อ่าน 111)
  [2022-06-10] อบต.พรุดินนารับโอนย้ายด่วนก่อนขอบัญชี (อ่าน 221)
  [2022-06-05] ท่องเที่ยว (อ่าน 99)
  [2022-06-02] อบต.พรุดินนา รับโอนย้าย (อ่าน 138)
  [2022-05-25] รับโอนนักวิชาการตรวจสอบภายใน (อ่าน 132)
  [2022-05-24] รับโอนย้าย (อ่าน 196)
  [2022-05-09] ด่วน เทศบาลเมืองศรีราชา รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 166)
Post || View All
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
-  [2022-06-02] อบต.พรุดินนา รับโอนย้าย (อ่าน 235)
-  [2022-03-14] นักวิชาการตรวจสอบภายใน (อ่าน 296)
-  [2021-10-12] รับโอน(ย้าย) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) 1 อัตรา (อ่าน 555)
-  [2021-08-01] ร้องเรียน (อ่าน 605)
-  [2021-07-18] ร้องเรียนการสอบลูกจ้าง ทต.เกาะลันตาใหญ่ (อ่าน 727)
-  [2021-07-18] ร้องเรียนการสอบลูกจ้าง ทต.เกาะลันตาใหญ่ (อ่าน 425)
-  [2021-07-13] ทต.อ่าวขนอม ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล (อ่าน 419)
-  [2021-04-28] รับโอนย้ายนิติกร (อ่าน 421)
-  [2021-01-18] อบต.ราตาปันยัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี รับโอน(ย้าย) นักทรัพยากรบุคคล ชก/ปก (อ่าน 403)
-  [2020-10-14] อบต.ปกาสัย รับโอนย้าย นิติกร (อ่าน 500)
Post | View All  
 
นายสาโรจน์  ไชยมาตร ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
นายสาโรจน์ ไชยมาตร
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 
 
 
 
Link หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวสด
คม ชัด ลึก
ฐานเศรฐกิจ
ไทยรัฐ
แนวหน้า
มติชน
สยามรัฐ
ประชาชาติธุรกิจ
ผู้จัดการ
บ้านเมือง
bangkokpost
 
Top!
Top!