Welcome to Krabilocal.go.th
   
 
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
อบต.ทรายขาว
อบต.คลองพน
อบจ. กระบี่
ทม. กระบี่
อบต. ไสไทย
 
 
กองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ตอท.) กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.)
 
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่
 
ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 
 วาระการ/รายงานการประชุม
 รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท และปลัด อปท. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2 ปรจำปี 2562 [2019-07-03] (อ่าน 8406)
 รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท และปลัด อปท. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1 ปรจำปี 2562 [2019-03-07] (อ่าน 2310)
 รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท และปลัด อปท. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2 ปรจำปี 2561 [2018-12-04] (อ่าน 1365)
 รายงานการประชุมนายกฯและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2559 ลงว้นที่ 5 กรกฎาคม 2559 [2016-08-26] (อ่าน 2421)
 ระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 [2016-06-23] (อ่าน 2188)
 รายงานการประชุมนายกฯ และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2558 [2015-12-28] (อ่าน 2379)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-10-21] (อ่าน 2345)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-08-20] (อ่าน 2234)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-06-18] (อ่าน 2201)
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่  [2015-04-09] (อ่าน 2363)
  View All
 
 กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานครู ฯ [2023-09-15] (อ่าน 49)
 การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ [2023-09-15] (อ่าน 29)
 การสำรวจข้อมูลเลื่อนเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น [2023-09-12] (อ่าน 83)
 การปรับปรุงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับกลาง/ระดับต้น [2023-09-01] (อ่าน 76)
 แจ้งกำหนดส่งผลงานพนักงาน ครู เพื่อเลื่อนวิทยาฐานนะรอบเมษา 2566 [2023-08-29] (อ่าน 69)
 การจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙ [2023-04-10] (อ่าน 563)
 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่ออเลือนวิทยฐานะ ฯล [2023-03-09] (อ่าน 319)
 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2566 [2022-12-02] (อ่าน 580)
 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ [2022-08-10] (อ่าน 1158)
 ซักซ้อมเเนวนางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับจักสรรงบประมาณและอัตรากำลัง(โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) [2022-08-08] (อ่าน 577)
  View All
 
 กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2023-09-20] (อ่าน 27)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2023-09-20] (อ่าน 17)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2023-09-20] (อ่าน 22)
 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี [2023-09-13] (อ่าน 67)
 แจ้งเลขโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ประจำเดือนกรกฏาคม 2566 [2023-08-25] (อ่าน 128)
 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9)ฯลฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 [2023-08-24] (อ่าน 104)
 การจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนภาษีสิงหาคม66 [2023-08-24] (อ่าน 129)
 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง คลายปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ [2023-08-18] (อ่าน 71)
 การใช้บริการระบบรักษาความปลอดภัยแบบสองชั้น (2FA) ในระบบ KTB Corporate Online [2023-08-17] (อ่าน 64)
 แนวทางการปฏิบัติในการรับเงิน และการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์ [2023-08-11] (อ่าน 69)
  View All
 
 กลุ่มงานระเบียบกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์
 การจัดทำร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น [2023-08-18] (อ่าน 59)
 ขอทราบความคืบหน้าในการพิจารณาและแก้ไขแนวเขต หรือเปลี่ยนแปลงแนวเขตของ อปท. [2023-08-18] (อ่าน 44)
 การจัดการเลือกตั้ง สถ.หรือ ผถ. กรณี สถ.หรือ ผถ. พ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ [2023-08-17] (อ่าน 46)
 คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๕/๒๕๖๖ [2023-07-18] (อ่าน 97)
 ขอประชาสัมพันธ์ คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำหรับ อปท. [2023-07-17] (อ่าน 60)
 หารือกรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน [2023-07-17] (อ่าน 44)
 แจ้งคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๕/๒๕๖๖ [2023-07-17] (อ่าน 60)
 ขอข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบการพัฒนาประเทศฯ [2023-07-17] (อ่าน 45)
 แนวทางปฏิบัติการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2023-06-15] (อ่าน 152)
 แบบตรวจร่างข้อบัญญัติ/ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม [2023-06-13] (อ่าน 100)
  View All
 
 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
 แจ้งขยายระยะเวลาการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 [2023-07-03] (อ่าน 151)
 การคัดเลือกกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ซึ่งเป็นผู้แทนของเทศบาลภาคใต้แทนตำแหน่งที่ว่าง [2023-07-03] (อ่าน 78)
 การแก้ไขคำอธิบายแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 [2023-06-21] (อ่าน 126)
 การรายงานและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [2023-05-29] (อ่าน 120)
 การรับ-ส่งข้อมูลที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และการรักษาความมั่นคงปลอด [2023-05-23] (อ่าน 107)
 ซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 [2023-05-22] (อ่าน 203)
 การจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้สูงอายุ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียกคืนและได้นำส่งเงินคืนเป็นรายได้แผ [2023-05-15] (อ่าน 90)
 การรับ-ส่งข้อมูลที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และการรักษาความมั่นคงปลอด [2023-05-10] (อ่าน 88)
 แนวทางปฏิบัิในการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [2023-05-09] (อ่าน 86)
 โครงการจัดกิจกรรม วันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 [2023-05-02] (อ่าน 86)
  View All
 
 งานบริหารทั่วไป
 กำหนดจัดโครงการ The Smart City Showcase Awards 2022 [2022-08-11] (อ่าน 424)
 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน [2022-08-11] (อ่าน 384)
 งานสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว [2022-08-11] (อ่าน 346)
 อบรมหลักสูตร การควบคุมงานก่อสร้างวางท่อประปา และการตรวจสอบควบคุมคุณภาพน้ำ [2022-08-04] (อ่าน 312)
 อบรม เรื่อง กฎหมายและ จรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน [2022-08-04] (อ่าน 285)
 แผนดำเนินการโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เดือนสิงหาคม - กันยายน 65 [2022-08-01] (อ่าน 324)
 ประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตร การพัฒนาผู้บริหารการศึกษาและครูคุณภาพศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียน และศพด. [2022-07-22] (อ่าน 295)
 ยกเลิกแผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบ 65 ระหว่างเดือนพค. - กค. 65 [2022-07-19] (อ่าน 325)
 ปรับกำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ [2022-07-19] (อ่าน 286)
 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [2022-07-12] (อ่าน 311)
  View All
 
 กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมตามผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (G [2023-09-25] (อ่าน 30)
 การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณและแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกคร [2023-09-25] (อ่าน 31)
 จัดส่งคู่มือการปฏิบัติตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด [2023-09-22] (อ่าน 11)
 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2/2566 [2023-09-22] (อ่าน 17)
 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้ [2023-09-19] (อ่าน 28)
 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 [2023-09-19] (อ่าน 25)
 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับรางวัลตามโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงาน  [2023-09-19] (อ่าน 26)
 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อนและวิธีปฏิบัติและเงื่อน [2023-09-15] (อ่าน 35)
 แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณประจำปีงบปร [2023-09-14] (อ่าน 34)
 การทบทวนการเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององ [2023-09-12] (อ่าน 45)
  View All
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนสุขาภิบาล8ของ เทศบาลคลองพน [2023-09-26] (อ่าน 1)
 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลเมืองกระบี่ [2023-09-26] (อ่าน 2)
 ประกวดราคาซื้อโคมไฟ LED เเละกิ่งโคมไฟพร้อมติดตั้ง ของทม.กระบี่ [2023-08-29] (อ่าน 39)
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง เปลี่ยนหลังคาเป็นเมทัลชีท รร.เทศบาล 1 ตลาดเก่าของทม.กระบี่ [2023-08-29] (อ่าน 31)
 การเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างรั้วล้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทะเลหอย ของอบต.ปลายพระยา [2023-08-29] (อ่าน 33)
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วล้อมรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทะเลหอย ของอบต.ปลายพระยา [2023-08-29] (อ่าน 33)
 เผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [2023-08-29] (อ่าน 31)
 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ สถจ.กระบี่ [2023-07-24] (อ่าน 77)
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสายง๗ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลเมืองกระบี่ [2023-07-11] (อ่าน 76)
 การเปิดเผยค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายซอย๖ม.๔บ.คลองพระยาของอบต.ปลายพระยา [2023-07-11] (อ่าน 55)
View All 
ประกาศ กทจ/มติ กทจ.
 มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 8/2566 [2023-08-29] (อ่าน 535)
 มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 7/2566 [2023-08-08] (อ่าน 448)
 หลักเกณฑ์ในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 [2023-07-24] (อ่าน 148)
 มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 6/2566 [2023-07-10] (อ่าน 415)
 ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2566 [2023-06-20] (อ่าน 202)
 ประกาศ ก.ท.จ เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข อัตราและวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2566 [2023-06-13] (อ่าน 167)
 ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสายงานวิทยาศาสตร์ฯ (ฉบับที่ 2) [2023-06-13] (อ่าน 114)
 มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 5/2566 [2023-05-30] (อ่าน 591)
 มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 4/2566 [2023-05-01] (อ่าน 713)
 มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 3/2566 [2023-04-03] (อ่าน 649)
View All 
ประกาศ ก.อบต./มติ ก.อบต.
 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. [2023-09-01] (อ่าน 156)
 มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 8/2566 [2023-08-25] (อ่าน 553)
 มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 7/2566 [2023-08-03] (อ่าน 596)
 หลักเกณฑ์ในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 [2023-07-24] (อ่าน 130)
 มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 6/2566 [2023-07-03] (อ่าน 700)
 ประกาศ ก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 [2023-06-21] (อ่าน 187)
 ประกาศก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2566 [2023-06-13] (อ่าน 174)
 ประกาศ ก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์ฯ (ฉบับที่2) [2023-06-13] (อ่าน 113)
 มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 5/2566 [2023-05-27] (อ่าน 827)
 มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 4/2566 [2023-04-27] (อ่าน 700)
View All 
กระดานข่าว
  [2022-08-12] ทต.ห้วยน้ำขาว รับโอนย้าย (อ่าน 22832)
  [2022-08-03] เทศบาลตำบลแหลมสัก รับโอนพนักงานเทศบาล (อ่าน 3117)
  [2022-08-03] ด่วน เทศบาลตำบลหนองไผ่แก้ว รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 2058)
  [2022-08-03] เทศบาลตำบลเทพา จังหวัดสงขลา รับโอน(ย้าย) 2 ตำแหน่ง (อ่าน 570)
  [2022-07-26] รับโอน(ย้าย) (อ่าน 613)
  [2022-07-26] รับโอน(ย้าย) (อ่าน 463)
  [2022-07-25] อบต.เกาะศรีบอยา รับโอนพนักงานส่วนตำบล 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (อ่าน 582)
  [2022-07-20] รับโอน นักวิชาการตรวจสอบภายใน (อ่าน 360)
  [2022-06-19] รับโอนเจ้าพนักงานธุรการ (อ่าน 655)
  [2022-06-17] รับโอน(ย้าย) (อ่าน 547)
  [2022-06-17] โอน(ย้าย) (อ่าน 446)
  [2022-06-17] รับโอน (ย้าย) ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) (อ่าน 499)
  [2022-06-17] รับโอน (ย้าย) ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) (อ่าน 356)
  [2022-06-17] รับโอน (ย้าย) ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) (อ่าน 315)
  [2022-06-10] อบต.พรุดินนารับโอนย้ายด่วนก่อนขอบัญชี (อ่าน 539)
  [2022-06-05] ท่องเที่ยว (อ่าน 286)
  [2022-06-02] อบต.พรุดินนา รับโอนย้าย (อ่าน 428)
  [2022-05-25] รับโอนนักวิชาการตรวจสอบภายใน (อ่าน 357)
  [2022-05-24] รับโอนย้าย (อ่าน 479)
  [2022-05-09] ด่วน เทศบาลเมืองศรีราชา รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 425)
Post || View All
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
-  [2022-06-02] อบต.พรุดินนา รับโอนย้าย (อ่าน 4988)
-  [2022-03-14] นักวิชาการตรวจสอบภายใน (อ่าน 2596)
-  [2021-10-12] รับโอน(ย้าย) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) 1 อัตรา (อ่าน 1941)
-  [2021-08-01] ร้องเรียน (อ่าน 875)
-  [2021-07-18] ร้องเรียนการสอบลูกจ้าง ทต.เกาะลันตาใหญ่ (อ่าน 1091)
-  [2021-07-18] ร้องเรียนการสอบลูกจ้าง ทต.เกาะลันตาใหญ่ (อ่าน 797)
-  [2021-07-13] ทต.อ่าวขนอม ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล (อ่าน 869)
-  [2021-04-28] รับโอนย้ายนิติกร (อ่าน 628)
-  [2021-01-18] อบต.ราตาปันยัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี รับโอน(ย้าย) นักทรัพยากรบุคคล ชก/ปก (อ่าน 601)
-  [2020-10-14] อบต.ปกาสัย รับโอนย้าย นิติกร (อ่าน 727)
Post | View All  
 
นายสาโรจน์  ไชยมาตร ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
นายสาโรจน์ ไชยมาตร
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 
 
 
 
Link หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวสด
คม ชัด ลึก
ฐานเศรฐกิจ
ไทยรัฐ
แนวหน้า
มติชน
สยามรัฐ
ประชาชาติธุรกิจ
ผู้จัดการ
บ้านเมือง
bangkokpost
 
Top!
Top!