Welcome to Krabilocal.go.th
     
 
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
อบต.ทรายขาว
อบต.คลองพน
อบจ. กระบี่
ทม. กระบี่
อบต. ไสไทย
ประกาศ ก.อบต.
  [2024-06-28] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 7/2567 (อ่าน 363)
  [2024-06-10] ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ กำหนดค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก พ.ศ. 2567 (อ่าน 184)
  [2024-05-30] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 6/2567 (อ่าน 518)
  [2024-05-02] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 5/2567 (อ่าน 583)
  [2024-04-17] ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งศึกษานิเทศก์ในองค (อ่าน 355)
  [2024-04-17] ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็ (อ่าน 265)
  [2024-03-29] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 4/2567 (อ่าน 909)
  [2024-03-06] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 3/2567 (อ่าน 1000)
  [2024-02-15] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2/2567 (อ่าน 960)
  [2024-02-06] ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2567 (อ่าน 589)
  [2024-01-26] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2567 (อ่าน 963)
  [2024-01-08] ประกาศ ก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ 2566 (อ่าน 494)
  [2023-12-19] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 11/2566 (อ่าน 1252)
  [2023-11-02] ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานคร (อ่าน 605)
  [2023-10-27] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 10/2566 (อ่าน 1363)
  [2023-10-06] ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (อ่าน 675)
  [2023-10-06] ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ หลักเกณฑ์วิธีการจ่ายค่าตอบแทนการขอยืมตัวข้าราชการมาช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว (อ่าน 479)
  [2023-09-29] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9/2566 (อ่าน 1318)
  [2023-09-01] ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. (อ่าน 468)
  [2023-08-25] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 8/2566 (อ่าน 1119)
  [2023-08-03] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 7/2566 (อ่าน 1091)
  [2023-07-24] หลักเกณฑ์ในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 (อ่าน 368)
  [2023-07-03] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 6/2566 (อ่าน 1086)
  [2023-06-21] ประกาศ ก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 (อ่าน 427)
  [2023-06-13] ประกาศก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2566 (อ่าน 441)
  [2023-06-13] ประกาศ ก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์ฯ (ฉบับที่2) (อ่าน 245)
  [2023-05-27] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 5/2566 (อ่าน 1136)
  [2023-04-27] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 4/2566 (อ่าน 969)
  [2023-03-28] มติ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2566 (อ่าน 1394)
  [2023-03-28] มติ ก.อบต. ครั้งที่ 2/2566 (อ่าน 680)
  [2023-03-09] ประกาศ ก.อบต. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต.(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2566 (อ่าน 557)
  [2023-02-07] ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2566 (อ่าน 548)
  [2023-01-27] หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากร ฯลฯ (อ่าน 524)
  [2023-01-26] มติ ก.อบต. ครั้งที่ 1/2566 (อ่าน 1896)
  [2023-01-10] มติ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2565 (เพิ่มเติม) (อ่าน 620)
  [2022-12-27] มติ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2565 (อ่าน 891)
  [2022-11-24] มติ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2565 (อ่าน 1240)
  [2022-11-17] ประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื่ีอง มาตรทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานครู (ฉบับที่ ๓) พ. (อ่าน 626)
  [2022-11-11] ประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับตำแหน่งและพนักงานครู (ฉบับที่ ๒) พ.ศ ๒๕๖๕ (อ่าน 514)
  [2022-11-09] ประกาศ ก.อบต. หลักเกณฑ์บรรจุบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานการณืการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 219 (อ่าน 454)
  [2022-10-26] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 10/2565 (อ่าน 1071)
  [2022-09-23] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9/2565 (อ่าน 1145)
  [2022-09-13] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 8/2565 (อ่าน 1000)
  [2022-07-26] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 7/2565 (อ่าน 978)
  [2022-06-24] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 6/2565 (อ่าน 1355)
  [2022-06-23] ประกาศ ก.อบต. เรื่อง การกำหนดจำนวนตำแหน่งฯ พนักงานครูในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา พ.ศ. 2565 (อ่าน 378)
  [2022-05-24] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 5/2565 (อ่าน 1117)
  [2022-04-26] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 4/2565 (อ่าน 1172)
  [2022-03-30] ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 (อ่าน 459)
  [2022-03-23] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 3/2565 (อ่าน 1156)
  [2022-03-10] ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งครู พ.ศ.2565 (อ่าน 495)
  [2022-03-01] ประกาศ ก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 7) (อ่าน 589)
  [2022-03-01] ประกาศ ก.อบต.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีจ่ายเงินเพิ่มในสถานการณ์โควิด (อ่าน 476)
  [2022-02-28] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2/2565 (อ่าน 786)
  [2022-01-26] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2565 (อ่าน 1098)
  [2022-01-06] ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างและระดับตำแหน่ง (ฉ4) พ.ศ.2564 (อ่าน 711)
  [2021-12-22] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 12/2564 (อ่าน 977)
  [2021-12-14] ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกฯ พ.ศ.2564 (อ่าน 568)
  [2021-11-24] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 11/2564 (อ่าน 952)
  [2021-11-11] ประกาศ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ จำนวน 2 ฉบับ (อ่าน 729)
  [2021-10-21] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 10/2564 (อ่าน 1065)
  [2021-10-20] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9/2564 (อ่าน 816)
  [2021-10-18] ประกาศ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ จำนวน 2 ฉบับ (อ่าน 604)
  [2021-09-30] ประกาศ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ จำนวน 2 ฉบับ (อ่าน 780)
  [2021-09-30] ประกาศ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ จำนวน 2 ฉบับ (อ่าน 669)
  [2021-08-25] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 8/2564 (อ่าน 1124)
  [2021-07-30] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 7/2564 (อ่าน 1064)
  [2021-06-28] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 6/2564 (อ่าน 1067)
  [2021-06-08] ประกาศ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 ฉบับ (อ่าน 751)
  [2021-06-08] ประกาศ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 ฉบับ (อ่าน 728)
 
Top!
Top!