Welcome to Krabilocal.go.th
     
 
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
อบต.ทรายขาว
อบต.คลองพน
อบจ. กระบี่
ทม. กระบี่
อบต. ไสไทย
ประกาศ ก.อบต.
  [2023-09-01] ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. (อ่าน 155)
  [2023-08-25] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 8/2566 (อ่าน 553)
  [2023-08-03] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 7/2566 (อ่าน 596)
  [2023-07-24] หลักเกณฑ์ในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 (อ่าน 130)
  [2023-07-03] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 6/2566 (อ่าน 700)
  [2023-06-21] ประกาศ ก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 (อ่าน 187)
  [2023-06-13] ประกาศก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2566 (อ่าน 174)
  [2023-06-13] ประกาศ ก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์ฯ (ฉบับที่2) (อ่าน 113)
  [2023-05-27] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 5/2566 (อ่าน 827)
  [2023-04-27] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 4/2566 (อ่าน 700)
  [2023-03-28] มติ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2566 (อ่าน 960)
  [2023-03-28] มติ ก.อบต. ครั้งที่ 2/2566 (อ่าน 430)
  [2023-03-09] ประกาศ ก.อบต. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือก (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2566 (อ่าน 358)
  [2023-02-07] ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2566 (อ่าน 415)
  [2023-01-27] หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากร ฯลฯ (อ่าน 369)
  [2023-01-26] มติ ก.อบต. ครั้งที่ 1/2566 (อ่าน 1749)
  [2023-01-10] มติ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2565 (เพิ่มเติม) (อ่าน 497)
  [2022-12-27] มติ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2565 (อ่าน 744)
  [2022-11-24] มติ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2565 (อ่าน 1103)
  [2022-11-17] ประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื่ีอง มาตรทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานครู (ฉบับที่ ๓) พ. (อ่าน 454)
  [2022-11-11] ประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับตำแหน่งและพนักงานครู (ฉบับที่ ๒) พ.ศ ๒๕๖๕ (อ่าน 372)
  [2022-11-09] ประกาศ ก.อบต. หลักเกณฑ์บรรจุบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานการณืการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 219 (อ่าน 345)
  [2022-10-26] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 10/2565 (อ่าน 923)
  [2022-09-23] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9/2565 (อ่าน 1021)
  [2022-09-13] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 8/2565 (อ่าน 835)
  [2022-07-26] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 7/2565 (อ่าน 871)
  [2022-06-24] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 6/2565 (อ่าน 1243)
  [2022-06-23] ประกาศ ก.อบต. เรื่อง การกำหนดจำนวนตำแหน่งฯ พนักงานครูในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา พ.ศ. 2565 (อ่าน 285)
  [2022-05-24] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 5/2565 (อ่าน 997)
  [2022-04-26] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 4/2565 (อ่าน 1064)
  [2022-03-30] ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 (อ่าน 335)
  [2022-03-23] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 3/2565 (อ่าน 1033)
  [2022-03-10] ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งครู พ.ศ.2565 (อ่าน 380)
  [2022-03-01] ประกาศ ก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 7) (อ่าน 448)
  [2022-03-01] ประกาศ ก.อบต.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีจ่ายเงินเพิ่มในสถานการณ์โควิด (อ่าน 383)
  [2022-02-28] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2/2565 (อ่าน 684)
  [2022-01-26] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2565 (อ่าน 991)
  [2022-01-06] ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างและระดับตำแหน่ง (ฉ4) พ.ศ.2564 (อ่าน 589)
  [2021-12-22] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 12/2564 (อ่าน 867)
  [2021-12-14] ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกฯ พ.ศ.2564 (อ่าน 443)
  [2021-11-24] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 11/2564 (อ่าน 843)
  [2021-11-11] ประกาศ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ จำนวน 2 ฉบับ (อ่าน 605)
  [2021-10-21] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 10/2564 (อ่าน 949)
  [2021-10-20] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9/2564 (อ่าน 703)
  [2021-10-18] ประกาศ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ จำนวน 2 ฉบับ (อ่าน 461)
  [2021-09-30] ประกาศ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ จำนวน 2 ฉบับ (อ่าน 629)
  [2021-09-30] ประกาศ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ จำนวน 2 ฉบับ (อ่าน 520)
  [2021-08-25] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 8/2564 (อ่าน 1001)
  [2021-07-30] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 7/2564 (อ่าน 945)
  [2021-06-28] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 6/2564 (อ่าน 943)
  [2021-06-08] ประกาศ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 ฉบับ (อ่าน 593)
  [2021-06-08] ประกาศ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 ฉบับ (อ่าน 557)
 
Top!
Top!