Welcome to Krabilocal.go.th
     
 
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
อบต.ทรายขาว
อบต.คลองพน
อบจ. กระบี่
ทม. กระบี่
อบต. ไสไทย
ประกาศ กทจ.
  [2024-04-03] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 4/2567 (อ่าน 218)
  [2024-03-11] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 3/2567 (อ่าน 472)
  [2024-02-15] กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2567 (อ่าน 302)
  [2024-02-15] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 2/2567 (อ่าน 638)
  [2024-01-30] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 1/2567 (อ่าน 743)
  [2024-01-08] ประกาศ ก.ท.จ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ. 2566 (อ่าน 325)
  [2024-01-08] ประกาศ ก.ท.จ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เงื่ิอนไข อัตรา และวิธี่การจ่ายเงินประจำตำแหน่ง (ฉ2) พ.ศ.2566 (อ่าน 398)
  [2023-12-26] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 11/2566 (อ่าน 614)
  [2023-12-19] ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะครู (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖ (อ่าน 290)
  [2023-10-27] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 10/2566 (อ่าน 1117)
  [2023-10-09] ประกาศ ก.ท.จ. หลักเกณฑ์วิธีการจ่ายค่าตอบแทนการขอยืมตัวข้าราชการมาช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๖ (อ่าน 368)
  [2023-10-09] ประกาศ ก.ท.จ. หลักเกณฑ์วิธีกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖ (อ่าน 331)
  [2023-10-02] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 9/2566 (อ่าน 775)
  [2023-08-29] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 8/2566 (อ่าน 1027)
  [2023-08-08] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 7/2566 (อ่าน 831)
  [2023-07-24] หลักเกณฑ์ในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 (อ่าน 403)
  [2023-07-10] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 6/2566 (อ่าน 718)
  [2023-06-20] ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2566 (อ่าน 490)
  [2023-06-13] ประกาศ ก.ท.จ เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข อัตราและวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2566 (อ่าน 406)
  [2023-06-13] ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสายงานวิทยาศาสตร์ฯ (ฉบับที่ 2) (อ่าน 302)
  [2023-05-30] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 5/2566 (อ่าน 904)
  [2023-05-01] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 4/2566 (อ่าน 1056)
  [2023-04-03] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 3/2566 (อ่าน 861)
  [2023-03-09] ประกาศ ก.ท.จ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2566 (อ่าน 497)
  [2023-02-28] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 2/2566 (อ่าน 1037)
  [2023-01-27] หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากร ฯลฯ (อ่าน 482)
  [2023-01-26] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 1/2566 (อ่าน 993)
  [2022-12-26] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 12/2565 (อ่าน 996)
  [2022-12-01] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 8/2565 (อ่าน 568)
  [2022-11-30] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 11/2565 (อ่าน 821)
  [2022-11-11] ประกาศ ก.ท.จ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานครู (ฉบับที่ ๓) พ.ศ ๒๕๖๕ (อ่าน 521)
  [2022-11-11] ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับตำแหน่งและพนักงานครู (ฉบับที่ ๒) พ.ศ ๒๕๖๕ (อ่าน 456)
  [2022-11-09] ประกาศ ก.ท.จ. หลักเกณฑ์บรรจุบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานการณืการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201 (อ่าน 437)
  [2022-11-07] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 10/2565 (อ่าน 707)
  [2022-09-28] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 9/2565 (อ่าน 1106)
  [2022-09-28] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 9/2565 (อ่าน 574)
  [2022-08-04] ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล (อ่าน 541)
  [2022-07-27] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 7/2565 (อ่าน 818)
  [2022-06-30] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 6/2565 (อ่าน 836)
  [2022-06-23] ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง การกำหนดจำนวนตำแหน่งฯ พนักงานครูในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา พ.ศ. 2565 (อ่าน 393)
  [2022-05-27] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 5/2565 (อ่าน 1097)
  [2022-04-27] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 4/2565 (อ่าน 1163)
  [2022-03-30] ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขในการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 (อ่าน 431)
  [2022-03-24] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 3/2565 (อ่าน 988)
  [2022-03-10] ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งครู พ.ศ.2565 (อ่าน 444)
  [2022-03-01] ประกาศ ก.ท.จ.เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่ 7) (อ่าน 843)
  [2022-03-01] ประกาศ ก.ท.จ.เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำแผนแม่บท (อ่าน 367)
  [2022-03-01] ประกาศ ก.ท.จ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มในสถานการณ์โควิด (อ่าน 425)
  [2022-02-28] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 2/2565 (อ่าน 753)
  [2022-01-28] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 1/2565 (อ่าน 938)
  [2021-12-23] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 12/2564 (อ่าน 930)
  [2021-12-14] ประกาศ ก.ท.จ เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกฯ พ.ศ 2564 (อ่าน 576)
  [2021-12-01] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 11/2564 (อ่าน 758)
  [2021-11-11] ประกาศ ก.ท.จ. กระบี่ จำนวน 2 ฉบับ (อ่าน 727)
  [2021-10-27] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 10/2564 (อ่าน 897)
  [2021-10-18] ประกาศ ก.ท.จ. กระบี่ จำนวน 1 ฉบับ (อ่าน 577)
  [2021-09-30] ประกาศ ก.ท.จ. กระบี่ จำนวน 2 ฉบับ (อ่าน 594)
  [2021-09-30] ประกาศ ก.ท.จ. กระบี่ จำนวน 2 ฉบับ (อ่าน 624)
  [2021-09-29] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 9/2564 (อ่าน 859)
  [2021-08-27] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 8/2564 (อ่าน 893)
  [2021-08-02] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 7/2564 (อ่าน 1053)
  [2021-06-29] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 6/2564 (อ่าน 968)
  [2021-06-08] ประกาศ ก.ท.จ. กระบี่ จำนวน 1 ฉบับ (อ่าน 601)
  [2021-06-08] ประกาศ ก.ท.จ. กระบี่ จำนวน 1 ฉบับ (อ่าน 574)
 
Top!
Top!