Welcome to Krabilocal.go.th
     
 
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
อบต.ทรายขาว
อบต.คลองพน
อบจ. กระบี่
ทม. กระบี่
อบต. ไสไทย
ข่าวกลุ่มงาน/งาน [กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น]
  [2024-06-07] ให้รายงานข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำ อปท. (อ่าน 103)
  [2024-03-14] การบันทึกข้อมูลปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 431)
  [2024-03-13] กำหนดส่งผลงานที่เกิดจากปฏิบัติหน้าที่ ของพนักงาน ครู เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือนตุลาคม 25 (อ่าน 314)
  [2024-03-08] ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน (อ่าน 421)
  [2024-02-23] แจ้ง อปท ที่มีผู้ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญพิเศษและเชี่ยวชาญ ในรอบเดื (อ่าน 471)
  [2024-02-15] สำรวจผู้มีคุณสมบัติสมัครสอบสายงานผู้บริหารของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดกระบี่ (อ่าน 500)
  [2024-02-15] การขยายเวลาการรายงานผลดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรมข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษ (อ่าน 443)
  [2024-02-09] ขอเชิญประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานต้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (อ่าน 524)
  [2024-02-06] รับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมฯ ประจำจังหวัด ตำแหน่งกรรมการ (พนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่ (อ่าน 710)
  [2024-02-06] รับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมฯ ประจำจังหวัด ตำแหน่ง (นายกเทศมนตรี และนายก อบต.) (อ่าน 553)
  [2024-02-06] รับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมฯ ประจำจังหวัด ตำแหน่งประธาน (ผู้ทรงคุณวุฒินอก อปท.) (อ่าน 524)
  [2024-01-26] คุณสมบัติ การสรรหา และแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัด และคุณสมบัติ  (อ่าน 415)
  [2023-12-19] แนวทางการพิจารณาความผิดและกำหนดโทษทางวินัย (อ่าน 461)
  [2023-11-23] แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการยื่นเสนอขอรับการประเมินผลงานเพื่อมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ฯ (อ่าน 421)
  [2023-11-23] ชะลอการขอกำหนดผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศขึ้นไปจากการแข่งขันทางวิชาการ (เพิ่มเติม) (อ่าน 261)
  [2023-10-20] ตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว (อ่าน 829)
  [2023-10-12] บัญชีตำแหน่งต่างๆ ที่อปท. ร้องขอให้ กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขัน ข้อมูล ณ มิถุนายน 2566 (อ่าน 9060)
  [2023-10-09] กำหนดส่งผลงานทางวิชาการ กรณีปรับปรุงรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ (อ่าน 303)
  [2023-09-15] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานครู ฯ (อ่าน 407)
  [2023-09-15] การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ (อ่าน 334)
  [2023-09-12] การสำรวจข้อมูลเลื่อนเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 536)
  [2023-09-01] การปรับปรุงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับกลาง/ระดับต้น (อ่าน 437)
  [2023-08-29] แจ้งกำหนดส่งผลงานพนักงาน ครู เพื่อเลื่อนวิทยาฐานนะรอบเมษา 2566 (อ่าน 426)
  [2023-04-10] การจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙ (อ่าน 914)
  [2023-03-09] กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่ออเลือนวิทยฐานะ ฯล (อ่าน 654)
  [2022-12-02] การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2566 (อ่าน 925)
  [2022-08-10] การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (อ่าน 1434)
  [2022-08-08] ซักซ้อมเเนวนางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับจักสรรงบประมาณและอัตรากำลัง(โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) (อ่าน 872)
  [2022-07-26] การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (อ่าน 772)
  [2022-07-18] การแต่งตั้งผูผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (อ่าน 946)
  [2022-07-18] การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (อ่าน 760)
  [2022-07-12] แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น (อ่าน 767)
  [2022-07-12] การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่(ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) (อ่าน 529)
  [2022-07-11] เลื่อนกำหนดการโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการฯ (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 (อ่าน 545)
  [2022-06-30] การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (อ่าน 658)
  [2022-06-29] ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565 (อ่าน 555)
  [2022-06-29] การลงโทษข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลว่ามีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ (อ่าน 626)
  [2022-06-15] การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (อ่าน 583)
  [2022-06-15] การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดเเล้ว (อ่าน 490)
  [2022-06-15] การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (อ่าน 500)
  [2022-06-10] เชิญประชุมซักซ้อมแนวทางการประเมินผลงานข้าราชหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ (อ่าน 518)
  [2022-06-07] แจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ รอบ เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ (อ่าน 458)
  [2022-05-11] การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (อ่าน 646)
  [2022-05-11] การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (อ่าน 682)
  [2022-04-28] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อพยาบาลดีเด่น (อ่าน 428)
  [2022-04-28] การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (อ่าน 673)
  [2022-04-27] การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (อ่าน 510)
  [2022-04-22] หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานฯ (อ่าน 544)
  [2022-04-21] แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยฯ (อ่าน 468)
  [2022-04-12] การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (อ่าน 563)
  [2022-04-12] การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล (อ่าน 557)
  [2022-04-12] การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (อ่าน 716)
  [2022-04-08] การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2562 (อ่าน 426)
  [2022-04-07] แจ้งเตือนเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการฯ (อ่าน 482)
  [2022-04-01] แจ้งผลสัมฤทธิ์การพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น (อ่าน 455)
  [2022-03-30] แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการ (อ่าน 479)
  [2022-03-29] แนวทางปฏิบัติในการขอใช้บัญชี (อ่าน 590)
  [2022-03-25] โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานฯ (อ่าน 465)
  [2022-03-25] ประชาสัมพันธ์หนังสือมาตรฐานทั่วไปในการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (อ่าน 505)
  [2022-03-18] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 (อ่าน 559)
  [2022-03-15] ผลการคัดเลือกตัวแทนนายกและประธานสภาใน(ก.อบต.จังหวัดกระบี่) (อ่าน 492)
  [2022-03-07] แจ้งคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา (อ่าน 493)
  [2022-03-04] การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัดกระบี่) (อ่าน 485)
  [2022-03-01] หารือการขอให้พิจารณาคำสั่งลงโทษวินัยใหม่ (อ่าน 592)
  [2022-02-26] มติ ก.อบต. ครั้งที่ 2 2565 (อ่าน 992)
  [2022-02-26] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 2/2565 (อ่าน 1302)
  [2022-02-23] กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการ รอบเดือนตุลาคม 2564 (อ่าน 433)
  [2022-02-21] การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (อ่าน 622)
  [2022-02-10] แบบใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 603)
  [2022-02-10] โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (อ่าน 421)
  [2022-02-10] โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (อ่าน 397)
  [2022-02-10] โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครอง (อ่าน 437)
  [2022-02-08] การขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะ (อ่าน 499)
  [2022-02-02] การขยายเวลาการรับรองหลักสูตรพัฒนาครูที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง (อ่าน 438)
  [2022-02-02] สำรวจความต้องการแพทย์คู่สัญญา ระยะ 10 ปี (อ่าน 401)
  [2022-02-02] สำรวจแผนความต้องการนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ เข้าปฏิบัจิงานชดใช้ทุน ระยะ 5 ปี (อ่าน 407)
  [2022-01-28] ส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่(ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) (อ่าน 454)
  [2022-01-27] การสำรวจตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลในสายงานผู้บริหารที่ว่างและคาดว่าจะว่างและการสรรหารอบเดือนตุลาคม 2565 (อ่าน 568)
  [2022-01-20] แนวทางการเสนอพยานหลักฐานใหม่ของผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจฯ (อ่าน 472)
  [2022-01-18] กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการ กรณีปรับปรุงรอบเดือนตุลาคม 2562 (อ่าน 425)
  [2022-01-11] คำอธิบายการดำเนินการประเมินผลงานครู (อ่าน 504)
  [2021-12-30] การแจ้งกำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (อ่าน 561)
  [2021-12-30] รายงานผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล(ก.ท.)กรณีพ้นจากตำแหน่ง (อ่าน 487)
  [2021-12-29] การแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ในการสอบแข่งขัน (อ่าน 463)
  [2021-12-23] แจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ฯ (อ่าน 533)
  [2021-12-09] โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 587)
  [2021-12-07] การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (อ่าน 546)
  [2021-11-24] การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2565 (อ่าน 595)
  [2021-11-18] การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล(ก.ท.)กรณีพ้นจากตำแหน่ง (อ่าน 477)
  [2021-11-17] การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและตำแหน่งของเทศบาล ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ (อ่าน 545)
  [2021-11-15] การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล(ก.ท.)กรณีพ้นจากตำแหน่ง (อ่าน 464)
  [2021-11-10] การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเรียกรับผลประโยชน์จากการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (อ่าน 462)
  [2021-11-10] ข้อแนะนำการดำเนินการกรณีเทศบาลมีตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างอยู่ระหว่างการดำเนินการสรรหาของ ก.ท. (อ่าน 470)
  [2021-11-10] การดำเนินการทางวินัยตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. (อ่าน 475)
  [2021-11-03] แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนพนักงานส่วนตำบลกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น (อ่าน 544)
  [2021-10-12] ข้อแนะนำการดำเนินการกรณีเทศบาลมีตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างอยู่ระหว่างการดำเนินการสรรหาของ ก.ท. (อ่าน 541)
  [2021-10-11] แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กรณีไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อ่าน 551)
  [2021-10-08] ซักซ้อมแนงทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอัตราเงินเดือน (อ่าน 605)
  [2021-10-08] การเตรียมความพร้อมในการบันทึกข้อมูลการเลือกตั้ง (อ่าน 483)
  [2021-10-05] มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารการศึกษาระดับต้น - ที่ครบถ้วน (อ่าน 572)
  [2021-10-05] การแก้ไขมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารการศึกษา ระดับต้น - สูง (อ่าน 550)
  [2021-09-30] การกำหนดผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศขึ้นไปเพื่อบรรจุแต่งตั้ง (อ่าน 561)
  [2021-09-30] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษา (อ่าน 551)
  [2021-09-30] การกำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบ ฯ (อ่าน 580)
  [2021-09-21] แจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะให้สูงขึ้น (อ่าน 613)
  [2021-09-21] แจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (อ่าน 542)
  [2021-09-06] การประชุมคณะอนุกรรมการขอปรับปรุงโครงสร้างและกำหนดตำแหน่ง ฯ (อ่าน 709)
  [2021-09-03] กำหนดการส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ฯ (อ่าน 537)
  [2021-09-01] การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเสษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ่าน 572)
  [2021-09-01] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณ (อ่าน 569)
  [2021-08-25] เตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน (อ่าน 555)
  [2021-08-11] สำรวจชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น (อ่าน 707)
  [2021-08-09] กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการ กรณีปรับปรุงรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๒ (อ่าน 532)
  [2021-08-04] การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดตัวช๊้วัด ค่าเป้าหมาย และระดับคะแนน เพื่อใช่ในการประเมินโครงการ ฯ (อ่าน 584)
  [2021-08-03] แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ฯ (อ่าน 593)
  [2021-07-23] การสำรวจข้อมูลพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยครู ในสถานศึกษาที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อ่าน 624)
  [2021-07-23] ประกาศเลื่อนวัน เวลา สถานที่สรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (อ่าน 567)
  [2021-07-14] แนวทางปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ฯ (อ่าน 815)
  [2021-07-14] แนวทางการปฏิบัติการดำเนินการทางวินัยและการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 670)
  [2021-07-14] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการปรับโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) (อ่าน 671)
  [2021-07-12] กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยสผู้ขอรับการประเมินรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๑ ฯ (อ่าน 528)
  [2021-06-23] ผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลจากนายกเทศมนตรี ฯ (อ่าน 652)
  [2021-06-10] การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลจากนายกเทศมนตรี และการคดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล ฯ (อ่าน 661)
  [2021-05-25] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 5/2564 (อ่าน 1401)
  [2021-05-25] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 5/2564 (อ่าน 1615)
  [2021-05-24] แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ฯ (อ่าน 744)
  [2021-05-24] แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชครู พนักงาน และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ฯ (อ่าน 647)
  [2021-05-24] แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ฯ (อ่าน 577)
  [2021-05-24] แจ้งผลการการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น (กรณีปรับปรุง) (อ่าน 587)
  [2021-05-17] การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเรียกรับผลประโยชน์จากการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ฯ (อ่าน 640)
  [2021-05-17] การนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชัวโมงการมีส่วนร่วมในชุมชน ฯ (อ่าน 582)
  [2021-04-30] แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตา ฯ (อ่าน 952)
  [2021-04-27] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 4/2564 (อ่าน 1536)
  [2021-04-27] กำหนดการส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลงานการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ฯ (อ่าน 597)
  [2021-04-27] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 4/2564 (อ่าน 989)
  [2021-04-20] ประกาศ ก.ท.จ. กระบี่ จำนวน 1 ฉบับ (อ่าน 995)
  [2021-04-20] ประกาศ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 ฉบับ (อ่าน 1072)
  [2021-04-16] การรับรองคุณสมบัติของตนเองในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี 2564 (อ่าน 633)
  [2021-04-05] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 3/2564 (อ่าน 956)
  [2021-04-01] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 3/2564 (อ่าน 1229)
  [2021-03-30] การจัดทำประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 709)
  [2021-03-30] ประกาศ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 ฉบับ (อ่าน 1082)
  [2021-03-30] ประกาศ ก.ท.จ. กระบี่ จำนวน 1 ฉบับ (อ่าน 907)
  [2021-03-19] การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (อ่าน 732)
  [2021-03-11] การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช ฯ (อ่าน 725)
  [2021-03-11] การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี (อ่าน 695)
  [2021-03-11] การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี (อ่าน 628)
  [2021-03-11] หารือการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ (อ่าน 600)
  [2021-03-11] หารือการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ฯ (อ่าน 613)
  [2021-02-25] การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อปท. ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (อ่าน 671)
  [2021-02-25] การประชุมคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 651)
  [2021-02-25] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 2/2564 (อ่าน 964)
  [2021-02-24] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2/2564 (อ่าน 1361)
  [2021-02-19] การจัดการกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรของหน่วยงานการตรวจสอบภายใน (อ่าน 577)
  [2021-02-19] การจัดการกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรของหน่วยงานการตรวจสอบภายใน (อ่าน 585)
  [2021-02-17] ประกาศ ก.ท.จ. จำนวน 2 ฉบับ (อ่าน 1049)
  [2021-01-28] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 1/2564 (อ่าน 1184)
  [2021-01-28] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2564 (อ่าน 1550)
  [2021-01-19] แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ฯ (อ่าน 761)
  [2021-01-19] กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมิน ฯ (อ่าน 578)
  [2021-01-12] การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อปท. ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (อ่าน 643)
  [2021-01-12] การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (อ่าน 744)
  [2021-01-12] เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดส่งผลงานของพนักงานครู ฯ (อ่าน 600)
  [2021-01-12] เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดส่งผลงานของพนักงานครู ฯ (อ่าน 569)
  [2021-01-12] หารือการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง ฯลฯ (อ่าน 673)
  [2021-01-08] ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ จำนวน 2 ฉบับ (อ่าน 1389)
  [2020-12-29] การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (4 มค 64) (อ่าน 791)
  [2020-12-29] การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (อ่าน 759)
  [2020-12-29] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 11/2563 (อ่าน 1376)
  [2020-12-29] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 11/2563 (อ่าน 1070)
  [2020-12-28] กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับประเมินเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ (อ่าน 561)
  [2020-12-23] ขอส่งหนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติ จำนวน 4 เรื่อง (อ่าน 864)
  [2020-12-22] แจ้งผลสัมฤทธิ์การพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ฯลฯ (อ่าน 674)
  [2020-12-22] ผลการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงวุฒิใน ก.ท.จ.กระบี่ และ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ (อ่าน 601)
  [2020-12-22] Vote (อ่าน 578)
  [2020-12-18] สำรวจบุคลากรด้านสาธารณสุขสังกัด อปท. (อ่าน 686)
  [2020-12-18] การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขัน (ครั้งที่ 10) (อ่าน 641)
  [2020-12-15] การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุรวุฒิใคณะกรรมการพนักงานเทศบาบกระบี่ ฯลฯ (อ่าน 560)
  [2020-12-02] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 10/2563 (อ่าน 2407)
  [2020-12-02] การประชุมเพื่อเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมครวได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงวุฒิ ฯ (อ่าน 664)
  [2020-12-01] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 10/2563 (อ่าน 1198)
  [2020-11-23] หารือการดำเนินการทางวินัยพนักง่านเทศบาลกรณีโอนสังกัด (อ่าน 775)
  [2020-11-23] การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล ( ปลัดเทศบาล) ฯ (อ่าน 591)
  [2020-11-23] ผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ฯ (อ่าน 626)
  [2020-11-12] การคัดเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ฯ (อ่าน 683)
  [2020-11-11] แก้ไขแบบและเพิ่มเติมข้อมูลการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชย์ฯ ปี 64 (อ่าน 682)
  [2020-11-11] การคัดเลือกปลัดเทสบาล เป็นกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการ ฯ (อ่าน 648)
  [2020-11-11] เลือกการชมรมปลัดอละรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 612)
  [2020-11-10] การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปีปี2564 (อ่าน 1091)
  [2020-11-10] ซักซ้อมการพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาสำหรับการบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก (อ่าน 683)
  [2020-11-10] แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุงรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ (อ่าน 572)
  [2020-11-04] จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564 สนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (อ่าน 609)
  [2020-10-28] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 9/2563 (อ่าน 1217)
  [2020-10-27] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9/2563 (อ่าน 1609)
  [2020-10-20] กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมิน ฯ (อ่าน 658)
  [2020-10-12] ประกาศ ก.ท.จ. กระบี่ จำนวน 2 ฉบับ (อ่าน 1162)
  [2020-10-12] ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ จำนวน 2 ฉบับ (อ่าน 1427)
  [2020-10-07] การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลาง และกรรมการผู้แทน อบต ในคณะกรรมการกลาง (อ่าน 673)
  [2020-09-30] การพิจารณาและลงโทษทางวินัยกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลเรื่องที่ถุกลงโทษทางวินัยแล้ว (อ่าน 809)
  [2020-09-25] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 8/2563 (อ่าน 1460)
  [2020-09-23] การขยายระยะเวลาดำเนินการสรรหาสายงานตำแหน่งสายงานผู้บริหารส่วนตำบล ฯ (อ่าน 776)
  [2020-09-23] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 8/2563 (อ่าน 1866)
  [2020-09-21] แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะ ฯ (อ่าน 727)
  [2020-09-21] แจ้งผลสัมฤทธิ์การพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ฯ (อ่าน 658)
  [2020-09-10] การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอปรัลปรุงโครงสร้างส่วนราชการ ฯ (อ่าน 789)
  [2020-09-08] สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (อ่าน 754)
  [2020-08-26] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 7/2563 (อ่าน 1369)
  [2020-08-25] แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูฯ (อ่าน 631)
  [2020-08-25] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 7/2563 (อ่าน 1479)
  [2020-08-19] สำรวจข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาของ อปท. (ยกเว้น ขรก.ครู และ พนง.ครู) (อ่าน 741)
  [2020-08-14] หารือการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล (อ่าน 772)
  [2020-08-13] การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว (อ่าน 783)
  [2020-08-13] การจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ (อ่าน 756)
  [2020-08-13] แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล กรณีคณะกรรมการ ฯ (อ่าน 649)
  [2020-08-13] การออกคำสั่งให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องออกจากราชการ ฯ (อ่าน 685)
  [2020-08-13] แนวทางปฏิบัติกรณีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติหน้าที่ ฯ (อ่าน 635)
  [2020-08-05] แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครู เพื่อเลื่อนวิทยะฐานะให้สูงขึ้น ฯ (อ่าน 745)
  [2020-08-05] แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครู ฯ (อ่าน 728)
  [2020-07-29] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 6/2563 (อ่าน 2205)
  [2020-07-29] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 6/2563 (อ่าน 2014)
  [2020-07-29] การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ครั้งที่ 5 (อ่าน 873)
  [2020-07-22] การตรวจสอบคุณสมบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563 (อ่าน 759)
  [2020-07-14] การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) (อ่าน 843)
  [2020-07-14] การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (อ่าน 761)
  [2020-07-10] จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563 สนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (อ่าน 617)
  [2020-07-09] การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดตัวชี้วัด ฯ (อ่าน 645)
  [2020-07-01] การประกาศกำหนดสำนัดงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ (อ่าน 701)
  [2020-07-01] หารือการได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ ( พ.ส.ร.) (อ่าน 653)
  [2020-06-26] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 5/2563 (อ่าน 1439)
  [2020-06-25] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 5/2563 (อ่าน 1415)
  [2020-06-18] ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 ฉบับ (อ่าน 1353)
  [2020-06-11] การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (อ่าน 913)
  [2020-06-09] ประกาศ ก.ท.จ. กระบี่ จำนวน 4ฉบับ (อ่าน 1216)
  [2020-06-05] ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ จำนวน 2 ฉบับ (อ่าน 1506)
  [2020-05-28] การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ฯ (อ่าน 706)
  [2020-05-27] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 4/2563 (อ่าน 1261)
  [2020-05-26] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 4/2563 (อ่าน 1674)
  [2020-05-26] กำหนดส่งผลงานทางวิชาการข้าราชการครู พนักงานครู ฯ (อ่าน 683)
  [2020-05-25] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการให้ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ฯ (อ่าน 861)
  [2020-05-05] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 3/2563 (อ่าน 1302)
  [2020-04-30] กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ (ส่งผลงานหลังอบรม ๑ ปี) (อ่าน 606)
  [2020-04-28] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ กำหนดแผนขั้นตอนการกระจาย ฯ (อ่าน 664)
  [2020-04-23] จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมเรื่องหารือวุฒิการศึกษา (อ่าน 961)
  [2020-04-23] การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับภารกิจการลอกท่อระบายน้ำและการเก็บขนขยะ (อ่าน 649)
  [2020-04-21] งดการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ (อ่าน 757)
  [2020-02-28] รวบรวมรายชื่อข้าราชการครู พนักงานและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นขอรับการประเมิน ฯ (อ่าน 755)
  [2020-02-27] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 2/2563 (อ่าน 1058)
  [2020-02-24] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2/2563 (อ่าน 1441)
  [2020-02-24] อนุญาตให้พนักงานเทศบาลเดินทางไปต่างประเทศในระหว่างการลา ฯ (อ่าน 626)
  [2020-02-14] แจ้งกำหนดส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุงรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑ (อ่าน 659)
  [2020-02-14] ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ จำนวน ๓ ฉบับ (อ่าน 1452)
  [2020-02-14] ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ จำนวน 3 ฉบับ (อ่าน 1149)
  [2020-02-03] การหารือรณีพนักงานเทศบาลขอโอนย้าย (อ่าน 906)
  [2020-01-31] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 1/2563 (อ่าน 1004)
  [2020-01-31] การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (อ่าน 774)
  [2020-01-23] สำรวจข้อมูลข้าราชการครู พนักงานครูเพื่อขอรับประเมินเลื่อนวิทยฐานะ (อ่าน 772)
  [2020-01-23] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2563 (อ่าน 1342)
  [2020-01-10] สำรวจข้อมูลพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและครูผู้ดูแลเด็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 861)
  [2020-01-10] การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและกำหนดตำแหน่งของเทศบาล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (อ่าน 735)
  [2019-12-27] ส่งหนังสือสำเนา จำนวน 5 ฉบับ (อ่าน 1016)
  [2019-12-27] แจ้งผลการประเมินผลงานพนักงานเทศบาลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นระดับอาวุโส (อ่าน 771)
  [2019-12-23] การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (อ่าน 866)
  [2019-12-23] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 12/2562 (อ่าน 990)
  [2019-12-19] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 12/2562 (อ่าน 1188)
  [2019-12-11]  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณ๊พิเศษ ฯ (อ่าน 825)
  [2019-11-27] แจ้งเพื่อเวียนองค์กรปกครองท้องถิ่นทราบ และถือปฏิบัติ (อ่าน 1048)
  [2019-11-27] การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (อ่าน 901)
  [2019-11-26] การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (อ่าน 714)
  [2019-11-22] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 11/2562 (อ่าน 1128)
  [2019-11-22] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 11/2562 (อ่าน 1490)
  [2019-11-20] การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) แทนตำแหน่งที่ว่าง (อ่าน 656)
  [2019-11-18] การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้(ครั้งที่ 1 ปี2562) (อ่าน 1040)
  [2019-11-13] การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล ในคณะกรรมการกลาง (ก.ท.) แทนตำแหน่งว่าง ฯ (อ่าน 640)
  [2019-11-12] กำหนดส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยารอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) ฯ (อ่าน 620)
  [2019-11-12] แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครู รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ (กรณีปรับปรุง) (อ่าน 667)
  [2019-11-12] แจ้งพัฒนาการข้าราชการครูระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ฯ  (อ่าน 635)
  [2019-11-12] แจ้งผลการประเมินผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครู ฯ (อ่าน 601)
  [2019-11-05] การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์๋และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๓ (อ่าน 691)
  [2019-11-05] การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของ อบต. ประจำปี2562 (อ่าน 700)
  [2019-11-04] ตรวจสอบตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างเกิน 60 วัน (อ่าน 766)
  [2019-11-04] พนักงานเทศบาลขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ (อ่าน 625)
  [2019-11-01] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 10/2562 (อ่าน 1013)
  [2019-10-31] การบันทึกข้อมูลของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุค (อ่าน 728)
  [2019-10-31] สำรวจข้อมูลการพัฒนาข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 693)
  [2019-10-30] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไ (อ่าน 608)
  [2019-10-29] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 10/2562 (อ่าน 1165)
  [2019-10-28] การกำหนดแนวทางปฏิบัติกรณีครูผู้ดูแลเด็กที่ถุกสั่งให้ออกจากราชการ (อ่าน 656)
  [2019-10-18] พนักงานเทศบาลขออนุญาตไปต่างประเทศในระหว่างการลาและวันหยุดราชการ (อ่าน 697)
  [2019-10-10] การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับปรับปรุงโครงการสร้างส่วนราชการและกำหนดตำแหน่งของเทศบาล ครั้งที่ (อ่าน 719)
  [2019-10-04] แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะระด (อ่าน 763)
  [2019-10-01] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 9/2562 (อ่าน 1129)
  [2019-09-25] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9/2562 (อ่าน 1348)
  [2019-09-09] พนักงานเทศบาลขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ (อ่าน 729)
  [2019-09-06] การพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ำนวน ๙๘ คน (อ่าน 766)
  [2019-09-06] การได้รับเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาล องค์ (อ่าน 831)
  [2019-09-06] การขอยุบเลิกส่วนราชการระดับกลาง (อ่าน 781)
  [2019-09-05] สำรวจรายชื่อข้าราชการครูที่ประสงค์ขอรับการประเมิน เพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะระดับเชียวชาญพิเศษ รอบ ต.ค.  (อ่าน 653)
  [2019-09-05] หนังสือนำส่งจำนวน7 ฉบับ (อ่าน 962)
  [2019-09-04] หารือการนับระยะเวลาเกื้อกูลในการดำรงตำแหน่ง (อ่าน 787)
  [2019-09-04] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 8/2562 (อ่าน 1147)
  [2019-09-02] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 8/2562 (อ่าน 1119)
  [2019-08-30] พนักงานเทศบาลขออนุญาตไปต่างประเทศในระหว่างการลาและวันหยุดราชการ (อ่าน 686)
  [2019-08-30] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 8/2562 (อ่าน 928)
  [2019-08-22] กำหนดส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะใ (อ่าน 710)
  [2019-08-15] การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและกำหนดตำแหน่งของเทศบาล ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ (อ่าน 722)
  [2019-08-14] แจ้งแนวทางการปฏิบัติ ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทั่งไปเกี่ยว (อ่าน 918)
  [2019-08-13] ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ จำนวน 1 ฉบับ (อ่าน 1041)
  [2019-08-09] หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต (อ่าน 929)
  [2019-08-09] หลักเณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกัยการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๒ (อ่าน 830)
  [2019-08-08] รวบรวมชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ยื่นขอรับประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐา (อ่าน 795)
  [2019-08-08] ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ จำนวน ๒ ฉบับ (อ่าน 1307)
  [2019-08-08] ประกาศ ก.ท.จ. กระบี่ จำนวน 2 ฉบับ (อ่าน 1066)
  [2019-08-08] ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ จำนวน 1 ฉบับ (อ่าน 1029)
  [2019-08-08] ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ จำนวน 4 ฉบับ (อ่าน 1111)
  [2019-08-08] ประกาศ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 ฉบับ (อ่าน 1194)
  [2019-08-08] ประกาศ ก. อบต จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 ฉบับ (อ่าน 1073)
  [2019-08-06] ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ จำนวน 4 ฉบับ (อ่าน 1403)
  [2019-08-06] พนักงานเทศบาลขออนุญาตไปต่างประเทศในระหว่างวันลาและวันหยุดราชการ (อ่าน 625)
  [2019-08-01] โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ( Workshop) เพื่อส่เสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท (อ่าน 719)
  [2019-07-31] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 7/2562 (อ่าน 1094)
  [2019-07-31] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 7/2562 (อ่าน 1045)
  [2019-07-25] แจ้งผลสัมฤทธิ์การพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ( กรณเยียวยาผู้ที่ไม่ผ่า (อ่าน 698)
  [2019-07-25] แจ้งผลประเมินข้าราชการครู พนักงานครู และคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการ (อ่าน 743)
  [2019-07-25] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร  (อ่าน 646)
  [2019-07-23] เชิญประชุมพิจารณากำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และระดับคะแนน เพื่อใช้ในการประเมินโครงการ/กิจกรรม ตามมิต (อ่าน 631)
  [2019-07-18] การบันทีกข้อมูลปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 796)
  [2019-07-05] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 6/2562 (อ่าน 1254)
  [2019-07-01] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 6/2562 (อ่าน 1143)
  [2019-06-21] การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ รอบที่ 11 (อ่าน 898)
  [2019-06-20] การเตรียมข้อมูลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้อง (อ่าน 757)
  [2019-06-17] โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 (อ่าน 782)
  [2019-06-17] แผนปฏิบัติงานและมาตรการดำเนินโครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ประจำปี 2562 (อ่าน 685)
  [2019-06-13] ที่ กบ 0023.2-ว112เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม) (อ่าน 674)
  [2019-06-10] เชิญประชุมครู ก. ตามโครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ  (อ่าน 712)
  [2019-05-31] การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (อ่าน 860)
  [2019-05-30] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 5-2562 (อ่าน 1289)
  [2019-05-29] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 4/2562 (อ่าน 1329)
  [2019-05-24] กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๐ (ส่ผลงานหลังอบรม ๖ เดือน) (อ่าน 677)
  [2019-05-24] กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณ๊เยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๐ (อ่าน 627)
  [2019-05-24] แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุงรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ (อ่าน 611)
  [2019-05-02] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 4/2562 (อ่าน 1289)
  [2019-04-30] การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (อ่าน 895)
  [2019-04-30] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 4/2562 (อ่าน 1276)
  [2019-04-23] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายระจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมา (อ่าน 745)
  [2019-04-23] แจ้งมติคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท. และก.อบต.) เกี่ยวกับการบริหารงานบุค (อ่าน 1136)
  [2019-04-23] หารือการประเมินเพื่อปรับประเภทและระดับของเทศบาล จากเทศบาลสามัญเป็นเทศบาลประเภทสามัญ ระดับสูง (อ่าน 645)
  [2019-04-23] แจ้งผลงานการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญก (อ่าน 782)
  [2019-04-23] แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานเทศบาลครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ใ (อ่าน 822)
  [2019-04-23] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูเพื่อให้มีวิทยะฐานะครู (อ่าน 761)
  [2019-04-23] กำหนดเหตูผลความจำเป็นอย่างยิ่งกรณีการโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่บรรจุใหม่ (อ่าน 703)
  [2019-04-23] ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไ (อ่าน 1261)
  [2019-04-10]  การสำรวจข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนข้าราชการครูหรือพนักงานครู สายงานการสอนสังกัดองค์กรปกครองส่ว (อ่าน 623)
  [2019-04-01] พนักงานครูเทศบาลขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลา (อ่าน 719)
  [2019-04-01] พนักงานครูเทศบาลขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลา (อ่าน 685)
  [2019-03-29] แนวทางในการกำหนดระยะเวลาการปิดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 736)
  [2019-03-29] การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (อ่าน 763)
  [2019-03-27] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 3/2562 (อ่าน 1214)
  [2019-03-26] การกำหนดเลขที่ตำแหน่งของข้าราชการครู/พนักงานครูในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้ (อ่าน 843)
  [2019-03-25] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 3/2562 (อ่าน 1315)
  [2019-03-18] พนักงานเทศบาลขออนุญาตไปต่างประเทศเดินทาง (อ่าน 772)
  [2019-03-15] การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (อ่าน 787)
  [2019-03-15] การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในค (อ่าน 647)
  [2019-03-12] การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและการกำหนดตำแหน่งของเทศบาล ครั้งที่ ๒/๒๕ (อ่าน 671)
  [2019-03-12] การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและการกำหนดตำแหน่งของเทศบาล ครั้งที่ ๒/๒๕ (อ่าน 674)
  [2019-03-06] การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงบานเทศบาล และกรรมการผู้แทนองค์การบริหารสว่นตำบลใน (อ่าน 723)
  [2019-03-05] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 2/2562 (อ่าน 965)
  [2019-03-05] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2/2562 (อ่าน 1116)
  [2019-02-22] รายชื่อข้าราชการครู ที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ รอบเดือ (อ่าน 827)
  [2019-02-22] การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล (ปลัดเทศบาล) ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ (อ่าน 677)
  [2019-02-20] การประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ (อ่าน 764)
  [2019-02-12] การคัดเลือกปลัดเทศบาล เป็นกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ (อ่าน 684)
  [2019-02-12] เรื่องสำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีตำแหน่งครูผู้ช่วยว่างเเละประสงค์ให้คณะกรรมการกลางการสอบเเข่ง (อ่าน 793)
  [2019-02-12] ส่งสำเนาหนังสือสำนักงาน ก.จ ก.ท และ ก.อบต. จำนวน ๔ ฉบับ (อ่าน 1020)
  [2019-02-11] การบรรจุและเเต่งตั้งผู้สอบเเข่งขันได้ (อ่าน 830)
  [2019-02-11] หารือการนับระยะเวลาเกื้อกูลในการดำรงตำแหน่ง (อ่าน 782)
  [2019-02-11] แจ้งผลสัมฤทธิ์การพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น (กรณีเยียวยาผู้ที่ไม่ผ่าน (อ่าน 691)
  [2019-02-08] ประกาศ ก.ท.จ. กระบี่และ ก.อบต.จังหวัดกระบี่จำนวน ๒ ฉบับ (อ่าน 1347)
  [2019-02-08] การตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้ (อ่าน 670)
  [2019-01-31] การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (อ่าน 868)
  [2019-01-31] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 1/2562 (อ่าน 1216)
  [2019-01-24] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่1/2562 (อ่าน 1389)
  [2019-01-23] การประชุมคณะะกรรมการพิจารณาการขอปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและการกำหนดตำแหน่งของเทศบาล ครั้งที่ ๑/๒๕ (อ่าน 810)
  [2019-01-15] โครงการฝึกอบรม ฯ (อ่าน 927)
  [2019-01-15] แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนสู่วิทยาฐาน (อ่าน 795)
  [2019-01-15] บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (อ่าน 830)
  [2019-01-10] แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นสำหรั (อ่าน 1486)
  [2019-01-10] การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว (อ่าน 790)
  [2019-01-03] ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ จำนวน 1 ฉบับ (อ่าน 1083)
  [2019-01-03] ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 ฉบับ (อ่าน 1320)
  [2018-12-28] การบรรจุและแต่งผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภทและระดับต่ำกว่าที่สอบได้ (อ่าน 860)
  [2018-12-28] แนวทางปฎิบัติในการขอใช้บัญชี (อ่าน 837)
  [2018-12-28] ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ จำนวน 1 ฉบับ (อ่าน 956)
  [2018-12-26] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 12-2561 (อ่าน 1126)
  [2018-12-26] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 12/2561 (อ่าน 1241)
  [2018-12-18] ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 ฉบับ (อ่าน 1289)
  [2018-12-17] การสำรวจข้อมูลตำแหน่งศึกษานิเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๒ (อ่าน 952)
  [2018-12-07] หารือการเทียบระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเพื่อประโยชน์ในการเลื่อนระดับสูงขึ้น (อ่าน 814)
  [2018-11-28] การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (อ่าน 993)
  [2018-11-28] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 11/2561 (อ่าน 1392)
  [2018-11-26] การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (อ่าน 910)
  [2018-11-26] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 11-2561 (อ่าน 1225)
  [2018-11-23] ประกาศ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 ฉบับ (อ่าน 1316)
  [2018-11-23] ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ จำนวน 1 ฉบับ (อ่าน 1074)
  [2018-11-21] โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ ๒  (อ่าน 839)
  [2018-11-16] ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ (อ่าน 871)
  [2018-11-16] โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประม (อ่าน 725)
  [2018-11-16] โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชียวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ (อ่าน 707)
  [2018-11-14] หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (อ่าน 802)
  [2018-11-14] กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๙ (ส่งผลงานหลังอบรม ๑ ปี ) (อ่าน 709)
  [2018-11-14] แนวทางการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตาแหน่งสายงานผู้บริหาร (อ่าน 777)
  [2018-11-13] โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเ (อ่าน 777)
  [2018-11-13] โครงการฝึกอบรม หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ เพิ่มเติม (อ่าน 721)
  [2018-11-12] องค์การบริการส่วนจังหวัดกระบี่ได้หารือไปยังสำนักงาน ก.จ (อ่าน 747)
  [2018-11-08] การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๒ (อ่าน 807)
  [2018-11-08] แนวทางในการพิจารณาคุณบัติของราชการส่วนท้องถิ่นที่จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๒ (อ่าน 750)
  [2018-11-02] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไ (อ่าน 711)
  [2018-11-02] หารือการจ่ายเงินเดือน และค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น และค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่น (อ่าน 752)
  [2018-10-31] โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ (อ่าน 772)
  [2018-10-31] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 10/2561 (อ่าน 1099)
  [2018-10-30] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 10/2561 (อ่าน 1366)
  [2018-10-26] พนักงานครูเทศบาลขออนุญาตลากิจต่างประเทศ (อ่าน 725)
  [2018-10-26] กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้รับการประเมินรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ (ส่งผลงานหลังอบรม ๖ เดือน ) (อ่าน 704)
  [2018-10-18] การประชุมอนุโครงสร้างของเทศบาล ครั้งที่ ๕- ๒๕๖๑ จำนวน ๒ ฉบับ (อ่าน 809)
  [2018-10-16] สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ (อ่าน 1030)
  [2018-10-12] โครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (อ่าน 878)
  [2018-10-11] ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสมรรถนะความสามารถของบุคลากรท้องถิ่น ด้วยมาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล (Digtal (อ่าน 792)
  [2018-10-10] โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ ๗๓ (อ่าน 778)
  [2018-10-05] ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ จำนวน 2 ฉบับ (อ่าน 1205)
  [2018-10-05] ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 ฉบับ (อ่าน 1466)
  [2018-10-05] ขอความอนุเคราะห์บุคลากร (อ่าน 849)
  [2018-10-03] การให้ได้รับเงินเดือนกรณีการรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 779)
  [2018-09-27] การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สายงานการสอน (อ่าน 916)
  [2018-09-26] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 9/2561 (อ่าน 1123)
  [2018-09-25] มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9/2561 (อ่าน 1443)
  [2018-09-14] การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (อ่าน 968)
  [2018-09-04] พนักงานเทศบาลขออนุญาตไปต่างประเทศ (อ่าน 850)
  [2018-09-04] พนักงานเทศบาลขออนุญาตไปต่างประเทศ (อ่าน 789)
  [2018-09-03] สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (อ่าน 941)
  [2018-08-30] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 8/2561 (อ่าน 1235)
  [2018-08-29] แจ้งผลการประเมินข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นรอบเดือนต (อ่าน 867)
  [2018-08-29] สำรวจและบันทึกข้อมูลเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) และเงินทุนการศึก (อ่าน 760)
  [2018-08-28] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 8/2561 (อ่าน 1289)
  [2018-08-22] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอ (อ่าน 800)
  [2018-08-22] ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไ (อ่าน 1395)
  [2018-08-22] กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ (อ่าน 758)
  [2018-08-21] การบันทึกข้อมูลนายทะเบียนประวัติ ผู้ช่วยนายทะเบียนประวัติ (อ่าน 734)
  [2018-08-16] การกำหนดตำแหน่งระดับประธานกรรมการสอบสวนมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาและการดำเนินการทางวินัย (อ่าน 758)
  [2018-08-16] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (อ่าน 750)
  [2018-08-14] การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณษการขอปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและการกำหนดตำแหน่งของเทศบาล ครั้งที่ ๔/ (อ่าน 767)
  [2018-08-10] ส่งตัวผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ (เพิ่มเติม)กลับ (อ่าน 794)
  [2018-08-06] โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ ืเรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ (อ่าน 769)
  [2018-08-03] ตรวจสอบรายชื่อ ข้าราชการครูพนักงานครูฯ ที่ขอยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยะฐานะระดับชำนาญการพิเศ (อ่าน 748)
  [2018-08-03] สำรวจรายชื่อ ข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษาก (อ่าน 757)
  [2018-08-02] กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ( ส่งผลงานหลังอบรม ๓ เดือน) (อ่าน 698)
  [2018-08-02] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 7/2561 (อ่าน 1031)
  [2018-08-02] การเทียบเท่าหลักสูตรการฝึกอบรมตามตำแหน่งสายงานเดิมของสถาบันพัฒนาบุคคลากรท้องถิ่นกับสูตรการฝึกอบรมข้า (อ่าน 763)
  [2018-08-01] การแจกจ่ายคู่มือระเบียบกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๑ (อ่าน 837)
  [2018-08-01] แจ้งหนังสือกรมส่งเสริมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่องโครงการฝึกอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การบริหารของนักบ (อ่าน 732)
  [2018-07-31] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 7/2561 (อ่าน 1219)
  [2018-07-24] การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (อ่าน 835)
  [2018-07-20] ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพื่อให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (อ่าน 919)
  [2018-07-20] การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขัน (อ่าน 986)
  [2018-07-19] การสำรวจจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 719)
  [2018-07-19] ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ จำนวน ๒ ฉบับ (อ่าน 1450)
  [2018-07-19] ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ จำนวน 2 ฉบับ (อ่าน 1246)
  [2018-07-18] การดำเนินการเกี่ยวกับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่บรรจุและแต่งตั้งใหม่ (อ่าน 860)
  [2018-07-18] แจ้งหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง โครงการฝึกอบรมข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่บรรจุ (อ่าน 764)
  [2018-07-12] การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 และการจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องร (อ่าน 1013)
  [2018-07-09] แจ้งผลสัมฤทธิ์การพัฒนาครูข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น กรณีเยียวยาผู้ที่ไม่ผ (อ่าน 737)
  [2018-07-09] แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนา (อ่าน 773)
  [2018-07-04] โครงการอบรม หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ เพิ่มเติม (อ่าน 811)
  [2018-07-03] การดำเนินภารกิจการบริหารงานบุคคลเป็นภารกิจจำเป็นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 824)
  [2018-06-28] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 6/2561 (อ่าน 1228)
  [2018-06-28] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 6/2561 (อ่าน 998)
  [2018-06-22] การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 และการจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องร (อ่าน 934)
  [2018-06-13] การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและการกำหนดตำแหน่งของเทสบาล ครั้งที่ 3/ (อ่าน 836)
  [2018-06-08] ประกาศ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ จำนวน ๑ ฉบับ (อ่าน 1568)
  [2018-06-08] ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ จำนวน 1 ฉบับ (อ่าน 1220)
  [2018-06-07] เชิญประชุมชี้แจงการสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างของ อปท. (อ่าน 943)
  [2018-06-07] การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 948)
  [2018-05-31] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 6/2561 (อ่าน 1322)
  [2018-05-31] สำรวจข้อมูลตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 906)
  [2018-05-30] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 5/2561 (อ่าน 1253)
  [2018-05-24] กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๙ (ส่งผลงานหลังอบรม ๖ เดือน (อ่าน 770)
  [2018-05-24] กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ (อ่าน 738)
  [2018-05-23] ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี2561 เพิ่มเติม (อ่าน 806)
  [2018-05-18] การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (อ่าน 993)
  [2018-05-17] การจัดสรรอัตราข้าราชการครู/พนีกงานครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่สังกัดพัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้อ (อ่าน 920)
  [2018-05-16] การตรวจสอบเลขที่ตำแหน่งใหม่ ๑๒ หลักของข้าราชการครูที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 854)
  [2018-05-09] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนถ่ายโอนบุคลากรไตรมาส (อ่าน 762)
  [2018-05-08] ซักซ้อมแนวทางการคัดเลือกสายงานผู้ปฏิบัติ สายงานการสอน และสายงานนิเทศการศึกษา (อ่าน 803)
  [2018-05-08] แก้ไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นและประเภทอำนวยการท้อง (อ่าน 861)
  [2018-05-08] ซักซ้อมแนวทางการให้โอนและการรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น (อ่าน 916)
  [2018-05-04] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 4/2561 (อ่าน 1263)
  [2018-05-04] ซํกซ้อมแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการงานข้าราชการหรือพนักงานครู เพื่อให้มีวิทยฐานะ (อ่าน 922)
  [2018-05-04] ประกาศชื่อผู้สิทธิเข้ารับการสรรหาภาคเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารและกำหนดวันเวลา สถ (อ่าน 758)
  [2018-05-02] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 4/2561 (อ่าน 1675)
  [2018-04-26] การชี้แจงเหตุผลและข้อเท็จจริงกรณีที่มีเหตุอันไม่อาจคาดหมายจนไม่สามารถยื่นเสนอขอรับการประเมินฯ (โบนัส (อ่าน 862)
  [2018-04-26] แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุงรอบเดือนตุลาคม 2559 (อ่าน 814)
  [2018-04-09] การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอปรับปรุงโครงสร้างสว่นราชการและกำหนดตำแหน่งของเทศบาล ครั้งที่ ๒/๒๕๖ (อ่าน 898)
  [2018-04-09] การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอปรับปรุงโครงสร้างสว่นราชการและกำหนดตำแหน่งของเทศบาล ครั้งที่ ๒/๒๕๖ (อ่าน 852)
  [2018-03-30] มติ ก.ท.จ กระบี่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ (อ่าน 1331)
  [2018-03-28] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 3/2561 (อ่าน 1438)
  [2018-03-22] โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาการพิเศษและเชี่ยวชาญประจ (อ่าน 844)
  [2018-03-14] แจ้งผลการประเมินข้าราชการครู พนักงานครูฯ เพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ(กรณีเยียวยารอบเดือ (อ่าน 949)
  [2018-03-12] กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2560 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน (อ่าน 882)
  [2018-03-12] กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูฯ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยว (อ่าน 869)
  [2018-03-12] แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประ (อ่าน 838)
  [2018-03-09] แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครูฯ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือนตุลาคม 2559 (อ่าน 872)
  [2018-03-09] แจ้งผลสัมฤทธิ์การพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูฯ (กรณีเยียวยาผู้ไม่ผ่านการประเมินผลงานด้านที่ 3 รอบเมษ (อ่าน 835)
  [2018-03-08] มติ ก.ท.จ. กระบี่ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ (อ่าน 1073)
  [2018-03-05] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2/2561 (อ่าน 1322)
  [2018-02-23] การรายงานข้อมูลข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ยื่นขอรับการประเมินฯ ในรอบเดื (อ่าน 905)
  [2018-02-12] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 1/๒๕๖1 (อ่าน 1295)
  [2018-02-09] ประกาศ ก.อ.บ.ต.จังหวัดกระบี่ จำนวน ๓ ฉบับ (กบ ๐๐๒๓.๒ - ว ๖๗๙ ลง ๘ ก.พ ๖๑ ) (อ่าน 1445)
  [2018-02-09] ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ จำนวน ๓ ฉบับ (กบ ๐๐๒๓.๒-ว๖๗๘ ลง ๘ ก.พ. ๖๑ ) (อ่าน 1108)
  [2018-01-29] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2561 (อ่าน 1665)
  [2018-01-16] สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ (อ่าน 1207)
  [2018-01-16] การจัดทำประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับบริหารบุคคลของ อบจ. เทศ และ อบต. (อ่าน 1327)
  [2018-01-16] ซักซ้อมการปรับปรุงตำแหน่งปลัดเทศบาล จากระดับต้น ระดับกลาง ตามบทเฉพาะกาล (อ่าน 846)
  [2018-01-15] การประุชมคณะกรรมการพิจารณาการขอปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการกำหนดตำแหน่งของเทศบาล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (อ่าน 870)
  [2018-01-15] การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและการกำหนดตำแหน่งของเทศบาล ครั้งที่ ๑/ (อ่าน 842)
  [2018-01-10] การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (อ่าน 1371)
  [2018-01-10] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาส2 (อ่าน 810)
  [2017-12-26] แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ (อ่าน 1031)
  [2017-12-25] แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ (อ่าน 1099)
  [2017-12-22] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 12/2560 (อ่าน 1429)
  [2017-12-07] การอนุญาตผู้สมัครเข้าการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (อ่าน 920)
  [2017-12-04] โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (อ่าน 874)
  [2017-12-04] โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญประจำปีงบประมาณ พ.ศ (อ่าน 871)
  [2017-11-30] ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บร (อ่าน 1159)
  [2017-11-30] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 11/2560 (อ่าน 1390)
  [2017-11-29] แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล (อ่าน 810)
  [2017-11-29] แต่งตั้งอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเทศบาล (อ่าน 890)
  [2017-11-29] แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล (อ่าน 937)
  [2017-11-29] แจ้งมติ ก.ท.จ กระบี่ ครั้งที่ 11/2560 (อ่าน 1157)
  [2017-11-17] การคัดเลือกกรรมการผู้แทน อบจ และกรรมการผู้แทนเทศบาลใน ก.จ และ ก.ท. (อ่าน 901)
  [2017-11-14] แก้ไขเอกสารการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี 2561 (อ่าน 887)
  [2017-11-14] การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 989)
  [2017-11-14] โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่นฯ (อ่าน 827)
  [2017-11-08] การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2561 (อ่าน 975)
  [2017-10-31] บันทึกข้อมูลเลขตำแหน่ง (อ่าน 1090)
  [2017-10-31] สำรวจข้อมูลอัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินตอบแทนรายเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (อ่าน 844)
  [2017-10-25] การบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตามมาตรา ๓๕ (อ่าน 962)
  [2017-10-20] แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนา (อ่าน 877)
  [2017-10-20] มติ ก.ท.จ กระบี่ ครั้งที่ 10/2560 (อ่าน 1351)
  [2017-10-20] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 10/2560 (อ่าน 1409)
  [2017-10-11] ประกาศ ก.ท.จ. กระบี่ เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเ (อ่าน 938)
  [2017-10-11] ประกาศ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกระบี่ เรื่อง หลักเก (อ่าน 1136)
  [2017-10-04] กำหนดสถานที่สอบแข่งขันตำแหน่งนักสันทนาการปฏิบัติการ และตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ (อ่าน 873)
  [2017-10-04] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ (อ่าน 846)
  [2017-10-03] ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. (อ่าน 870)
  [2017-09-29] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ (อ่าน 1081)
  [2017-09-28] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9/2560 (อ่าน 1548)
  [2017-09-28] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 9/2560 (อ่าน 1230)
  [2017-09-22] กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ (ส่งผลงานหลังอบรม ๓ เดือน (อ่าน 831)
  [2017-09-22] ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกก (อ่าน 914)
  [2017-09-18] โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ป (อ่าน 817)
  [2017-09-15] การปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเชี่ยวชาญพิเศษขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 815)
  [2017-09-15] การแต่งคณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานตำบล ให้ดำรงแหน่ง (อ่าน 815)
  [2017-09-14] แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครูบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึั้น (อ่าน 863)
  [2017-09-14] การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 957)
  [2017-09-13] การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรประจำปีงบประมาณ (อ่าน 892)
  [2017-09-12] ระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกตำแหน่งสายงานผ (อ่าน 862)
  [2017-09-11] การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและกำหนดตำแหน่งของเทศบาล ครั้งที่ ๕/๒๕๖ (อ่าน 846)
  [2017-08-31] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 8/2560 (อ่าน 1524)
  [2017-08-30] แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ (อ่าน 1055)
  [2017-08-24] สรุปผลการประชุม ก.จ.ก.ท. และก.อบต.ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 31กรกฎาคม ๒๕๖๐ (อ่าน 1035)
  [2017-08-23] การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๖๐ (อ่าน 955)
  [2017-08-17] การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและการกำหนดตำแหน่งของเทศบาล ครั้งที่ ๔/๒๕ (อ่าน 872)
  [2017-08-15] ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดำรงตำแหน่งส (อ่าน 1205)
  [2017-08-15] กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ (อ่าน 828)
  [2017-08-11] ขอความร่วมมือคัดเลือกทันตาภิบาลดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ (อ่าน 803)
  [2017-08-11] ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการติดตามประเมินผลและพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลของข้าราชการท้องถิ่น (อ่าน 914)
  [2017-08-10] การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 1038)
  [2017-08-07] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 7/2560 (อ่าน 1264)
  [2017-08-02] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 7/2560 (อ่าน 1179)
  [2017-07-24] สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 949)
  [2017-07-13] แจ้งหนังสือแนวทางปฏิบัติ จำนวน 5 เรื่อง (อ่าน 1522)
  [2017-07-11] การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 1356)
  [2017-06-29] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 6/2560 (อ่าน 1477)
  [2017-06-27] มติก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 6/2560 (อ่าน 1299)
  [2017-06-27] ชี้แจงข้อเท็จจริงโครงการหลักสูตร ขั้นตอนและการวิธีการสอบแข่งขันคัดเลือกตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น (อ่าน 960)
  [2017-06-16] การจัดอบรมเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 1014)
  [2017-06-16] การจัดอบรมเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 852)
  [2017-06-16] สรุปผลผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (อ่าน 1079)
  [2017-06-16] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการและพนักง (อ่าน 1028)
  [2017-06-14] การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่๘/๒๕๖๐ (อ่าน 963)
  [2017-06-06] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 5/2560 (กบ๐๐๒๓.๒/ว๗๒ ลอ.๒ มิ.ย.๒๕๖๐) (อ่าน 1434)
  [2017-06-06] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 5/2560 (กบ๐๐๒๓.๒/ว๒๒๘๐ ลอ. ๒ มิ.ย. ๒ (อ่าน 1167)
  [2017-06-01] แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบบัญชีการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 933)
  [2017-05-31] การโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น (อ่าน 1049)
  [2017-05-25] ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคล มาเพื่อทราบ และถือเป็นแนวปฏิบัติ สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปรครอง (อ่าน 912)
  [2017-05-25] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไ (อ่าน 827)
  [2017-05-17] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๐ เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไ (อ่าน 849)
  [2017-05-15] การแจกจ่ายคู่มือกฏหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๙ (อ่าน 1136)
  [2017-05-15] การแจกจ่ายคู่มือระเบียบกฎหมายการบริหารงานบุคคล (อ่าน 992)
  [2017-05-08] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 4/2560 (อ่าน 1282)
  [2017-05-02] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 4/2560 (อ่าน 1278)
  [2017-04-19] ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 1134)
  [2017-04-05] เร่งรัดและติดตามผลดำเนินการบันทึกโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ ๑ (อ่าน 966)
  [2017-04-04] หารือการเทียบตำแหน่งข้าราชการองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น (อ่าน 1077)
  [2017-03-30] มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 3/2560 (อ่าน 1462)
  [2017-03-29] มติ ก.ท.จ. กระบี่ครั้งที่ 3/2560 (อ่าน 1228)
  [2017-03-09] การปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๘/๒๕๖๐ (อ่าน 1016)
  [2017-03-06] มติ ก.ท.จ. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2/2560 (อ่าน 1144)
  [2017-03-02] ขอให้ตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถ (อ่าน 928)
  [2017-03-01] มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2/2560 (อ่าน 1428)
  [2017-03-01] การสำรวจตำแหน่งว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 1164)
  [2017-02-28] ด่วนที่สุด การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ประจ (อ่าน 874)
  [2017-02-27] ซักซ้อมแนวทางการบริหารบุคคลของลูกจ้างประจำ (อ่าน 1036)
  [2017-02-21] แบบตรวจสำนวนการสอบสวนทางวินัยข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 979)
  [2017-02-20] ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท.และก.อบต. (อ่าน 1086)
  [2017-02-16] แบบประเมินการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (อ่าน 1151)
  [2017-02-10] การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและการำกหนดตำแหน่งของเทศบาล ครั้งที่ ๑/ (อ่าน 947)
  [2017-02-08] แจ้งผลการประชุม ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.ครั้งที่๑๒-๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ ธค ๒๕๕๙ (อ่าน 1101)
  [2017-02-08] รายงานผลการคัดเลือกหน่อยงานกลางในการดำเนินการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 877)
  [2017-02-07] การเทียบตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ในการขอกลับเข้ารับราชการ (อ่าน 847)
  [2017-02-07] เชิญประชุมผ่านระบบ Wed Conference (อ่าน 849)
  [2017-02-03] มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานทะเบียน (อ่าน 891)
  [2017-02-02] การกำหนดตำแหน่งและสายงานไม่เป็นไปตาใโครงการสร้างส่วนราชการ (อ่าน 940)
  [2017-02-02] การกำเนินการสอบแข่งขันบุคคลดพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 1013)
  [2017-02-02] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2560 (อ่าน 1321)
  [2017-02-01] เร่งรัดและติดตามผลดำเนินการบันทึกโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ ๑ (อ่าน 862)
  [2017-02-01] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่1/2560 (อ่าน 1205)
  [2017-02-01] แจ้งยอดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2560 สำหรับการสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน ไตรมาสที่ 2 (อ่าน 810)
  [2017-01-25] การเลื่อนขั้นเงินเดือนปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2559) (อ่าน 1013)
  [2017-01-23] ขอความอนุเคาระห์สำรวจข้อมูลความต้องการอัตรากำลังคนภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ_1 (อ่าน 928)
  [2017-01-05] แก้ไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยการประเมินระดับอาวุโส ในแบบ(อบจ.๒)(ท.๒)(อบต.๒) (อ่าน 1395)
  [2017-01-05] มติก.อบต จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 12/2559 (อ่าน 1409)
  [2017-01-05] มติ ก.ท.จ.กรบี่ ครั้งที่ ๑๒ /๒๕๕๙ (อ่าน 1238)
  [2017-01-05] การกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับเชียวชาญ (อ่าน 872)
  [2017-01-04] ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (อ่าน 1821)
  [2016-12-30] ประกาศกำหนดหลักเเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารบุคคลของเทศบาล (อ่าน 1326)
  [2016-12-27] แนวทางการกำหนดค่าคะแนนการได้รับเงินเดือนกรณีการคัดเลือกเพื่อคำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (อ่าน 980)
  [2016-12-27] การรับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทวิชาการ ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(วช) (อ่าน 937)
  [2016-12-20] หารือลักษณะต้องห้ามการรับราชการกรณีต้องโทษจำคุกแต่ให้รอลงอาญา (อ่าน 898)
  [2016-12-20] การพิจารณาอัตราเงินเดือนในการเลื่อนระดับที่สูงขึ้นของตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งประเภทวิชาการ (อ่าน 995)
  [2016-12-07] การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ (ก.ท.จ) (อ่าน 850)
  [2016-12-06] การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประดภทอำนวยการท้องถิ่น (อ่าน 1056)
  [2016-12-06] การนับระยะการดำรงตำแหน่งในสายงานกรณีมีคำสั่งให้กลับไปดำรงตำแหน่งเดิม (อ่าน 916)
  [2016-12-06] แนวทางการกำหนดค่าคะแนนการได้รับเงินเดือนกรณีการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (อ่าน 870)
  [2016-12-06] กรณีรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมายงานให้รองปลัดองค์การ (อ่าน 890)
  [2016-11-28] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 11/2559 (อ่าน 1544)
  [2016-11-28] cมติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ (อ่าน 1187)
  [2016-11-25] การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล ใในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ (อ่าน 849)
  [2016-11-25] การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล กรณีครบวาระ (อ่าน 840)
  [2016-11-24] การคัดเลือกกรรมการผู้แทน อบต. ใน ก.อบต.จังหวัดกระบี่ (ประธานสภา อบต.) (อ่าน 984)
  [2016-11-08] ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากร อปท ในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (อ่าน 993)
  [2016-11-08] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร  (อ่าน 942)
  [2016-11-07] การคัดเลือกปลัดอ.บ.ต. เป็นกรรมการผู้แทน (อ่าน 929)
  [2016-11-07] การคัดเลือกปลัดเทศบาล เป็นกรรมการผู้แทน (อ่าน 897)
  [2016-11-01] โครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะท (อ่าน 963)
  [2016-10-28] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 10/2559 (อ่าน 1428)
  [2016-10-28] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่10/2559 (อ่าน 1360)
  [2016-10-26] โครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ ระยะที่ 1  (อ่าน 1119)
  [2016-10-19] การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ แทนตำแหน่งที่ว่าง (อ่าน 884)
  [2016-10-07] ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคคลกรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ ๑ (อ่าน 1045)
  [2016-09-30] การคัดเลือก ก.ก ผู้แทน ปลัดเทศบาลและปลัดอบต. เป็นกรรมการผู้แทนในก.กลาง (อ่าน 981)
  [2016-09-28] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9/2559 (อ่าน 1418)
  [2016-09-28] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 9/2559 (อ่าน 1333)
  [2016-09-26] การคัดเลือกกรรมการผู้แทนปลัดเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และกรรมการผู้แทนปลัด อบต. ในคณะกรรมก (อ่าน 937)
  [2016-09-19] ยืนยันข้อมูลการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการสนุน (อ่าน 1022)
  [2016-09-14] ดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้อนถิ่น (อ่าน 1358)
  [2016-09-08] ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ จำนวน 1 ฉบับ (อ่าน 1369)
  [2016-09-08] ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ จำนวน 3 ฉบับ (อ่าน 1392)
  [2016-09-08] ประกาศ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ จำนวน ๓ ฉบับ (อ่าน 1955)
  [2016-09-06] การกำหนดตัวชี้วัดในการประเมินการกำหนดระดับตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการ แล (อ่าน 938)
  [2016-09-06] หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (อ่าน 956)
  [2016-09-06] การเทียบตำแหน่งนักบริหารงานช่างกับตำแหน่งนักบริหารงานช่างสุขาภิบาลเป็นสายงานที่มีลักษณะด้านเดีบว (อ่าน 805)
  [2016-09-06] แนวทางการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (อ่าน 964)
  [2016-09-05] แนวทางการกำหนดค่าคะแนนการได้รับเงินเดือนกรณีการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (อ่าน 915)
  [2016-09-05] แบบประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 1135)
  [2016-09-05] มาตรการชะลอการสอบแข็งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 906)
  [2016-09-05] การกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับเชี่ยวชาญ (อ่าน 817)
  [2016-09-05] หลักสูตรและคุณสมบัติผู้มีสิทธิคัดเลือกสูงขึ้นและสอบให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองและหัวหน้าฝ่าย ในกองท (อ่าน 920)
  [2016-09-02] หารือการเลื่อนระดับและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นประเภททั่วไปจากระดับการปฏิบัติงานเป็น (อ่าน 919)
  [2016-09-02] แนวทางการปรับปรุงตำแหน่งสายงานผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง (อ่าน 1022)
  [2016-09-02] การจัดตั้งกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน (อ่าน 867)
  [2016-09-02] แนวทางการปฎิบัติกรณีปลัดองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นผุ้ปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นถูกกล่าว (อ่าน 889)
  [2016-09-02] แนวทางการกำหนดค่าคะแนนการได้รับเงินเดือนกรณีการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งในระดับสูง (อ่าน 851)
  [2016-09-02] การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างด้วยวิธีการรับโอนและคัดเลือกเพื่อรับโอน (อ่าน 900)
  [2016-09-01] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 8/2559 (อ่าน 1027)
  [2016-08-26] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 8/2559 (อ่าน 1390)
  [2016-08-26] การจัดทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 948)
  [2016-08-23] การคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (อ่าน 962)
  [2016-08-10] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสบับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร เ (อ่าน 928)
  [2016-08-05] การสำรวจจำนวนนักสังคมสงเคาะห์ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 972)
  [2016-08-05] ขอทราบต้องการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปีงบประมาณ 2560 (อ่าน 854)
  [2016-08-03] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 7/2559 (อ่าน 1312)
  [2016-08-01] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ 7/2559 (อ่าน 1677)
  [2016-07-12] การกำหนดตำแหน่งระดับประธานกรรมการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไป ฯลฯ (อ่าน 1045)
  [2016-07-12] ซักซ้อมหลักสูตรที่ใช้เป็นคุณสมบัติในการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแ (อ่าน 1037)
  [2016-07-12] แนวทางการแก้ไขปัญหาและผลกระทบจากการปรับโครงสร้างเทศบาล (อ่าน 903)
  [2016-07-12] การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ แทนตำแหน่งที่ว่าง (อ่าน 888)
  [2016-07-12] หารือการเทียบระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเพื่อประโยชน์ในการเลื่อนระดับสูงขึ้น (อ่าน 1035)
  [2016-06-30] แนวทางการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (อ่าน 1131)
  [2016-06-30] การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่(ก.ท.จ.กระบี่) (อ่าน 914)
  [2016-06-29] มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ 6/2559  (อ่าน 1496)
  [2016-06-29] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 6/2559 (อ่าน 1247)
  [2016-06-09] แนวทางปฏิบัติกรณีมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย การให้ออกจากราช (อ่าน 1339)
  [2016-06-09] แจ้งมติ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ในการแก้ไขคำผิดคำแนะนำและแนวทางปรับแก้มาตรฐานทั่วไปในระบบแท่ง (อ่าน 1112)
  [2016-06-09] แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้โอกาสผู้ติดเชื้อเอดส์ คนพิการ และผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดซึ่งพ้นจากสภาพ (อ่าน 864)
  [2016-06-09] การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน (อ่าน 1170)
  [2016-06-03] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 5/2559 แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 5/255 (อ่าน 1238)
  [2016-05-31] มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ 5/2559  (อ่าน 1536)
  [2016-05-11] ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 ฉบับ  (อ่าน 1938)
  [2016-05-11] ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ จำนวน 1 ฉบับ (อ่าน 1321)
  [2016-04-29] หารือการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด (อ่าน 975)
  [2016-04-29] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 4/2559 (อ่าน 1376)
  [2016-04-29] มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ 4/2559 (อ่าน 1605)
  [2016-04-12] ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ จำนวน 2 ฉบับ (อ่าน 2018)
  [2016-04-12] ประกาศ ก.ท.จ จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 ฉบับ (อ่าน 1357)
  [2016-04-12] การกำหนดสมรรถนะเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้อง (อ่าน 1207)
  [2016-04-12] การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงาน (อ่าน 1606)
  [2016-04-08] การดำเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง (อ่าน 1517)
  [2016-04-01] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 3/2559 (อ่าน 1398)
  [2016-04-01] มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 3/2559 (อ่าน 1482)
  [2016-03-24] การบันทึกข้อมูลจำนวน ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และค่าตอบแทนของข้าราชการฝ่ายการเมืองของ อปท.ฯ (อ่าน 1115)
  [2016-03-16] ซักซ้อมการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 1160)
  [2016-03-11] การระบุตำแหน่งและการเปลี่ยนบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐจากระบบซี ฯ (อ่าน 1323)
  [2016-03-11] มาตรการระงับการดำเนินการบริหารงานบุคคลของ อปท. (อ่าน 1155)
  [2016-03-11] แนวทางการดำเนินการตามบทเฉพาะกาลในมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างและระดับตำแหน่งในระบบใหม่ (อ่าน 1302)
  [2016-03-10] ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ จำนวน 7 ฉบับ (อ่าน 2284)
  [2016-03-10] ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ จำนวน 7 ฉบับ (อ่าน 1620)
  [2016-03-04] ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ จำนวน 2 ฉบับ (อ่าน 1518)
  [2016-03-04] ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ จำนวน 2 ฉบับ (อ่าน 2051)
  [2016-03-03] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการลงโทษทางวินัยให้เป็นไปตามมติ ครม.  (อ่าน 1527)
  [2016-03-03] ข้อร้องเรียนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 1296)
  [2016-03-03] ซักซ้อมแนวทางการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) (อ่าน 1190)
  [2016-03-03] ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคล (อ่าน 1020)
  [2016-02-29] สำรวจข้อมูลอัตรากำลังตำแหน่งศึกษานิเทศก์ฯ (อ่าน 1052)
  [2016-02-29] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2/2559 (อ่าน 1290)
  [2016-02-29] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 2/2559 (อ่าน 1073)
  [2016-02-15] แจ้งหนังสือเพื่อถือปฏิบัติ จำนวน 3 เรื่อง (อ่าน 1891)
  [2016-02-10] ขอจัดตั้งฝ่ายและกำหนดกรอบอัตรากำลังของเทศบาล โดยไม่ผ่านความเห็น ก.ท. (อ่าน 996)
  [2016-02-10] แก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น (อ่าน 1279)
  [2016-02-10] หารือการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณี คุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (อ่าน 869)
  [2016-02-10] หารือกรณีการเข้าสู่ตำแหน่งปลัดเทศบาลของเทศบาลขนาดกลาง (เดิม) ไม่ถูกต้อง (อ่าน 886)
  [2016-02-10] การกำหนดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 1171)
  [2016-02-02] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2559 (อ่าน 1763)
  [2016-02-02] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 1/2559 (อ่าน 1543)
  [2016-02-02] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 13/2558 (อ่าน 1281)
  [2016-01-28] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 13/2558 (อ่าน 1399)
  [2016-01-26] หนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติ จำนวน 6 เรื่อง (อ่าน 2281)
  [2016-01-15] ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.ฯ (อ่าน 1972)
  [2016-01-15] ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาลฯ (อ่าน 1318)
  [2016-01-12] ซักซ้อมแนวทางการคำนวนภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 1594)
  [2016-01-12] แนวทางวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (อ่าน 1389)
  [2016-01-11] แนวทางการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง ป (อ่าน 1401)
  [2016-01-11] เชิญประชุมหัวหน้าสำนักปลัดและนักทรัพยากรบุคคล (อ่าน 998)
  [2016-01-07] แจ้งระงับการดำเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 1037)
  [2016-01-07] การกำหนดหลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 1125)
  [2016-01-05] มาตรการระงับการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว (อ่าน 959)
  [2016-01-05] แจ้งระงับการดำเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 1017)
  [2016-01-05] แนวทางการปรับเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และการปรับค่าจ้างลูกจ้างประจำของ อปท. (อ่าน 1443)
  [2015-12-29] การประชุม ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 13/2558 (อ่าน 1657)
  [2015-12-29] ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ 4 ฉบับ (อ่าน 2808)
  [2015-12-29] ประกาศ ก.ท.จ. กระบี่ 4 ฉบับ (อ่าน 1885)
  [2015-12-29] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 12/2558 (อ่าน 1454)
  [2015-12-29] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 12/2558 (อ่าน 1658)
  [2015-12-15] เชิญประชุมชี้แจงการจัดทำบัญชีจัดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแห (อ่าน 1129)
  [2015-12-14] มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ (อ่าน 1484)
  [2015-11-30] มติก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ (อ่าน 1536)
  [2015-11-30] การจัดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง (ระบบแท่ง) (อ่าน 1389)
  [2015-11-27] มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง( ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (อ่าน 1942)
  [2015-11-17] สำรวจข้อมูลอัตรากำลังพนักงานส่วนท้องถิ่นประกอบการจัดทำโครงสร้างบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งในระบบแท่ง (อ่าน 1252)
  [2015-11-12] มอบหมายผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ เป็นคณะอนุกรรมการและเลขานุการฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 996)
  [2015-11-12] แต่งตั้งอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพฯ ของเทศบาล (อ่าน 912)
  [2015-11-12] แต่งตั้งอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบล (อ่าน 1010)
  [2015-11-12] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน (อ่าน 870)
  [2015-11-09] ประกาศ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 ฉบับ (อ่าน 1938)
  [2015-11-09] ประกาศ ก.ท.จ จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 ฉบับ (อ่าน 1319)
  [2015-11-05] หารือแนวทางปฏิบัติกรณีรองนายกองค์การบริการส่วนังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อ่าน 933)
  [2015-11-03] มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 10/2558 (อ่าน 1645)
  [2015-11-02] มติ ก.ท.จ. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 10/2558 (อ่าน 1381)
  [2015-10-29] การจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 1187)
  [2015-10-05] หลักสูตรและคุณสมบัติผู้มีสิทธิคัดเลือกสูงขึ้นและสอบให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองและหัวหน้าฝ่าย ในกองท (อ่าน 1345)
  [2015-10-05] หารือคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตการศึกษาเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักบริหารการศึกษาเอก (อ่าน 985)
  [2015-09-30] แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์สำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน (อ่าน 997)
  [2015-09-29] มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9/2558 (อ่าน 1844)
  [2015-09-29] มติ ก.ท.จ. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9/2558 (อ่าน 1415)
  [2015-09-29] ประกาศ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ จำนวน ๓ ฉบับ (อ่าน 1919)
  [2015-09-29] ประกาศ ก.ท.จ จังหวัดกระบี่ จำนวน ๓ ฉบับ (อ่าน 1446)
  [2015-09-29] แจ้งซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการปรับอัตราค่าตอบแทนของพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 1163)
  [2015-09-22] สำรวจงบประมาณของบุคลากรถ่ายโอน (อ่าน 1005)
  [2015-09-14] สำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการสอบแข่งขัน (อ่าน 1084)
  [2015-09-07] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 8/2558 (อ่าน 1461)
  [2015-09-01] มติ ก.ท.จ. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 8/2558 (อ่าน 1309)
  [2015-08-24] หารือการปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับสูงขึ้นตามคุณวุฒิ (อ่าน 1376)
  [2015-08-24] การปรับอัตราเงินเดือนสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 1276)
  [2015-08-13] ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ๑ ฉบับ (อ่าน 2086)
  [2015-08-13] ประกาศ ก.ท.จ. จังหวัดกระบี่ ๑ ฉบับ (อ่าน 1423)
  [2015-08-13] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง อปท. (อ่าน 1135)
  [2015-08-13] ซักซ้อมแนวทางการเสนอผลงานการเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาล  (อ่าน 1040)
  [2015-08-05] การสำรวจข้อมูลลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 1048)
  [2015-08-05] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 7/2558 (อ่าน 1854)
  [2015-08-04] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 7/2558 (อ่าน 1394)
  [2015-07-13] การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและกำหนดตำแหน่งของเทศบาล (อ่าน 1086)
  [2015-07-13] เชิงประชุมพิจารณากำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และระดับคะแนนเพื่อใช้ในการประเมินโครงการ/กิจกรรม (อ่าน 976)
  [2015-07-08] ประกาศ ก.ท.จ จังหวัดกระบี่ เรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงา (อ่าน 1177)
  [2015-07-08] ประกาศ ก.อบต. จังหวัดกระบี่เรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงา (อ่าน 1163)
  [2015-07-07] ประกาศบัญชีรายชื่อสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ฯลฯ เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ (อ่าน 942)
  [2015-07-02] แจ้งกำหนดวันเปิดใช้งาน ฯลฯ โปรแกรมลงทะเบียนผู้มีสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 1330)
  [2015-06-30] แก้ไขเพิ่มเติมมาตราฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (อ่าน 1355)
  [2015-06-30] การสำรวจข้อมูลตามประกาศ ก.ถ. (อ่าน 1131)
  [2015-06-29] มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 6/2558 (อ่าน 1703)
  [2015-06-29] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 6/2558 (อ่าน 1407)
  [2015-06-23] ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 ฉบับ (อ่าน 1796)
  [2015-06-23] ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ จำนวน 1 ฉบับ (อ่าน 1550)
  [2015-06-18] การประเมินผลการบริหารงานบุคคล ตามแบบประเมินผลการบริหารงานบุคคลของ อปท. (อ่าน 1286)
  [2015-06-09] เชิญประชุม (อ่าน 1138)
  [2015-05-29] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 5/2558 (อ่าน 1267)
  [2015-05-27] มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 5/2558 (อ่าน 1786)
  [2015-05-22] สำรวจข้อมูลการเข้าสู่ตำแหน่งของเทศบาลในเทศบาลขนาดกลางเดิม (เพิ่มเติม) (อ่าน 938)
  [2015-05-22] หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือก (อ่าน 1154)
  [2015-05-22] เชิญประชุม (อ่าน 1039)
  [2015-05-18] ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ และประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ กำหนดหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน พ (อ่าน 1330)
  [2015-05-14] ผลการหารือเกี่ยวกับการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 1302)
  [2015-05-07] การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของพนักงานและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล สายงานการสอน (อ่าน 1021)
  [2015-05-06] ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามบทเฉพาะกาลของหลักเกณฑ์ (อ่าน 1106)
  [2015-05-06] การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารฯ (อ่าน 976)
  [2015-05-06] การหารือคุณวุฒิการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล (อ่าน 974)
  [2015-05-06] มาตรการชะลอการสอบแข็งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 906)
  [2015-05-06] ประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (อ่าน 926)
  [2015-04-28] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 4/2558 (อ่าน 1240)
  [2015-04-28] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 4/2558 (อ่าน 1406)
  [2015-04-27] ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ จำนวน 2 ฉบับ (อ่าน 1461)
  [2015-04-27] ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 ฉบับ (อ่าน 1681)
  [2015-04-27] ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ จำนวน 1 ฉบับ (อ่าน 1293)
  [2015-04-09] มติ ก.ท.จ.จังหวัดกระบี่ ครั้งที 3/2558 (อ่าน 1138)
  [2015-03-31] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 3/2558 (อ่าน 1561)
  [2015-03-17] ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ จำนวน 2 ฉบับ (อ่าน 1495)
  [2015-03-17] ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ จำนวน 2 ฉบับ (อ่าน 1834)
  [2015-03-12] การประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 1201)
  [2015-03-12] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (งบประมาณ 2558-2560) (อ่าน 1037)
  [2015-02-26] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ (อ่าน 1286)
  [2015-02-26] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ครั้งที่ 2/2558 (อ่าน 1814)
  [2015-02-19] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลสำหรับ (อ่าน 1173)
  [2015-01-30] หนังสื่อแจ้งแนวทางปฎิบัติ จำนวน 3 เรื่อง (อ่าน 1716)
  [2015-01-27] มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2558 (อ่าน 1690)
  [2015-01-27] หารือการรับโอน (ย้าย) และการบรรจุเเต่งตั้งการจ้างพักงาน กรณีภาระค่าใช้จ่ายเกินร้อย 40 ตามมาตรา 35 แห (อ่าน 1139)
  [2015-01-27] มาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว (อ่าน 1022)
  [2015-01-27] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 1/2558 (อ่าน 1348)
  [2014-12-25] มติ ก.ทจ.กระบี่ ครั้งที่ 12/2557 (อ่าน 1790)
  [2014-12-24] มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 12/2557 (อ่าน 1648)
  [2014-12-16] แจ้งรายชื่อ อปท.ที่ยังไม่โอนเงินค่าลงทะเบียนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท. (อ่าน 1035)
  [2014-12-03] สำรวจข้อมูลการเข้าสู่ตำเเหน่งผู้บริหารของเทศบาล (อ่าน 1013)
  [2014-12-03] สำรวจข้อมูลจำนวนผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (อ่าน 1170)
  [2014-12-02] สำรวจงบประมาณของบุคลากรถ่ายโอน (อ่าน 922)
  [2014-12-01] มติ ก.ท.จ. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 11/2557 (อ่าน 1369)
  [2014-12-01] โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท. (อ่าน 1075)
  [2014-11-28] มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 11/2557 (อ่าน 2010)
  [2014-11-10] ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ จำนวน 2 ฉบับ และประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 ฉบับ (อ่าน 2019)
  [2014-10-31] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 10/2557 (อ่าน 2124)
  [2014-10-30] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 10/2557 (อ่าน 1416)
  [2014-10-17] สำรวจข้อมูลเงินเดือน และค่าจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 1305)
  [2014-10-15] บัญชีรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้รายงานข้อมูลปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะตามประกาศ ก.ถ. (อ่าน 1166)
  [2014-10-10] ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ จำนวน 1 ฉบับ (อ่าน 1312)
  [2014-10-10] ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 ฉบับ (อ่าน 1594)
  [2014-10-06] รายงานข้อมูลการจ่ายโบนัส ปี ๒๕๕๕,๒๕๕๖ (อ่าน 1213)
  [2014-10-02] แบบฟอร์มรายงานข้อมูลพนักงานจ้างผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของ อปท. (อ่าน 1054)
  [2014-10-01] แนวทางเยียวยาพนักงานจ้างกรณีปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร อปท. (อ่าน 1099)
  [2014-09-29] แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้ (อ่าน 1426)
  [2014-09-29] รายงานประมาณการงบประมาณเพื่อจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนฯ (อ่าน 1051)
  [2014-09-26] มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9/2557 (อ่าน 2591)
  [2014-09-26] มติ ก.ท.จ. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9/2557 (อ่าน 1543)
  [2014-09-25] หารือกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (อ่าน 2159)
  [2014-09-25] ระเบียบ มท.ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (อ่าน 2011)
  [2014-09-18] สำรวจข้อมูลเงินเดือน และค่าจ้างของบุคลากรองค์กรปกครองท้องถิ่น ฯ (อ่าน 1152)
  [2014-09-15] เชิญชี้แจงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (อ่าน 1158)
  [2014-09-12] มาตรการดำเนินการสอบแข่งขัน (อ่าน 1170)
  [2014-09-11] ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ และ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ หลักเกณ์และเงื่อนไขในการสืบสวน การลงโทษทางวินัย การออกจา (อ่าน 1310)
  [2014-09-11] ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ การให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น ๑ อันดับ (อ่าน 1014)
  [2014-09-09] การเทียบระดับตำแหน่งข้าราชการ กทม. เพื่อประโยชน์ในการรับโอนมาดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานส่วนตำบล (อ่าน 954)
  [2014-09-09] แนวทางการเยียวยาพนักงานจ้างกรณีปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของ อปท. ตาม ม.๓๕ แห่ง พรบ.ระเบียบบริหารงา (อ่าน 1161)
  [2014-09-03] มอบหมายผู้แทนประเมินโบนัส ๕๗ (ทถจ. มอบ ทถอ.) (อ่าน 1113)
  [2014-09-03] แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินโบนัส ๕๗ เทศบาล (อ่าน 964)
  [2014-09-03] แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินโบนัส ๕๗ อบต. (อ่าน 1035)
  [2014-09-02] แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ (อ่าน 1188)
  [2014-09-01] การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ (อ่าน 991)
  [2014-08-29] มติ ก.ท.จ. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 8/2557 (อ่าน 1283)
  [2014-08-29] การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ (อ่าน 994)
  [2014-08-28] การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ (อ่าน 903)
  [2014-08-19] แนวทางการปรับอัตราเงินเดินพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามบัญชี ๓ (อ่าน 1399)
  [2014-08-19] แนวทางการปรับอัตราเงินเดือนลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 1181)
  [2014-08-13] ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ ลว 5 สค 2557 จำนวน 4 ฉบับ (อ่าน 1653)
  [2014-08-13] ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ลว 5 สค 2557 จำนวน 4 ฉบับ (อ่าน 2645)
  [2014-08-13] ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัยฯ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  (อ่าน 1288)
  [2014-08-13] ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัยฯ (แก้ไขเพิ่มเติมฉ (อ่าน 1533)
  [2014-08-13] มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 7/2557 (อ่าน 1319)
  [2014-08-05] งดการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นบางมาตราฐานชั่วคราว (อ่าน 959)
  [2014-07-30] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 7/2557 (อ่าน 1456)
  [2014-07-30] การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2558-2560)ของ อปท. (อ่าน 1323)
  [2014-07-25] การขอใช้บัญชีผู้สอบเเข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบเเข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 1369)
  [2014-07-17] เเจ้งมติ ก.อบต.ครั้งที่6/57 (อ่าน 1587)
  [2014-07-10] การจัดทำบัญชีถื่อจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูเเลเด็กประจำปี2557 (อ่าน 1729)
  [2014-07-03] มติ ก.ท.จ.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 6/2557 (อ่าน 1394)
  [2014-06-04] มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 11/56 (อ่าน 1344)
  [2014-06-03] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 5/2557 (อ่าน 1678)
  [2014-06-03] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 5/2557 (อ่าน 1367)
  [2014-04-29] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 4/2557 (อ่าน 1750)
  [2014-04-28] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 4/2557 (อ่าน 1494)
  [2014-04-11] การป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 1080)
  [2014-03-31] มติ กท.จ.กระบี่ ครั้งที่3/2557 (อ่าน 1411)
  [2014-03-31] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่3/2557 (อ่าน 1673)
  [2014-03-14] แนวทางการปรับอัตราเงินเดือนฯ ตามบัญชี 1 และบัญชี 2 (อ่าน 1521)
  [2014-03-04] มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่2/57 (อ่าน 1720)
  [2014-03-04] มติ ก.ท.จ. จังหวัดกระบี่ครั้งที่2/57 (อ่าน 1349)
  [2014-02-25] ตำเเหน่งเเละวิทยฐานะพนักงานครูเเละบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลฯ (อ่าน 1302)
  [2014-02-04] มติ ก.ทจ. จังหวัดกระบี่ครั้งที่1/57 (อ่าน 1382)
  [2014-02-03] มติ ก.อบต จังหวัดกระบี่ ครั้งที่1/57 (อ่าน 1808)
  [2014-01-06] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 12/2556 (อ่าน 1866)
  [2014-01-03] มติ ก.ท.จ.กระบี่ครั้งที่ 12/56 (อ่าน 1531)
  [2013-12-06] ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่  (อ่าน 2216)
  [2013-12-06] ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่  (อ่าน 1555)
  [2013-12-03] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 11/56 (อ่าน 1650)
  [2013-11-06] มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่10/56 (อ่าน 1844)
  [2013-11-01] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 10/56 (อ่าน 1570)
  [2013-09-27] ขอความร่วมมือในการลงทะบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้งถิ่นฯ (อ่าน 1455)
  [2013-09-27] การบันทึกข้อมูลเเผนอัตรากำลังสามปีผ่านระบบออนไลน์ (อ่าน 1144)
  [2013-09-27] ประกาสกำหนดหลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของอบต. (อ่าน 2097)
  [2013-09-27] ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลฯ (อ่าน 1539)
  [2013-09-26] การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบเเทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 1574)
  [2013-09-26] มติ ก.ท.จ.กระบี่ครั้งที่8/56 (อ่าน 1239)
  [2013-09-26] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ครั้งที่ 8/56 (อ่าน 1385)
  [2013-09-26] มติ ก.ท.จ.กระบี่ครั้งที่9/56 (อ่าน 1408)
  [2013-09-26] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ครั้งที่9/56 (อ่าน 1657)
  [2013-09-13] เเนวทางการเทียบตำเเหน่งข้าราชการพลเรือนกับพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 1334)
  [2013-07-30] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ครั้งที่7/56 (อ่าน 1946)
  [2013-07-30] มติ ก.ท.จ.กระบี่ครั้งที่7/56 (อ่าน 1511)
  [2013-07-12] รายงานการปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่สูงขึ้น สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก (อ่าน 1613)
  [2013-07-12] แจ้งเปลี่ยนอีเมล บัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก (อ่าน 1228)
  [2013-06-28] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ครั้งที่6/56 (อ่าน 1810)
  [2013-06-28] มติ ก.ท.จ.กระบี่ครั้งที่6/56 (อ่าน 1431)
  [2013-06-18] รายงานค่ารักษาพยาบาล (อ่าน 1425)
  [2013-06-02] มติ ก.อบต.จ.กระบี่ ครั้งที่ 5-2556 (อ่าน 2320)
  [2013-06-02] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 5-2556 (อ่าน 1631)
  [2013-04-29] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 4-2556 (อ่าน 1783)
  [2013-04-26] มติ ก.อบต.จ.กระบี่ ครั้งที่ 4-2556 (อ่าน 2002)
  [2013-04-09] ด่วนที่สุด การสำรวจตำแหน่งว่างเพื่อใช้บัญชี (กสถ.)3-56 (อ่าน 1597)
  [2013-04-03] มติ ก.อบต.จ.กระบี่ ครั้งที่ 3-2556 (อ่าน 2009)
  [2013-04-03] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 3-2556 (อ่าน 1588)
  [2013-02-27] มติ ก.อบต.จ.กระบี่ ครั้งที่ 2-2556 (อ่าน 2111)
  [2013-02-27] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 2-2556 (อ่าน 1660)
  [2013-02-05] ด่วนที่สุด การกรอกข้อมูลแผนอัตรากำลัง 3 ปี (อ่าน 2636)
  [2013-01-30] มติ ก.อบต.จ.กระบี่ ครั้งที่ 1-2556 (อ่าน 2186)
  [2013-01-30] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 1-2556 (อ่าน 1523)
  [2013-01-04] สำรวจข้อมูลรายจ่ายหมวดเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่น ปี 56 (อ่าน 1590)
  [2012-12-28] มติ ก.อบต.จ.กระบี่ ครั้งที่ 12-2555 (อ่าน 1850)
  [2012-12-28] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 12-2555 (อ่าน 1517)
  [2012-12-11] ประกาศ ก.อบต.จ.กระบี่ ลว 4 ธค 55 จำนวน 1 ฉบับ (อ่าน 1915)
  [2012-12-11] ประกาศ กทจ.กระบี่ ลว 4 ธค 55 จำนวน 3 ฉบับ (อ่าน 1612)
  [2012-11-29] มติ ก.อบต.จ.กระบี่ ครั้งที่ 11-2555 (อ่าน 1959)
  [2012-11-28] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 11-2555 (อ่าน 1623)
  [2012-11-05] ด่วนที่สุด ประชุมคัดเลือก ก.จังหวัดกระบี่ (อ่าน 1805)
  [2012-10-30] มติ ก.อบต.จ.กระบี่ ครั้งที่ 10-2555 (อ่าน 2240)
  [2012-10-30] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 10-2555 (อ่าน 1614)
  [2012-10-08] ประกาศ ก.อบต.จ.กระบี่ จำนวน 3 ฉบับ (อ่าน 2158)
  [2012-10-08] ประกาศ กทจ.กระบี่ จำนวน 2 ฉบับ (อ่าน 1595)
  [2012-10-08] แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินโบนัสของ อบต. ปี 55 (อ่าน 1415)
  [2012-10-08] แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินโบนัสของเทศบาล ปี 55 (อ่าน 1208)
  [2012-09-28] มติ ก.อบต.จ.กระบี่ ครั้งที่ 9-2555 (อ่าน 2131)
  [2012-09-28] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 9-2555 (อ่าน 1728)
  [2012-08-27] มติ ก.อบต.จ.กระบี่ ครั้งที่ 8-2555 (อ่าน 2180)
  [2012-08-27] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 8-2555 (อ่าน 1533)
  [2012-08-10] ด่วนที่สุด การสำรวจตำแหน่งว่างเพื่อใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กสถ (อ่าน 1770)
  [2012-08-09] ประกาศ ก.อบต.จ.กระบี่ เรื่องหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันฯ (อ่าน 1561)
  [2012-08-09] ประกาศ ก.อบต.จ.กระบี่ เรื่องโครงการเกษียณอายุฯ ปี 56 (อ่าน 1114)
  [2012-08-09] ประกาศ กทจ.กระบี่ เรื่องหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันฯ (อ่าน 1352)
  [2012-08-09] ประกาศ กทจ.กระบี่ เรื่องโครงการเกษียณอายุฯ ปี 56 (อ่าน 1073)
  [2012-08-01] มติ ก.อบต.จ.กระบี่ ครั้งที่ 7-2555 (อ่าน 1906)
  [2012-08-01] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 7-2555 (อ่าน 1453)
  [2012-07-03] มติ ก.อบต.จ.กระบี่ ครั้งที่ 6-2555 (อ่าน 2464)
  [2012-07-03] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 6-2555 (อ่าน 1799)
  [2012-06-07] ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ (2 ฉบับ) (อ่าน 2533)
  [2012-06-07] ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ (2 ฉบับ) (อ่าน 1748)
  [2012-06-07] การจัดสรรอัตราตำแหน่งฯ ครูผู้ดูแลเด็ก (อ่าน 1818)
  [2012-06-01] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 5-2555 (อ่าน 1978)
  [2012-06-01] มติ ก.อบต.จ.กระบี่ ครั้งที่ 5-2555 (อ่าน 2188)
  [2012-04-26] มติ ก.อบต.จ.กระบี่ ครั้งที่ 4-2555 (อ่าน 2263)
  [2012-04-26] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 4-2555  (อ่าน 1602)
  [2012-04-10] มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดระดับตำแหน่งผู้บริหารใน อบต.ขนาดใหญ่และขนาดกลาง (อ่าน 1779)
  [2012-04-02] มติ ก.อบต.จ.กระบี่ ครั้งที่ 3-2555 (อ่าน 1930)
  [2012-04-02] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 3-2555 (อ่าน 1567)
  [2012-02-27] มติ ก.อบต.จ.กระบี่ ครั้งที่ 2-2555 (อ่าน 2228)
  [2012-02-27] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 2-2555  (อ่าน 1615)
  [2012-02-21] การคัดเลือกกรรมการผู้แทน อบต. ใน ก.อบต จังหวัดกระบี่ (อ่าน 1336)
  [2012-01-26] มติ ก.อบต.จ.กระบี่ ครั้งที่ 1-2555 (อ่าน 2183)
  [2012-01-26] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 1-2555 (อ่าน 1614)
  [2011-12-28] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 12-2554  (อ่าน 1799)
  [2011-12-28] มติ ก.อบต.จ.กระบี่ ครั้งที่ 12-2554  (อ่าน 2030)
  [2011-12-14] ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเทียบตำแหน่ง สำหรับการโอน ย้ายฯ (อ่าน 2034)
  [2011-12-02] มติ ก.อบต.จ.กระบี่ ครั้งที่ 11-2554  (อ่าน 2313)
  [2011-12-02] มติ กทจ.กระบี่ ครั้งที่ 11-2554 (อ่าน 1654)
  [2011-11-01] มติ ก.อบต.จ.กระบี่ ครั้งที่ 10-2554  (อ่าน 2629)
  [2011-11-01] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 10-2554  (อ่าน 1761)
  [2011-10-10] แจ้งแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคุณวุฒิของผู้สมัครคัดเลือกกรณีพิเศษ (อ่าน 1758)
  [2011-09-27] มติ ก.อบต.จ.กระบี่ ครั้งที่ 9-2554  (อ่าน 2248)
  [2011-09-27] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 9-2554  (อ่าน 1815)
  [2011-09-07] ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของ อบต. จำนวน 3 ฉบับ (อ่าน 3686)
  [2011-09-07] ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของเทศบาล จำนวน 3 ฉบับ (อ่าน 2005)
  [2011-09-07] การจัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือน พนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อ่าน 1967)
  [2011-09-06] ตัวอย่างประกาศกำหนดตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก (อ่าน 3111)
  [2011-09-02] หนังสือกรมฯ จัดสรรอัตราครูผู้ดูแลเด็กฯ และประกาศ กทจ.กระบี่ เรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ (อ่าน 9086)
  [2011-09-01] มติ ก.อบต.จ.กระบี่ ครั้งที่ 8-2554  (อ่าน 2529)
  [2011-09-01] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 8-2554  (อ่าน 1855)
  [2011-08-01] มติ ก.อบต.จ.กระบี่ ครั้งที่ 7-2554  (อ่าน 2304)
  [2011-08-01] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 7-2554  (อ่าน 1693)
  [2011-06-23] มติ ก.อบต.จ.กระบี่ ครั้งที่ 6-2554  (อ่าน 2188)
  [2011-06-23] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 6-2554  (อ่าน 1700)
  [2011-06-01] มติ ก.อบต.จ.กระบี่ ครั้งที่ 5-2554  (อ่าน 1945)
  [2011-06-01] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 5-2554  (อ่าน 1656)
  [2011-05-10] ประกาศ ก.อบต.จ.กระบี่ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มฯ (อ่าน 2367)
  [2011-05-10] ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มฯ (อ่าน 1819)
  [2011-04-29] มติ ก.อบต.จ.กระบี่ ครั้งที่ 4-2554  (อ่าน 1964)
  [2011-04-29] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 4-2554  (อ่าน 1546)
  [2011-03-29] มติ ก.อบต.จ.กระบี่ ครั้งที่ 3-2554  (อ่าน 2014)
  [2011-03-29] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 3-2554  (อ่าน 1608)
  [2011-02-28] มติ ก.อบต.จ.กระบี่ ครั้งที่ 2-2554  (อ่าน 1995)
  [2011-02-28] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 2-2554  (อ่าน 1571)
  [2011-01-31] มติ ก.อบต.จ.กระบี่ ครั้งที่ 1-2554  (อ่าน 2010)
  [2011-01-31] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 1-2554  (อ่าน 1573)
  [2010-12-29] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 12-2553  (อ่าน 1770)
  [2010-12-29] มติ ก.อบต.จ.กระบี่ ครั้งที่ 12-2553  (อ่าน 1883)
  [2010-11-29] มติ ก.อบต.จ.กระบี่ ครั้งที่ 11-2553 (อ่าน 2142)
  [2010-11-29] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 11-2553  (อ่าน 1651)
  [2010-11-12] ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่ (อ่าน 2012)
  [2010-11-12] ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพ (อ่าน 1504)
  [2010-10-29] มติ ก.อบต.จ.กระบี่ ครั้งที่ 10-2553 (อ่าน 2082)
  [2010-10-29] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 10-2553  (อ่าน 1607)
  [2010-09-24] มติ ก.อบต.จ.กระบี่ ครั้งที่ 9-2553 (อ่าน 2334)
  [2010-09-24] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 9-2553 (อ่าน 1666)
  [2010-08-31] มติ ก.อบต.จ.กระบี่ ครั้งที่ 8-2553 (อ่าน 1865)
  [2010-08-31] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 8-2553 (อ่าน 1504)
  [2010-07-29] มติ ก.อบต.จ.กระบี่ ครั้งที่ 7-2553 (อ่าน 1782)
  [2010-07-29] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 7-2553 (อ่าน 1393)
  [2010-07-06] หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดขนาดเทศบาลและการกำหนดระดับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม  (อ่าน 1592)
  [2010-06-29] มติ ก.อบต.จ.กระบี่ ครั้งที่ 6-2553 (อ่าน 1924)
  [2010-06-29] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 6-2553 (อ่าน 1462)
  [2010-06-17] กำหนดการประชุม ก.ท.จ./ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 6/2553 (อ่าน 1580)
  [2010-05-31] มติ ก.อบต.จ.กระบี่ ครั้งที่ 5-2553 (อ่าน 2041)
  [2010-05-31] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 5-2553 (อ่าน 1422)
  [2010-05-25] มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการ/พนักงาน อปท. (อ่าน 2244)
  [2010-05-11] กบ 0037.2 ว 184 ลว 10 สค 52 แนวทางปฏิบัติในการขอความเห็นชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น (อ่าน 1916)
  [2010-05-06] มติ ก.อบต.จ.กระบี่ ครั้งที่ 4-2553 (อ่าน 1945)
  [2010-05-06] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 4-2553 (อ่าน 1380)
  [2010-04-02] มติ ก.อบต.จ.กระบี่ ครั้งที่ 3-2553 (อ่าน 2236)
  [2010-04-02] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 3-2553 (อ่าน 1528)
  [2010-03-03] มติ ก.อบต.จ.กระบี่ ครั้งที่ 2-2553 (อ่าน 2198)
  [2010-03-03] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 2-2553 (อ่าน 1580)
  [2010-02-18] ประกาศ ก.อบต.จ.กระบี่ ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 จำนวน 2 ฉบับ (อ่าน 2379)
  [2010-02-18] ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 จำนวน 5 ฉบับ (อ่าน 2191)
  [2010-02-01] มติ ก.อบต.จ.กระบี่ ครั้งที่ 1-2553 (อ่าน 2051)
  [2010-02-01] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 1-2553 (อ่าน 1518)
  [2009-12-29] มติ ก.อบต.จ.กระบี่ ครั้งที่ 12-2552 (อ่าน 1995)
  [2009-12-29] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 12-2552  (อ่าน 1555)
  [2009-11-30] มติ ก.อบต.จ.กระบี่ ครั้งที่ 11-2552 (อ่าน 2577)
  [2009-11-30] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 11-2552  (อ่าน 1519)
  [2009-11-03] มติ ก.อบต.จ.กระบี่ ครั้งที่ 10-2552 (อ่าน 1936)
  [2009-11-03] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 10-2552  (อ่าน 1535)
  [2009-09-25] มติ ก.อบต.จ.กระบี่ ครั้งที่ 9-2552 (อ่าน 1975)
  [2009-09-25] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 9-2552 (อ่าน 1492)
  [2009-08-28] มติ ก.อบต.จ.กระบี่ ครั้งที่ 8-2552 (อ่าน 1845)
  [2009-08-28] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 8-2552 (อ่าน 1397)
  [2009-07-31] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 7-2552 (อ่าน 1909)
  [2009-07-31] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 7-2552 (อ่าน 1503)
  [2009-07-03] มติ ก.อบต.จ.กระบี่ ครั้งที่ 6-2552 (อ่าน 1780)
  [2009-07-03] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 6-2552 (อ่าน 1458)
  [2009-05-29] มติ ก.อบต.จ.กระบี่ ครั้งที่ 5-2552 (อ่าน 1953)
  [2009-05-29] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 5-2552 (อ่าน 1520)
  [2009-05-04] มติ ก.อบต.จ.กระบี่ ครั้งที่ 4-2552 (อ่าน 1791)
  [2009-05-04] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 4-2552 (อ่าน 1443)
  [2009-03-31] มติ ก.อบต.จ.กระบี่ ครั้งที่ 3-2552 (อ่าน 1858)
  [2009-03-31] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 3-2552 (อ่าน 1493)
  [2009-02-27] มติ ก.อบต.จ.กระบี่ ครั้งที่ 2-2552 (อ่าน 1840)
  [2009-02-27] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 2-2552  (อ่าน 1484)
  [2009-01-30] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 1-2552  (อ่าน 1725)
  [2009-01-30] มติ ก.อบต.จ.กระบี่ ครั้งที่ 1-2552 (อ่าน 2090)
  [2008-12-01] แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาลและ อบต. ปี 2552-2554 (อ่าน 2333)
  [2008-09-02] ประกาศ ก.อบต.จ.กระบี่ เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการนับระยะเวลาทวีคูณในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (อ่าน 1415)
  [2008-09-02] ประกาศ ก.อบต.จ.กระบี่ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล  (อ่าน 1812)
  [2008-09-02] ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการนับระยะเวลาทวีคูณในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (อ่าน 1299)
  [2008-09-02] ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล (อ่าน 1537)
  [2008-09-02] ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาล (อ่าน 1431)
  [2008-08-13] กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550. (อ่าน 1435)
  [2008-08-07] ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ลว 6 ธันวาคม 2545 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 11-2550) (อ่าน 3264)
  [2008-08-07] ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ ลว 11 พ.ย.45 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 10-2550) (อ่าน 2479)
Home
 
Top!
Top!